Bøkebloggen

www.bokebloggen.blogg.no

VEDTAK - UTEN GODKJENNING

"I de saker byggesaksjef er saksbehandler ser vi i liten grad dokumentasjon på at hun ikke har har fattet vedtak alene" skriver revisor i rapporten. 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

VEDTAK - UTEN GODKJENNING

Bøkebloggen har innhentet kompetanse for å evaluere rapporten fra Telemark kommunerevisjon. Evalueringen er gjort av personer som i 40 år har drevet med revisjoner av kvalitetssystemer. 

I granskingsrapporten framkommer det en rekke observasjoner om mangler og utelatelser i saksbehandlingen.

Her er et utvalg av hva som omtales med referanse til hvor det kan leses i rapporten :  Hele rapporten kan leses på denne linken. 

«Byggesaksjef har myndighet til å treffe vedtak i byggesaker, og har delegert denne myndigheten til saksbehandlerne. Som del av arbeidet med å sikre  betryggende kontroll med saksbehandlingen, er det en ordning med godkjenning eller sidemannskontroll av enten byggesasjef eller teamleder» Sammendrag side III og IV

«Vi har sett at det er uklart for teamlederne hva som ligger i rollen, og hva de skal ivareta i forbindelse med godkjenning av vedtak» Sammendrag side IV

«Kommunen har etablert en ordning med godkjenning av vedtak, der en annen saksbehandler godkjenner vedtaket.» Revisors vurdering side 16

«Vi har ikke dokumentasjon som beskriver en eventuell sidemannskontroll eller godkjenning av vedtak der byggesaksjefen er saksbehandler. Vi har gjort en stikkprøve kontroll av syv vedtak i byggesaker fra 2017 der byggesaksjefen er saksbehandler. Ett vedtak var godkjent av en annen saksbehandler. For de andre var det ikke dokumentert noen form godkjenning eller sidemannskontroll» Revisors vurdering side 17

«Nye saker registreres inn i byggesaksregisteret av byggesaksjef.» revisors vurderinger side 24

«Nå er det ifølge byggesaksjefen gitt klare instruksjoner til postmottak at alle nye saker skal fordeles av henne.» revisors vurderinger side 47

«Alle saksbehandlerne har imidlertid rettigheter til å godkjenne vedtak, og det er også mulig å sende ut vedtak uten godkjennelse.» revisors vurderinger side 47

«I de saker byggesaksjef er saksbehandler ser vi i liten grad dokumentasjon på at hun ikke har har fattet vedtak alene» revisors vurderinger side 47

Revisjonsspråket bruker her ord som i liten grad, uklart,  etc., med dagens system er det mulig at en sak kan mottas, behandles og godkjennes  av byggesaksjefen alene.

Saksbehandlerne har mulighet for å sende ut vedtak uten godkjenning, og for den utro tjeneren er dette en mulighet som kan brukes med liten risiko for å bli oppdaget.

Dagens systemer bør avvikles snarest mulig (før kommunesammenslåingen) og erstattes med et nytt system (TQM).  

Dette viser at byggesaksarbeidet i kommunen lider av store mangler og at ledelsen ikke har kontroll med virksomheten. Det er flere andre alvorlige forhold som omtales i rapporten.

Det loves fra ledelsen at forbedringer er påbegynt, men svakhetene ble påpekt i tilsvarende rapport i 2013.

De ansvarlige for denne situasjonen har vist at de ikke er istand i til å rydde opp og bør erstattes av nye personer med den nødvendige kompetanse for oppgavene.

 

Les også mandagens innlegg "Tilsynsavdelingen i Larvik kommune lider av meget store mangler" på denne linken. 

Les også onsdagens innlegg "To registre - dobbel bokføring" på denne linken. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 • Date: 20.10.2017
 • Category: Samfunn
 • Comments: 0

TO REGISTERE I BRUK - DOBBEL BOKFØRING

Revisjonsspråket bruker ord som uheldig, risiko,  etc. Risiko her må leses som Korrupsjons risiko,

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

TO REGISTERE I BRUK - DOBBEL BOKFØRING

I granskings rapporten av Larvik kommune framkommer det en rekke observasjoner om mangler og utelatelser i saksbehandlingen. Her er et utvalg av hva som omtales :  Hele rapporten kan leses på denne linken. 

«Saker registreres både i byggesaksregisteret og i saksbehandlings systemet. Saksbehandlerne har påpekt risiko med det å ha to systemer å registrere saker og flere har trukket frem at det er litt tungvint. I revisjonen i 2013 ble denne risikoen også påpekt.»  Se revisors vurderinger side 24 i rapporten.

«Nye saker registreres inn i byggesaksregisteret av byggesaksjef. Dersom det i et saksnummer kommer en tilleggssak, f.eks. en justert søknad, skal det registreres av saksbehandleren selv. Åtte av ti saksbehandlerne opplyser at de oppdaterer byggesaksregisteret daglig (når det er endringer).» Se revisors vurderinger side 24.

