Bøkebloggen

www.bokebloggen.blogg.no

Er ikke dette korrupsjon ?

Er ikke dette korrupsjon når kommunen ga dispensasjon i 2015 og utbygger sparte millioner ?

Les hele saken under bildet.


Foto:solarlux balkonginnglassing

Er ikke dette kommunal korrupsjon ?

I februar 2015 ga Larvik kommune dispensasjon slik at en utbygger sparte millioner ved at han fikk fritak for innglassing av leiligheter. Ved fritaket av innglassing så sparte også utbygger store summer på sprinkelanlegg som er et krav. 

I sak 473/14 ble det også søkt om dispensasjon fra reguleringsplanens bestemmelser § 2.1 b og § 2.10. Dispensasjonen gjaldt fritak fra kravet om innglassing av balkonger( som følge av støykrav).Søknad om dispensasjon ble avslått administrativt.
Dette avslaget ble påklaget, og klagen ble tatt til følge. Det ble samtidig gitt dispensasjon fra reguleringsplanens krav til støyskjerming. 

Dette var begrunnelsen fra administrasjonen i 2015:
Administrasjonen finner at de konsekvenser som evt. innglassing av balkonger har for bygningen som miljøskapende element i bybildet er uheldige. Den åpenhet og rytme som er lagt opp til i fasadeutformingen, vil utvilsomt bli påvirket negativt dersom innglassing av balkonger blir gjennomført. 
Hele vedtaket på denne linken.

Søknad fra beboere om innglassing i 2017. 

Saken gjelder søknad datert 31.03.2017, etter plan- og bygningsloven § 20-2 jf. § 20-3, om tillatelse til å glasse inn deler av balkong med skyvedørsløsning i front i 4.etg i Sverresgate 10. Søknad om tillatelse avslås med hjemmel i Plan- og bygningsloven (Pbl) §§ 29-1 og 29-2. 

Dette er deler av begrunnelsen i avslaget fra administrasjonen nå i 2017:

Basert på at tiltakene, etter administrasjonens vurdering, ble ansett til ikke å ivareta de krav som plan- og bygningslovens § 29-1 og 29-2 setter til utforming og visuelle kvaliteter, ble søknadene avslått.
Et viktig moment i saken er at innglassing av balkongene tidligere har vært gjenstand for behandling i kommunen, ved at det ved oppføring av bygget ble søkt om og gitt dispensasjon fra støykravet med bakgrunn i at man anså at innglassing ville forringe bygningens arkitektoniske uttrykk. Hele vedtaket på denne link.

Avslaget på søknad fra beboere om innglassing i 2017 klaget inn til Planutvalget. 

Avslaget ble klaget inn til Planutvalget i møte 20 juni 2017 og klagen ble tatt til følge. 

Vedtak:
Klagen tas til følge. Det tillates innglassing i følge søknad av 3 balkonger i Sverres gate 10, Kvartal 9 i Larvik sentrum.
Det er en forutsetning at sikkerhet ift. brann og rømning er dokumentert. Hele vedtaket på denne linken. 

 

Byggesak i Larvik kommune blir gransket av Telemark Fylkesrevisjon. Men i denne saken mener vi Byggesak gir et riktig avslag i saken fordi de ga utbygger dispensasjon i 2015.

Men er det da riktig at politikerne i Planutvalget overprøver Byggesak og enstemmig godkjenner søknaden ?

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 

 • Date: 25.06.2017
 • Category: Samfunn
 • Comments: 0

Har Larvik kommune "klippekort" på Pakkhuset / Grand Hotel ?

Politikerne i Larvik tok sommerferie etter onsdagens kommunestyre og avsluttet med en velfortjent matbit på Pakkhuset

Les hele saken under bildet av Skotta og Bedehuset. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

Har Larvik kommune "klippekort" på Pakkhuset / Grand Hotel ?

Vi leste 30 mars 2017 at Quality Grand Hotel Farris får drive restaurant i Pakkhuset i indre havn i Larvik fram til 31. desember 2022. Da går også leieavtalen for stedet ut.

