Eiendomsutvikler Sundsten er igjen i riksdekkende media.

Kanaltoget til Sverre Rye Sundsten stoppet i tirsdagens Planutvalg (PU) i Larvik.


foto: linkedin.com/larviksadvokatene.no

Eiendomsutvikler Sundsten var også i riksdekkende media 2006.

I tirsdagens Planutvalg (PU) i Larvik støttet politikerne rådmannens forslag hvor saken avvises og ikke sendes ut på offentlig høring. Det var kun Per Manvik FRP og Laila Eliassen KRF som stemte mot forslaget til rådmann. Les saken om "Er det miljøutfordringer som nå kommer til å stoppe prosjekt Stavern Kanal ?".

Det gikk lettere for Sverre Sundsten sist han ble omtalt i riksdekkende media. Det var i forbindelse med kjøpet av en fritidseiendom på Vikerøya i Larvik i 2002.
I perioden 2002-2005 fikk investor Sverre Rye Sundsten endret bruksendring to ganger og sikret seg gevinst på mange millioner kroner.

Her fikk han bruksendring fra hytte til helårsbolig for sin eiendom i 2002/2003. Hytta ble revet og erstattet av en helårsbolig.I februar 2005 ga Larvik kommune tillatelse til at eiendommen på Vikerøya fikk bruksendring. Denne gangen tilbake til fritidseiendom.

Eiendommen med egen strandlinje og utsikt ble så solgt for 20 millioner kroner sommeren 2005 til mangemillionæren John Niclas Hage.

"- Saken er veldig uheldig," uttalte Thorleif Krøgli, som var saksbehandler for boplikt i kommunen. 

Larvik kommune var skeptiske da søknaden om bruksendring dukket opp for andre gang. Likevel ga de sin velsignelse til omgjøringen. 

"-Administrasjonen har gjort en vurdering og lagt vekt på særlige grunner," opplyste RE-leder for plan og bygg, Lars W. Solheim.

De særlige grunnene som Solheim refererte til kom fram i et brev fra Sundstens advokat Steinar Sørlie. I brevet ble økonomiske grunner og krypdyrfobi (huggorm som var observert på tomten) nevnt som årsaker til at familien ikke kunne benytte eiendommen som helårsbolig. Kommunen valgte å se bort fra de økonomiske grunnene, men valgte å høre på grunnen om huggorm-skrekk.

RE-leder Solheim ville ikke uttale seg om han mente saken var uheldig. 

"- Jeg forholder meg til sakens historikk. Administrasjonen har gjort en vurdering og fylkesmannen har akseptert vilkårene," påpekte Solheim, som la til at plan og byggesak alltid prøvde å finne gode løsninger for allmennheten i alle saker.  Saken ble omtalt i Finnansavisen, "En kule i hyttemarkedet" 

 

Bøkebloggen observerer nå i 2018 etter kommunesammenslåingen at det har blitt vanskeligere å få "fikset" slike ting i Larvik kommune. Det er bra at riksdekkende media "slår på lyset" og setter fokus på all galskapen som "hele Larvik" snakker om på byen. 

Hvorfor tar ikke ledelsen og politikere i Larvik kommune tak i dette før det blåses i media ?

 

Se fredagens sak "Hvor er rådmannen i Larvik når det stormer i media?" på denne linken. 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Er det miljøutfordringer som kommer til å stoppe Stavern Kanal ?

Reguleringsplan for Kanal Stavern ved Risøya i Stavern avvises og legges ikke ut til offentlig ettersyn og høring, er rådmannens vedtak.


Kart hentet fra Miljødirektoratets nettside.

Er det miljøutfordringer som nå kommer til å stoppe prosjekt Stavern Kanal ?

Tirsdag 19 juni skal politikerne i planutvalget i Larvik behandle Stavern Kanal. Prosjektet inneholder cirka 160 planlagte boliger med pris fra 3,8 mill til 13,9 mill for de største og dyreste. I følge utbygger har folk skrevet seg på lister og er klare til å kjøpe leiligheter for over 150 millioner kroner.

Rådmannen mener forøvrig at omsøkt plan bør avvises fullstendig og ikke sendes ut på offentlig høring.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Forslag til reguleringsplan for Kanal Stavern - gbnr.5001/407, gbnr.5001/495 mfl. ved Risøya i Stavern, avvises og legges ikke ut til offentlig ettersyn og høring.

Planforslaget, slik det foreligger, utfordrer:

 • -  Vedtatte byggehøyder og Staverns historiske silhuett.

 • -  Mudringsforbudet etter forurensningsforskriftens § 22.. 

 • -  Agnesbukta med viktige naturtyper og rødlistearter.

 • -  Forbudet mot landskapsinngrep/utfylling i sjø og forbudet mot utbygging i 100-metersbeltet (SPR for forvaltning av strandsonen).

 • -  Kommunedelplanens krav til arealer for uteopphold og lek.

 • -  Vedtatt grønnstruktur.

  Tiltakshaver må forholde seg til rammene i vedtatte planer, formannskapets råd i sak 050/17 og vurderingene i foreliggende sak.

  Tiltakshaver kan ikke planlegge kvartalslekeplass og nærmiljøpark på kommunens grunn gbnr. 5001/693.

Du finner hele dokumentet fra rådmannen på denne linken. Og her er link til alle dokumentene i saken. og tillegsdokumenter. 

 

Ta en titt på "Grunnforurensning,Miljødirektoratet" på denne linken.  

Se fredagens sak "Hvor er rådmannen i Larvik når det stormer i media?" på denne linken. 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 

Vet ikke venstre hånda hva høyre hånda gjør i Larvik kommune?

Nå må rådmann Kristengård ta tak i korrupsjons mistankene i kommunen.


foto:larvik.kommune.no

Vet ikke venstre hånda hva høyre hånda gjør i Larvik kommune?

NRK meldte torsdag at en byggesaksbehandler i Larvik kommune skulle ha godkjent saker for aktører han selv var kompanjong med via andre firmaer.

I forkant av avsløringen sendte kommunalsjef Hilde Bøkestad ut en epost til formannskapets medlemmer:

"Kort oppsummert handler saken om en saksbehandler i byggesaksavdelingen som hadde eierinteresser i et selskap som drev med eiendomsutvikling. Denne koblingen ble også gjort kjent gjennom en sak til planutvalget i  2011. Det ble i etterkant inngått en muntlig avtale med saksbehandler om at denne koblingen ikke ble akseptert. Saksbehandler har forholdt seg til avtalen. På bakgrunn av økonomiske forpliktelser trådte saksbehandler først formelt ut av firma i 2017, men det var ikke aktivitet i selskapet i Larvik i denne perioden, som avtalt," skriver Bøkestad i eposten.

Østlands Posten er raskt ute med en kopi av NRK sin sak på sin nettavis torsdag kveld. Her opplyser assisterende rådmann Ingvild Aartun at saksbehandleren IKKE har behandlet prosjekter han har hatt interesser i.

"- Nei, han har vært søker, og det ble det reagert på. Men han har ikke behandlet egne prosjekter, og det er veldig rart at NRK opplyser om dette, sier Aartun.

Fredag ettermiddag kommer Østlands Posten med nye opplysninger i en ny artikkel på nettet etter at kommunalsjef Hilde Bøkestad har gått grundig inn i sakene som NRK omtalte i sin reportasje på NRK Østafjells på torsdag. 

Bøkebloggen er forundret over hvordan Larvik kommune har svart opp media i denne saken. Assisterende rådmann Ingvild Aartun feilinformerer media på torsdag og så bekrefter kommunalsjef Hilde Bøkestad på fredag at saksbehandleren har behandlet flere prosjekter hvor hans kompanjonger har bygd ut. 

Nå er det virkelig på tide at "skipperen" Jan Arvid Kristengård står frem, han er Larviks øverste leder for kommunens administrasjon, og også øverste ansvarlig for all kommunikasjon fra kommunen. Se  "Kommunikasjonsstrategi 2018-2020" på  denne link.

 

Se fredagens sak "Hvor er rådmannen i Larvik når det stormer i media?" på denne linken. 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Tirsdag godkjennes antagelig byggestart av Grandkvartalet i Larvik.

Tirsdag skal Larviks politikere behandle" Rammesøknad - Rive eksisterende bygninger og oppføring av Grandkvartalet"

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tirsdag godkjennes antagelig byggestart av Grandkvartalet i Larvik. 

Planutvalget skal tirsdag 19 juni vurdere søknad datert 23.11.2017, med etterfølgende dokumentasjon, om tillatelse til riving av de fleste eksisterende bygg innenfor Grandkvartalet, samt rammetillatelse til oppføring av nye bygg. Planutvalget skal også ta stilling til søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen, samt vurdere om fremlagt materialbeskrivelse kan godkjennes.

Det er søkt om tillatelse til riving av eksisterende bygninger i Grandkvartalet. Dette innbefatter eiendommen Romberggata 3, Prinsegata 10, 12, 14 og 20. Rådmannen mener riving vil være i tråd med reguleringsplanen og innstiller på at tillatelse til riving gis. Det er videre søkt om rammetillatelse til oppføring av boliger, kontor, hotell, bevertning, offentlig- og privat tjenesteyting, uteopphold og parkeringsanlegg.

Det er søkt to dispensasjoner fra reguleringsplanen. Første dispensasjon er knyttet til forbindelsen mellom det eksisterende hotellet og den nye konferansedelen (GP1). Søker ønsker å bygge én bro mellom byggene heller enn de to som er regulert inn, i tillegg til at søker ønsker å knytte byggene sammen i et nyprosjektert bygg. Dette siste går ut på at de to bygningene knyttes sammen i et bygg som går over to etasjer fra Grandpassasjen og inn til bro mellom hotellet og konferansedelen. Innregulert byggehøyde er her 9 meter, mens det nye bygget vil få en gesimshøyde på 14,5 meter. Begge forholdene krever dispensasjon fra regulert byggehøyde. Rådmannen innstiller på at dispensasjon gis som omsøkt.