«Kommunen har ikke noen rutiner på mottakskontroll, slik at en så tidlig som mulig sikre at søknaden er komplett.»Se revisors vurderinger side 25.

  «Vi mener derfor at kommunen bør treffe tiltak for å sikre bedre at mangler ved søknader oppdages tidligere i saksforløpet» Se revisors vurderinger side 25.

«Kommunen sender ut foreløpig svar i samsvar med kravene i forvaltningssloven. Det er uheldig at det ikke framgår at det ikke er gjort mottakskontroll» Se revisors vurderinger side 25.

«Larvik kommune har ikke gjort systematiske risikovurderinger og ledelsesoppfølging av internkontrollen på byggesaksbehandlingen.» Se sammendrag side V

Revisjonsspråket bruker ord som uheldig, risiko,  etc. Risiko her må leses som Korrupsjons risiko, med dagens system er det mulig å endre dokument registrering, registrere samme dokumentet med forskjellige nummer i de to systemene. For den utro tjeneren er dette en mulighet som kan brukes med liten risiko for å bli oppdaget. 

Dagens to systemer bør avvikles snarest mulig (før kommune sammenslåingen) og erstattes med et nytt system (TQM).  

Dette viser at byggesaksarbeidet i kommunen lider av store mangler og at ledelsen ikke har kontroll med virksomheten.

Det er flere andre alvorlige forhold som omtales i rapporten.

Det loves fra ledelsen at forbedringer er påbegynt, men svakhetene ble påpekt i tilsvarende rapport i 2013.

De ansvarlige for denne situasjonen har vist at de ikke er istand i til å rydde opp og bør erstattes av nye personer med den nødvendige kompetanse for oppgavene.

Les også mandagens innlegg "Tilsynsavdelingen i Larvik kommune lider av meget store mangler" på denne linken. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 • Date: 18.10.2017
 • Category: Samfunn
 • Comments: 0

Tilsynsavdelingen i Larvik kommune er ute av kontroll.

Det loves fra rådmann at forbedringer er påbegynt, men svakhetene ble påpekt i tilsvarende rapport i 2013.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tilsynsavdelingen i Larvik kommune lider av meget store mangler og ledelsen har ikke kontroll med virksomheten

Bøkebloggen har innhentet kompetanse for å evaluere rapporten fra Telemark kommunerevisjon. Evalueringen er gjort av personer som i 40 år har drevet med revisjoner av kvalitetssystemer. 

I rapporten framkommer det en rekke observasjoner om alvorlige mangler og utelatelser i tilsynsarbeidet.  Hele rapporten kan leses på denne linken. 

Her er et utvalg av hva som omtales :

 

«Myndigheten til de ansatte på tilsyn er ikke delegert skriftlig slik delegasjonsreglementet krever» Se sammendrag i rapport side IV

«Vi har imidlertid sett i to saker at kommunen ikke har fulgt opp mangler etter ferdigstillelse slik de selv har lagt opp til.» Se sammendrag i rapport side V

«Kommunen har utarbeidet en tilsynsstrategi i tråd med gjeldende krav, men den er ikke fulgt opp....» Se sammendrag i rapport side V

«Dette gir en risiko for at arbeidet med tilsyn blir for ad hoc preget....»Se sammendrag i rapport side V 

«Kommunen lager ikke årlig rapport om tilsynsarbeidet» Se sammendrag i rapport side V

«Larvik kommune har ikke gjort systematiske risikovurderinger og ledelsesoppfølging av internkontrollen på byggesaksbehandlingen.» Se sammendrag i rapport side V

«I 12 saker er det vist til ulike forhold ved saksbehandlingen, som bl.a. manglende likebehandling, at feil / ufullstendig fakta er lagt til grunn, feil ved utstedelse av ferdigattest.....svakheter i tilsynsarbeidet......» Se sammendrag i rapport side 4

 

Rapporten viser at tilsynsarbeidet i Larvik kommune lider av meget store mangler og at ledelsen ikke har kontroll med virksomheten. Det er flere andre alvorlige forhold som omtales i rapporten.

Det loves fra rådmann at forbedringer er påbegynt, men svakhetene ble også påpekt i tilsvarende rapport i 2013.

De ansvarlige for denne situasjonen har vist at de ikke er istand i til å rydde opp og bør erstattes av nye personer med den nødvendige kompetanse for oppgavene.

Som kjent har rådmannen i Larvik sluttet og kommunalsjefen har blitt omplassert.

Rapporten viser at flere nå må omplasseres og nye personer med nødvendig kompetanse må på plass. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 • Date: 16.10.2017
 • Category: Samfunn
 • Comments: 0

For hvem skal vi bygge demenslandsbyer?

" Redsel, frykt, gråt, irritasjon, apati og avmakt er virkeligheten for de fleste", skriver Tone M. Ambjørnsen i dagens innlegg. 

Les hele innlegget under bildet. 

For hvem skal vi bygge demenslandsbyer?

