hits

Bøkebloggen

www.bokebloggen.blogg.no

Om et til halvannet år kan det være for sent.

"Vi mener at man allerede nå bør gjennomføre en mulighetsstudie og konsekvensutrede den alternative traseen som her er foreslått," skriver Finn W. Fjellanger

Shinkansen at Tokyo station
Licensed from: 3523Studio / yayimages.com

Om et til halvannet år kan det være for sent.

Velforeningene : Torstrand Vel, Langestrand Nyttige Selskab, Larvik Bys Vel og Steinane-Jegersborg Velforening,  har sett på en alternativ jernbanetrase m/jernbanestasjon som - etter vår oppfatning - vil gi langt færre problemer å etablere enn begge de to foreslåtte traseene som fremgår av planprogrammet. BaneNOR på sin side har på forhånd varslet store negative konsekvenser ved etablering av deres 2 foreslåtte alternativer, i form av riving av bygninger, infrastruktur, graving av traseer i åpen byggegrop gjennom deler av Larvik og i stasjonsområdet m.m.

I tillegg har nå politikerne i siste FS-møte klart gitt utrykk for at Indre Havn alternativet er uaktuell slik at vi i realiteten står igjen med kun 1 alternativ, med stasjonsplassering i Bøkelia og trase gjennom bymessig bebyggelse i Larvik.

Det virker som om BaneNOR har festet seg ved sine 2 alternativer, og er mer opptatt av å forsvare disse, og at invitasjon til samarbeide egentlig er «spill for galleriet». 

Om ca. 1 år vil politikerne få framlagt konsekvensene ved de to traseene som BaneNOR ønsker utredet, og om ytterligere ½ år vil forslaget innarbeides i en reguleringsplan som skal ut på offentlig høring og der vi som innbyggere skal kunne uttale oss. Men da vil det være for sent å snu og rykke tilbake til start og utrede andre alternativer. For å si det slik: Toget har gått, og vi må leve med alle de negative konsekvensene.

Forslaget fra overnevnte velforeninger går ut på å legge jernbanetraseen nord for det sentrale Larvik.

Mer presist: En trase som går fra knutepunkt Furustad og i tunnel i fjell under Verningen. Traseen fortsetter deretter i bro over Lågen like syd for den gamle E-18 broen på Bommestad og videre i tunnel i fjell vestover ved Kverken. Og følger med små korrigeringer i tunnel ca. i samme trase som gamle E-18 som nå er nedlagt. Videre mer eller mindre parallelt med den nye E-18, i tunnel fram til ny foreslått delvis «underjordisk» stasjonsplassering på Bergeløkka.

For deretter å gå i bro over Farriseidet og inn til eksisterende nylig etablerte tunnel under Martineåsen. (Kfr. vedlagte forslag til trasè inntegnet på 2 kart). Togtrasèkurvaturen på Farriseidet ved tilslutning et eller annet sted til eksisterende tunnel gjennom Martineåsen, har en kurvatur med radius som er noe mindre kravet til minimumsradius på 3400m ved en maksimal fart på 250 km/t mellom stasjonene. En radius som nok kan reduseres avhengig av farten toget vil kunne gå i ved passering av jernbanestasjonen på Bergeløkka. Tog som skal stoppe på stasjonen (Bergeløkka) vil ha en fart som er langt fra 250 km/t ut fra eller inn på stasjonen. For tog som ikke skal stoppe på stasjonen, er det uansett mulig å begrense farten slik at denne tilpasses en noe krappere kurve akkurat her. Noen få sekunder lengre reisetid på grunn av en hastighetsreduksjon for «gjennomgående» tog er for en bagatell å regne, målt opp mot ulempen ved å rive «halve byen» med en jernbanetrase gjennom byen og med stasjon i Bøkelia. I tillegg kan man også øke doseringen i selve kurven for på den måten å kunne holde en høy fart gjennom kurven. I vårt forslag til trase er det tegnet inn 2 alternative traseer på Farriseidet.

Denne tunneltraseen vil for det meste gå i fjell. På de få stedene hvor tunnelen ikke kan gå i fjell, etableres denne i løsmasser ved å grave i dagen og støpe ut tunnelen (som en kulvertløsning, miljøtunnel etc.). Hvor man har dårlig leirgrunn, kan man på forhånd kalk-/sementstabilisere leira før spunting og utgraving og utstøping av miljøtunnel. Tunnel i fjell kan utføres ved hjelp av tunnelboremaskin (TBM) for bruk i fjell, eller ved at man utfører fjelltunnelen på konvensjonell måte ved boring og sprengning. NB: Tunnelen skal ikke gå ned til de samme dybder som den nye tunellen for E-18 men gå slik at stigningen ikke overskrider den maksimale stigningen på 1,25%.

Denne nordre traseen går følgelig i sin helhet i tunnel fra Kverken og forbi Bøkeskogen og helt fram til Bergeløkka. I forbindelse med etablering av tunnel/miljøtunnel i den gamle E-18 trasèen i nedkant Månejordet der det sannsynligvis er vanskelige grunnforhold med bløt leire, og kanskje kvikkleire, ser vi for oss at man i forkant av utgravingen for miljøtunnelen, må kalk-sementstabilisere grunnen før nedslåing av spunt og utgraving for tunnelen mellom spuntveggene. Metoden med K/S-stabilisering av leirmassene er rel. kostbart: men disse kostnadene er likevel for småpenger å regne i forhold til de store kostnadene som man vil få ved å la trasèen gå gjennom den sentrale delen av Larvik m.m.

En delvis «underjordisk» togstasjon på Bergeløkka må kunne sies å være en sentral plassering i Larvik på lik linje med stasjon nede i Bøkelia og oppfyller betingelsen om en sentrumsnær stasjon. Det tar kun 7 minutter å gå fra sentrum av Larvik/Torget og opp til Bergeløkka. På denne måten unngår vi å rasere store deler av Larvik sentrum m.m. I motsetning til forslaget om stasjonsplassering i Bøkelia, vil stasjonen på Bergeløkka gi tilstrekkelig areal både for parkering av privatbiler for reisende som skal med toget, samt plass til bussterminal og Taxioppstillingsplasser på «lokket» over stasjonen. Det foreliggende alternativet med togstasjon i Bøkelia gir til sammenlikning minimal med parkeringsmuligheter for privatbiler samt at man her også har en stor trafikal utfordring med veisystemet.