Den andre dispensasjonssøknaden er knyttet til rekkefølgekrav i reguleringsplanen, der det før rammetillatelse gis skal godkjennes en plan for oppgradering av de tilhørende kommunaltekniske anlegg og tilgrensende offentlige trafikkområder. Rådmannen innstiller på at dispensasjon gis som omsøkt.

Det følger av reguleringsplan for Grandkvartalet at det før rammetillatelse gis skal redegjøres detaljert for materialbruk på fasader og uterom. Redegjørelse skal inneholde en beskrivelse av hvordan materialpaletten og det arkitektoniske uttrykket forholder seg til omkringliggende bebyggelse og omgivelser. Materialpaletten og redegjørelsen skal godkjenne av Larvik kommune. Rådmannen innstiller på at materialpaletten og redegjørelsen godkjennes, under forutsetning om at det før igangsettingstillatelse kan gis, skal foreligge en mer detaljert og konkret palett for material- og fargebruk med konkrete material- og fargeprøver spesifikt knyttet til prosjektets ulike bygningsdeler og byrom.

Du kan lese hele rådmannens forslag til vedtak på denne linken. 

Hvis du ønsker å titte på alle dokumenter i saken (94 stk) så finner du dette på denne linken. 

Mange i Larvik venter på at de falleferdige byggene i området skal bli revet. Vi håper dette vil skje i løpet av 2018 og det blir spennende å se hvilket år de første leilighetene står klare i det nye kvartalet. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Hvor er rådmannen i Larvik når det stormer i media?

Nå må du stå frem Jan Arvid Kristengård.


foto:nyelarvik kommune

Hvor er rådmannen i Larvik når det stormer i media?

Kommunestyret i Larvik godkjente onsdag rådmannens nye forslag til kommunikasjonsstrategi. "Kommunikasjonsstrategi 2018?2020". Se denne link. 

"Kommunikasjonsstrategien gir retning for hvordan Larvik kommune skal kommunisere internt og med sine omgivelser i perioden 2018- 2020."

"Rådmannen er øverste leder for kommunens administra- sjon, og også øverste ansvarlig for all kommunikasjon fra kommunen. Rådmannens ledergruppe er ansvarlig for at kommunikasjon brukes som et strategisk virkemiddel, og at kommunikasjonsstrategien brukes aktivt i sine tjenesteom- råder."

"Kommunikasjon er aldri et mål i seg selv, men et virkemiddel for å nå kommunens mål og løse oppgaver på en effektiv og god måte."
JAN ARVIK KRISTENGÅRD, RÅDMANN

 

Rådmann Jan Arvid Kristengård er den i toppledelsen som nå har vært ansatt lengst i Larvik kommune. Han har jobbet som assisterende rådmann, vært konstituert rådmann og tidligere vært ansatt i roller meget tett på ledelsen. 

Det er derfor merkelig at han nå sender sin nyansatte kommunalsjef Hilde Bøkestad foran seg for å fronte media i gårsdagens innslag i NRK Østafjells. Se hele innslaget på denne linken

Bøkestad har kun jobbet i Larvik siden 1. januar i år. Jan Arvid Kristengård har vært rådmann og assisterende rådmann de siste årene. Han har ikke svart på spørsmålene til NRK, og sier det er ansvarlig kommunalsjef for dette saksområdet som skal svare. Les hele saken på NRK Vestfold. 

" Skipperen skal stå til rors når det stormer." 

Og skipperen i Larvik kommune det er nå Jan Arvid Kristengård.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Håper Padlehytta får godkjent videre drift med en løsning slik den blir drevet i dag. 

Kunne det holdt med å investere i et nytt elektrisk toalett til 30 000 kroner ?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Utredning av ny do på Padlehytta har kostet Larvik kommune så langt 100 tusen kroner.

Larvik kommune har fått konsulentbistand på et forprosjekt for etablering av vann- og avløpsløsning for Dalheimbukta/Framnesodden i Farris.

Kostnadsramme inntil kr 100.000,-, alle kostnader inkludert.

Oppdraget skal ble levert 1. februar 2018. 

Les hele dokumentet " Forprosjektet Dalheimbukta/Framnesodden -vann- og avløpsløsning" på denne linken.

En slik løsning betyr at halvøya raseres av gravemaskiner som skal grave kloakk. Og kostnadene er nå stipulert til ca 4 millioner kroner. 

Kunne det holdt med å investere i et nytt elektrisk toalett på Padlehytta til 30 000 kroner ? For eksempel dette fra Cinderella. 

Denne saken startet med at Larvik kommune /v saksbehandler (avgått kommunalsjef )Tom Henning Ruud  ikke anbefalte videre drift av Padlehytta  i sin innstilling til Mattilsynet og Fylket. Les hele saken på denne linken fra februar 2017. 

Turistforeningen bruker Padlehytta kun i sommerhalvåret  og det bør holde med et nytt elektrisk toalett.

Hvordan kan Larvik kommune med en gjeld på 4 milliarder bekoste et nytt kloakkanlegg stipulert til 4 millioner kroner til Naturskolen ?

Vi håper Padlehytta får godkjent videre drift med en løsning slik den blir drevet i dag. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Du har en oppgave her,ordfører, bistå nå Magnar Pedersen

"Vi kan ikke være med på en stille nedleggelse av Larvik politistasjon," skriver tidligere overlege Kjell O. Skavdal


foto:utdanning.no

Du har en oppgave her,ordfører, bistå nå Magnar Pedersen

Hør nå på en erfaren politiinspektør som har vært på sin post i Larvik i en årrekke. Han peker på en rekke konsekvenser av sentraliseringsraseriet innen politietaten og mulige følger av dette. Til Larvik, men ikke lenger,var et munnhell både blant politifolk og forbrytere for 50 år siden da jeg hadde tett kontakt med Larvik Politikammer. Det var et uttrykk for godt politiarbeid og dermed liten sannsynlighet for at tyven på flukt kom lenger enn hit. Tryggheten var til å føle på og politiet var til stede både i byens gater og på kammeret. Kjennskapet til de lokale forhold var uvurderlig. Det å vite for publikum at politiet var her for deg var noe vi satte stor pris på.

Nå blir alt så fjernt, alt skal styres fra Tønsberg enten det er politipatruljer,etterforskning eller påtale. Ikke måtte på hvor bra alt skal bli i det store poltidistriktet Sør Øst ifølge vår nye kvinnelige politisjef Fossens innlegg i avisene forleden.

Magnar Pedersen har i dagens ØP pekt på bakdeler og mangler ved den reformiver politisjefen legger for dagen med hensyn til politijuristenes plassering. Nærheten til den enkelte poltitjenesteperson «på gølvet» og etterforskeren som trenger juridisk støtte er nødvendig i det daglige og sikrer kvalitet i etterforsknings- og påtalekjeden. Det er viktig å merke seg det reverseringstiltak som ble gjort i Oslo for å desentralisere og Majorstua politistasjon igjen fikk sin påtalejurist. Det er høyst aktuelt også her.

Vi kan ikke være med på en stille nedleggelse av Larvik politistasjon og jeg oppfordrer politikerne til å komme på banen mens det enda er tid.

Du har en oppgave her,ordfører, bistå nå Magnar Pedersen i hans vettuge argumentasjon basert på politifaglig kunnskap og juridisk påtaleerfaring gjennom mange år. Vi er ikke tjent med kun en politipost i Larvik for fremtiden eller bilpatruljer i full fart forbi.

Det er på høy tid med aksjon,politikere!


Kjell O. Skavdal

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Borgere: "Ikke tilgi dem - de vet hva de gjør når de kjører Larvik konkurs!"

Hvorfor fortsetter den politiske ledelsen, med ordfører Rune Høiseth (Ap) i spissen å låne til Larvik kommune mister sin økonomiske frihet?


foto: larvik.kommune.no/stortinget.no

Borgere: "Ikke tilgi dem - de vet hva de gjør når de kjører Larvik konkurs!"

En kommune kan ikke gå konkurs. Dette fordi en kommunes forpliktelser alltid vil bli betalt. Derfor kan en kommune med allerede alt for høy gjeld, som Larvik, fortsette å låne, helt til kommunen blir satt under offentlig administrasjon av fylkesmannen, og blir en ROBEK kommune. Etter dette må fylkesmannen godkjenne alle kjøp helt fra toalett papir og såpe til nye investeringer. Som ROBEK kommune er den økonomiske handlefriheten og selvbestemmelsen opphevet. Dette som en konsekvens av uansvarlighet.

Hvorfor fortsetter den politiske ledelsen, med ordfører Rune Høiseth (Ap) i spissen å låne til Larvik kommune mister sin økonomiske frihet?

Det mangler ikke på advarsler fra rådmannen om å redusere låneopptak. Rådmannen anbefalte, senest i mai, å avvente restaurering av Festiviteten, men lånekameratene i Ap, anført av kulturelskeren Bast (V) i spissen, denne gangen, mente han at kommunens innbyggere glatt kunne betjene ytterligere noen titalls millioner i gjeld.

Tenkes det innad i posisjonen at de er ute når gildet skal betales?

Men det spiller vel egentlig ingen rolle for Larvik Ap når de mister makten etter valget i september 2019 om det er feks. 4000 mill. eller 4020 mill. i gjeld?
Godt anført av moderpartiets Jonas Gahr Støre, faller Ap, med Larvik Ap som en sten mot bunn. Med en politisk ledelse som kjører kommunen i grøfta med å låne til langt over pipa, vil det gå galt til slutt. Hvem skal så rydde opp etter «lånekameratene?»

Flere forsøk fra opposisjonen med H i spissen på å stoppe vanviddet, og fra det nye partiet Bedre Larvik, som også har foreslått tiltak og måtehold, får ikke gehør. Det blir som å skvette vann på gåsa eller som å tale for døve ører.

Det er nesten så en skulle tro at målet er å kjøre kommunen i grøfta. For på denne måten gjøre det økonomisk svært utfordrende for skifte som kommer og de som tar over etter september 2019. Det vil bli en stor utfordring å rette opp alle feila fra i går.