Demenslandsby for hvem er mitt spørsmål i denne saken.

Jeg er meget skeptisk til dette prosjektet, da det fremmer flere spørsmål enn løsninger for pasienten.

Om demente kan handle, gå på kafe, velge maten sin, gå turer, betale osv. så er spørsmålet : For hvem skal vi bygge demenslandsbyer?

Nederland viser et bilde som ikke er reelt for andre enn de som fremdeles ikke er for syke. Men, om pasientene kan gjøre alle disse tingene selv eller med litt hjelp, så vil de ikke ha behov for å flytte hjemmefra heller, og kommer ikke til å gjøre det for da kjenner familien ikke til konsekvensen av sykdommen enda.

Og når skal pasienten i så tilfelle flytte hjemmefra? Hvor syke skal de være, og hvem skal avgjøre det ?

Så var det penger og bruken av dem. En dement pasient har ikke mulighet til å se sitt eget behov lenger når sykdommen har tatt over livet deres. Hvem skal betale for handelen på butikker og på kafeene når den syke ikke lenger forstår hva som skjer, er det sykepleieren som bestemmer hva pasienten eller familien skal betale -for gratis er det ikke? Når enkle basale behov blir borte, penger, tall og priser forstås ikke lenger og sultfølelse gjenkjennes ikke. Først da har man behov for utvidet hjelp.

Da trenger man en ekstra hånd, noen å snakke med og muligheten til å bli aktivisert med helt andre ting enn det en slik landsby kan tilby. Kroppen blir sliten, frykten stor og det å forholde seg til mange mennesker rundt seg blir en enda større utfordring.

Så derfor er en demenslandsby en ideologi og ikke et godt nok tilbud for denne gruppen. Du og jeg hadde gjerne kunnet flytte til et slikt sted, fordi vi ser det ut fra den situasjonen vi er i nå, men vi har ikke evne til å sette oss inn i pasientens sted så fremst vi ikke lever med en dement pasient.

Redsel, frykt, gråt, irritasjon, apati og avmakt er virkeligheten for de fleste, og det trengs i stor grad mange flere hender og en god porsjon tålmodighet.

Det må satses mer på frivillighet og ufaglærte til å utføre oppgavene sykepleiere og pleiere er satt til å gjøre i dag. En liten oppgradering av områdene de syke bor på er ikke å forakte.

 

Tone M. Ambjørnsen Torgersen

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 • Date: 15.10.2017
 • Category: Samfunn
 • Comments: 0

Avdekker granskingsrapporten av Larvik kommune toppen av et isfjell ?

Leder av kontrollutvalg og rådmann i Larvik er uenige. 

Avdekker granskingsrapporten av Larvik kommunen toppen av et isfjell ?

Rapporten om byggesaksbehandlingen i Larvik kommune ble lagt fram tirsdag kveld. Hele rapporten kan leses på denne linken. 

Telemark kommunerevisjon har gransket Larvik kommunes byggesaksavdeling. Det er kontrollutvalget i Larvik kommune som har bestilt undersøkelsen på vegne av kommunestyret.

Det viser seg nå at det er store forskjeller på hvordan leder av kontrollutvalgets leder og rådmann har analysert rapporten.

Kontrollutvalgets leder Gjert Gjertsen sier at det har fått utvikle seg en ukultur hos byggesak i Larvik. Og dette er ikke bra for kommunens omdømme.Rapporten avdekker toppen av et isfjell.

Rådmann Ingvild Aartun spurte Gjertsen om de var på samme møte ! Hun satt med et helt annet inntrykk etter at rapporten ble lagt frem og mente at det var ingen klare lovbrudd men bare anbefalinger om noen få tiltak.

Dagens Næringsliv (DN) var tilstede på tirsdagens møte og i kveld legger de ut denne saken "Flere siktet for byggekorrupsjon i Larvik" 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 

 • Date: 11.10.2017
 • Category: Samfunn
 • Comments: 0

Sjekk deg! - Tidlig diagnostisering gir bedre livskvalitet

"Har du vondt i muskler og skjelett? Ikke la det gå for lenge, - sjekk deg," skriver Sølvi Engell Iversen,leder i Larvik Revmatikerforening av NRF.


Foto: NRF

Sjekk deg!- Tidlig diagnostisering gir bedre livskvalitet

Mange mennesker går rundt med «vondter» og smerter i muskler og skjelett i årevis uten å undersøke om de har en revmatisk diagnose. Å sette diagnose fører til behandling og tiltak slik at man får et bedre liv. Norsk Revmatikerforbund (NRF) har en klar oppfordring på Revmatikerdagen 12. oktober: Bestill legetime og sjekk deg!

Mennesker med revmatisk diagnose har ofte vagere symptomer og det er vanskeligere å stille diagnose enn ved andre sykdommer. De blir oftere mistrodd av fastlegen og kommer senere til spesialist enn «friske» og andre kronikergrupper. Det viser en ny landsomfattende undersøkelse utført av TNS Kantar, på oppdrag av blant annet NRF.