Hotellet fikk leie Pakkhuset i 2008 med en leie på 10.000 kroner det første året  og 15.000 det neste. Denne avtalen har senere blitt fornyet flere ganger. I 2012 ble leieforholdet fornyet til å gjelde fram til 2022, og leien ble satt til ca 25.000kroner,

Selv om eierne av Pakkhuset uttalte at de var veldig godt fornøyd med leieprisen og samarbeidet med kommunen ,så betyr vel ikke dette at Larvik kommune kun skal arrangere lunsjer og middager her ?

Larvik har i dag mange flotte spisesteder som sikkert gjerne tar i mot ansatte / politikere i kommunen. Vi mener det ikke er mer enn rett og rimelig at Larvik kommune rullerer på de spisestedene som har kapasitet og plass til kommunens arrangementer. Vi nevner Skotta, Bedehuset, Farris Bad, Bølgen, Glassmesteren, Bøkekroa, Hotel Wassilioff  m flere. 

Vi anbefaler at nye Larvik kommune fra 1 januar 2018 rullerer på plassene når ansatte / politikere skal ha sine arrangementer. Det er tøff konkurranse i bransjen og ALLE trenger kommunens bidrag. 

 

Les en tidligere sak om "Forskjellsbehandling i Indre Havn".

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 • Date: 22.06.2017
 • Category: Samfunn
 • Comments: 7

Fellesnemnda har nå godkjent nye navn på veier som ble utsatt.

Seks veier ble utsatt på grunn av reaksjoner fra beboere, men nå er nye navn godkjent.

Se hvilke navn det gjelder under bildet fra Dr Holms vei

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

Fjellgaten (Halsen) blir Hvittensandveien.

 Her er de nye navnene på de gatene som ble utsatt

 • Fjellgaten (Halsen) blir Hvittensandveien
 • Frankendalsgata blir Reidar Teigens vei
 • Hagaveien (Svarstad) blir Karen Sogns vei
 • Krokenveien (Kjose) blir Kroksgrenda
 • Skippergaten (Halsen) blir Skipperløkka
 • Strandveien (Halsen) blir Sukkersletta
 • Dr. Holms vei, østre del (23-67, minus 66a-c) blir Øvre Dr. Holms vei

 

Her er linken til alle de nye navnene i nye Larvik kommune.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 

 • Date: 21.06.2017
 • Category: Samfunn
 • Comments: 0

Nicander vant omkampen om brygga på Lamøya 71. 

Betyr denne avgjørelsen at det nå er fritt frem for alle å privatisere / bygge ulovlig i strandsonen ? 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

Nicander vant i dag omkampen om brygga på Lamøya 71. 

Administrasjonen har etter en konkret vurdering konkludert med å anbefale planutvalget å ta klagen til følge og gi tillatelse til søkers subsidiære søknad, dvs. en fast konstruksjon med tilnærmet samme utforming som tidligere brygge men med en endret plassering. 

Planutvalget tok i dag klagen til følge ved avstemning 5-4 og planutvalgets vedtak i sak 040/17 oppheves og det fattes følgende vedtak:

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og pbl § 1-8 for godkjenning av søkers prinsipale søknad avslås på grunn av at vilkårene for dispensasjon i plan- og bygningsloven § 19-2 ikke er oppfylt.

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og pbl § 1-8 for godkjenning av søkers subsidiære søknad godkjennes.

I medhold av pbl. § 20-1 jf. § 20-4, godkjennes søkers subsidiære søknad om godkjenning av brygge med en lengde på 11,9 meter i tillegg til landfeste.

Vedtaket kan påklages. 

Siden vedtaket kan påklages så regner vi med at saken nå etterhvert havner på Fylkesmannens bord. 

2 AP, 1 SP, 1 SV og 1 KRF stemte for i saken. 

Grunn til at disse 5 snudde i saken var at de hadde hørt en annen "historie" om saken. Denne "historien" ble ikke fortalt i dagens møte !

Men hva skjer videre  nå ? Er det fritt frem for alle å privatisere / bygge ulovlig i strandsonen ? 

 

Les hele innstillingen fra administrasjonen til dagens møte Planutvalget på denne linken. 

Les også Bøkebloggens innlegg etter at saken ble behandlet desember 2016 på denne linken. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 

 • Date: 20.06.2017
 • Category: Samfunn
 • Comments: 0

Synsing og ansvarlighet.