Det må nødvendigvis bli en massiv snuoperasjon med en helt ny kurs. Hold ut og hold fast!

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Den fremtidige argumentasjonen rundt utbyggingen av SIKA tomta.

Oppgraderingen av sporet til Sika tomta er et skoleeksempel på en irreversibel kostnad.

Den fremtidige argumentasjonen rundt utbyggingen av SIKA tomta

I noen kontroversielle saker er argumentasjonen mer forutsigbar enn i andre. Og i denne saken kan man på forhånd gjette hvilke argumenter som sannsynligvis vil dukke opp. At debatten blir forutsigbar er i seg selv ikke noe stort problem. Det reduserer bare underholdningsverdien. Langt mer alvorlig er det dersom argumentene bygger på feil premisser. Det er i alles interesse at avgjørelser i slike saker blir avgjort på rett beslutningsgrunnlag. I visse posisjoner og verv er grunnleggende økonomisk forståelse dessuten en viktig forutsetning. Det føles derfor naturlig avklare ett slikt argument som kan komme til å dukke opp i fremtiden.

Irreversible kostnader

Selv for økonomer kan begrepet irreversible kostnader være vanskelig å forstå, selv om det er avgjørende når det handler om å ta rasjonelle beslutninger. Kort sagt betyr det at det kun er fremtidige kostnader som skal være med i vurderingsgrunnlaget når beslutninger tas.

La oss si at man har kjøpt en ikke-refunderbar billett, men at en annen prioritering vil gi større nytte enn å reise. Da vil det ikke være rasjonelt å reise, selv om man føler at billetten da er bortkastede penger. Et annet eksempel er dersom man stopper å se en dårlig film, for å ta en avgjørelse om man skal se videre eller ikke. Dersom man fortsetter å se filmen bare fordi man allerede har sett halvparten, mens man egentlig kunne ha hatt større nytte av å avslutte og å gjøre eller se noe annet, tar man en ikke-rasjonell beslutning. En rasjonell beslutning vil være å avslutte selv om man har investert tid og/eller penger i å se den første halvdelen.

Eller, som i SIKA saken, hvor man har lagt ned tid og penger på å «oppgradere» ett jernbanespor som foreløpig ikke synes å ha en annen funksjon enn å fungere som et fremtidig argument for byggingen av en containerterminal. Dette er et skoleeksempel på en irreversibel kostnad. Ingen kostnader knyttet til oppgraderingen av sporet kan brukes som argument for utbygging av containerterminal når beslutningen skal tas. 

Skulle jernbanesporet allikevel bli brukt som argument, vitner det om manglende økonomisk forståelse. Det finnes utallige forklaringer og eksempler på nett om irreversible kostnader («sunk cost) og hvordan man lar seg lure av følelser og argumenter.

Dette er anbefalt lesning for både debattanter og folkevalgte som er aktive i SIKA debatten.

 

Les også et tidligere innlegg som omhandler byggesaksbehandling "Er det mulig at Byggesak i Larvik kommune forskjellsbehandler "kundene" sine?"

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Om 15 måneder skal Larvik velge ny ordfører.

Valgekspert tror Arbeiderpartiet mister 80 ordførere i 2019. 


Foto: nyelarvik.no og venstre.no

Om 15 måneder skal Larvik kommune velge ny ordfører. 

Statsminister og Høyre-leder Erna Solberg har avholdt partiets kampanjesamling på Gardermoen i helgen. 

"Vi skal vinne byene. Vi skal vinne bygdene. Kort sagt skal vi vinne valget neste år," sa Solberg til de flere hundre partimedlemmene. Budskapet til partimedlemmene var at Høyre skal sørge for bedre skole, bedre eldreomsorg og bærekraftige velferdskommuner.

Hva med Larvik ? Thore Brastein skrev lørdag dette i et innlegg på Bøkebloggen:

 "2019 må nødvendigvis bli et kommunevalg med storrengjøring av folkevalgte og politiske partier. Hvem som skal bekle posisjonsrollen og hvem som skal være i opposisjon bør bli spesielt spennende.
Om det blir Bedre Larvik eller om et kraftfullt Høyre som skal innta førersetet og ordførerrollen gjenstår å se. Hvem klarer å skape et troverdig og fremtidsrettet program for folk flest og som er til å stole på. Et program som forteller innbyggerne hvem som bestemmer utviklingen av Larvik by, sentrum og resten av kommunen. 
Bedre Larvik har Erik Sørensen og Høyre har en utmerket kandidat i Marie Offenberg. Hun er en modig, klar, troverdig og en fremtidsrettet kvinne - det er på tide med en helt ny kurs."

Eller seiler Halstein Bast opp som ordfører kandidat igjen ? Han mistet jo sin tidligere leder Kjetil Vold for noen dager siden og uttalte følgende: " For meg personlig ser jeg for meg et begrenset sorgarbeid i denne sammenheng, for Kjetil har vist ganske klare tegn på at han var usikker på om Venstre var den rette plassen for ham. Men for all del, jeg ønsker ham selvfølgelig lykke til i Høyre.

Samtidig blir han ønsket hjertelig velkommen i Høyre av Bjarne Steen hvor han uttalte følgende : "Der vil han bli godt tatt imot, lover Bjarne Steen, som leder Høyres kommunestyregruppe i Larvik.- Jeg kjenner ikke Kjetil veldig godt, men det er alltid hyggelig å få inn nye medlemmer. Jeg ønsker ham velkommen, sier Steen til ØP. "

Hvem av disse fire ønsker du som Larviks neste ordfører ? Eller har du andre kandidater ? 

 

Les også Thore Brasteins innlegg "Larvik by. Lider vi av inkompetanse, korrupsjon eller en kombinasjon?" på denne linken. 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 

 

Larvik by. Lider vi av inkompetanse, korrupsjon eller en kombinasjon?

"Om det blir Bedre Larvik eller om et kraftfullt Høyre som skal innta førersetet og ordførerrollen gjenstår å se," skriver Thore Brastein i dagens innlegg. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Larvik by. Lider vi av inkompetanse, korrupsjon eller en kombinasjon?

I ØP 9. desember 2017 står, plansjef i Larvik, Hege Eick og arkitekt Hilde Hanson i Vestfold Fylkeskommune, fram og sammen om og med et byregnskap for utvikling av byer i Vestfold. Regnskapet gjør det klart at folk i seg selv er attraktivt og at varierte aktiviteter bør samles i sentrum. "De erkjenner at det er viktig å forstå byen". Det er utrolig viktig og gledelig med slike regnskap og veiledere - hadde de bare blitt kjent og fulgt av kommunens administrasjon og ikke minst våre folkevalgte - og plansjef Hege Eick.

Var det derfor (et byregnskap?) en variert styringsgruppe og et samlet Larvik kommunestyre i september 2011 valgte å stille seg bak "Formingsveileder for Larvik sentrum". I så fall har det vært totalt mislykket og som vanlig tomme ord.

Tidligere har også ordfører Rune Høiseth og andre kommunepolitikere stått fram med innlegg i ØP om hvor viktig byen og sentrum er for alle innbyggere. Bare tomme løfter og ord!

 I ØP 22. mars 2018 hadde Andreas Lohne et fantastisk flott innlegg med tittelen "Jeg vil ha en ny kurs ikke et nytt brand" og han skriver "Hva vil vi med byen?."

14. april etterlyser Tore Tønder "Trivsel i Larvik by" i et innlegg i ØP om byutvikling og mener at sentrum bør utvikles med hjelp av fagfolk som arkitekter, byutviklere og andre. Men mulig du ikke vet det Tønder, men det er akkurat det Larvik har gjort gjennom den svært illustrative, instruerende og forklarende formingsveilederen! 

Skapt av en kompetent styringsgruppe, arbeidsgruppe og referansegruppe. Satt sammen av representanter både innafor og utafor det etablerte og verifisert av kommunestyre 2. september 2011.      

Og ikke minst den fantastiske rapporten arkitekt Jan Gehl og hans Gehl Architects i Danmark leverte i forbindelse med utvikling av Larvik og Grandkvartalet. Som til de grader ble neglisjert av, - nettopp plansjef Hege Eick.

Problemet for Larvik sentrum og byen er ikke verktøyet, tankene, visjonene(?) og positive innspill. Problemet er de som er satt til å håndtere verktøyet. Problemet er alle gode tanker og ideer nedtegnet på gule post-it lapper og rapporter fra titalls møter og konferanser og gruppearbeid. Det som ligger som verdier i skuffer og skap på kommunekontorene. Gjemt unna av rådgiver og sekretærer, byplanleggere, enhetsledere og andre i kommunens administrasjon. Hvor er alle de gode tankene og ideene som kom fram da to fantastiske arkitekter/byutviklere fra Gehl Architects guidet oss gjennom muligheter for byen vår. Hvor unge og gamle interesserte skapte fremtidens Larvik. Hvor blir det av tankene fremarbeidet av det "prisbelønte" prosjektet til ØP og Kjersti Backe og en psykolog som samlet unge fremtidige kommuneledere og politikere og som skapte forventninger om å bli hørt og tatt med inn i fremtiden?  Alt ligger i en skuff på kommunekontoret. Problemet er kommunens rådmann med sin stab og kommunens ordfører og hans kommunestyre. Vi har de senere år hatt sterk kritikk av for eksempel administrasjon og styre i Larvik Håndballklubb, men er det noe bedre i ledelse og styring av kommunen vår?

Senest den 19. mai hadde Olav Bergene Holm en særdeles velskrevet og tankevekkende kommentar i ØP hvor han etterlyser "Hvor er visjonene?". Han skriver innledningsvis: "En kommunes ordfører og dens kommunestyremedlemmer har en særskilt oppgave og et privilegium. De skal se til at kommunens skattepenger blir forvaltet på den optimale måte og samtidig være visjonære(?) og nytenkende. Deres privilegium er at de har en rekke faste møteplasser for drøftelser".

For byens spesielt interesserte og generelt hele Larviks befolkning foreslår jeg at de går inn på op.no for 19. mai og leser hele innlegget til Bergene Holm.