Konsekvensen av sen diagnostisering er for mange et liv med smerter, stivhet og redusert livskvalitet. Mange får økt sykefravær eller blir uføre. Dette kan forebygges hvis det blir satt diagnose på et tidligere tidspunkt. Derfor er «tidlig diagnostisering» på dagsorden på Revmatikerdagen 12. oktober. Et svært viktig tema for neste generasjon med revmatiske sykdommer!

Visste du at:

 • 1 av 4 nordmenn har muskel- og skjelettplager.
 • I Norge lever over 300.000 mennesker med revmatisk diagnose. Mørketallet på udiagnostiserte er mye større.
 • Norsk Revmatikerforbund jobber for å bedre hverdagen til de med revmatiske sykdommer.
 • I Europa kunne over en million flere mennesker med revmatisk diagnose vært i jobb dersom de hadde fått diagnose og behandling tidligere (kilde: Eular).
 • 3 av 4 med diagnosen fibromyalgi lever uten å ha fått diagnose. Gjennomsnittstid for å få satt diagnose er i Europa gjennomsnittlig 5 år.

Muskel- og skjelettsykdommer koster det norske samfunn om lag 94 millioner kroner i året i form av sykmeldinger og uføretrygd. Det utgjør den desidert største kronikergruppen i Norge. Det er den sykdommen som rammer flest og koster mest. Det trengs helhetlige pasientforløp og tidlig diagnostisering for denne kronikergruppen!

NRF jobber for at revmatiske diagnoser skal bli prioritert innen forskning, behandling og rehabilitering. Vi jobber for at muskel- og skjelettsykdommer skal komme høyere opp prioriteringslisten til politikerne og helsepersonell, både på kommunal- og på landsbasis. Det vil gagne både samfunnet og enkeltindivider.

Har du vondt i muskler og skjelett? Ikke la det gå for lenge, - sjekk deg!

Sølvi Engell Iversen,
leder i Larvik Revmatikerforening av NRF

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 • Date: 11.10.2017
 • Category: Samfunn
 • Comments: 0

Mens vi venter på granskingsrapporten av Larvik kommune.

Både Vinje og Tjøme kommune har nå blitt gransket for mistanker om korrupsjon i byggesaksavdelingene. 

Les mer om resultatene i dagens innlegg.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Telemark kommunerevisjon IKS gransket Vinje kommune og BDO Norge har gransket Tjøme kommune. 

Telemark kommunerevisjon IKS er eid av ca 20 kommuner og fylkeskommuner i Telemark og Vestfold. 

Tilrådingar fra Telemark kommunerevisjon IKS til Vinje kommune.

Vi meiner at Vinje kommune bør:

 • sette i verk tiltak som medverkar vidare til å sikre forsvarleg handsaming i byggjesaker, til dømes:
  • sjå til at den mynde som byggjesakshandsamarane skal ha er delegert i tråd med kommunelova og delegasjonsreglementet,
  • dokumentere rettleiing i større grad,
  • ha sjekklister som er egna til å sikre at byggjesøknadar er fullstendige og at sakene blir tilstrekkeleg utgreidd,
  •  
 • sette i verk tiltak som medverkar til vidare reduksjon av risikoen for korrupsjon i handsaming av byggjesaker, til dømes:
  • gjennomføre risikoanalysar av byggjesakshandsaminga,
  • ha tiltak for å rullere på handsaming av saker frå firma som jamleg sender søknadar til kommunen,
  • ha tiltak for sidemanns- og leiarkontroll i handsaming og vedtaksfesting i byggjesaker,
  • dokumentere habilitetsvurderingar.

Hele rapporten fra Telemark kommunerevisjonen kan leses på denne linken. 

 

BDO er ledende innen revisjon, regnskap, rådgivning og advokattjenester i Norge. BDO i Norge har over 1300 ansatte og mer enn 70 kontorer over hele landet.

Tilrådinger fra BDO Norge til Tjøme kommune.

Vår vurdering

Nåværende og tidligere ansatte ved byggesaksavdelingen har opplyst om manglende kunnskap om kommunens etiske retningslinjer. Det er minst tre år siden retningslinjene er gjennomgått med ansatte i Plan, teknikk og miljø. Det er ikke vist til systematisk opplæring eller innføring i retningslinjene. De ansatte i byggesaksavdelingen har ikke mottatt dilemmatrening eller læring om handlemåte ved habilitetsutfordringer. Det presiseres at slik handlemåte skulle forutsette kunnskap om forhold som kunne medføre inhabilitet. 

Ansatte i Plan, teknikk og miljø er ikke gitt tilstrekkelig opplæring i kommunens etiske retningslinjer. Varslede tiltak er ikke gjennomført og kommunens deltakelse i korrupsjonsnettverk har ikke bidratt til at ansatte har økt bevissthet. 

Det er identifisert at to ansatte ved byggesaksavdelingen har brutt med Tjøme kommunes etiske retningslinjer i hhv. 2010 og 2015.