Nå foreligger også planene for en omarbeidet «trafikkmaskin»/kryssløsninger på Farriseidet med direkte avkjørsel og vei opp til Bergeløkka og Øvre Bøkeligate.

Et lite poeng til: Traseen ødelegger heller ikke Farriskilden.

Lengden på den foreslåtte alternative traseen, er ganske lik eller kortere enn lengdene på de foreliggende 2 traseene som BaneNOR ønsker å konsekvensutrede.

Vi mener at man allerede nå bør gjennomføre en mulighetsstudie og konsekvensutrede den alternative traseen som her er foreslått. Kostnadene ved å foreta en ny utredning inkl. konsekvensanalyse av den trasèen inkl. togstasjon som vi foreslår, vil likevel være for småpenger å regne sammenlignet med de totale kostnadene en trasè gjennom Larvik vil medføre.

Slik vi ser det, er de 2 foreslåtte trasene i planprogrammet langt fra optimale, både når det gjelder traseforslag og forslag til stasjonsplassering.

Konsekvensene for Larvik og spes. Larvik sentrum kan bli meget store, der man i sentrale deler av Larvik må rive bebyggelsen og infrastruktur. Særlig gjelder dette alternativet med stasjonsplassering i Bøkelia. BaneNOR har også advart mot de særdeles vanskelige grunnforholdene man har i byen. For å sitere ØP når det gjelder konsekvensanalysen som skal utføres: «BaneNOR sjekker verdens verste grunnforhold for jernbanetrasè».

Tiden vi nå bør bruke til å se på andre optimale løsninger, kan være særdeles viktig. Etter hvert kan det bli for sent å snu, og man må kanskje leve med en løsning som man angrer bittert på i ettertid.

Styrene i overnevnte velforeninger står bak dette forslaget som vi også har skrevet om i en lengre kommentarartikkel i ØstlandsPosten den 23.11.17, med overskriften «Grunn til bekymring».

 

Larvik 14.12.17

Finn W. Fjellanger

Leder Larvik Bys Vel

 

Les også innlegget "Dramatikk rundt jernbaneutsettelse i Larvik. " på denne linken. 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 • Date: 14.12.2017
 • Category: Samfunn
 • Comments: 0

Flytt containerhavna til Porsgrunn og bygg Europas største badeland på Revet.

Bygg et innendørs badeland, hotell og restauranter langs Revstien

BANGKOK, THAILAND - NOVEMBER 9: Unidentified people play slide a
Licensed from: FrameAngel / yayimages.com

Flytt containerhavna til Porsgrunn og bygg Europas største badeland på Revet.

Tenk hvilken turistatraksjon dette kunne blitt for alle turistene som reiser med Super Speed til/fra Hirtshals. Og hvem vet om ikke Color Line om noen år flytter sine Strømstad ferger til Larvik. 

Siden det nå begynner å gå opp for folk i Larvik hvordan havnevesenet råkjører for å få bygd en terminal som ingen har bruk for, så håper vi Larviks politikere nå stopper dette. Godset som idag passerer Larvik havn kommer/går til destinasjoner som ligger alt for nær Larvik til at det er behov for bane i dag.

Derfor må det gjøres en skikkelig konsekvensutredning først og her bør det også gjøres en utredning om containerhavnens fremtid. 

Innbyggerne på Torstrand begynner også å bli lei av ei havn hvor det er så mye støy at det til tider ikke er mulig å sitte ute. Og støyen har visstnok økt med den nye container krana. Det hyler i vinsjer og smeller når containerne treffer asfalt. Dette er noe som skjer fra tidlig morgen til seint på kveld. 

Bøkebloggen håper derfor at Larviks politikere nå stopper terminal etableringen inntil Bane Nor har bestemt seg for trase gjennom Larvik. Og hvorfor ikke samtidig utrede containerhavnens fremtid. Flytte den til Porsgrunn og frigjør hele området til badeland, hoteller, kontorer og restauranter 

Det er nå snart et år siden en av Larvik Høyres politikere sto frem i lokalavisen og ønsket seg ei gigantisk sklie ned hele Prinsegata i sentrum. Og ønsket seg en idédugnad i regi av kommunen og løfte det politisk. Hva har skjedd med planene om sklia ? 

Håper derfor at Larvik Høyre ser positivt på forslaget om å bygge Europas råeste badeland på Revet !

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 • Date: 12.12.2017
 • Category: Samfunn
 • Comments: 0

Har styret og ledelsen i Larvik Havn hatt samtaler med Hirtshals Havn ?

I Hirtshals i Danmark står en tilsvarende terminal til 33 mill. kr. og og venter på kundene.

Line of railway crossing in rural of Thailand.
Licensed from: Mr.Chirasak Tolertmongkol / yayimages.com

Har styret og ledelsen i Larvik Havn hatt samtaler med Hirtshals Havn ?

Det er sikkert tid for julebord i Larvik Havn og vi foreslår i år en kombinert studietur med Super Speed til Hirtshals Havn i Danmark. 

Hirtshals havn har bygd ut en tilsvarende godsterminal i 2016 og etter artikler i media så kan det se ut som dette ikke har blitt noen stor suksess. 

Teksten under er klippet ut fra en artikkel fra Jylland Posten i 2016 : 

»Det er helt hen i hegnet,« lyder det fra trafikforsker ved Aalborg Universitet Harry Lahrmann, der mener, at politikernes brændende ønske om at flytte gods fra lastbil til jernbane sætter fornuften ud af kraft. Når der kommer jernhjul under godset, forsvinder enhver form for fornuft,« siger Lahrmann.

I dag foregår kun ca. en halv prosent af godstransporten i Danmark med tog.  Les hele artikkelen på denn linken. 

Ta også en titt inn på hjemmesiden til Hirtshals Havn. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 • Date: 11.12.2017
 • Category: Samfunn
 • Comments: 2

Dramatikk rundt jernbaneutsettelse i Larvik.

All grunn til bekymring hvis ny stasjon etableres i Kongegata i Larvik!

Train passing through tunnel
Licensed from: leungchopan / yayimages.com

Dramatikk rundt jernbaneutsettelse i Larvik. 

I kommunestyret på onsdag bestemte politikerne å utsette saken fordi administrasjonen i Larvik kommune hadde fått inn nye opplysninger.

Onsdag i neste uke står saken på planen igjen, uten endringer.