Hovedgrunnen til at jeg nok en gang orker å ta pc-en fatt og lar meg engasjere er innlegget i ØP 9. mai hvor en stor reportasje om boligutviklingsplaner i Brannvaktsgate. Den åpne passasjen fra byens torg og fram mot Brannvaktsgate og Larviks perle "Bøkkern" skal stenges og utbygges. Den absolutte siste mulighet til å skape et intimt og sentrumsnært område hvor byens unge og gamle innbyggere kan få sitt eldorado med småbutikker, park og servering - i tillegg til det som allerede er der. Skal dette arealet bygges ut som planlagt vil det for evig og alltid legge denne oase i evig skygge. Slik Prinsegata og Grandpassasjen fra Storgaten og opp til Prinsegata vil bli. Heia Larvik!

Les hva Larvik og kommunestyret legger til grunn i formingsveilederen for utviklingsprosjekter i sentrum og spesielt området det er snakk om:

"Fra sjøsiden er Bøkkerfjellet et markant landemerke og fremtredende landskapselement i bybildet. Fra bysiden er den med sin sentrumsnære beliggenhet en luftig og åpen park i forlengelsen av sentrum og som med sitt unike utsyn forbinder fjorden og byen visuelt. Til tross for dette, likevel lite brukt som friområde (det eneste igjen, min merknad) og ligger der som en uutnyttet ressurs for byen. For fremtiden vil Bøkkerfjellet i kraft av sin beliggenhet og landskapelige kvaliteter, vil Bøkkerfjellet ha et potensial til å bli en meget attraktiv bypark i tilknytning til sentrum. Utnyttet på en riktig måte kan det derfor være med å styrke sentrums posisjon i byen samtidig som den kan og bør bli et viktig bindeledd mellom øvre og nedre bydel. For å kunne oppnå dette er det viktig og nødvendig å forsterke forbindelsen mellom Torget og Bøkkerfjellet, både med tanke på lesbarhet og fremkommelighet."

Å tenk, her - i hjerte av Larvik by og sentrum kommer nå noen og eventuelt overkjører og "lurer" unna en mulighet - tenk i Larvik, mens administrasjonen sover sin Tornerosesøvn og kommunepolitikere ikke engang våkner over sin uvitenhet og sine muligheter. Det er jo nettopp i Larvik slike fantastiske opplevelser oppleves. Heia Larvk!

Gjennom de rundt 30 siste årene har administrasjonen og våre lokale politikere klart å omgjøre et levende sentrum til et "folketomt" område. Alt fra motbøren familien Thommassen opplevde fra politikerne når de ønsket å utvikle et bysentralt "Nordbyen". Butikk etter butikk har måttet avslutte og legge ned og byens sentrum skriker i vekslende styrke med tomme lokaler. I den senere tids utgaver av ØP og op.no skriker titler mot oss vedrørende alle tomme kontor og butikklokaler. Hvor er visjonene? Siden Petter Watne for en del år siden begynte på noe spennende med stor entusiasme og ungdommelig pågangsmot, har den ene lederen etter den andre i Larvik By AS stanget hode i veggen. Veggene til Kvartal 8 og 9 og veggene til kvartal 13 og 14. Kvartaler som er uten siktlinjer og møteplasser. Uten områder miljø for barn og unge og hvor næringsutviklere og butikkeiere skyr område og sentrum som pesten. Ikke en kvadratmeter grønn lunge er det mellom Badeparken og Storgata eller mellom Bøkeskogen og Sykehuset. Dette til tross for at Arbeiderpartiets og Kristelig Folkepartis representanter og andre snakker varmt om miljø og grønn framtid. Slipp Sikatomta fri! Heia Larvik! Lenge leve et dødt, asfaltert og steinbelagt bysentrum! Heia Larvik!

Om det er korrupsjon, udugelighet eller en kombinasjon som belaster Larvik er ikke godt å si. Noe alvorlig galt er det.

Slik går det når andre enn de folkevalgte bestemmer dagsorden og rådmann og ordfører enten sover eller mangler kraft og visjoner. Vi nærmer oss 8 år med en Arbeiderpartiordfører som i beste fall kan bruke det militære uttrykket "På stedet hvil, - hvil" og selv kan og bør erkjenne - tre av!

2019 må nødvendigvis bli et kommunevalg med storrengjøring av folkevalgte og politiske partier. Hvem som skal bekle posisjonsrollen og hvem som skal være i opposisjon bør bli spesielt spennende.

Om det blir Bedre Larvik eller om et kraftfullt Høyre som skal innta førersetet og ordførerrollen gjenstår å se. Hvem klarer å skape et troverdig og fremtidsrettet program for folk flest og som er til å stole på. Et program som forteller innbyggerne hvem som bestemmer utviklingen av Larvik by, sentrum og resten av kommunen. 

Bedre Larvik har Erik Sørensen og Høyre har en utmerket kandidat i Marie Offenberg. Hun er en modig, klar, troverdig og en fremtidsrettet kvinne - det er på tide med en helt ny kurs.

Hva som belaster Larvik og henger over oss er ikke godt å si. Noe alvorlig galt er det. La oss i hvert fall håpe at spøkelse som korrupsjon ikke dukker opp i Larvik kommune.

 

Thore Brastein

Tidligere leder av Larvik Bys Vel

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 

Er det mulig at Byggesak i Larvik kommune forskjellsbehandler "kundene" sine?

Advokatene NORMAN&CO.ANS v/ advokat Julie Høydal Davik har nå påklaget Larvik kommunes avvisning av Flatstrand velforenings klage.

Er det mulig at Byggesak i Larvik kommune forskjellsbehandler "kundene" sine?

Kokkersvold AS sendte 20 desember 2017 på vegne av Larvik Havn inn søknad om å rive og gjennoppføre deler av eksisterende kai på Revet, samt at kaien skal forlenges. Eksisternde kai har en lengde på ca. 263 meter, den delen av kaien som skal rives og gjenoppbygges utgjør 72 meter av dette. Forlengelsen vil bli på 35 meter. Søknaden fra Kokkersvold AS kan du lese på denne linken. 

Larvik kommune behandlet og godkjente saken allerede 12 februar 2018. Saksbehandler (jurist) Magne Sundby i Byggesak godkjente saken på delegasjon fra Planutvalget og la ved disse begrunnelsen i vedtaket:

"Tiltaket er i tråd med gjeldende regulering og det foreligger ikke naboboprotester.
Søker har vurdert tiltaket til tiltaksklasse 3 for prosjektering, og klasse 2 for utførelse, og i tråd med dette er det satt opp uavhengig kontroll.
Det skal opereres i tidligere bearbeidet grunn, og det er derfor ikke stilt krav til marine/historiske undersøkelser.
Kommunen har ingen vesentlige kommentarer til tiltaket som således kan iverksettes." 
Hele godkjenningen kan du lese på denne linken.

Tor Alfred Lundh som representerer Flatstrand velforening klaget inn saken 15 februar 2018 med disse begrunnelsene:

1. Mangelfull involvering av Miljørettet Helsevern avd. i byggesaken. (ref. veileder forskrift om Miljørettet helsevern)
2. T-1442 Punkt 3.5.2 Utvidelse og/eller endringer av eksisterende virksomhet, vi mener dette gjelder byggesaken.
3. Vi har tidligere etterspurt Larvik kommune om å bli involvert i saker vedrørende støy utfordringer på Revet/ Sika tomta.
Vi har ikke fått info om denne byggesaken før den var vedtatt.

Klagen fra Flatstrand velforening ble behandlet av saksbehandler (jurist) Magne Sundby i Byggesak 7 mai 2018 og klagen ble avslått med denne begrunnelse:

Klagen gjelder bekymring for økt støybelastning som følge av tiltaket.
I vedtaket ble det gitt tillatelse til utskifting av en eksisterende kaifront, samt utvidelse av lengden med 35 meter.
Tiltaket er i tråd med gjeldende reguleringsplan for Larvik havn, Revet, godkjent av kommunestyret 16.06.06. Iht. planens §§ 2,3, g) og 2,4 er det fastsatt rammer for intensitet og tidsrammer for støyende virksomhet innenfor området.
En utvidelse av kaifronten innebærer ingen tillatelse til å gå ut over allerede fastsatte rammer for støyende virksomhet. Klagens begrunnelse omhandler derfor forhold som tidligere er bindende avgjort ved reguleringsplanen, og som ikke har, eller skulle vært gjenstand for behandling i det påklagede vedtaket.
Hele avslaget kan du lese på denne linken. 

Advokatene NORMAN&CO.ANS v/ advokat Julie Høydal Davik har 24 mai 2018  påklaget Larvik kommunes avvisning av Flatstrand velforenings klage.

Du kan lese hele klagen fra advokat Julie Høydal Davik på denne linken. 

29 mai 2018 skal Kontrollutvalget i Larvik kommune godkjenne Telemark kommunerevisjons prosjektplan for ny gransking av Larvik Havn.
Derfor er også klagen fra advokaten sendt over til leder Gjert Gjertsen som også bør ta med dette i prosjektplanen. 

Dere kan lese hele saken på denne linken på side 26 "PROSJEKTPLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET "LARVIK HAVN KF"

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 

Har Larvik Havn opptrådt i samsvar med fullmakter og føringer som kommunestyret har gitt?

29 mai skal Kontrollutvalget i Larvik kommune godkjenne Telemark kommunerevisjons prosjektplan for ny gransking.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Har Larvik Havn opptrådt i samsvar med fullmakter og føringer som kommunestyret har gitt?​

Kontrollutvalget vedtok i sak 31/18 at det skal gjennomføres ny forvaltningsrevisjon om Larvik Havn KF.

Kommunale foretak har eget styre og egen daglig leder. Foretaket er en del av kommunen og kommunestyret er foretakets øverste organ. Rådmannen har ikke instruksjonsrett over foretaket. Organisasjonsformen kan være krevende bl.a. når det gjelder fullmakter og informasjon mellom foretaket, rådmannen og kommunestyret.