Det er identifisert at en kommunestyrerepresentant har brutt med Tjøme kommunes etiske retningslinjer i 2015.

Hele den omfattende rapporten på 38 sider fra BDO Norge kan leses på denne linken. 

Dagens Næringsliv hadde også en stor sak om Tjøme kommune i helgen. Se denne link.

 

Bøkebloggen venter i spenning på granskningsrapporten av Byggesak i Larvik kommune som legges frem på Kontrollutvalgets møte i oktober. 

Etter å ha lest rapportene både fra Vinje og Tjøme kommune så har BDO gjort en meget grundig jobb og satt fokus på enkeltsaker hos Tjøme kommune. 

 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 • Date: 01.10.2017
 • Category: Samfunn
 • Comments: 0

Utredning av ny do på Padlehytta i Farris koster Larvik kommune 100 000 kroner.

Kunne det holdt med å investere i et nytt elektrisk toalett til 30 000 kroner ?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Utredning av ny do på Padlehytta koster Larvik kommune 100 000 kroner.

Larvik kommune ønsker konsulentbistand på et forprosjekt for etablering av vann- og avløpsløsning for Dalheimbukta/Framnesodden i Farris.

Kostnadsramme inntil kr 100.000,-, alle kostnader inkludert.

Oppdraget skal være ferdig innen 1. februar 2018. 

Les hele dokumentet " Forprosjektet Dalheimbukta/Framnesodden -vann- og avløpsløsning" på denne linken. 

Aktuelle traseer over land er grunnlendt/fjell. Det foreligger et forslag om å etablere et trykkavløpsanlegg over land (graving og eventuelt styrt boring), med påkobling til kommunal avløpsledning langs Gopledalsveien. 

En slik løsning betyr at halvøya raseres av gravemaskiner som skal grave kloakk. Og hva blir kostnader på et slikt prosjekt ? 5 millioner ? 10 millioner ? 15 millioner ? Eller mer ?

Kunne det holdt med å investere i et nytt elektrisk toalett til 30 000 kroner ? For eksempel dette fra Cinderella. 

Bør ikke Larvik kommune heller prioritere renovering av kloakk / vannledningsnettet i feks Bøkelia i Larvik sentrum ? Her stanker det kloakk i gatene og nettet er 100 år gammelt. Dette var planlagt ferdig i løpet 2013 , men ble så utsatt 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 • Date: 29.09.2017
 • Category: Samfunn
 • Comments: 1

Inntakskriteria til sykehjem, bemanning og hvilken hjelp du kan få i hjemmet eller i omsorgsbolig svarer ikke til behovet.

"Har man ikke nok sykehjemsplasser eller sikrede omgivelser for syke og gamle, så må det fattes vedtak om endringer." skriver Tone M Torgersen i dagens gjesteinnlegg.

Les hele saken under bildet. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Inntakskriteria til sykehjem, bemanning og hvilken hjelp du kan få i hjemmet eller i omsorgsbolig svarer ikke til behovet.

Det må da være mulig å forstå at en gammel dame på 87 år som slår hull i hodet og brekker lårhalsen ikke går til badet, henter et håndkle, reiser opp bokhyllen og legger seg på gulvet igjen med håndkle under hode.

Dette er et avvik og kan vanskelig bortforklares.

Søndagens uttalelser fra rådmannen i Larvik står ikke i stil til hva loggen viser, for der forsøker hun å si at ingen hadde vært der. I loggen står det angivelig at hjemmetjenesten forlot omsorgsboligen i Utsiktsveien klokken 08.50, mens oppringningen kom klokken 10.39. Én time og 49 minutter senere !

Og så kommer poenget for politisk deltakelse : INNTAKSKRITERIA til sykehjem, bemanning og hvilken hjelp du kan få i hjemmet eller i omsorgsbolig svarer ikke til behovet.

Svaret er uansett at kriteria er for høye, plassene for få, for lite bemannet og omsorgsbolig er en sovepute for kommunen så lenge dette ikke knyttes tettere til lov om helsetjenester. Eneste endringen er om den personen som bor hjemme eller i omsorgsbolig får vedtak om helsehjelp og ikke får det.

I denne saken foreligger det et vedtak om hjelp viser avisen i dag. Har man ikke nok sykehjemsplasser eller sikrede omgivelser for syke og gamle,-må det fattes vedtak om endringer.

Jeg håper kommunen er godt i gang med planene om bygging av nye eldreboliger og endrede regelverk for omsorgsboliger for å komme eldrebølgen i møte. 

 

Tone M. Torgersen

 

Helse og omsorgskomiteen i Larvik behandler onsdag 27 september forslag om bygging av nytt sykehjem med 48 plasser innen 2025. Se saken her

Ta også en titt på innlegget "OMSORGS- OG ELDRETJENESTEN I LARVIK - SLUTT PÅ TÅLMODIGHETEN!"