" I Larvik kommune bedriver så vel politikerne som administrasjonen med synsing (skjønn) ved behandling av reguleringssaker," skriver Finn W. Fjellanger. 

Les hvorfor under bildet. 


 

 

Synsing og ansvarlighet.

Fylkesmannens svar på vår felles klage over vedtaket i kommunestyret den 14.12.16 vedr. reguleringsvedtaket i Grandkvartalsaken (GK) foreligger nå. I klagen som ble oversendt på vegne av Larvik Bys Vel, Langestrand Nyttige Selskab, Steinane-Jegersborg velforening, Torstrand Vel, Bøkelia Vel, Larvik Historielag, Fortidsminneforeningen Vestfold, Tolleroddens Venner, Prinsekvartalet Borettslag/Sameie og Funkisgården Borettslag, ønsket vi å få svar på (sitat) «om man helt og holdent kan se bort ifra de anbefalte maksimale byggehøydene gitt som retningslinjer i byplanen og overskride disse med over det dobbelte av anbefalte maksimale høyder».

I svaret fra Fylkesmannen skriver saksbehandleren bl.a.: «Når kommunen kun har valgt å gi veiledende utgangspunkter for maksimal byggehøyde, har kommunen etter vårt syn lagt opp til at byggehøydene skal vurderes konkret i den enkelte reguleringsprosess.» 

I denne saken har altså politikerne utøvet et skjønn (eller skal vi heller kalle det synsing) som de da har anledning til siden høydebegrensningene ikke er gitt som en bestemmelse, men kun som retningslinjer i byplanen, og resultert i at reguleringsendringen for GK ble vedtatt. Og valgte å se bort ifra fylkeskommunens særdeles kritiske merknader til bl.a. de store høydene, samt også Gehl Architects som var engasjert av Larvik kommune til å foreta en vurdering av GK-prosjektet, klare anbefaling om å «bryte ned skalaen på de høye bygningene og lande i en menneskelig skala».  Når så den kjente arkitekten Niels Torp på et folkemøte i Sliperiet den 30.3.17 i regi av Treschow Fritzøe i forbindelse med forslaget til jernbaneplassering og visjoner for byutviklingen i Larvik, uttalte: «Hvis man bygger høye hus midt i Larvik sentrum, har man gjort noe kjempedumt. Larvik er ikke byen der man skal bygge de høye husene, det kan man gjøre helt andre steder. Det er ikke meningen at Larvik skal være denne type by. De som bestemmer må ha kjøreregler for dette, slik at man unngår å bygge høye bygg i Larvik.», bør noen og enhver stille seg det spørsmål om politikerne bestemte det rette den 14.12.16 da GK ble vedtatt uten noen reduksjoner av høydene. Vi må bare konstatere at slike kjøreregler ikke finnes i Larvik.

Som jeg ved flere anledninger har skrevet i ØP, skaper byplanen med bl.a. sine byggehøydebegrensninger gitt som retningslinjer, ingen forutsigbarhet.

Forgjeves har vi fremkommet med merknader til byplanforslagene der vi bl.a.  ønsket å endre høydebegrensningene i sentrumsområder fra  å være retningslinjer til å bli bestemmelser, 1. gang i forbindelse med forslaget til byplan  som til slutt ble vedtatt 14.6.06. Senere i forbindelse med gjeldende byplan for perioden 2015-2027 og nå sist i forbindelse en nylig gjennomført høring av foreståtte endringer av retningslinjene og utfyllende bestemmelser i Kommunedelplanen for Larvik by (byplanen) 2017-2027). Resultatet av det siste endringsforslaget foreligger ikke på nåværende tidspunkt, men i de foregående høringene har våre forslag når det gjelder overgang fra retningslinjer til bestemmelser, ikke blitt tatt til følge.

I den gamle kommunedelplanen for Larvik by (byplan) fra 14.6.06, hadde man følgende bestemmelse: «Forholdet mellom fasadehøyde og gatebredde/byrom mot gaten skal som hovedregel ikke overstige forholdet 1:1». Denne bestemmelsen ble til tross for våre merknader og protester, dessverre ikke videreført i nåværende byplan og er heller ikke foreslått inntatt i forslaget til endrede retningslinjer og bestemmelser som nylig har vært ute på høring.

I andre kommuner/byer har man tilsvarende bestemmelser, inkl. høydebegrensninger. I Bergen er det i bestemmelsene til kommuneplanens arealdel gitt maksimale byggehøyder sammen med maksimale tillatte arealutnyttelser i %-BRA innenfor Bydelssentre, Sjøfronten, Lokalsentra og bybanestopp. Likeledes har Bergen kommune for sentrumsområdet en tilsvarende bestemmelse som vi hadde i vår gamle byplan vedtatt 14.6.06 om forhold mellom fasadehøyde og gatebredde, der bestemmelsen i Bergen lyder: «Gesimshøyde skal være maksimalt 110% av byrommenes bredde.» I flg. saksbehandleren i Bergen foreligger det nå forslag om å endre denne høydebegrensningen til maksimalt 90% av byrommenes bredde.

Det er også et tankekors at dersom Larvik kommune hadde opprettholdt bestemmelsen i den gamle byplanen fra 2006 om forholdet mellom fasadehøyde og gatebredde, måtte utbygger av GK ha redusert byggehøydene i randsonene. Denne bestemmelsen er nødvendig for å sikre tilfredsstillende lysforhold i gater og byrom, og at gatene ikke oppleves som trange smug, slik bl.a. Schultzesgate nå vil oppleves etter realiseringen av GK.

Men i Larvik kommune bedriver så vel politikerne som administrasjonen med synsing (skjønn) ved behandling av reguleringssaker, og i GK og andre reguleringssaker som f.eks. Kvartal 9 tas det ikke hensyn til viktige merknader som angitt over.

I sitt leserbrev av 16.6.17 peker Oddvar Andreassen det ansvaret som hviler på politikernes skuldre når de på vegne av oss alle utøver skjønn (synsing) i reguleringssaker. Der utfallet ikke er reversibelt etter at vedtak er fattet. Når først en reguleringsplan er godkjent og en utbygger skulle finne på å bygge noen cm høyere enn vedtatte byggehøyder, er det som regel ingen nåde for en slik feil. Men i store og viktige reguleringssaker kan det i Larvik nærmest på fritt grunnlag utøves skjønn på bakgrunn av en lovpålagt overordnet plan, byplan, som ikke gir forutsigbarhet og der verdien av denne er tvilsom.

Larvik 18.06.17

Finn W. Fjellanger

 

Les også fredagens innlegg "Når det er penga som rår så driter vi i mennesklige hensyn"

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 

 

 

 • Date: 18.06.2017
 • Category: Samfunn
 • Comments: 0

Hvem har kjøpt Nicanders brygge på Lamøya ?

Plutselig forsvant den omstridte bryggen på Lamøya 71. 


 

Tirsdag 20 juni blir det ny omkamp om brygga på Lamøya 71. 

Administrasjonen har etter en konkret vurdering konkludert med å anbefale planutvalget å ta klagen til følge og gi tillatelse til søkers subsidiære søknad, dvs. en fast konstruksjon med tilnærmet samme utforming som tidligere brygge men med en endret plassering. 

Men hva skjer nå ?

I dag lørdag 17 juni er store deler av bryggen fjernet. Er den solgt eller er den gjemt vekk i Viksfjord ?

Betyr dette at saken nå godkjennes på tirsdag ?

 

Les hele innstillingen fra administrasjonen til tirsdagens møte i Planutvalget på denne linken. 

Les også Bøkebloggens innlegg etter at saken ble behandlet i desember 2016 på denne linken. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 • Date: 17.06.2017
 • Category: Samfunn
 • Comments: 0

Larvik kommunes forskjellsbehandling medfører nå fraflytting av både innbyggere og næringsdrivende.

 Når skal det bli stopp på forskjellsbehandling i plan- og byggesaker i Larvik kommune  ?

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

 

Eiendomsmegler Knut Leinæs går i dagens lokalavis hardt ut mot kommunens byggesakspraksis. Bøkebloggen er helt enig i hans påstand : "Hvis Larvik vil være en hyttekommune må de slutte å forskjellsbehandle hytteeiere. "

Byggesakssjef Janne Kvisvik forteller at det er kommunestyret som fastsetter gjennom kommuneplanens arealdel hva som er tillatt arealbruk, og hvilke restriksjoner som gjelder i planområdet gjennom arealformål, hensynssoner og generelle og formålstilknyttede planbestemmelser og retningslinjer.

Kvisvik forteller at hennes avdeling sin rolle er å behandle innkomne søknader i henhold til de planer som er vedtatt av kommunestyret og i henhold til gjeldende lovverk.

Bøkebloggen har de to siste årene sett hvordan den samme Kvisvik har godkjent prosjektene Kvartal 9 og Gamle Brannstasjon i sentrum av Larvik. 

Vi mener at Janne Kvisvik  IKKE har forholdt seg til hva som er tillatt arealbruk, og hvilke restriksjoner som gjelder i planområdet, hensynssoner og generelle og formålstilknyttede planbestemmelser og retningslinjer i disse prosjektene. Hvorfor er det forskjellsbehandling ?

Bøkebloggen har mottatt et titalls saker fra fortvilte innbyggere som ikke får hjelp av Byggesak i Larvik kommune. De blir hele tiden møtt med at det er privatrettslig forhold. Selv om innbyggerne legger frem dokumentasjon om at utbyggere ikke har bygd etter godkjente tegninger så nekter Byggesak å komme på tilsyn. 

Ordfører, rådmann og politikere, nå er det på tide å våkne. Rydd opp i ukulturen og få stoppet forskjellsbehandlingen før det er for sent.

Dette er ikke en kommune nye innbyggere flytter til nå, tvert i mot er det mange som vurderer å flytte til Sandefjord. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 • Date: 17.06.2017
 • Category: Samfunn
 • Comments: 2

"Når det er penga som rår så driter vi i mennesklige hensyn"

For jævelig, unnskyld språket men jeg mener det. Tegning: Kjell Ronald Hansen

Fylkesmannen tok ikke klagen til følge og opprettholder kommunestyrets vedtak den 14.12.16 av reguleringsendringen for Grandkvartalet. Det er delte meninger om dette vedtaket i Larvik. Mange har kommentert saken inne på Bøkebloggen.

Men det er en kommentarer fra en leser som sier en del om saken. 

 

For jævelig😖 unnskyld språket men jeg mener det. 

Sammenligner byen vår som ett blomsterbedd og da setter man ikke de største blomstene fremst. De kan stå bak og regjere og da får de små det lyset og sola de trenger for å trives.

Det samme gjelder mennesker. Men når det er penga som rår så driter vi i mennesklige hensyn..her er det den nye og store egoisten som skal ha lys og sol...fryktelig trist utvikling av byen og egentlig i mange byer 

 • Date: 16.06.2017
 • Category: Samfunn
 • Comments: 0

Brygga på Lamøya nok en gang

Tirsdag 20 juni blir det ny omkamp om brygga på Lamøya 71. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

Administrasjonen har etter en konkret vurdering konkludert med å anbefale planutvalget å ta klagen til følge og gi tillatelse til søkers subsidiære søknad, dvs. en fast konstruksjon med tilnærmet samme utforming som tidligere brygge men med en endret plassering. 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Saken gjelder klage på planutvalgets vedtak i sak PLA-040/17 og avslag på søknad datert 10.06.16, etter plan- og bygningsloven(pbl) § 20-2 jf. § 20-3, om tillatelse til allerede oppført brygge.

Klagen tas til følge og planutvalgets vedtak i sak 040/17 oppheves og det fattes følgende vedtak:

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og pbl § 1-8 for godkjenning av søkers prinsipale søknad avslås på grunn av at vilkårene for dispensasjon i plan- og bygningsloven § 19-2 ikke er oppfylt.

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og pbl § 1-8 for godkjenning av søkers subsidiære søknad godkjennes.

I medhold av pbl. § 20-1 jf. § 20-4, godkjennes søkers subsidiære søknad om godkjenning av brygge med en lengde på 11,9 meter i tillegg til landfeste. 

Les hele innstillingen fra administrasjonen til tirsdagens møte i Planutvalget på denne linken. 

Les også Bøkebloggens innlegg etter at saken ble behandlet i desember 2016 på denne linken. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 

 

 • Date: 15.06.2017
 • Category: Samfunn
 • Comments: 0

Ankesvar Grandkvartalet.

"Nå får jeg håpe spaden settes i jorden førstkommende mandag morgen kl 07.00 slik at byggene kommer opp snarest, lykke til." skriver Oddvar Andreassen.

 

Ankesvar Grandkvartalet.

Nå i dag den 13.06.17 foreligger svar på ankebehandlingen vedr Grandkvartalet fra fylkesmannen vedr Larvik Bys Vel og andre sin anke datert 19.12.16. Anken ble avvist og kommunens politikere kan da selv bestemme at overordnet byplan og statlige plan- og bygningslov kan avvikes for NOEN utvalgte tiltakshavere (i dette tilfelle Hansen- og Røed) mens andre borgere må følge reglene slavisk. Altså, politikere kan da i fremtiden uten problemer utøve forskjellsbehandling i plan- og byggesaker.

Så kan altså noen ymse politikere i ymse partier med knapt flertall i løpet av noen møter varig endre en hel by for alle borgere for alltid (endringene er ikke reverserbare). For ett ansvar det blir lagt på Deres skuldre.

OK jeg tok feil, trodde i min enfoldighet at det skulle være forutsigbarhet for befolkningen i plan- og byggesaker og at gjeldene lover måtte følges av alle men slik er det altså ikke.

Nå får jeg håpe spaden settes i jorden førstkommende mandag morgen kl 07.00 slik at byggene kommer opp snarest, lykke til.

 

Oddvar Andreassen

Tenvik.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 • Date: 14.06.2017
 • Category: Samfunn
 • Comments: 1

Fylkesmannen tok ikke klagen til følge

Fylkesmannen tok ikke klagen til følge og opprettholder kommunestyrets vedtak den 14.12.16 av reguleringsendringen for Grandkvartalet.


 

Fylkesmannen gir kommunestyret anledning til å utøve skjønn når det gjelder byggehøyder i GK, da anbefalte maksimale byggehøyder kun er gitt som retningslinjer og ikke som bestemmelser i kommunedelplanen (byplanen) for Larvik by.

Det legges også vekt på at reguleringsendringen (med byggehøydene) ble vedtatt med et solid flertall av politikerne i kommunestyret og at politikerne har anledning til å utøve skjønn i plansaker (forutsatt at det ikke strider mot vedtatte bestemmelser i byplanen.

Fylkesmannen påpeker også at de store byggehøydeavvikene også var godt kjent for politikerne før kommunestyrevedtaket ble fattet.

Fylkesmannen peker også på at fylkeskommunen opprettholdt sine vesentlige merknader (bl.a. til de store høydene m.m.), som igjen indikerer at politikerne også har vært klar over fylkeskommunens vesentlige merknader til planforslaget.

Nå er det bare å vente på at første spadetak blir tatt.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 • Date: 14.06.2017
 • Category: Samfunn
 • Comments: 0

6,3 MILL TIL YTTERLIGERE FIBERUTBYGGING I LARDAL ?

Erik A Sørensen ba om 250 000,- , men får nå muligens 6.3 millioner. 


 

 

Rådmannen forstår kommunestyrets vedtak slik at det er et ønske om å tilby flest mulig av kommunens innbyggere tilgang til fiber. 

Tirsdag kveld var det stort flertall i Lardal kommunestyre for at rådmannen skal jobbe videre med prosjektet om at alle skal få fiber i kommunen. 

6.3 mill kr fikk rådmannen som ramme til å prøve å realisere prosjektet.

Med 8,4 mill kr i overskudd fra årsregnskapet i 2016 og med ca. 70 mill. på fond o.l investeres det for å opprettholde og øke attraktiviteten med å bo og virke i Lardal.

Viken har ifølge rådmannen sagt ja til at andre aktører kan bruke fiberen.

Vi tror det er lurt å få gjort dette i Lardal før storkommunen kommer 1 januar 2018. 

Dersom prosjektet ikke er ferdig gjennomført før 1.1.2018, vil den nye kommunen få ansvaret for ferdigstilling av prosjektet. 

Det er mange innbyggere i Larvik som aldri vil få fiber der de bor !

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 • Date: 14.06.2017
 • Category: Samfunn
 • Comments: 0

Bryggene i Kjose

Hva skjer med bryggene i Kjose ?


Foto: google maps

Bryggesaken 2013-2016.

Bøkebloggen har fulgt med i denne saken som startet med søknader i 2013 og tilslutt havnet hos Fylkesmannen i 2016. Etter at både byggesak og Planutvalg avslo søknadene så ble saken sendt Fylkesmannen som sa seg enig. Frist for å etterkomme pålegg om fjerning av brygga ble satt til 1. juni 2016

Den etterfølgende søknad om godkjenning av brygge har blitt grundig behandlet og ble endelig avgjort av Fylkesmannen i Vestfold i vedtak datert 14.08.15. Fylkesmannens vedtak stadfester at tiltaket ikke er å anse som en overtredelse av mindre betydning.

Se begrunnelsen under for avslaget. 

Larvik kommune er av den oppfatning at etablering av en brygge i en drikkevannskilde for store deler av Vestfold uten søknad og godkjennelse er en alvorlig overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av Plan- og bygningsloven.
Ut fra dette er det ikke anledning for kommunen å unnlate å forfølge dette ulovlige tiltaket. Bestemmelsen i pbl § 32-1 annet ledd kommer følgelig ikke til anvendelse.
Ny frist for å etterkomme pålegg om fjerning av brygga settes til 1. juni 2016. Tvangsmulkten på kr. 50 000,- forfaller ved utløpet av fristen dersom fjerning ikke er gjennomført.
Fylkesmannens vedtak i klagesaken er endelig og kan ikke påklages til overordnet forvaltningsorgan, jf. fvl. § 28. 

Her er link til Planutvalgets avslag i saken datert 19 januar 2016. 

 

Bryggesaken 2017

Nå viser det seg at bryggen aldri ble revet i 2016. Men det kan se ut som om Byggesak i Larvik kommune nå har godkjent den omstridte bryggen. 

Se begrunnelsen under  for at bryggen nå er godkjent. 

Landbrukskontoret i Larvik kommune har uttalt seg negativ til nødvendigheten til brygge for å ta ut tømmer fra Albretskjær og til betjening av festetomter.
Byggesaksavdelingen har vurdert Landbrukskontorets uttalelse opp mot blant annet Brannvesenets uttalelse, i tillegg til en vurdering av fordeler og ulemper av tiltaket.
Larvik kommune vil legge vekt på Brannvesenets behov ved lav vannstand. Det legges videre vekt på at man vil få fjernet båter med akterfeste og dermed bedre forholdene for allmennheten.
Ulempene ved tiltaket er, slik Larvik kommune ser det, relativt små. Vi anser at etablering av brygge ikke vil medføre en ytterligere økt aktivitet av båter i Farris i forhold til eksisterende situasjon.
Ut fra dette anser vi, om enn under noe tvil, at fordelene ved tiltaket er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.

Søknad om godkjenning av oppført brygge blir etter dette å godkjenne. 

Her er link til Byggesak Larvik kommune sin godkjenning datert 4 april 2017. 

 

Bøkebloggen er forundret hvis bryggesaken først har blitt avslått etter 3 års behandling og så blir den godkjent i 2017 ?

Kan Byggesak i Larvik kommune tilsidesette et vedtak fra fylkesmannen i Vestfold ?

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 • Date: 10.06.2017
 • Category: Samfunn
 • Comments: 0

Hytteeiere i Larvik bygde terrasser ulovlig før 2000 og hva skjer når hyttene legges ut for salg ?

Det blir vel ikke lovlig bare fordi det har stått der lenge ?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

Ferdigattest og brukstillatelse ved salg av eiendom

Bøkebloggen har de siste ukene sett at avdeling for byggkontroll i Larvik kommune er ute på oppdrag. 

Først leser vi om en sak i Tenvikveien hvor det ble søkt om å få sette opp en garasje , men fikk avslag både i byggesak og  i planutvalget i Larvik kommune. I tillegg ble det avslag hos Fylkesmannen i Vestfold i september 2016. Eieren har nå satt opp garasje og murer på eiendommen uten å ha fått godkjenning. 

Vi er spent på hva som blir siste ord i denne saken. 

Sist uke leser vi videre om 82 åringen fra Bærum som bygde et  basseng på hytta ulovlig før årtusenskiftet. Kommunen har aldri mottatt noen søknad på bassenget som ble gjennomført i perioden 1970-1999. Kommunens tilsynsjurist har gitt pålegget om riving med frist 19. juni. Hvis ikke pålegget er utført så er det truet med tvangsmulkt på 20.000 kroner og dagsbøter på 750 kroner dagen fram til alt er rettet opp.

Vi er også her spent på hva som blir siste ord i saken. 

 

Bøkebloggen har fått høre at det nå ligger hytteeiendommer ute til salgs hos meglere i Larvik hvor det fortelles om tilsvarende "ulovligheter" som ikke er omsøkt hos Larvik kommune. Hva gjør tilsynsjuristen og byggekontrollør med dette ? Slår de til nå før hytten selges eller dukker de opp når den nye eieren sitter i bassenget til sommeren ?

Litt surt å kjøpe seg ny hytte til 3-8 millioner og så vil det påløpe kostnader på flere hundre tusen til riving eller søknader til Larvik kommune. 

Under kan dere lese hva megler skriver i salgsprospekt på en av hyttene som ligger ute til salgs. 

"Det foreligger hverken midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for eiendommen. 
Original hytte ble godkjent i 1968. Selger fikk godkjent tilbygg for bod under hytta i 1994, og tilbygg til original hytte i 1995 ifølge Larvik kommune.
Interessenter gjøres oppmerksomme på at større deler av terrassen ikke er byggesøkt. Dette basert på tegninger mottatt fra Larvik kommune, som er vedlagt salgsoppgaven. Det er kun terrassen utenfor stue/spisestue, i det omfang beskrevet i tegningene, som er byggesøkt. Øvrig terrasse er, etter hva megler oppfatter, bygget uten godkjenning. Det er ikke foretatt vurdering om hvorvidt noe av dette i utgangspunktet kunne oppføres uten søknad. 
Selger og megler har ikke undersøkt muligheten for å få dette godkjent av kommunen. Kjøper må eventuelt gjøre dette selv, og bærer risikoen for at disse eventuelt ikke skulle bli godkjent av kommunen."

Hvilket ansvar har megler i en slik sak. Greit nok at alt av mangler står skrevet i prospekt. Men er det ikke regler for at megler skal innhente ferdigattest fra kommunen før en eiendom selges og tinglyses ?

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 • Date: 04.06.2017
 • Category: Samfunn
 • Comments: 0

Jotun i Sandefjord investerer ca 1,1 milliard i nye bygg på Gimle.

Jotuns hovedkontor skal etter utbygging totalt romme ca. 650 ansatte og være klar for innflytting i 2019. 

Les mer om prosjektet under bildet. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Bildet er tatt fra Framnæs. 

Prosjekt Gimle

Jotun bygger et nytt konsern- og FoU-senter med tilhørende fasiliteter som informasjonssenter, auditorium, kantine og parkeringshus på Gimle i Sandefjord.

Senteret skal totalt romme ca. 650 ansatte og være klar for innflytting i 2019. 

Med Prosjekt Gimle ønsker Byggherren å samle de sentrale FoU-aktivitetene i et nytt FoU-senter.

Totalt brutto utbyggingsareal utgjør omtrent 34 400 m2 hvor FoU senteret utgjør ca. 24 600 m², parkeringsareal på ca. 5 300 m², resten (4500 m²) er kontorfasiliteter med tilhørende fasiliteter som kantine, informasjonssenter, trimrom, resepsjon o.l.

Les mere om prosjektet inne på Jotuns hjemmeside via denne linken. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 • Date: 03.06.2017
 • Category: Samfunn
 • Comments: 0

About me

Bøkebloggen

Små og store saker fra hverdagen i Larvik og resten av landet

Follow me

Search

Categories


ArchiveBlogdesign

Blogdesign by KvDesign - www.kvdesign.no