Kontrollutvalget har fått henvendelser fra innbyggere og politikere om Larvik havn.

Henvendelsene gjelder: 

 • -  Bygging av containerterminal på Sika-tomta 
 • -  Manglende støymåling 
 • -  Utlysning og inngåelse av 15-årig kontrakt om drift av containerterminal med en anslått verdi på 300 mill.kr. 

Det er stilt spørsmål om foretaket har forholdt seg til kommunestyrets vedtak, kommunens planer og egne vedtekter i disse sakene. 

Dere kan lese hele saken på denne linken på side 26 "PROSJEKTPLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET "LARVIK HAVN KF"

Bøkebloggen savner en viktig ting i den nye granskingen av Larvik Havn. Som kjent ble Larvik Havn gransket av Telemark Kommunerevisjon i 2013.

Bør ikke resultatet av denne rapporten gjennomgås på nytt ? Hvilke tiltak ble iverksatt ? Dere kan lese hele rapporten fra 2013 på denne linken. 

 

Les også en tidligere sak på Bøkebloggen "Larvik Havn ble allerede gransket i 2013." på denne linken. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Full gransking av Larvik Havn

29 mai skal Kontrollutvalget i Larvik kommune godkjenne Telemark kommunerevisjons prosjektplan for ny gransking.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Full gransking av Larvik Havn

Kontrollutvalget vedtok i sak 31/18 at det skal gjennomføres ny forvaltningsrevisjon om Larvik Havn KF.

Kommunale foretak har eget styre og egen daglig leder. Foretaket er en del av kommunen og kommunestyret er foretakets øverste organ. Rådmannen har ikke instruksjonsrett over foretaket. Organisasjonsformen kan være krevende bl.a. når det gjelder fullmakter og informasjon mellom foretaket, rådmannen og kommunestyret.

Kontrollutvalget har fått henvendelser fra innbyggere og politikere om Larvik havn.

Henvendelsene gjelder: 

 • -  Bygging av containerterminal på Sika-tomta 
 • -  Manglende støymåling 
 • -  Utlysning og inngåelse av 15-årig kontrakt om drift av containerterminal med en anslått verdi på 300 mill.kr. 

Det er stilt spørsmål om foretaket har forholdt seg til kommunestyrets vedtak, kommunens planer og egne vedtekter i disse sakene. 

Dere kan lese hele saken på denne linken på side 26 "PROSJEKTPLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET "LARVIK HAVN KF"

Bøkebloggen savner en viktig ting i den nye granskingen av Larvik Havn. Som kjent ble Larvik Havn gransket av Telemark Kommunerevisjon i 2013.

Bør ikke resultatet av denne rapporten gjennomgås på nytt ? Hvilke tiltak ble iverksatt ? Dere kan lese hele rapporten fra 2013 på denne linken. 

 

Les også en tidligere sak på Bøkebloggen "Larvik Havn ble allerede gransket i 2013." på denne linken. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Larvik kommune er nå en av de fattigste kommunene i Norge.

Hvordan kan de rødgrønne allikevel bevilge 60 millioner til Festiviteten i Larvik ?

Larvik kommune er nå en av de fattigste kommunene i Norge. 

 Kommunaldepartementet (KMD) har nå lagt frem en tabell som viser kommunenes korrigerte inntekt, justert for hvor dyrt det vil være å gi et standard tjenestetilbud i kommunen. Dermed er reiseavstander og ulik alderssammensetning tatt hensyn til.

Her havner Larvik kommune som nummer tre fra bunnen over de fattigste kommunene i landet. Les hele saken på Kommunal Rapport på denne linken.

Larvik kommune skal de neste 4 årene øke gjelda med over en halv million (500.000,-) kroner hver eneste dag! Samlet gjeld vil da være 4,4 mrd. kroner. 

Hvordan kan de rødgrønne allikevel bevilge 60 millioner til Festiviteten i Larvik ?

Er det på tide at vår kommune nå endrer kurs og kultur og ta på langt større alvor mulig renteoppgang og kommunens økonomiske utfordringer ?

Vi kan ikke låne og låne helt til vi står i fare for å drukne i gjeld og renter og Robek (offentlig administrasjon) kan bli det neste.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Nå er det endelig sprut i fontene på Larvik torg.

Ordfører Rune Høiseth, prosjektleder Dler Jaf og Sune Hansen i Larvik kommune åpnet i ettermiddag vannfontenen. 

Nå er det endelig sprut i fontene på Larvik torg. 

Det er tre år siden fontenen på Larvik torg sist var i drift. Larvik kommune har selv styrt prosjektet og kostnadene har passert 2 millioner. 21 leverandører har vært leid inn for å få vann i fontenen til 17 mai. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Vakre Kjerringvik

Kjerringvik er en fantastisk plass alle årstider. Stille og rolig høst, vinter og vår, men masse turister om sommeren. 
Bildene i dette innlegget er tatt sen ettermiddag 10 mars 2016. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Kjerringvik er også blitt kjent ved at Kjerringvikfestivalen arrangeres hver sommer den siste helgen i juli. Festivalen hadde 20 års jubileum i 2015. Det store høydepunktet hvert år er når deLillos med band entrer podiet. Link til deLillos hjemmeside. 
Som kjent så har familien til Lars Lillo Stenberg i deLillos landsted i Kjerringvik og de har fått et spesielt forhold til stedet. 

 

Vestfoldguiden har også laget en fantastisk fin omtale av Kjerringvik og områdene rundt. Her er det fantastiske bilder hvor en kan drømme om sommer og sol. 
Den flotte omtalen finner dere på denne linken til Vestfoldguiden.

 

Les også Bøkebloggens tidligere innlegg fra en annen perle i Larvik. Linken inneholder også kommunens kart med turstier.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har tips om andre flotte plasser. 

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Planer om fortetting av et av Larviks eldste og flotteste strøk Mesterfjellet ble i dag nedstemt av Larviks politikere. 

Politikerne i Planutvalget støttet administrasjonen og avslo begge rammesøknadene for riving av eksisterende bebyggelse, samt oppføring av nye firemannsboliger i Mesterfjellveien 36 og 40. 


Mesterfjellveien 40, Leder PU Steinar Nyland til venstre, kommunalsjef Hilde Bøkestad og byggesaksjef (fungerende/påtroppende? ) jurist Anders Lund

Planer om fortetting av et av Larviks eldste og flotteste strøk Mesterfjellet ble i dag nedstemt av Larviks politikere. ​

Planutvalget har i dag vært på befaring i Mesterfjellveien hvor en utbygger har ervervet den flotte boligen fra 1948, dvs Mesterfjellveien 5. Denne eiendommen er på ca 1,5 mål og utbyggerne vil nå rive det flotte huset og sette opp en 4-mannsbolig på tomten. Utbygger har kjøpt eiendommen for 3.910 mill. 

Planutvalget befarte også naboeiendommen. Her har Brunlanes Eiendom ervervet Mesterfjellveien 36. De vil nå rive det flotte huset og sette opp en 4-mannsbolig på tomten. 

Dette har selvfølgelig skapt voldsomme reaksjoner fra naboer i hele området. Se bilder fra dagens befaring i PU.

Politikerne i Planutvalget støttet administrasjonen og avslo begge rammesøknadene for riving av eksisterende bebyggelse, samt oppføring av nye firemannsboliger i Mesterfjellveien 36 og 40. 

 

Se link til saksdokumenter og tegninger på planlagt ny 4 mannsbolig - Mesterfjellveien 36 ( tidl.nr1) - 3020/1386.

Se link til saksdokumenter og tegninger på planlagt ny 4 mannsbolig-  Mesterfjellveien 40 - 3020/1390

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Sommeren kom til Larvik under Janitsjarringens tradisjonelle mønstring på Larvik torg.

Tradisjon tro var det Larviks mest profilerte korpsmann, Odd Terje Lysebo, som var konferansier under Janitsjarringens tradisjonelle vårmønstring. 

Se bilder fra dagens flotte arrangement på Larvik Torg.

 

 

 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 

Planer om fortetting av et av Larviks eldste og flotteste strøk Mesterfjellet.

I forkant av en søknad om å bygge nye 4-mannsboliger i Mesterfjellveien  burde det først ha vært utarbeidet og søkt om reguleringsendring for området.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA


Foto: 1881.no

Planer om fortetting av et av Larviks eldste og flotteste strøk Mesterfjellet

Larviksvegen 17 i Stavern fikk ja til firemannsbolig og det blei nei i Ingesgate i Byskogen og Grønnebergveien. I tillegg nevnes Franklinveien på Gon som fikk nei til bygging av firemannsbolig og Vebergsgate på Østre Halsen som fikk ja. 

Les også historien til Tor Olav Karlsen om saksbehandlingen i Vebergsgata på Østre Halsen

Nå har administrasjonen fått en ny sak på bordet hvor en utbygger har ervervet den flotte boligen fra 1948, dvs Mesterfjellveien 5. Denne eiendommen er på ca 1,5 mål og utbyggerne vil nå rive det flotte huset og sette opp en 4-mannsbolig på tomten. Utbygger har kjøpt eiendommen for 3.910 mill. 

Dette har selvfølgelig skapt voldsomme reaksjoner fra naboer i hele området. Mattias Holmbäck som er nærmeste nabo har på vegne av 89 naboer sendt klage til ansvarlige søker. 

Gunnar Eliassen, SV uttalte dette i ØP for noen dager siden :"Av de 7 partiene følger FrP mest utbyggers ønske om flere boenheter på små tomter, ofte med H på slep. Noen av disse sakene har det vært enighet om, særlig hvis naboprotestene er massive, sånn at flermannsbolig er avvist."

Marie Offenberg, H svarte opp Eliassen i Øp og skrev følgende :"Forutsigbarhet handler om mer enn å si nei til alt, eller for den sakens skyld - ja til alt av denne type tiltak. Høyre går ikke inn for fortetting for enhver pris. Vår linje er at hver sak skal vurderes for seg, og det skal fortettes med kvalitet."