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 • Date: 28.09.2017
 • Category: Samfunn
 • Comments: 0

OMSORGS- OG ELDRETJENESTEN I LARVIK - SLUTT PÅ TÅLMODIGHETEN!

Det er til å undres over at vår egen kommune, spesielt innen sektoren helse og omsorg, er i riksmedia oftere enn andre kommuner.

OMSORGS- OG ELDRETJENESTEN I LARVIK - SLUTT PÅ TÅLMODIGHETEN!

Igjen opplever vi i Larvik en tragisk hendelse hos oss i blant våre eldste. En eldre kvinne får ikke den hjelpen hun burde ha hatt.

Det er til å undres over at vår egen kommune, spesielt innen sektoren helse og omsorg, er i riksmedia oftere enn andre kommuner. I riksmedia pga. forhold som vi innbyggere og pårørende opplever som svært kritikkverdig og som har tragiske utfall.

Atter en gang kan det se ut som om fylkesmannen skal se på saken. Men begynner tilliten å forvitre selv om fylkesmannen blir koplet på, når det for oss innbyggere "aldri tar slutt?" Kommunalsjefen innen helse og omsorg var etter vår oppfatning litt vel rask med å frikjenne kommunen for en hver skyld, fagforeningen støtter opp om de som de representerer, og mener kritikken fra de pårørende kan være uberettiget. Tiden vil kanskje vise hva som faktisk skjedde.

Den omtalte eldre kvinnen har over tid blitt tynnere og tynnere og er avmagret. Hvorfor har man ikke kunnet gripe inn tidligere og gitt denne eldre kvinnen et forsvarlig tilbud? Hvorfor må det gå så langt før hun får forsvarlig behandling? Kanskje vi får svar på dette innen et halvt års tid fra fylkesmannen. I mellomtiden går tiden og vi håper at vi for vår del ikke opplever lignende episoder i fremtiden.

Men nå må både den administrative og politiske ledelse ta grep. Det vil definitivt være svært utfordrende for sittende ordfører Rune Høiseth og Ap, å få fornyet tillit, om vi i Larvik opplever slike hendelser gang på gang før kommunevalget i sept. 2019.

Vi vet at de som jobber i kommunen og spesielt innen eldreomsorgen, gjør en fantastisk innsats, ofte langt mer enn det som forventes, men vår ordfører og kommunestyret må nå virkelig og en gang for alle ta tak, slik at vi i Larvik ikke opplever at dette skjer gang på gang. Det står om helse og liv.

Historien vil snart vise om våre folkevalgte, med Ap i spissen, tok de grep som måtte taes.

Redaksjonen i BB

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 • Date: 27.09.2017
 • Category: Samfunn
 • Comments: 2

12 år i Larvik er bra, det får holde.

"Alt dette tok nok fra meg gleden av å bo der," skriver Julien Piombino i dagens innlegg. 

Les hele saken under bildet.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

12 år i Larvik er bra.

Da ØP lagde en stor sak av at jeg solgte boligen min så følger jeg at jeg må supplere litt. Det krevde nok for mye journalistisk arbeid å finne ut at min kjæreste gjennom de siste 6 år bor i Sandefjord og at min minste datter går på Skagerak skole også i Sandefjord, og at det var derfor ikke unaturlig for meg å ønske å flytte ditt. Å lage en tabloid variant var nok mer i A-Media"s ånd.

Men for all del, ja, etter å ha kommet hardt ut mot etatens ledelse har jeg har fått tilsendt ca 50 eksempler av elendig behandling med den nye den praksisen som nå handler om å være vanskeligst mulig. Alle er leverte til kontrollutvalget, men når jeg ser håndtering av forrige saken de behandlet, så er det vanskelig å ha de store forventningene. Vi får se.

Problemet er jo et klart ledelses problem. Plan og bygningsloven skulle aldri overlates fullt og helt til jurister. Det er en grunn til at når direktoratet skal lage nye regler og hvordan disse reglene skal implementeres så er utvalgene bemannet med arkitekter, ingeniører og andre byggfolk. Målet er best mulige byggverk og ikke størst mulig papirmølle. Uten å ha innsikt i de siste ansettelser vil jeg si at under dagens ledelse har fagfolk blitt erstattet av jurister og det er synd, en bedre balanse var mulig å oppnå med de kandidatene som var. Dette merkes også i de sakene som kommer til utvalget, det er ikke saksframlegg lenger hvor saken blir presentert med sine fordeler og ulemper med en anbefaling til vedtak, det er rene tiltale hvor administrasjonens kun forsvarer sin innstilling. Og dersom planutvalget drister seg til å være uenig, blir det alt for ofte opphevet av fylkesmannen av den enkel grunn at med det "tiltale" var det umulig å konkludere annerledes enn det administrasjon selv gjorde. Saken sendes tilbake for ny behandling. Dette medfører ofte erstatning til en av partene, noe som dekkes med skattepenger....

Det kan også tenkes at alt dette tok fra meg noe av gleden av å bo her. Dette tok også fra meg gleden til å utvikle eiendommer her. Jeg hadde håpet at alle de som har støttet meg privat også hadde stått frem offentlig. Men det tør de dessverre ikke i frykt for represalier. Dersom voksne menn og kvinner, bedriftsledere, heller velger å leve i frykt enn å ta oppgjør mot en system som de selv mener er råttent så kan de få lov å fortsette å ha det slik. Men de har nok rett i en ting, represalier blir det. Jeg kan lett vise antall saker jeg hadde før i Larvik og andel av de som ble godkjente og behandlet uten problem og vise til samme tall og andel nå. Det er helt sinnsykt.

Ting blir ikke bedre før et av følgende skjer:

1- Bransjen samles og tar et oppgjør.

2- Politisk forandring med en politisk ledelse som klart og tydelig gir bedre verktøy og bedre instrukser til en administrativ ledelse som er på helt feil spor i det området jeg kjenner til. Hvorvidt alt er bra i helse og skolesektor har ikke jeg stort kjennskap til.

3- Rådmannen må på eget initiativ foreta en opprydding på bakgrunn av granskingen som Telemark kommunerevisjon legger frem i høst.

Uansett så anser jeg kommunesammenslåing som en utmerket anledning til å gjøre endringer.

Min største frykt her er at en kommune administrasjon som Lardal sitt som jeg ikke kan skryte nok av som har en fantastisk holdning og kompetanse blir desimert istedenfor å innhente denne tradisjon til å styrke Larvik. Jeg er ikke akkurat optimist, men tar veldig gjerne feil.

Nå er vi der at kommune oppnår ikke den forventet moderate veksten den har satt til seg selv. Det er ett faktum. Torbjørn Hansen har flyttet sitt firma med 50 ansatte og 400 millioner i omsetning kun på grunn av hvor vanskelig kommunen er.
For ikke så lenge siden siden kunne vi lese i ØP om en dame som flyttet 5 bedrifter ute av Larvik. Noen får lov til alt og noe får ikke lov til noen ting.

Og isteden for å prøve å ta tak i problemet og å bli positive og forutsigbare, så hører jeg allerede noen politikere sier at en løsning for å kunne nå den veksten vi ønsker er å senke forventningene. Sikter vi lavt nok kan det hende vi treffer...

Det jobbes også nå for å etablere en bompengering i byen, byen har jo ikke nok penger for å finansiere selv bl. annet en utbedring av rundkjøringen på øya eller den vedtatt kanalen på Risøya. En annen løsning kunne jo være å øke kommunens inntekter ved å være attraktivt men nei... dette kommer bare til å forsterke handelslekkasjer til nabobyer.

Det snakkes også om eiendomsskatt som en realitet og ikke lenger som en skummel scenario i det fjerne.

Byen er nødt til å forgubbes. Dersom de tallene planutvalget fikk ved forrige møte er riktige, så er gjennomsnittsalderen i Stavern nå 59 år... Byen bli enda mindre attraktive, og vi er i en ond sirkel.

Er en grunn til at når det utlyses rådmann-stillinger så er det mange søkere, men med en gang det blir kjent for søkere at det er snakk om Larvik, så trekker mange seg.

Vi får håpe på en bedre ledelse både administrativt og politisk ved neste korsvei fordi nå er det stusselig.

Nå er det ikke synd på meg. Jeg har det utrolig bra både privat, og profesjonelt, men jeg velger nå å fortsette fra en annen kommune. 12 år i Larvik er bra, bodde 5 år på Tjøme før det, og 2 år i Oslo før der igjen. Å flytte er verken ett nederlag eller en seier. I tillegg flytter jeg sammen i ett flott hus med min enda flottere kjæreste. Ønsker innbyggere i Larvik kun gode ting, mest av alt at jeg tar feil på så mange punkter som mulig.

La oss avslutte med en positiv og viktig bemerkning, jeg ser at i forrige kommunestyret møte ble ett veldig godt miljøvennlig og framtidsrettet forslag ( fremmet opprinnelig av Høyre og MDG, og hvor nesten alle andre partier ønsket å bli med på), vedtatt.

Det gir meg håp, det ser ut som gammeldags partipolitikk kan settes til side for byens beste.

 

Julien Piombino

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 • Date: 17.09.2017
 • Category: Samfunn
 • Comments: 0

Snart på tide å få opp det politiske trøkket for å fikse manglende mobildekning i Larvik kommune.

Oppskrift for å fikse manglende mobildekning i Larvik kan være et spleiselag. 

Les hvordan andre kommuner har utbedret mobildekning. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Bedre mobildekning rundt Vermundsjøen

 I desember i fjor fattet kommunestyret i Åsnes et vedtak om å bevilge penger til videre mobilutbygging i Åsnes kommune. Deretter kom Hof/Åsnes Finnskog grenderåd, som en del av Landsbyen Flisa-arbeidet, med innspill om bedre dekning i dette området.

Grenderådet satte dermed saken på kartet. Sammen med kommunestyrevedtaket fra desember førte dette til at jobben med å forbedre mobildekningen ved Vermundsjøen ble lagt ut på anbud.

Anbudskonkurransen endte med at Telenor ble valgt som leverandør, og det ble inngått en intensjonsavtale mellom Åsnes kommune og Telenor.

Åsnes kommunes budsjett for dette prosjektet er 1,1 millioner kroner. Og Telenor bekoster utstyr til ca 0.9 millioner. 

Les hele saken på denne linken til Åsnes kommunes hjemmeside. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 • Date: 14.09.2017
 • Category: Samfunn
 • Comments: 0

FINN ERIK RISMYHR (24) FRA LARVIK GIR GASS FOR Å NÅ DAGENS FINALE I VM I GOKART

Kort status fra Tyskland, Rismyhr var den raskeste på "warm-up" i dag. 

 

Nok en gang kliner vi til på warmup. Denne gangen på vått føre. 

Vi hadde 3 gode heat lørdag med 9, 6 og 8 plass. 

Og 2 heat som gikk stang ut en 21 plass grunnet 10 sek tillegg for bumper. Og 1 heat med 19 plass da vi ikke traff helt riktig på setup på regn. (Kun en kart) 

1 heat igjen nå 10:50 nå må vi virkelig vise styrke for og ha sjans til Finale!! Er veldig vanskelig forhold så nå gjelder det og treffe!!! Vi skal gjøre vårt beste!!💥💥💥🏁💪🏻

 Heatene fremover kan følges live på denne linken.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 

 • Date: 10.09.2017
 • Category: Samfunn
 • Comments: 0

FINN ERIK RISMYHR (24) FRA LARVIK NÆRMER SEG FINALEN I VM I GOKART 6-10 SEPTEMBER 2017

Kort status fra Tyskland, Rismyhr har vært en av de raskeste på trening i dag. 

Vært blant de raskeste på treningene.

Og siste treningspass før tidskval var jeg raskeste i min gruppe!

Tidskvalet var det 34 sjåfører utpå samtidig og kaotisk fikk ikke en eneste fri runde hvor jeg kunne gi full gass. Og endte opp da med 11 plass i gruppa mi.

Starter 11 og 12 i hvert heat. Skal kjøres 6 heat hvor de 34 beste med minst poeng går til finale.

Vi har kjørt 1 heat idag hvor jeg kjørte inn til 9 plass med en av de beste rundetidene.
Er noen heat imorgen også i tillegg til noen søndag.Farten er helt rååå. Så vi må bare unngå kræsjer og fighte oss opp der vi hører hjemme! 😁💪🏻💥

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 • Date: 08.09.2017
 • Category: Samfunn
 • Comments: 0

Finn Erik Rismyhr (24) fra Larvik klar for VM i gokart 6-10 september 2017

Rismyhr tok turen innom Gøteborg i helgen for å "varme" opp til neste helgs VM i i Tyskland.

Finn Erik Rismyhr knallet i helgen til med en sterk 2 plass i et prestisjeløp i Sverige.

32 deltagere stilte til start. Teamet fikk ikke trent noe fredag, og  fikk derfor 1 treningspass lørdag morgen før tidskjøringen startet. Her knallet Rismyhr til med en 4 plass og viste i dette heatet at han kom til å knive i toppen.
I 1 heat ble det en 3 plass, i 2 heat ble det en 5 plass da oppsettet på karten ikke var optimalt.
Til Prefinalen gjorde Teamet noen endringer og fra 5 startspor knallet Rismyhr til med god fart og kjørte seg inn til en 3 plass med nest beste tid.
I finalen startet han på innersiden i startfeltet. Her var det vått og han falt derfor ned på en 6 plass.
Rismyhr begynte raskt opphentingen og kjørte seg inn til en fantastisk 2 plass.

Finn Erik Rismyhr (24) fra Larvik stiller i verdensmesterskapet i gokart 6-10 september 2017, i Wackersdorf, Tyskland.

Til start stiller 110 dyktige deltakere fra hele verden i hans klasse, KZ2 som har en 125cc motor med 6 gir, og toppfartshastighet på hele 165 km/t.

Rismyhr har selv mange års erfaring fra motorsporten med sin far som mekaniker og supporter. De har i 2017 satset fullt og vist til gode resultater på treninger og tidligere løp.

Rismyhr byttet nylig team og kjører nå for Gå`co racing et team fra Andebu, med Glenn Ågren som teamsjef og mekaniker.

Rismyhr har fått med seg LOS Digital AS på laget som sponsor og er veldig takknemlig for dette.

Verdensmesterksapet 6-10 september kan følges live på denne linken. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 • Date: 03.09.2017
 • Category: Samfunn
 • Comments: 0

About me

Bøkebloggen

Små og store saker fra hverdagen i Larvik og resten av landet

Follow me

Search

Categories


ArchiveBlogdesign

Blogdesign by KvDesign - www.kvdesign.no