Bøkebloggen har fulgt med på NGI sine grunnundersøkelser de siste årene. Vi har fått informasjon fra boringene som har blitt utført i krysset Johan Sverdrups gate / Treschows gate at det er ca 30 meter ned til fjell. Vi har også fått opplyst at det er ca 30-40 meter ned til fjell vet Torget. Se link til NGI. 

Betyr ikke dette at hele byen må graves opp hvis Bane Nor velger Kongegata stasjonen ?

Dette betyr at alle bygninger på strekningen fra Gårdsbakken til Jegersborggate må rives. Hele strekningen graves opp og det støpes tunnel. 

Og hva med Farris kilden ? Har Bane Nor avklart konsekvensen med Kongegata stasjonen med Ringnes AS ( Carlsberg) ?

Kildene ved foten av Bødkerfjellet i Larvik har vært kjent blant byens befolkning i flere hundre år. Kildene ble imidlertid ikke kommersielt utnyttet før rundt 1840, da Karen Linaae etablerte et lite kurbad her, på folkemunne kjent som Karens Svovelbad. Det tok ikke lang tid før kildenes helsebringende effekt ble kjent i medisinske kretser.
I 1858 ble badet avviklet. Noen år senere ble Larvik Bad opprettet ved kilden.
Det var overlegen ved badet, Dr. Natvig, som lanserte ideén om å tappe kildevann på flasker. I 1906 startet tappingen, og i 1915 fikk Farris sitt navn.

Over 80 år etter at den første flasken med Farris så dagens lys, er kildevannet Norges mest solgte mineralvann. Les mer på denne linken. 

Når kommunestyret på onsdag vedtar planprogrammet betyr det i praksis at de gjør en avtale med Bane Nor om å utrede disse alternativene videre.

Bøkebloggen er spent på om Larviks politikere på onsdag tør å velge Kongegata alternativet. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 

 • Date: 08.12.2017
 • Category: Samfunn
 • Comments: 3

Ny jernbaneterminal for godstog på Sikatomta.

Larvik trenger ikke en container terminal inntil en kirkegård på Torstrand.

Container Ship
Licensed from: EvrenKalinbacak / yayimages.com

 Ny jernbaneterminal for godstog på Sikatomta.

Kommunen har mottatt søknad om oppføring av ny jernbaneterminal for godstog på Sikatomta. Søknaden er levert av Kokkersvold AS på vegne av tiltakshaver Larvik havn AS. Denne kan etter gjeldende regelverk behandles administrativt. Det er ønske fra ordfører om å løfte denne saken til politisk behandling. 

Når kommunens heleide datterselskap skal nå investere et store beløp må det foreligge en troverdig analyse som begrunner beslutningen.

Hvor mye kommer Larvik havn til å tjene på dette og hva er miljøgevinsten?

Kommunestyret skal i dagens møte avgjøre en sak fra ordfører : ENDRET DELEGASJON I SAK OM NY JERNBANETERMINAL - SKIRINGSSALSGATE 35, SIKATOMTA . Hele saken kan leses på denne linken. 

Kjære politikere ! Holder det ikke med en container havn nede i havnen ?

Tenk litt på innbyggerne på Torstrand og Østre Halsen som allerede har nok støy. 

Larvik trenger ikke en container terminal inntil en kirkegård og ved siden av kontorer/butikker langs Elveveien. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 • Date: 06.12.2017
 • Category: Samfunn
 • Comments: 0

Onsdag skal Larviks politikere avgjøre om Villa Karen blir byens første "hjemmerestaurant" i sentrum.

Hvis Villa Karen godkjennes som hjemme restaurant i Larvik sentrum så er det fritt frem for andre også.

Christmas table preparatory to eat
Licensed from: Peteer / yayimages.com

Villa Karen som et prøveprosjekt for hjemme restaurant i sentrum.

Hvis denne saken får flertall i kommunestyret på onsdag vil dette medføre at andre også kan søke om tilsvarende restauranter. 

"Fra tid til annen dukker det opp et nytt konsept som vi ikke har fra før her i Larvik. Da er det formannskapet og kommunestyret som må mene noe om det", uttalte ordføreren etter at eierne av Villa Karen fikk avslag om skjenkebevilgning. 

Under kan dere lese hele innstillingen fra rådmannen som skal avgjøres i morgen. 

Søknad om kommunal skjenkebevilling fra Villa Karen Lars Jørgen Mørland, org.nr.: 918 725 741, ved Home Restaurant, Jegersborggata 20, 3257 Larvik, innvilges frem til 30. september 2020.

Bevillingen gis som et prøveprosjekt til Villa Karen Lars Jørgen Mørland frem til 2020. Søknaden gis under forutsetning av at de krav mattilsynet stiller til virksomheten gjennomføres og følges.

Bevillingen gis under forutsetning om at det fremlegges dokumentasjon på at mattilsynet har godkjent stedet som serveringssted og at de gjennomførte tiltakene er godkjent av mattilsynet.

Lars Jørgen Mørland, f. 120249, godkjennes som styrer for skjenkebevillingen. Det gjøres unntak for kravet om stedfortreder på bakgrunn av stedets størrelse og art.

Bevillingen gjelder alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2. Skjenketid innen- og utendørs kl. 12.00 ? 00.30, åpningstid fra kl. 12.00 ? 01.00

Det er en forutsetning at bevillingshaver overholder skjenketidsbestemmelsene i alkoholloven § 4-4.

Vilkår:
1. Bevillingshaver må i forbindelse med arrangement varsle kommunen minimum to uker før arrangementet.

2. Bevillingen er begrenset til avholdelse av totalt 25 arrangementer i året, en dag anses som et arrangement.

2. Bevillingshaver må straks informere kommunen skriftlig om alle endringer i virksomheten, blant annet, åpningstider, endring av driftskonsept, overdragelse eller opphør av virksomhet, konkurs m.m.

3. Bevillingshaver må uten ugrunnet opphold melde kommunen skriftlig om endring av daglig leder, aksjonærer eller andre personer med vesentlig innflytelse over virksomheten, samt endring av styrer eller stedfortreder for skjenkebevillingen.

4. Bevillingshaver må forholde seg til de til enhver tid gjeldende kommunale retningslinjer for regulering av utendørs lydnivå fra høyttalere/musikkanlegg.

5. I henhold til forskrift om skjenke- og åpningstider for Larvik kommune er det tillatt og holde åpent uteserveringen mellom kl. 06.00 ? 01.00, det er følgelig ikke tillatt at gjester oppholder seg på uteserveringen etter lukketid.

6. Ansatte ved skjenkestedet må ikke konsumere alkohol eller være påvirket av rusmidler på arbeidsstedet i arbeidstiden.

De til enhver tid gjeldende retningslinjer for Larvik kommune er gjeldende for bevillingen og bevillingshaver.

Det forutsettes at alle øvrige offentlige tillatelser er i orden. Vedtaket er fattet med hjemmel i alkoholloven kapittel 1 og 4. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 • Date: 05.12.2017
 • Category: Samfunn
 • Comments: 0

Er det slik NAV skulle bli ?

"Så min konklusjon er at NAV ikke tjener sin hensikt og bør avvikles i den formen den fremstår," skriver Tone M. Ambjørnsen Torgersen i dagens innlegg. 

Office Specialist tensely looks at a client to dig in securities
Licensed from: Madhourse / yayimages.com

Er det slik NAV skulle bli ?

Jeg gjorde en praktisk gjennomføring ved 4 forskjellige NAV kontor for å skaffe meg informasjon om alle påstandene. som ble fremsatt.

Deretter forsøkte jeg å ringe 55 nummeret til NAV 10 ganger med forskjellige spørsmål.

Det ble en temmelig nedslående opplevelse. Jeg satt på en stol og så folk komme og legge fram sine ærend i åpne landskap - med meg og andre som tilhørere. Med få unntak gikk folk slukøret ut igjen uten å få hjelp.

Men - våre nye landsmenn reguleres av andre regler, og ble invitert inn i avlukkede rom og var derfor skjermet fra offentlighet - noe som burde vært tilfelle for alle.

Arbeidsledige uten penger, syke, en enke med spørsmål om hjelp til gravferd, en enslig mor med to små barn der mannen hadde forlatt henne - ALLE kom og gikk med uforrettet sak og uten bistand eller hjelp.

Deretter ringte jeg - og hver gang fikk jeg beskjed om at en eller annen saksbehandler ville ringe meg i løpet av 3 virkedager og at jeg måtte holde meg ved telefonen fordi de ikke ringte opp igjen. 3 dager for å få en mailadresse eller et svar !.

Så min konklusjon er at NAV ikke tjener sin hensikt og bør avvikles i den formen den fremstår.

Folk som er syke blir enda sykere av dette sammensatte NAV systemet, og arbeidsledige kommer fort i en vanskeligere situasjon og velger alternative inntjeningsmetoder. Syke må av og til ha advokathjelp for å få sine rettigheter til hjelp så jeg.

Jeg skulle gjerne sett noen tall på hvor stor del av arbeidsledige kontra sosialhjelpsmottakere det er, og ikke bare tall fra den ene gruppen.

Tone M. Ambjørnsen Torgersen

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 • Date: 04.12.2017
 • Category: Samfunn
 • Comments: 0

Onsdag skal Larviks politikere avgjøre om granskingen av Byggesak er grundig nok

Granskingsrapporten viser at byggesaksarbeidet i kommunen lider av store mangler og at ledelsen ikke har kontroll med virksomheten.

Lawyer with a big gift
Licensed from: gwolters / yayimages.com

Onsdag skal Larviks politikere avgjøre om granskingen av Byggesak er grundig nok

Onsdag skal rapporten legges frem for politikerne i kommunestyret. Det blir spennende å se om forslaget fra Kontrollutvalget blir vedtatt eller om noen politikere ønsker en ny gransking. 

Her er forslaget fra Kontrollutvalget til kommunestyret : 

Kontrollutvalget tilrår at kommunestyret fatter slikt vedtak:

Kommunestyret slutter seg til anbefalingene i forvaltningsrevisjonsprosjektet «Byggesaksbehandling I Larvik» datert 2.oktober 2017 om at kommunen bør:

·  delegere myndighet på tilsyn skriftlig,

·  tydeliggjøre roller og ansvar i ordningen med godkjenning av vedtak, slik at ordningen bidrar til kvalitetssikring av saksbehandling og vedtak,

·  sikre en form for tidlig mottakskontroll av alle søknader og at det gis riktig informasjon om saksforløpet i foreløpig svar,

·  vurdere om det er behov for tiltak for å sikre tilstrekkelig saksutredning og begrunnelse i vedtak der planutvalget ikke følger innstillingen fra rådmann,

·  sikre et systematisk arbeid med tilsyn og utarbeide en årlig rapport fra tilsynsarbeidet

·  sikre systematiske risikovurderinger, også av risiko for korrupsjon, og at ledelsen følger opp arbeidet med internkontroll.

·  sikre at medlemmene i planutvalget omfattes av de samme opplæringstiltak og rutiner knyttet til signering av etiske retningslinjer og registrering av verv i styrevervregisteret som medlemmer i kommunestyret, og

·  vurdere om arbeidsreglementets punkt om bierverv er tilstrekkelig.

Kommunestyret ber om at kontrollutvalget blir orientert om oppfølgingen av forvaltningsrapporten innen 1.juli 2018.

Hele saken og granskingsrapporten fra Telemark kommunerevisjon kan dere lese på denne linken. 

Les også saken "En byggesaksbehandler som både har jobbet i Vinje og i Larvik kommune etterforskes for grov korrupsjon " på denne linken.

Til slutt vil vi nok en gang anbefale nye Larvik kommune å gjøre som Statoil, Orkla, Telenor, DNB, Yara, Norsk Hydro mfl +  ca 70 av Norges kommuner, bli medlem av Transparency International  Norge slik at dere setter full fokus på forebygging av korrupsjon. Se hele medlemslisten på denne linken. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 • Date: 03.12.2017
 • Category: Samfunn
 • Comments: 0

All grunn til bekymring hvis ny stasjon etableres i Kongegata i Larvik!

Kongegata løsningen kan by på utfordringer da man i sentrum må bygge tunnel som en løsmassetunnel eller i åpen byggegrop.

All grunn til bekymring hvis ny stasjon etableres i Kongegata i Larvik!

Det som er helt klart, er at en jernbane gjennom en by vil få store konsekvenser. Det er snakk om store tiltak som skal gjøres i bebygde områder.

Kongegata løsningen kan by på utfordringer da man i sentrum må bygge tunnel som en løsmassetunnel og/eller i en åpen byggegrop. Den sistnevnte løsningen vil kreve riving av bebyggelse og infrastruktur over enkelte strekninger. Etablering av stasjonen i Bøkelia vil nødvendigvis måtte medføre riving av bebyggelse i et område her.

Bygg heller en delvis underjordisk stasjonsplassering på Bergeløkka for deretter å gå i bro over Farriseidet og inn til eksisterende nylig etablerte tunnel under Martineåsen.

En delvis underjordisk stasjon på Bergeløkka må kunne sies å være en sentral plassering i Larvik på lik linje med stasjon nede i Bøkelia og oppfyller betingelsen om en sentrumsnær stasjon. På denne måten unngår en å rasere deler av Larvik sentrum m.m.

 

Lardal Tverrpolitiske Liste fremmet følgende forslag i siste formannskapsmøte:

«I tillegg utarbeides en mulighetsanalyse med ny fremtidig stasjon på Bergeløkka.»

Larvik kommune ber Bane NOR utarbeide en mulighetsanalyse for stasjonsalternativene i Kongegata. I tillegg utarbeides en mulighetsanalyse med ny fremtidig stasjon på Bergeløkka. Arbeidet gjøres i samarbeid med Larvik kommune. Etterbruk av dagens sporområde fra Lågen til Kleivertunnelen inkluderes i arbeidet.

Begrunnelse:

a) Fortsatt stasjon ved dagens plassering nede ved havna, vil separere byen og indre havn ytterligere med kravet om kotehøyde på 2,8 m fra Bane Nor (ref. 200-års bølge). Uheldig. Signaler fra det politiske miljøet kan tyde på at fortsatt stasjon i indre havn ikke er ønskelig i fremtiden.

b) En stasjon i Kongegata, kan få dyptgående konsekvenser for mange innbyggere i Larvik by i forbindelse med anleggsvirksomhet og mulig rivning av boliger. I tillegg til utfordringer i fremtiden mht. støy, trafikk kapasitet og ønske om nære tilstrekkelige parkeringsplasser for private kjøretøy, som for kollektive kjøretøy og trafikk. Dette vil også gi mulig uønsket økt trafikkferdsel i indre by, i en tid hvor mange byer søker å redusere privat kjøretøybefordring i indre byområder.

c) En stasjon på Bergeløkka kan derimot:

c1) Gi redusert kjøretøy trafikk i bykjerne.

c2) Sterkt redusere mulig konflikt fram mot gjennomførings- og i anleggsfase.

c3) Sikre trafikk kapasitet og sikre parkeringskapasitet med nær parkering av kjøretøy som for kollektiv befordring.

c4) Åpne for nytenkning mht. nye veier inn til Bergeløkka stasjon, som ikke kommer i konflikt kapasitetsmessig med et vegnett i indre by, som i fremtiden kan bli utilstrekkelig som i Kongegata alternativet.

c5) En rekke velforeninger i Larvik og innbyggere ønsker at Bergeløkka stasjonsalternativet vurderes. Bane Nor har oppfordret til engasjement og når mange ønsker dette utredet, bør ønsket om Bergeløkka stasjonsalternativet også hensyntas pga. bredt ønske om dette.

c6) Stortingets ønske om sentrumsnær stasjon vil ikke bli nevneverdig forringet, i det Bergeløkka alternativet, vil fortsatt kunne karakteriseres som svært sentrumsnært med gang og sykkelavstand for svært mange i Larvik by.

c7) Mindre sjenanse og ulemper med støy i anleggsfase og ikke minst for all ettertid, enn med en stasjon i Kongegata, med bl.a. tog susende opp mot xxx km/t gjennom byen...

For Larvik kommune er det framtidig næringsutvikling som er motoren i bosettings utviklingen og hvor kommer den? Neppe i sentrum men langs periferien av den urbane bebyggelse slik den har vært de siste  30 år.

Eller bør det bygges en felles stasjon på Pindsle for Larvik og Sandejord med 2000 gratis P- plasser og hyppige buss ruter ut derfra til de to kommunene ?

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 • Date: 02.12.2017
 • Category: Samfunn
 • Comments: 0

Hvorfor blir ikke Prinsegata i Larvik pyntet til jul?

Det var bestandig julegate der før, har Larvik kommune og Larvik By glemt en av hovedgatene i byen?

 

Hvorfor blir ikke Prinsegata i Larvik pyntet til jul?

Prinsegata er hovedgata opp til Torget. Den fører oss forbi bygninger i alle stilarter. Forbi de gamle stygge bygningene i Grand-kvartalet.  

Det var bestandig julegate der før, har Larvik kommune og Larvik By glemt en av hovedgatene i byen? 

Larvik kommune bevilget jo noen hundre tusen til blomster og planter tidligere i år. Hvis det er noen kroner igjen så kunne disse kanskje vært brukt til å sette ut noen juletrær og henge opp noe julepynt ? 

Og mens hele Larvik venter på oppstart i Grandkvartalet så kunne kanskje eierne av Grandkvartalet sponset noen kroner til julepynt i Prinsegata ?

 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 • Date: 01.12.2017
 • Category: Samfunn
 • Comments: 0

Hjørnet Cafe&Bar åpner fredag 1 desember kl 0900

 Larvik trenger gode kafeer og fredag er Sara i gang igjen. 

Hjørnet Cafe&Bar åpner fredag 1 desember kl 0900

Det er akkurat et år siden Sara måtte gi seg i de samme lokalene. Nå har Asbjørn Lien inngått ny avtale med Amfi om leie av lokalene. Og Sara er ansatt som daglig leder i hans nye selskap. Som kjent så er også Asbjørn driveren av MIX kiosken inne på Amfi senteret. 

Fredag 1 desember åpner de dørene i lokalene ved Larvik torg. Navnet er nå Hjørnet Cafe&Bar. 

 Her er litt av menyen som vil bli servert ! 

Omelett, paier, sandwicher, supper, karbonade med egg, ++

Forskjellige typer salat:  Cæsar, Tunfisk, Gresk, Grønn drøm

Kylling sandwich, biff sandwich, avokado salat m/kreps

Baguetter og ciabatta 

I tillegg vil det også bli mye påsmurt og kaker.

Åpningstider ma.- on 08:30-16:00, torsdag 08:30-18:00, fredag 08:30-17:00, lørdag 09:00-16:00, søndag 11:00-16:00

Søndagsåpent fra søndag 10 desember. Da er isbanen på torget på plass.

Bøkebloggen tror det er mange som har savnet Saras Cafe og gleder seg til nyåpningen. 

Ta også en titt på facebook siden til Hjørnet Cafe&Bar på denne linken. 

Ta også en titt på denne linken hvor dere finner mer info om etableringen. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 • Date: 30.11.2017
 • Category: Samfunn
 • Comments: 0

TILTAK FOR FOR EN BEDRE KOMMUNE - SMI MENS JERNET ER VARMT

"Lardal og Larvik er snart en ny kommune," skriver Erik A. Sørensen i dagens innlegg. 

TILTAK FOR FOR EN BEDRE KOMMUNE - SMI MENS JERNET ER VARMT

Lardal og Larvik er snart en ny kommune. Mange av oss lever hele vårt liv i kommunen og vi ønsker alle at kommunen vi bor i skal bli bedre. 

Sammenslåingsavtalen med Lardal og Larvik har vedtatte mål om bedre tjenester gjennom økt effektivitet og stordrift, økt befolkningsvekst og flere arbeidsplasser. Nå må kommunens ansatte og politikere innfri og levere. Den 8. november presenterte kommende rådmann Jan Arvid Kristengård sitt forslag for 2018 budsjettet. Han beskrev en utfordrende situasjon for nye Larvik kommune. Det legges opp til et netto driftsoverskudd på kun 10,9 mill. kr (0,3%) av et brutto driftsbudsjett på 3,15 mrd. kr. Dette er lavt. Til sammenligning hadde Lardal kommune alene et netto driftsoverskudd på 8,5 mill. kr (4,3%) i 2016. Larviks høye gjeld (3,2 mrd. kr), lave inntekter (85,9% av landsgjennomsnittet), generelt lav utdannelse i befolkningen, lav befolkningsvekst, høyt sykefravær, høyt merforbruk på sosialhjelp og en voksende andel eldre i befolkningen som vi må gi en verdig omsorg, er noen av utfordringene i vår nye kommune. 

Larviks største utfordring på kort sikt er utvilsomt gjelden på 3,2 mrd. kr. Gjelden kan reduseres raskere, mens det ennå er historisk lave renter, om innbyggere og folkevalgte er enige om at her må det tas grep og innførte eiendomsskatt som utelukkende skal gå til nedbetaling av gjeld. Da ville kommunen hatt et langt større handlingsrom til disposisjon. (Eiendomsskatten i Porsgrunn kommune gir til sammenlikning kommunen +131,7 mill. kr i inntekter.) Men med tanke på gjenvalg og fornyet tillit, er det noe parti i nye Larvik kommune som våger å gå til valg i 2019 på å innføre eiendomsskatt for å redusere fremtidig gjelds/rente risiko og sikre større økonomisk handlefrihet? Vil flertallet i nye Larvik kommune ønske dette velkommen eller vil mange hevde at kutt, kutt, kutt heller i stab og i tjenestene istf. at de som kan, bidrar litt ekstra i en periode, for å sikre bedre tjenester og velferd de neste årtiene?  

Ytterligere grep som kan tas for på sikt å øke inntektene, er en enda mer offensiv næringspolitikk. Dette vil gi økt etablering med inntekter, økt bosetting og generelt øke inntektene. Sandefjord har som uttalt mål å bli den beste kommunen på næringsutvikling i Norge. Burde ikke det være oss i nye Larvik? Vi er da vel bedre i det meste enn «de» i Sandefjord?.? Kloner av Abax liknende selskaper vil gjøre godt for Larvik. Colab er i så måte et godt tiltak! Den nye rådmannen må fortsette med jobben for ytterligere redusert sykefravær blant ansatte i kommunen, optimalisere organisasjonen med tanke på effektivitet, også i stab. Bedre og raskere saksbehandling må på plass, og ikke minst sørge for enda bedre rutiner, slik at antall tilsynssaker fra fylkesmannen reduseres. 

I lokalavisen og andre medier kan vi fra tid til annen lære om medborgere som ikke er tilfreds med de tjenestene Larvik kommune yter. «Hylekoret» sier noen.. Jeg mener at det ofte ikke er noen røyk uten ild og at vi må ta de som er misfornøyde med kommunens tjenester på alvor. Vi må lære av de som er våger å stå frem, lytte og vurdere forbedringstiltak snarest. Når det stormer som verst i ØP er jeg noen ganger forbauset over den tausheten vi opplever av og til fra den politiske ledelsen med ordføreren/AP i spissen. I den nye kommunen fra 1.1.18 ønsker i alle fall jeg meg en enda tydeligere politisk ledelse som kommuniserer med kommunens innbyggere og straks er «på ballen» når det til tider er stor debatt i en sak eller et forhold. 

Både ordfører og kommende rådmann har snakket om utfordringene og mulighetene som nå ligger foran oss når vår nye kommune «bygges.» Muligheten er absolutt til stede og nå gjelder det å utnytte det momentet vi har for å bli en enda bedre kommune. Sammenslåing av Lardal og Larvik har som sagt vedtatte mål som bedre tjenester og økt vekst. For å lykkes må vi også øke den nye kommunens attraktivitet og omdømme, stimulere og tilrettelegge for at langt flere bedrifter og innbyggere velger å bo og virke i nye Larvik kommune i årene som kommer. Lardal og Larvik er snart i samme båt og vi bør selvfølgelig ligge langt foran f.eks. Sandefjord kommune om noen år mht. til det meste, ikke minst næringsutvikling!

Redningsbøyen «Lardal Larvik» og kommunesammenslåingen gir en enestående mulighet til å skape noe nytt og bedre for alle i den nye kommunen.

Det krever nytenkning og handling. Vi må smi mens jernet er varmt!    

 

Erik A. Sørensen

Kommunestyrerepresentant  LTL

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 • Date: 30.11.2017
 • Category: Samfunn
 • Comments: 2

Hvorfor satte ikke ledelsen i Larvik kommune i gang tiltak for korrupsjonsbekjempelse i 2013 ?

Hva lærte 3 toppledere i Larvik kommune på seminaret «Åpenhet, integritet og antikorrupsjon i kommunesektoren» i 2013 ?

Les hele saken under bildet

Refusal of bribery
Licensed from: Vaeenma / yayimages.com

 

Hvorfor satte ikke ledelsen i Larvik kommune i gang tiltak for korrupsjonsbekjempelse i 2013 ?

I 2013 fikk Larvik kommune / v ordfører invitasjon fra Transparency International som skulle videreføre et prosjekt som het «Åpenhet, integritet og antikorrupsjon i kommunesektoren». De sendte ut  en invitasjon til alle landets kommuner og håpet å sette sammen flere nettverk av kommuner hvor hovedmålet var  å skjerpe kommunenes overvåkenhet. Hele saken ble omtalt i ØP 14 februar 2013. 

Transparency International er en internasjonal organisasjon som kjemper mot korrupsjon. Transparency International Norge (TI-Norge) er en medlemsbasert forening, etablert i Norge i 1999. Foreningen er en selvstendig akkreditert avdeling av den verdensomspennende organisasjonen. TI-Norge har opparbeidet betydelig kompetanse i arbeidet mot korrupsjon og for åpenhet og integritet i alle virksomheter, Transparency International driver koalisjonsbygging mot korrupsjon, og har et nasjonalt og internasjonalt regelverk av eksperter innenfor ulike felt. TI-Norge er partipolitisk uavhengig. Sekretariatet har kontor i Oslo.
Transparency International  Norge har en flott hjemmeside med mye stoff om korrupsjon. Ta en titt på hjemmesiden her. 

Transparency International  Norge har laget en 40 siders håndbok i antikorrupsjon, "Beskytt kommunen". Ta en titt på denne linken. 

Bøkebloggen har fått informasjon om at både kommuneadvokat, assisterende rådmann og økonomisjef var med på seminaret i 2013. Vi har ikke noe informasjon om hvilke tiltak som ble iverksatt av ledelsen etter dette seminaret. Noen som vet noe om dette ?

Det vi vet er at Telemark kommunerevisjon IKS i 2013 utførte en forvaltningsrevisjon som var bestilt av kontrollutvalget i Larvik kommune og Larvik kommunestyre. Hele rapporten fra Telemark kommunerevisjon IKS kan leses på denne linken. 

Siden Kontrollutvalget på nytt nå i 2017 bestiller en ny forvaltningsrevisjon av Telemark kommunerevisjon IKS med fokus på korrupsjon, "I hvilken grad har Larvik kommune iverksatt korrupsjonsforebyggende tiltak? " så har muligens ikke ledelsen satt i gang tiltak etter seminaret i 2013 ? 
Hele bestillingen fra Kontrollutvalget til Telemark kommunerevisjon IKS kan leses på denne linken.

Til slutt vil vi anbefale nye Larvik kommune å gjøre som Statoil, Orkla, Telenor, DNB, Yara, Norsk Hydro mfl +  ca 70 av Norges kommuner, bli medlem av Transparency International  Norge slik at dere setter full fokus på forebygging av korrupsjon. Se hele medlemslisten på denne linken. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 • Date: 25.11.2017
 • Category: Samfunn
 • Comments: 0

All grunn til bekymring!

En delvis «underjordisk» togstasjon på Bergeløkka må også kunne sies å være en sentral plassering i Larvik.

Train on speed in railway station
Licensed from: leungchopan / yayimages.com

All grunn til bekymring!

Jernbanetrasealternativet med stasjon i Bøkelia vil medføre riving av bygninger. Men alternativet, Indre Havn er et enda dårligere alternativ. Dessverre er det bare disse to alternativene med 4 trasèvalg som parvis er ganske like, som foreslås utredet videre i flg. planprogrammet. I kommunestyret den 6.12 vil man få svar på om politikerne velger å konsekvensutrede disse alternativene. Det dreier seg bl.a. om tunnelløsninger gjennom sentrale deler av Larvik, med meget varierende grunnforhold og dels dårlig grunn som kan by på store utfordringer og føre til riving av bygninger og infrastuktur.

I et intervju i ØP den 15.11.17 uttalte planleggingssjef Hanne Sophie Solhaug i BaneNOR at hun forstår at det allerede er et stort engasjement i forhold til valg av trasè gjennom Larvik og at man er opptatt av hvilke konsekvenser en utbygging av dobbeltsporet jernbane gjennom byen vil få. Videre understreket hun at «Det som er helt klart, er at en jernbane gjennom en by vil få store konsekvenser. Det er snakk om store tiltak som skal gjøres i bebygde områder. Hva slags konsekvenser det er snakk om, er det umulig å si noe konkret om før grundige utredninger er gjort.».

I et orienteringsmøte som BaneNOR holdt i Formannskapet den 20.11 ble det fremhevet at Kongegatakorridoren kan by på utfordringer da man i sentrum må bygge tunnel som en løsmassetunnel og/eller i en åpen byggegrop. Den sistnevnte løsningen vil kreve riving av bebyggelse og infrastruktur over enkelte strekninger. Etablering av stasjonen i Bøkelia vil nødvendigvis måtte medføre riving av bebyggelse i et område her. Nødvendige tverrslag (midlertidige adkomsttunneler til den lange hovedtunnelen) i anleggsfasen vil også kunne føre til riving av bebyggelse etc. Detaljer rundt dette, inkl. omfang av riving av sentrumsbebyggelse etc. vil ikke bli avklart før etter en konsekvensanalyse som vil foreligge på et senere tidspunkt (om ca. 1 år). Og da vil det trolig være for sent «å snu», uansett konsekvenser.

 På informasjonsmøtet den 20.11 fikk vi også høre at det i tilknytning til stasjonen i Bøkelia kun vil bli etablert et mindre antall parkeringsplasser som ikke vil dekke behovet. Folk i Larvik som normalt bruker bil for å komme til stasjonen og videre med toget, må dra til Skoppum der det vil bli opparbeidet en større felles parkeringsplass med skyttelbuss til stasjonen i Larvik (eller Sandefjord). Denne informasjonen bidro selvsagt ikke til at skepsisen til Bøkeliastasjonen ble mindre.

Slike uttalelser gir grunn til å vekke stor bekymring. Larvik Bys Vel, Torstrand Vel, Langestrand Nyttige Selskab og Steinane Jegersborg Velforening ga den 11.04.17 en uttalelse til høringen av planprogrammet i forbindelse med dobbeltsporet jernbane Tønsberg-Larvik. Vi mente bl.a. at forslaget om stasjonsplassering et godt stykke opp i Bøkelia var et meget dårlig forslag, og pekte på div. forhold som bør tilsi at dette forslaget bør forkastes. Likeledes var vi også meget skeptiske til det andre forslaget til stasjonsplassering i Indre Havn som vil innebære at jernbanetrasèen på dette stedet vil gå i et luftstrekk (på bro) over Indre Havn m.m. Ikke minst uttrykte vi stor bekymring vedr. etablering av foreslåtte jernbanetrasèer i tunneler bl.a. gjennom løsmasser (les: vanskelig grunnforhold). Dette kan føre til at man må grave i dagen etter forutgående riving av bebyggelse og infrastruktur.

Vi har sett på en alternativ jernbanetrase som - etter vår oppfatning - vil gi langt færre problemer å etablere. Forslaget vårt går ut på å legge jernbanetraseen nord for det sentrale Larvik. Mer presist: En trase som går fra knutepunkt Furustad og i tunnel i fjell under Verningen. Traseen fortsetter deretter i bro over Lågen like syd for den gamle E-18 broen på Bommestad og videre i tunnel i fjell vestover ved Kverken. Og følger med små korrigeringer i tunnel ca. i samme trase som gamle E-18 som nå er nedlagt, og mer eller mindre parallelt med den nye E-18, i tunnel fram til ny foreslått delvis «underjordisk» stasjonsplassering på Bergeløkka for deretter å gå i bro over Farriseidet og inn til eksisterende nylig etablerte tunnel under Martineåsen.  Denne tunneltraseen vil for det meste gå i fjell. På de få stedene hvor tunnelen ikke kan gå i fjell, etableres denne i løsmasser enten ved å grave i dagen og støpe ut tunnelen (som en kulvertløsning, miljøtunnel etc.), eller benytte seg av en tunnelboremaskin (TBM) for bruk i løsmasser. Tunnel i fjell kan også utføres ved hjelp av TBM for bruk i fjell, eller at man utfører fjelltunnelen på konvensjonell måte ved boring og sprengning. NB: Tunnelen skal ikke gå ned til de samme dybder som den nye tunellen for E-!8 men gå slik at stigningen ikke overskrider den maksimale stigningen på 1,25%. Denne nordre traseen går følgelig i sin helhet i tunnel fra Kverken og forbi Bøkeskogen og helt fram til Bergeløkka.

En delvis «underjordisk» togstasjon på Bergeløkka må kunne sies å være en sentral plassering i Larvik på lik linje med stasjon nede i Bøkelia og oppfyller betingelsen om en sentrumsnær stasjon. På denne måten unngår vi å rasere deler av Larvik sentrum m.m. I motsetning til forslaget om stasjonsplassering i Bøkelia, vil stasjonen på Bergeløkka gi tilstrekkelig areal både for parkering av privatbiler for reisende som skal med toget, samt plass til bussterminal og Taxioppstillingsplasser på «lokket» over stasjonen. Et lite poeng: Traseen ødelegger heller ikke Farriskilden
Lengden på den foreslåtte alternative traseen, er ganske lik lengdene på de foreliggende 4 traseene som BaneNOR ønsker å konsekvensutrede

Vi mener at man allerede nå bør vurdere å konsekvensutrede den alternative traseen som her er foreslått. Slik vi ser det, er alle de 4 foreslåtte trasene langt fra optimale, både når det gjelder traseforslag og forslag til stasjonsplassering. Konsekvensene for Larvik og spes. Larvik sentrum kan bli meget store, der man i sentrale deler av Larvik må rive bebyggelsen og infrastrukturen. Særlig gjelder dette alternativet med stasjonsplassering i Bøkelia. Tiden vi nå bør bruke til å se på andre optimale løsninger, kan være særdeles viktig. Etter hvert kan det bli for sent å snu, og man må kanskje leve med en løsning som man angrer bittert på i ettertid. Det er lenge til man ser for seg at denne traseen skal stå ferdig (2032). Ha også i mente at den løsningen man nå skal velge, skal vare i 100 - 150 år, dvs. også for generasjonene som kommer etter oss. Valget som kommunen gjør i denne saken, er muligens det viktigste valget kommunen og våre folkevalgte kommer til å gjøre i dette århundret.

Larvik 21.11.17

Styrene i følgende velforeninger:

Torstrand Vel, Langestrand Nyttige Selskab, Steinane-Jegersborg Velforening, Larvik Bys Vel.

 

Ta en titt på hele planprogrammet til Bane Nor på denne linken.

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 • Date: 23.11.2017
 • Category: Samfunn
 • Comments: 0

Når er byggesak straffesak?

Ulovlig oppføring av byggverk representerer et betydelig samfunnsproblem.

Mafia: Three thugs with a suitcase and weapons
Licensed from: dmitrimaruta / yayimages.com

Når er byggesak straffesak?

Det kan være straffbart å bygge tilbygg eller terrasse uten å søke kommunen, selv om man får tillatelse i etterkant.

Ulovlig oppføring av byggverk representerer et betydelig samfunnsproblem. Med stigende tomte- og eiendomspriser er det viktig for mange å maksimere det økonomiske utbytte av tomten. I mange tilfeller er oppdagelsesrisikoen lav, og selv om bygningsmyndighetene får kjennskap til forholdet, vil sanksjonsnivået ofte være til å leve med. I mange tilfeller medfører en overtredelse av byggesaksreglene heller ingen annen reaksjon enn en moderat forvaltningsstraff.

Mange overtredelser av byggesaksreglene gjelder dessuten manglende søknad. Når bygningsmyndighetene påpeker forholdet, pareres dette gjerne med at søknad inngis. Dersom det ikke foreligger noe grunnlag for å avslå søknaden, resulterer det gjerne i at det ikke gis noen reaksjon selv om søknad opprinnelig ikke ble inngitt. Slike forhold kan gi opphav til feiloppfatninger om at det er lettere å få tilgivelse enn tillatelse.

I bygningsretten støter man på begrepet tiltakshaver. Tiltakshaver er den som initierer det aktuelle byggetiltaket, og som typisk eier den eiendommen eller den bygningen tiltaket utføres på. Tiltakshaver er den som til syvende og sist er ansvarlig overfor bygnings-myndighetene for det tiltaket som utføres.

Politiet får normalt kunnskap om overtredelse av byggesaksreglene gjennom anmeldelser fra kommunene. I mange tilfeller vil anmeldelsen ha vært gjenstand for en grundig forvaltningsrettslig behandling internt i kommunen. Det vil typisk være tilfelle dersom det har vært aktuelt å stanse tiltaket etter plan- og bygningsloven, for eksempel at det er gitt stoppordre.

 

Teksten over er klippet fra en sak på Økokrims nettside og hele saken kan dere lese på denne linken. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 • Date: 20.11.2017
 • Category: Samfunn
 • Comments: 0

About me

Bøkebloggen

Små og store saker fra hverdagen i Larvik og resten av landet

Follow me

Search

Categories


ArchiveBlogdesign

Blogdesign by KvDesign - www.kvdesign.no