Både Offenberg og Eliassen er medlemmer i Planutvalget og det skal bli spennende å se utfallet i sakene  Mesterfjellveien 36 og 40.

Hvis Larvik kommune sier JA til dette så tror vi dere sier JA til fortetting av hele fronten på Mesterfjellet ? 

Og det ønsker vel ikke Larviks innbyggere ? 

 

Se link til saksdokumenter og tegninger på planlagt ny 4 mannsbolig - Mesterfjellveien 36 ( tidl.nr1) - 3020/1386.

Se link til saksdokumenter og tegninger på planlagt ny 4 mannsbolig-  Mesterfjellveien 40 - 3020/1390

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 

 

LHK nå igjen! Mere rot ut av skapet!

"Det er muligens på tide å skjønne at prosjektet LHK ikke har livets rett med så høye ambisjoner," skriver Jan Helge Holm Johansen i dagens gjesteinnlegg. 


Bilde: wikepedia

LHK nå igjen! Mere rot ut av skapet!

Det er muligens på tide å skjønne at prosjektet LHK ikke har livets rett med så høye ambisjoner.

Uansett hvem som er leder og styreformann, det blir like mye rot uansett. Det er ikke første gangen de har lurt alle rundt seg.

Det har vist seg at LHK ikke er så populære som menigheten og politikerne har påstått. Det er selvfølgelig ikke nok med ca. 500-600 tilskuere pr kamp, hvorav halvparten kommer inn gratis.

Det er en merkelig holdning at hvis det ikke kommer inn nok penger til satsing for å være i Europatoppen, er det like bra å legge ned driften. Det har vel vist seg mange ganger at det ikke er mulig å skaffe så mye penger som dette krever. Den type satsing vil jo bety at man på nytt må opp med lønninger og frynsegoder for å beholde de beste spillerne. I tillegg må det kjøpes inn spillere til høy pris. De beste er jo dyrest.

Ingen kan vel påstå at det er god Larviksreklame at LHK til stadighet er i medias søkelys på grunn av dårlig økonomi. Det må vel være utelukkende negativt for byen. Må muligens være politiker for å mene noe annet.

LHK har også informert formannskapet om situasjonen. Det er jo av politikerne de allerede har fått 6 millioner kroner av fellesskapets penger, og det til ingen nytte. Dette er penger som kunne vært brukt til mange gode formål til beste for alle.

Når LHK nå støvsuger sponsormarkedet helt ned til kr. 100,-, blir det lite eller ingenting igjen til lag og foreninger som driver med barne- og ungdomsaktiviteter.

Jeg leser på ØP nett at Larvik Turns Håndballgruppe gir kr. 20.000,- og Larvik Turns hovedforening gir kr. 10.000,- til å støtte LHK. Dette er penger som skulle vært brukt til barn og ungdom i Larvik Turn, og som ikke burde vært gitt til profesjonelle spillere. 

Som Turn-medlem, er dette en skam å konstatere.

 

Jan Helge Holm Johansen

 

Les også et tidligere innlegg " Seks mill. på to år!" på denne linken. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Hvorfor ønsker Larvik Havn lukkede styremøter ?

Og hvorfor legges ikke protokoll fra styremøtene ut på Larvik kommunes hjemmesider?

Hvorfor ønsker Larvik Havn lukkede styremøter ? 

Mange i Larvik følger nå all støyen rundt Sika saken og Larvik Havns tildeling av ny driftsavtale for containerhavnen. Vi ser at styret ønsker å lukke sine styremøter i flere viktig saker. Samtidig blir ikke protokoller fra møtene lagt ut i ettertid. (Kun protokoller fra 2017 møter er lagt ut.)

Ta gjerne en titt på møteplan på Larvik kommunes hjemmeside og på Larvik Havns hjemmeside

Hvorfor er alt så hemmelig i Larvik Havn ? 

 

Ta også en titt på saken "Valg av tilbyder Operatør Larvik Havn Containerterminal" på denne linken. 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Valg av tilbyder Operatør Larvik Havn Containerterminal

På dagens styremøte i Larvik Havn skal ny avtale om drift av Larvik Havns containerterminal tildeles for nye 15 år.


foto:nrk.no

Valg av tilbyder Operatør Larvik Havn Containerterminal

På dagens styremøte (saken er lukket for offentligheten) i Larvik Havn kl 1630 skal ny avtale om drift av Larvik Havns containerterminal tildeles for nye 15 år. Se saksliste på denne linken. 

Oppdragsgiver inviterte i desember 2017 til konkurranse om drift av Larvik Havns containerterminal. Operatøren vil få ansvar for å drive terminalvirksomheten for egen regning og risiko.Tilbyder skal gi pristilbud på hvilket trafikkvederlag som skal betales til Larvik Havn KF.

Les hele EØS-kunngjøringen på Doffin på denne linken. 

Bøkebloggen er meget spent på hvilken operatør som vinner den store kontrakten for å drifte Larvik Havns containerterminal. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

INTERPELLASJON - VALG AV NYTT STYRE I LARVIK HAVN KF

BedreLarvik ønsker at det foretas nyvalg av medlemmer til styret i Larvik Havn KF.

Les hele interpellasjonen under bildet. 

 

INTERPELLASJON - VALG AV NYTT STYRE I LARVIK HAVN KF

Forslag til vedtak:

Det foretas nyvalg av medlemmer til styret i Larvik Havn KF. Valgkomiteen får i oppdrag å presentere forslag til nytt styre i LH i neste ordinære kommunestyremøte og nytt styre velges.

Begrunnelse og årsak til at nytt styre må velges er manglende tillit og uansvarlighet, fordi:

1 Larvik Havn (heretter LH) har inngått avtale i størrelsesorden 35 mill. i «Sika prosjektet» før eiere/kommunestyret har gitt sin formelle godkjennelse for hele prosjektet. Dette kan påføre LH store tap.

2 Styret har inngått avtale med Norsk Jernbanedrift AS den 25.08.2017 i størrelsesorden 35 mill. kroner ( https://www.doffin.no/Notice/Details/2017-653877 ) uten å ta forbehold overfor kontraktspartner om nødvendige dispensasjoner og tillatelser fra Larvik Kommune (heretter LK).

3 Telemark Kommunerevisjon forvaltningsrevisjonsrapport i 2013 ( http://www.tekomrev.no/wp-content/uploads/2013/11/Larvik-Havn-nettutgave.pdf ) påpekte uregelmessigheter og svakheter i LH´s innkjøpsprosesser. Styret har i forbindelse med kontraktsinngåelse «Sika», vist at det ikke er kompetent og sitt ansvar bevisst. Selv etter sterk kritikk av prosesser får år tilbake. Følgelig har ikke styret i LH evnet å gjennomføre de nødvendige endringer i Larvik havn, påvist av revisor i 2013.

4 LH har ikke tatt tilstrekkelig hensyn til naboer, herunder også Undersbo gravlund i sin planlegging av jernbaneterminalen, da det hersker tvil og usikkerhet om forhold omhandlende støy nivå og miljøretta helsevern, er ivaretatt på en tilstrekkelig god måte. Inntil kort tid har LH heller ikke evnet å følge opp vedtak i reguleringsplan av 2006 mht. støymåling.

5 Vi ønsker et nytt styre som kan forholde seg profesjonelt til gjeldende lover og regler, og som praktiserer størst mulig åpenhet med en ydmyk innstilling til sine nærmeste naboer. (Lovlighetskontroll om lukking av et nylig styremøte i LH er allerede fremmet  av tre kommunestyremøter i april 2018.) Påstand om at LH er «en stat i staten» og/eller at «LH gjør akkurat som de vil» uten å hensyn ta eier, skal ikke sementeres ytterligere, men opphøre. Kommunestyret vedtok i sak 082/17: «11. Larvik Havn: Larvik kommunes strategi for utvikling av havnen vedtas sammen med kommuneplanens samfunnsdel og arealplanen.» LH hadde gjort klokt i å avvente tiltak/videre arbeid på Sika tomta inntil strategi med påfølgende vedtak foreligger fra eier.

6 Med et nytt styre vil det være større muligheter for å lykkes med gjennomføring av den kultur- og holdningsendring vi mener er nødvendig i LH. LH skal og må forholde seg til administrasjonssjefens (=rådmannens) instruksjonsmyndighet slik det fremgår av Kommuneloven:

§ 72.Forholdet til kommunens eller fylkeskommunens øvrige administrasjon

1. Administrasjonssjefen har innenfor styrets myndighetsområde ikke instruksjons- eller omgjøringsmyndighet overfor foretakets daglige leder. Administrasjonssjefen kan likevel instruere foretakets ledelse om at iverksettelsen av en sak skal utsettes til kommunestyret eller fylkestinget har behandlet saken.

Den 31.08.2017 (se møtereferat under og kart under) aksepterte LH at det ikke skulle igangsettes arbeider på selve Sika tomta FØR en tillatelse foreligger. Det skulle kun gjøres vedlikeholds arbeid som feks. NORD for Sika tomta. Gjaldt dette vedlikeholdsarbeid av jernbanespor på selveste Sika tomta? Uklart, men uansett så har LH igangsatt arbeider også på Sika tomta. Det har liten hensikt å tilrettelegge/vedlikeholde spor/«rehabilitere» for fremtidig containerdrift for jernbane, verken nord for Sika tomta eller på selve Sika tomta, om tillatelse til containerterminal til slutt ikke får tilsagn i vedtak fra kommunestyret/eiere. Dette burde LH selv ha forstått. LH har tatt en uforbeholden stor risiko og opptrådt uansvarlig. Rådmannen må i fremtiden utøve sin instruksjonsmyndighet, være tydeligere og sette ned foten om han/hun kan forstå at LH er i ferd med å ta en uforbeholden stor risiko som kan påføre foretaket store tap. Med et nytt styre mener vi det er enda større muligheter for bedre gjensidig aksept og rolleforståelse, samt at avtaler inngås etter at nødvendige tillatelser, dispensasjoner og vedtak er truffet. Følgelig bør det foretas nyvalg av medlemmene til styret i LH.

 

MØTEREFERAT

Type møte: Avklaringsmøte med plan og byggesak i Larvik Kommune

Dato: 31.08.2017

Oppdragsgiver: Larvik Havn KF

Oppdrag: 1982 ? Jernbaneterminal SIKA

Tilstede: Janne Balberg Kvisvik Larvik Kommune,Hege Eick Larvik Kommune,Agneta Børretzen Larvik Kommune

Jan Fredrik Jonas Larvik Havn KF, Fred Arne Sørum Larvik Havn KF

Camilla Kokkersvold Kokkersvold AS

Fremdrift og ikke søknadspliktig arbeid

FAS redegjorde for at det er ønskelig for prosjektet at entreprenøren raskt kan komme i gang med arbeider som ikke er søknadspliktige som f.eks arbeider med vedlikehold av eksisterende spor nord for SIKA-tomta. JBK bekreftet at vedlikeholdsarbeider på sporet ikke er søknadspliktig. Prosjektet er innforstått med at det ikke vil bli igangsatt arbeider på selve SIKA-tomta før det foreligger en tillatelse for å unngå unødig provokasjon av naboer mv.

Erik A. Sørensen                       

Gruppeleder BedreLarvik

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Sika-tomta: - Goddag mann, økseskaft!

"Jeg synes denne saken i sin helhet minner om byggeskandalen på Stortinget.," skriver Bøkebloggens gjesteblogger,  Kjell Ronald Hansen.

Les hele innlegget under bildet. 


Tegning: K.R. Hansen

Sika-tomta: -  Goddag mann, økseskaft!

Laila Eliassen, Larvik KrF, forsøker i ØP 11. april å overbevise oss om sitt syn på Larvik Havn og Sika godsterminal. Men som politikere flest går hun dessverre «rundt grøten» i det hun bare trekker fram prinsipper og honnørord uten å ta for seg motpartens innvendinger og om mulig tilbakevise disse.

I sitt innlegg tar Eliassen spesielt for seg Erik A. Sørensen i det nye partiet Bedre Larvik. Som ny kommunalpolitiker i Larvik kritiserer hun ham for å uttale seg alt for bombastisk og på et sviktende grunnlag. Videre presiserer hun at dette prosjektet (Sikatomta - Min anmerkning.) har vært i Larviks planer i flere år og at det jevnlig er blitt orientert om fra Larvik Havnevesen. Og hele tida har det vært stor enighet blant politikerne. - Jeg for min del vil heller berømme Sørensen for sitt uhildede syn og for å «kalle en spade en spade»!

Jeg synes denne saken i sin helhet minner om byggeskandalen på Stortinget. Der gikk alt sin gang inntil skandalen var et faktum og Stortingspresidenten satt igjen med «Svarteper». Hva med alle de andre som også burde fulgt med? Det er ufattelig at Larviks politikere ikke har vært mer våkne og innsett at Sikatomta er fullstendig uegnet som godsterminal. At saksgangen har vært helt ut av styring i henhold til regelverket er jo en kjensgjerning. Dette innså heldigvis tilslutt et flertall i kommunestyret som fikk stoppet byggesøknaden og forlangte at det ble utarbeidet en detaljreguleringsplan først. Det verste er likevel at nesten halvparten av politikerne fremdeles tviholder på Sika godsterminal og mener at arbeidet skal fortsette uten en kritisk gjennomgang av saken.

Eliassen trekker fram strategidokumentet fra 2018-2021, Bærende prinsipper i arealstrategien: Miljøvennlige transportsystemer. Hun spør hvor det har blitt av miljøtanken. Skal den bare gjelde for andre, men ikke for oss i Larvik? Hennes kongstanke er å gjøre Larvik Havn til en regionalhavn som vil sette Larvik på kartet og skape arbeidsplasser. - Her vil jeg minne om at Larvik ikke er med i Nasjonal Transportplan, men det er derimot Brevik.

I mitt innlegg 6. april forsøkte jeg å sammenfatte det som tidligere har blitt innvendt mot plasseringen av godsterminalen på Sikatomta og framtidsutsiktene for Larvik Havn og nye transportsystemer. Jeg foreslo som et kompromiss å legge hele containervirksomheten til Revet, noe som også andre har vært inne på.

Eliassen har fått spalteplass, men kommenterer over hode ikke andre idéer og problemstillinger. For henne er godsterminal på Sikatomta, side om side med Larviks største kirkegård, den eneste løsningen. Hvor er vidsynet og pietetsfølelsen? Laila Eliassen og Olav Holm representerer KrF i Larvik kommune. Selv er hun en dyktig sanger og har sunget under begravelser og kremasjoner i Undersbo kapell i mange år. Eliassen som tidligere har bodd i Kjerringvik, presiserer at det ikke bare skal være ro og vakre omgivelser i en by, men pulserende liv og vekst.

Siden miljøtiltak er et honnørord for tiden, burde politikerne i Larvik ta for seg steinindustrien. Av utsprengt fjell legges 95% - 97% igjen som skrotstein i terrenget. Dette er råvareproduksjon som i sin rasering av naturen minner om u-land og den tredje verden. I Tveidalen er det avsatt et område for steinbruddvirksomhet like stort som hele Gardermoenområdet. I tillegg har vi bruddene i Tjølling. Og for steinindustrien er Larvik Havn et «must». Over Larvik Havn er det 17% import og 83% eksport, for det meste stein i containere. Det er med andre ord først og fremst steinindustrien som er avhengig av Larvik Havn og containerterminalen.

 

Kjell Ronald Hansen  

 

Her kan dere lese hele rapporten fra Telemark kommunerevisjon 

Les også tidligere innlegg "Glemte de ansvarlige å følge opp Larvik Havn etter granskingen i 2013 ?​"

Les også tidligere innlegg "Styret og ledelsen i Larvik Havn på tur"

Les også tidligere innlegg "Flytt containerhavna til Porsgrunn" på denne link. 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Mange ønsker mer liv, aktivitet, og røre i Larvik bysentrum.

"Hvordan vil Røed/Hansen sitt Grand prosjekt tilfredsstille et fremtidig trivelig sentrum i Larvik?" spør Tore Tønder i dagens innlegg. 

Les hele saken under bildet. 

Mange ønsker mer liv, aktivitet, og røre i Larvik bysentrum.​

Mange ønsker mer liv, aktivitet, og røre i Larvik by- sentrum. Dagens sentrum er kjempeutfordrende, fordi det ligger i en åsside opp mot Bøkeskogen. Sentrumsarealet er lite, beliggende ovenfor Larviksfjorden med havet utenfor.

Derfor bør sentrum utvikles helhetlig med hjelp av fagfolk, arkitekter, byutviklere og andre. Utfordringene er store omkring det historiske sentrum rundt torget i Larvik, det konkurrerer mot for eksempel Nordbyen og alle de andre områdene som utvikles utenfor dagens sentrum.

Byens myndigheter, bør gjøre mye mer for at det «skapes» liv og røre i sentrum, noe de fleste i byen ønsker. Politikerne må kort og godt bli mer aktive med på å gjøre Larvik bysentrum til et trivelig sted å oppholde seg. Da kreves det kanskje at det knyttes bedre bånd mellom fagfolk, arkitekter, byutviklere og lignende, før viktige beslutninger fattes.

Det er etter min mening behov for mer helhetstenkning, handling, og politisk styring når det gjelder hva som må gjøres for å skape et «levende» trivelig og hyggelig bymiljø i sentrum. Men dette må skje i nært samarbeide mellom politikerne, kommunen, næringslivet og alle gode krefter som bør «spille» sammen i prosessen. Det nytter lite å overlate byutviklingen til noen få «Tordenskiolds soldater», hvor politikerne opererer som «sandpåstrøere» og bare passivt godtar andres avgjørelser. Larvik trenger en by plan som etterleves av politikere og myndigheter, og som virker utover en fireårsperiode de er valgt for.

Videre mener jeg Larvik by- sentrum bør komprimeres. I virkeligheten er byens sentrum lite og strekker seg over et mindre areal enn slik vi ofte omtaler hvor sentrum i Larvik er. 

Det betyr for eksempel at Nordbyen, Øya, Storgata, Dronningens gate, Øvre del av Nanset gata ikke er Larvik Sentrum. Hva står vi tilbake med da? Det som er omkringliggende Torget i Larvik. Øvre del av Kongegata, Øvre del av Prinsegata, maks opp til Olavs gate. Så snevert vil jeg påstå at Larvik sentrum er i dag, og innenfor dette område må det komprimeres etter en nøye plan for utbygging og aktivitetene. 

Da står det igjen å spørre: Hvordan vil Røed/Hansen sitt Grand prosjekt tilfredsstille et fremtidig trivelig sentrum i Larvik? Vil fremtiden oppleve at Grandprosjektet er nok et prosjekt som vil frata Larvik muligheter til å skape et attraktivt, trivelig og hyggelig bysentrum for alle?

 

Tore Tønder

 

Les også Tønders tidligere innlegg fra mai 2017, Byutviklingen i Larvik til bekymring​

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Arbeidsplasser og uakseptabel godsterminal.

"Selvfølgelig er arbeidsplasser helt avgjørende for bosettingen, men hvorfor gjøre det til en konflikt mellom grunnleggende verdier.," skriver Bøkebloggens gjesteblogger,  Kjell Ronald Hansen.

Les hele innlegget under bildet. 

Arbeidsplasser og uakseptabel godsterminal.

Vetle Dahl Gundersen har skrevet et debattinnlegg på ØP-nett om etablering av arbeidsplasser, nær sagt for enhver pris. Han mener at kommunens prioriteringer er gale, og et eksempel er Bølgen Kulturhus. Dessuten kommer han med sterke uttalelser til de som vurderer å flytte til Larvik, men som er imot både godsterminal på Sikatomta og containerhavn.  

Gundersen spissformulerer seg slik: «Spør du meg, er det mye som tyder på at det ikke er mangel på pene «sjøkanter» som gjør at unge voksne ikke vender tilbake, men mangel på relevante jobber.» - Dette er en reaksjon på vedkommende som hevdet: «Godstog med slitne konteinere som skal stables i sjøkanten, er ikke fremtidens visjoner for dem som vil flytte tilbake». 

Gundersen advarer på sin side mot å prioritere opp kultur- og boligprosjekter og prioritere ned næringsprosjekter. «De som er opptatt av å få denne gruppen unge voksne tilbake til Larvik burde derfor overveie å være mer opptatt av næringsutvikling og derigjennom også industriutvikling, enn pen utsikt og kulturhus.» Avslutningsvis skriver han: «Sier man nei til de negative ringvirkningene ved industriutvikling, sier man også nei til det positive».

Jeg leser selvfølgelig disse meningene i lys av den pågående debatten og uenigheten om godsterminalen på Sikatomta. Dette gjør jeg selv om Vetle Dahl Gundersen fokuserer på arbeidsplasser. Det må jo være temmelig klart hva han mener om den saken.

 Selvfølgelig er arbeidsplasser helt avgjørende for bosettingen, men hvorfor gjøre det til en konflikt mellom grunnleggende verdier. Det er jo derfor vi har kommuneplaner og reguleringsplaner som skal sørge for at fremtidige konsekvenser for flest mulig i kommunen blir ivaretatt best mulig. Og spesielt bør politikerne lytte til de som blir mest berørt, før avgjørelser tas.

Så til den konkrete saken om godsterminal på Sikatomta. Det er ufattelig at en detaljreguleringsplan som bl.a. skal utrede konsekvensene av forslaget, ikke ble utarbeidet før byggesøknaden ble sendt inn. Saken har jo så mange sider og ubesvarte spørsmål. Den og hele virksomheten i Larvik Havn berører mange mennesker som bor og arbeider i nærheten, dessuten byens største kirkegård som alle må ha pietetsfølelse for! - Det er oppsiktsvekkende at Krf´s to representanter i kommunestyret så helhjertet går inn for godsterminalen på Sikatomta. - Og lyden fra slik virksomhet bærer langt. Det dreier seg også om visuell forsøpling. Disse fargesterke og glorete containerne, til dels rustne, er ikke noe syn for øyet. Tenke seg til sterke lyskastere og kraner nær en kirkegård!

Hva med nåværende containerhavn på Revet? Ble det i sin tid utarbeidet en grundig nok reguleringsplan her? - Jeg bare spør. - Burde ikke disse planene i tilfellet også omfattet mulige behov og utvidelser av den containerhavna vi allerede har? - Men planene må for all del ikke innebære en fysisk utvidelse og utfylling i Lågen. - Jeg har sett et oversiktskart over området på Revet som tilsier at det er mer plass på land her ute. Forøvrig burde det være mulig å overta noe av «Impregneringa»s område dersom politikerne kommer fram til at en utvidelse er helt nødvendig for Larvik Havns virksomhet og andre berørte i det lokale næringslivet. Nye undersøkelser om havnevirksomheten viser 17% import, - 83% eksport, stort sett stein i containere. Steinindustrien krever åpenbart sitt.

Steinindustrien har nok kommet for å bli, men vil aldri komme til å benytte togtransport av blokkstein til containerhavna i Larvik. Det er det ingen ting som ligger til rette for, heller ikke økonomisk.

Når det gjelder Sikatomta, skulle kommunen selvfølgelig startet opp med en detaljreguleringsplan. Da kunne berørte parter protestert innledningsvis. Da ville man innsett at Sikatomta er en uakseptabel løsning med stort sett negative følger. Da ville man innsett at en eventuell utvidelse av containerkapasiteten, om nødvendig, er å plassere alt på Revet og føre det dobbelte jernbanesporet dit.

Ellers er jo dette så komplisert. Blir det noen flere arbeidsplasser? Hva med rundkjøringa på Øya og kryssende jernbanespor? I hvilken retning vil jernbanen for godstog gå, og hvor vil Inter City-banen gå? Spørsmålene står i kø. Ja, trenger vi egentlig en kapasitet for 200.000 containere i Larvik med tanke på framtida og ny teknologi innen transportnæringa til sjøs og til lands? I Nasjonal Transportplan er som vi vet, Larvik Havn ikke tatt med! Det er derimot Brevik. Derfor må Larvik kommune antagelig betale alt selv. Et senario for godsterminalen kan bli som i Esbjerg og Hirtshals, ingen virksomhet, bortsett fra blokksteintransport, og en skyhøy gjeld. 

At ØP uten videre satte i gang en spørreundersøkelse blant kommunens innbyggere om en slik komplisert sak med svaret Ja, Nei eller Vet ikke, er etter min mening lite å legge vekt på og bort imot useriøst. De fleste har neppe tilstrekkelig kunnskap om denne saken med alle sine utfordringer. Jeg tenker spesielt på de 34,6% som var for at kommunestyret skulle si ja til godsterminal på Sikatomta. Da er det redeligere å si: «Vet ikke».

Jeg er opprørt over resultatet av stemmegivningen i kommunestyret om hvor vidt byggesøknaden for godsterminalen på Sikatomta skulle stoppes og en detaljreguleringsplan utarbeides først. Det var med et nødskrik forslaget ble vedtatt: 22 for, 21 mot. Mindretallet, 21 kommunerepresentanter, gikk altså inn for godsterminal på Sikatomta uten forbehold og at arbeidet skulle fortsette uten stans! Hva tenker de egentlig på? Framgangsmåten med å etablere godsterminalen har jo vært «riv ruskende gal» og helt ulovlig, og det i regi av Larvik kommune og havnevesenet! -  Jeg hører stadig snakk om at politikerne er ombud for velgerne. Forstå det den som kan! Det synes som om svært mange politikere bare er opptatt av å skape vekst, tilflytting og industriutvikling uten å ta hensyn til våre nåværende innbyggere, uten en form for helhetstenkning.

Statusrapport: Og arbeidet med skinnegangen på Sikatomta går ufortrødent videre. Noen kaller dette arbeidet vedlikehold. Det er selvfølgelig bare bortforklaringer. Når skal arbeidet stoppes?

 

Kjell Ronald Hansen

 

Her kan dere lese hele rapporten fra Telemark kommunerevisjon 

Les også tidligere innlegg "Glemte de ansvarlige å følge opp Larvik Havn etter granskingen i 2013 ?​"

Les også tidligere innlegg "Styret og ledelsen i Larvik Havn på tur"

Les også tidligere innlegg "Flytt containerhavna til Porsgrunn" på denne link. 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Drukner Larvik kommune i gjeld om noen år?

"BedreLarvik ønsker at Larvik kommune i fremtiden skal være en økonomisk solid kommune med enda bedre tjenester.," skriver Erik A. Sørensen i kveldens innlegg. 


tegning: Arifur Rahman

Drukner Larvik kommune i gjeld om noen år? BedreLarvik ønsker tiltak nå!

BedreLarvik fremmet og stemte i kommunestyremøte 4.4.18 for at det vedtas en handlingsregel for på sikt å avverge at Larvik kommune igjen kan bli en ROBEK kommune pga. låneopptak og høyere renter. I tillegg foreslo vi at det nedsettes en arbeidsgruppe med en representant fra hvert parti som skulle jobbe frem forslag for bedring av Larvik kommunes økonomi i fremtiden. Men Larvik Ap stemte i mot både handlingsregelen nå og forslaget om å nedsette en arbeidsgruppe. Ønsker Larvik Ap å stikke kjepper i hjulene for de av oss som overtar etter dem i kommunevalget neste høst, ved å låne til «langt over pipa?»

Larvik kommune skal de neste 4 årene øke gjelda med over en halv million (500.000,-) kroner HVER ENESTE DAG!  Samlet gjeld vil da være 4,4 mrd. kroner. Dette er riktignok inkludert VAR (Vann/Avløp/Renovasjon) investeringer/gjeld, som kommunens innbyggere må betale gjennom kommunale avgifter. Men dette vil høyst sannsynlig også medføre økning i kommunale avgifter for alle innbygger med boliger som hytter?

BedreLarvik mener kommunen må endre kurs og kultur nå, og ta på langt større alvor mulig renteoppgang og kommunens økonomiske utfordringer og situasjon, slik rådmannen også tar sterkt til orde for! Investeringer som ikke gir store fremtidige innsparinger, avkastning eller store samfunnsmessige virkninger og effekt, må revurderes. Vi kan ikke låne og låne til vi står i fare for å «drukne» i gjeld og renter, og ROBEK/offentlig administrasjon er det neste.

Alle ønsker vi høy service og bla. gode tjenester innenfor helse, skole og eldreomsorg, samtidig med at de svakeste i blant oss blir godt ivaretatt. Med ukloke investeringer og mulig renteoppgang risikerer vi å utfordre nettopp kvaliteten på primære og lovpålagte tjenester. BedreLarvik vil jobbe for et bedre Larvik også økonomisk. Vi vil jobbe for at økonomi kommer langt høyere opp på dagsorden i politiske organ. Vi mener ytterligere bevisstgjøring, kontinuerlig fokus og kunnskap også blant folkevalgte, er viktig for at vi sammen kan styre hurtigere mot en forbedring av kommunens økonomi. Nettopp derfor foreslo vi å nedsette en særskilt arbeidsgruppe for dette, men Ap sa nei.

Rådmannen anbefaler at gjeldsgraden til Larvik kommune på sikt bør være 75%, men i 2021 vil Larvik kommunes gjeldsgrad ha steget fra 110,7% i 2018 til 130,6% ! (Se denne lenken for bla. detaljerte grafer: http://www.bedrelarvik.no/larvik-kan-drukne-i-gjeld-larvik-ap-laner-og-laner/ )

BedreLarvik ønsker at Larvik kommune i fremtiden skal være en økonomisk solid kommune med enda bedre tjenester. Grep må tas nå for forbedring av kommunens økonomi. Dette blir garantert er tema som kommer til å få høy oppmerksomhet og betydning før og etter valget neste høst! Løfter forplikter!

 


Erik A. Sørensen
Gruppeleder i BedreLarvik

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *