Larvik kommune er stevnet i Svartebukt saken.

 

Foto: privat

Larvik kommune er stevnet i Svartebukt saken.

Norsk Stein/Stema Shipping AS som driver sin virksomhet i Larvik Havnevesens kaianlegg i Svartebukt har i 2016 utvidet anlegget med lekteren Stema Barge 2. Denne er 42 meter bred, 135 meter lang og har ligget permanent ved kai i over et år. Tidligere har lekteren vært brukt til utskiping av skrotstein slik driftsbestemmelsene tilsier. Lekteren brukes nå som en permanent forlengelse av kaianlegget til å kunne betjene større og motoriserte skip. Dette medfører betydelig mer støv- og støybelastning enn det reguleringsbestemmelsene tillater. Les hele saken her.

Falster hadde klaget flere ganger til Norsk stein AS som opererer Svartebukt havn. Når de trenerte og ikke fjernet skipene gikk Falster til kommunen for å anmelde ulovlighetene  og brudd på regulerings-bestemmelsene.

10 august 2018 sendte eierne av Dåvøya henvendelse til Larvik kommune. Henvendelsen ble ikke besvart og saken ble så overlevert advokat Adele Os. I en telefonsamtale 9 oktober ga Tom Mangelrød tilbakemelding til advokaten om at Larvik kommune ikke hadde tid til å prioritere denne saken p.t. av hensyn til vedtatt tilsynsstrategi. Mangelrød påsto videre at kommunen ikke hadde plikt til å følge opp ulovlige tiltak slik eierne og advokaten hadde hevdet. 26 oktober sendte advokat Os denne mailen. 

7 november 2018 sendte advokat Os saken over til Fylkesmannen og avsluttet brevet slik.
“Det gjøres gjeldende at det foreligger særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til Larvik kommune som plan- og bygningsmyndighet i saker vedrørende Svartebukt Havn (jfr fvl § 6 (2) ledd). Larvik kommune bør derfor erklæres inhabil og saker vedrørende Svartebukt Havn bør følges opp av Fylkesmannen som myndighet etter plan- og bygningsloven.” Hele brevet kan du lese her. 

19 desember 2018 kommer juridisk avdeling hos Fylkesmann med en sterk korreks til Larvik kommune. Les hele saken her. 

12 april 2019 sendes det en ny mail fra advokat Os til Fylkesmannen. Les hele hele mailen her. 
Jeg viser til dagens samtale hvor Fylkesmannen fastholder at saken fortsatt ligger til behandling hos Larvik kommune. PBE avviste for andre gang i brev av 7. januar 2019 å iverksette ulovlighetsoppfølgning.”

8 mai 2019 sendes det et nytt brev fra advokat Os til Fylkesmannen. Les hele brevet her. 
“Det er gått 14 dager siden Fylkemannens brev, og Larvik Kommune har fortsatt ikke svart. Dette oppfattes som ytterligere trenering fra Larvik kommunes side. Larvik kommune er inhabil og saken må tas til realitetsbehandling hos Fylkesmannen i Vestfold og Telemark”.

3 april 2020 sendes det en ny mail fra advokat Os til Larvik kommune. Les hele mailen her. 
“Jeg viser til vår samtale i går. Jeg sendte et brev til Larvik kommune v/ Tom Mangelrød i november 2018. At dette ikke er besvart før (på tross av en rekke purringer) er åpenbart uakseptabelt. Tilsynsavdelingen har overfor meg gitt uttrykk for at man arbeider med spørsmålene. Det inntrykket jeg nå får er at Larvik kommune ikke har tatt tak i mine tre spørsmål tidligere. Det er sterkt kritikkverdig at kommunen skyver problemstillingene under stolen i denne saken som dreier seg om alvorlig miljøkriminalitet og eklatante brudd på plan- og bygningslovgivningen.”

23 juni 2020 sender så Larvik kommune ut vedtak om ulovlighetsoppfølging. Les hele vedtaket her.
“4084/183 – Pålegg om retting, og ileggelse av tvangsmulkt etter plan- og bygningslovens §§ 32-3 og 32-5”

20 oktober 2020 havner saken hos politikerne i Planutvalget. De fikk denne orientering i forkant møte.
Vi ser frem til at Planutvalget tar en ansvarlig beslutning og pålegger Larvik kommune og Norsk Stein å fjerne lekteren som en forankret installasjon og at de forholder seg til lovlig virksomhet hvor skrotsteinen kun fraktes bort ved bruk av lekter med slepebåt.”

20 november 2020 fatter Planutvalget dette vedtaket:
«Klagen taes til følge med den forutsetning at frist for innsending av søknad om mindre vesentlig reguleringsendring av området Svartebukt Havn opprettholdes satt til 01.11.20.Innkreving av dagbøter og tvangsmulkt utsettes tilsvarende.” Les hele vedtaket her. 

Det ble votert alternativt over kommunedirektørens forslag til vedtak satt opp mot forslaget til Odberg, FrP. Odberg sitt forslag ble vedtatt med 5 stemmer.
5= FrP 1, Ap 1, Sp 2, R 1
4= V 1, H 1, BL 1, Ap 1

Flertallet i Planutvalget går her i MOT kommunedirektørens  forslag om tvangsmulkt. Med andre ord foreslår kommunedirektøren at Norsk Stein må tvinges til å stoppe denne ulovlige virksomheten og miljøsvineriet eller så får de tvangsbot.

Ved å gå i mot forslaget har Planutvalget gitt de som bryter loven fritt leide. Sist men ikke minst, de prøver å si at dette er en mindre reguleringsendring, og grunnen til det er at da er det Planutvalget selv som har myndighet.

Men dette er ikke en MINDRE endring. Om noe så er det en større endring som krever konsekvensutredelse.

13 november 2020 sender advokat Os inn klage på vedtaket. Les hele klagen her. 
Det gjøres gjeldende at Lysnes, som var nestleder i Larvik Havn KF i perioden 2015 til mars 2020, har behandlet spørsmålet om utlegging av den ulovlige lekteren som lasterampe og spørsmålet om lekteren som lasterampe skal fjernes i styret i Larvik Havn KF. Han er da inhabil i å behandle spørsmålet om ulovlighetsoppfølgning vedrørende samme forhold mot Norsk Stein AS i planutvalget, jfr. kommuneloven § 11-10 (1) ledd, jfr. fvl. § 6 (2) ledd. Han utgjorde det avgjørende flertallet, og saksbehandlingsfeilen har virket inn.”

 

Vi vil samtidig informere våre lesere om at Larvik kommune er stevnet i den samme saken og det er satt av fem dager til saken i Vestfold tingrett (Larvik tinghus)  fra 15-19 februar 2021.

 

Skjermdump: domstol.no

 

Skal ikke Larvik kommune være en servicebedrift for sine innbyggere? Kommuneansatte skal forholde seg til loven, og der hvor brudd avdekkes skal det tas opp umiddelbart. Ikke ignoreres, treneres og regelrett dekkes over som det er gjort i denne saken. Må innbyggere stevne kommunen for å få belyst ulovlighetene som foregår ?

Stig Hatlo, leder av Kontrollutvalget, er det ikke på tide at du setter i gang en gransking av Larvik kommune og Larvik Havn i saken i Svartebukt?

 

Les også saken hvor Fylkesmann varsler påklaging av Lamøya saken på denne link

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Fylkesmannen påklager Larvik kommunes planutvalg sitt vedtak på Lamøya.

 

Foto: Bøkebloggen

 

Fylkesmannen påklager Larvik kommunes planutvalg sitt vedtak.

Fylkesmannen viser til oversendelse fra Larvik kommune 23. oktober 2020 med melding om vedtak, samt tilleggsopplysninger mottatt 23.10.2020 og 04.11.2020. Klagefristen er overholdt, jf. forvaltningsloven § 29.

Fylkesmannen ved miljøavdelingen finner at omsøkt tiltak kommer i vesentlig konflikt med nasjonale og viktige regionale interesser i strandsonen som de er satt til å ivareta. De legger vekt på at tiltakene medfører en ytterligere nedbygging og privatisering i 100-metersbeltet langs sjø. De kan heller ikke se at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene ved tiltaket.

Miljøavdelingen vil understreke at de registrerer at kommunen viser stor vilje til å ta tak i ulovlighetssaken og bringe dette i orden. Dette er svært bra.Selv om kommunen viser slik vilje, anser likevel miljøavdelingen at de to resterende tiltakene det søkes om, ikke tilfredsstiller kravene til å kunne innvilge dispensasjon. De finner derfor å måtte påklage vedtak om å gi dispensasjon til økt gesimshøyde og økning i BYA.

For ordens skyld minner de om at når Fylkesmannen i Vestfold og Telemark ved miljøavdelingen klager på et kommunalt vedtak, vil det være fylkesmannens justisavdeling i et annet fylke som behandler klagen.

Hele påklagingen fra Fylkesmannen kan du lese her.

Saken på Lamøya er spesiell siden det er en ansatt i Larvik kommune som mistenkes å stå bak ulovlighetene. Vedkommende ble politianmeldt av politikerne i planutvalget, men saken ble henlagt av politiet.

 

Les også saken om Kontrollutvalget som skal granske Lamøya saken på denne link.

Les også saken hvor kommunedirektøren svarer opp advokat Håvard Wiig-Andersen på denne link

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Driver Larvik kommune med forskjellsbehandling?

 

Skjermdump: 1881.no

Driver Larvik kommune med forskjellsbehandling?

Vi observerer nå at Larvik kommune har et voldsomt fokus på hugging av både bøketrær og eiketrær.

 

Blodbøken i Bøkkerbakken 3.

Skjermdump: 1881.no

Lokalavisen har flere ganger siste ukene skrevet om trefeller Bjørn Joar Hansen som har beskåret en blodbøk hos Melsom i Bøkkerbakken 3 i Larvik. Du kan lese saken på ØP her.

Allerede i 2019 søkte Hansen dispensasjon for å beskjære dette treet. Denne søknaden ble sendt inn allerede i 4 desember 2019.

Først 21 august får han denne tilbakemeldingen fra tilsynet i Larvik kommune. “På denne bakgrunn avvises deres dispensasjonssøknad av 04.12.19 ettersom beskjæringen i hensikt å bevare, ikke anses søknadspliktig.” Les hele brevet fra Larvik kommune her.

Etter å ha mottatt dette brevet fra Larvik kommune setter Hansen i gang beskjæring av blodbøken. 15 oktober reiser kommunens tilsynsinspektør Tom Mangelrød ut og lager denne rapporten. 

9 november 2020 mottar Hansen dette krasse brevet fra Larvik kommune hvor det kommer varsel om overtredelsesgebyr på inntil kr 100 000 for jobben som er utført. Du kan lese hele brevet her.

 

Blodbøken I Grandkvartalet.

Skjermdump: 1881.no

Sommeren 2018 ble det hugget en ca 200 gamle blodbøk bak Grand Hotell. Du kan lese hva ØP skrev om saken her.

Denne blodbøken ble det i 2007 gitt lovnader om at skulle bestå hvis planene for Grandkvartalet ble godkjent. Utbyggerne uttalte dette i ØP: ” Grands grå bakgård skal gjennomgå en spektakulær forvandling. Men blodbøka vil bestå.” Les hele saken her. 

Hvordan kunne Larvik kommune da godkjenne dette i 2018? Eller er det ikke søkt om dispensasjon?

 

Blodbøken i Vinjes vei 26 B.

Skjermdump: 1881.no

 

Denne uken leser vi i ØP at Terje Lund i Larvik kommunes eiendomsavdeling bekrefter at kommunen felte dette treet uten å søke kommunen om tillatelse. Boligeiendommen ble kjøpt av kommunen høsten 2018.

Larvik kommune er klar på at dette var en glipp. Les hele saken her. 

Hva nå Larvik kommune ?

Her er det dokumentert at Larvik kommune driver forskjellsbehandling.

Er det ansatte i Larvik kommune som er ute etter å “ta” trefeller Bjørn Joar Hansen?

Vi håper virkelig at ledelsen i Larvik kommune nå tar tak i denne saken før den havner på politikernes bord som en klagesak.

Bjørn Joar Hansen er den eneste av disse tre som har søkt på huggingen som er gjort.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 

 

Rådhus og bibliotek på samme tomt.

“Politikerne  har tatt fra oss altfor mye av det gamle Larvik,” skriver Morten Bakkeli

Foto: Anders Beer Wilse / Norsk Folkemuseum

Rådhus og bibliotek på samme tomt.

I en artikkel i Østlands-Posten, som ble publisert 23. oktober 2020, presenterer Camilla Fjellvik Paulsen og Ole Sannes Riiser sine forslag om framtidas Larvik. Begge er ansatt i kommunen.

“Dersom det skal bygges et rådhus og kunnskapssenter, mener vi de bør plasseres slik at de styrker sentrumskjernen rundt Torget, og skaper mer aktivitet her. Det vil bidra både til flere arbeidsplasser og til å styrke sentrum som sosial møteplass med flere besøkende”, forteller Riiser.

Så vidt meg bekjent, er det bare to ledige arealer i gangavstand til Torget. Området rundt Bøkkerfjellet er for lite. Da gjenstår bare Farris Bad-tomta. Da bygningene til Farris Bad ble revet i 1971, kom det forslag om å bygge en rutebilsentral og et nytt rådhus på eiendommen. I 2020 har det ennå ikke blitt oppført et rådhus der.

Jeg foreslår at man oppfører et kombinert rådhus og bibliotek. Biblioteket er jo en kommunal institusjon.

“I tillegg kan både et nytt kunnskapssenter og rådhus ha arkitektoniske kvaliteter som kan bli en attraksjon i seg selv. De kan fungere som to signalprosjekter som viser at kommunen satser på sentrum”, avslutter Paulsen.

Berliner Stadschloss ble sprengt av kommunistene i 1950. Tyskerne besluttet å gjenreise bygget og det vil stå ferdig i år.

Jeg foreslår at kommunen – på grunnlag av arkitekttegninger – gjenoppbygger Societetsbygningen og at den kan romme såvel rådhus som bibliotek. Selvsagt må en slik bygning tilpasses disse formålene og kanskje gjøres større.

En har også det tidligere Bøkeskogen kultursenter like ved, slik at enkelte kommunale virksomheter kan ha sine kontorer der.

Politikerne har tatt fra oss altfor mye av det gamle Larvik. Det er på tide at vi får noe av det tilbake. Vi har nok av betongblokker!

Sentrumsstrategien skal på høring sammen med forslag til endringer i Kommunedelplan for Larvik by i februar 2021. Det er enkelte politikere som ønsker å legge biblioteket til Sanden.

Her nytter det ikke å tenke på hva de selv foretrekker, men å rette seg etter befolkningens krav.

Et flertall vil ha biblioteket der det har vært fra 1984.

 

Morten Bakkeli

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Arbeidsledighet ?

“Vi må slutte å sy puter under armene på friske, norske ungdommer som ikke har vondt andre steder enn i vilja,” skriver Kåre Wærnes.

Foto: Bøkebloggen

Arbeidsledighet ?

Arbeidsledigheten i Norge i normale tider er ca 120.000. I tillegg er det ca 80.000 norske ungdommer som verken er i arbeide eller under utdannelse. Altså ca 200.000 arbeidsføre norske mennesker som ikke bidrar med skattbar inntekt. I tillegg til dette har vi nå ca 100.000 som er permitterte eller har mistet jobben pga pandemien.

Så leser vi i ØP at en solid og god virksomhet i Larvik, Thunberg Entreprenør, har store problemer med å rekruttere nødvendig arbeidskraft til å møte stigende etterspørsel.

Hva kan årsaken til det være?

Det er masse flinke ungdommer som er helt bevisste på hva de skal bruke livet sitt til, og utdanner seg og studerer for å oppnå sine mål. Men dessverre er det etter min mening også en hel del unge som ikke er bevisste på et yrkesvalg. Det er jo så behagelig å dilte med flokken uten noe annet mål enn å ta et år av gangen, helt til det ikke er flere allmenne skoleår å ta av.

Dessverre er det blitt slik at alle skal bli akademikere, kunne sitte på sitt (hjemme)kontor med PC`n uten å risikere litt møkk under neglene. Selvfølgelig må vi ha mennesker med teoretiske kunnskaper, men det er ikke akademikerne som bygger vår infrastruktur. Det er det flinke håndverkere og folk med praktiske evner som gjør. Veldig synd at slike jobber har kommet i bakleksa.

Jeg mener derfor at vårt utdanningssystem, politikere og foreldre er årsaken til at Norge etter hvert nå har gjort seg avhengig av utenlandsk arbeidskraft. Hvis vi hadde ordnet det slik at Ola Nordmann tok de jobbene som faktisk er der, kunne vi sendt utlendingene hjem og fjernet køene hos NAV. Ledigheten ville gått mot null, istedenfor som nå hvor det er flere som søker om trygd enn arbeide.

Jeg tror dessverre det er veldig få av bestemmende mennesker i Norge som er klar over hvor dårlig vi har stilt oss.

I tidligere Tjølling kommune var det flinke pragmatiske folk i ledelsen. De la til rette for industri på Hegdal. Der fikk mange fra vårt distrikt bra jobber og Hegdalindustrien ble en god inntektskilde for folk i vårt område, men hvordan er det nå?

Hos APS, som jeg ledet i  50 år, er vi nå helt avhengige av utenlandske medarbeidere. Det er dyktige, flinke folk som kom seg ut av det sosialistiske paradiset på nittitallet og som har vært redningen for vår virksomhet. Flere av de nærmer seg nå pensjonsalder, og som Lars Thunberg sier til ØP, hva gjør vi hvis og når de reiser hjem?  Det arbeidet vi tilbyr i våre lokaler på Hegdal ser ikke ut til å tiltrekke norske ungdommer, og det hører til sjeldenheten at noen kommer innom med en jobbsøknad.

På Hegdal er det flere bedrifter jeg kjenner til som er i samme situasjon, Glassfabrikken har majoritet av utlendinger, og hos Lett-Tak er det også mange utenlandske. Hvis forholdene i de tidligere kommunistiske landene i øst blir bra for folk flest, og vi opplever at denne arbeidskraften reiser hjem, ja da er det mange norske industribedrifter som kan stenge dørene.                                                         

Hvis norske arbeidssøkere hadde vært mer villige til å ta de jobbene som tilbys, kunne vi redusert ledigheten dramatisk og vi kunne sikkert halvert antall rådgivere på NAV kontorene også, men det hadde nok ikke vært så populært.

Skal vi få inn de skatteinntektene som er nødvendig for vår velferd, må vi få flere ut i arbeidslivet. Vi må slutte å sy puter under armene på friske, norske ungdommer som ikke har vondt andre steder enn i vilja.

Arbeidsmyndighetene må sørge for å få de opp om morra`n og ut i jobb. Dagpengene bør inndras hvis det ikke foreligger gyldig årsak til jobbfravær.

 

Kåre Wærnes

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Står anti-korrupsjon fortsatt på den politiske agendaen i Larvik ?

 

Står anti-korrupsjon fortsatt på den politiske agendaen i Larvik ?

Transparency International lanserte nylig en undersøkelse som kartla åpenhet i en rekke europeiske hovedsteder. Åpenhet om politiske beslutningsprosesser, økonomiske disposisjoner, offentlige anskaffelser, kommunikasjon og informasjon fra kommunestyremøter og etisk regelverk for folkevalgte er undersøkt.

Les hele innlegget som Guro Slettemark har skrevet i Ny Tid på denne link. 

I forkant av kommunevalget i 2019 ble det bestemt at Larvik kommune skulle søke medlemskap i Transparency International

Kommune-Norge bør øke åpenheten og arbeide mer aktivt mot korrupsjon.

Hva er grunnen til at Larvik kommune ennå ikke har blitt medlem i Transparency International? Se medlemslisten her.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Kontrollutvalgets rolle ved varslinger og saker om økonomisk kriminalitet.

Skjermdump: governance.no

Kontrollutvalgets rolle ved varslinger og saker om økonomisk kriminalitet.

Mange av medlemmene i Kontrollutvalgene i Norges kommuner var samlet på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport hvor Kontollutvalgsleder-skolen 27.-28 oktober 2020 ble arrangert. Hele programmet her.

Det var mange interessante foredrag disse to dagene. Det var stor interesse for foredraget til advokat Erling Grimstad som tidligere var ansatt som politietterforsker, førstestatsadvokat og assisterende ØKOKRIM-sjef.

Grimstad er en av de mest erfarne rådgiverne i Norden innen forebygging og gransking av økonomisk kriminalitet. Han bistår oppdragsgivere med å forebygge eller avdekke mistanke om regelbrudd som hvitvasking, korrupsjon, bedrageri, underslag, økonomisk utroskap, tyveri av forretningshemmeligheter, id-tyveri, brudd på anskaffelsesregelverk og en rekke andre former for kritikkverdige forhold.

Han har bred internasjonal erfaring fra en rekke oppdrag og saker i Europa, USA, Afrika og Asia.

Grimstad var den første i Norge som startet granskings- og varslingstjenester. Han har dybdekunnskap fra alle tjenesteområder som advokatfirmaet tilbyr.

Anbefaler spesielt både ansatte og politikere i kommunene  å høre dette foredraget.Foredraget er siste på listen. Du finner det på denne linken. 

 

Les også dagens innlegg om skandale prosjektet på Dolvenhøyda her. 

 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

Larvik kommune svir av 5,15 millioner kroner?

Foto: google.maps

Larvik kommune svir av 5,15 millioner kroner?

Formannskapet  i Larvik kommune skal førstkommende onsdag 4 november behandle et forslag fra kommunedirektøren om å avbestille prosjektet på Dovenhøyda 2 og legge eiendommen ut for salg i det åpne marked. Les hele innstillingen her.

Det ble i 2015 vedtatt bygget omsorgsboliger for Rus og Psykiatri på Dolvenhøyda i Brunlanes. Dolvenhøyda 2, en enebolig med tilstrekkelig stor tomt for formålet, ble innkjøpt for 2,4 millioner kroner. Eiendommen ble regulert til inntil fire boenheter.

Det er på eiendommen laget et prosjekt for formålet. Det er skrevet kontrakt med entreprenør for gjennomføring av prosjektet. Kontraktsummen er på kr 11.800.000,- inkl mva Entreprenør er klar til oppstart. Les hele saken her. 

Kommunedirektøren har gått igjennom prosjektet med tanke på om man kan nyttiggjøre seg det arbeidet som er nedlagt i prosjektet. Det er pr i dag påløpt kostnader med kjøp av eiendom 2,4 millioner kroner og planlegging av omsorgsbolig 2,75 millioner. Den samlede prosjektkostnaden for prosjektet er 17 millioner. Det er påløpt kostnader på 5,15 mill og inngåtte kontrakt på 11,8. Les godkjent rammesøknad her.

Med kostnadsnivå på 17.000.000,- har kommunedrektøren ikke funnet annet bruk for prosjektet slik det er planlagt, og kommunedirektøren vil derfor anbefale å legge eiendommen ut for salg på det åpne marked.

Nei, det er kanskje ikke så rart at kommunen nå vurderer å innføre eiendomsskatt som følge av uvettig bruk av penger over lang tid, uten tanke på kommunens økonomiske situasjon ?

 

Les også fredagens innlegg om hyttesaken på Lamøya her. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

Medlemskap i Vestfold Vann IKS: En trojansk hest?

” Det er galskap å gi fra seg råderetten over en evigvarende fremtidig ressurs!,” skriver Ingrid Strümke og Pål Langvik.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Medlemskap i Vestfold Vann IKS: En trojansk hest?

Under hovedutvalgsmøtet for eiendom og teknisk drift den 28 oktober 2020 skal det diskuteres et eventuelt partnerskap med Vestfold Vann IKS (VIV) for å sikre Larvik-befolkningens vannforsyning. Vi i BL mener at kommunen burde beholde råderetten over hele verdikjeden. Fra Farrisvannet ved Gopledal til springen hos innbyggerne, bør ansvaret ligge hos kommunen alene! Se hele saken her.

Her oppsummeres i all korthet våre argumenter mot et fremtidig partnerskap med VIV.

Vannkvalitet:-Vannkvaliteten som leveres til Larviks innbyggere er høyere siden vannet i Gopledal Vannverk renses i motsetning til det som leveres av VIV sitt vannverk på Seierstad. Der filtrerer man kun vannet i stedet.

Vannforsyning:-Befolkningen kan oppleve problemer med vannforsyning som fører til restriksjoner i måneder med mye tørke. Restriksjonene fra Larvik Kommune er mindre strenge enn tilsvarende tiltak fra VIV. I denne sammenhengen må det også nevnes at for øyeblikket tapes store mengder vann på veien fra vannverk til husholdning pga lekkasje fra gamle rør. Utskiftning av disse rørene pågår kontinuerlig i regi av kommunen og etterhvert som gamle vannrør blir erstattet med nye vil vannlekkasjene i ledningsnettet bli utbedret.

Kostnader:-For å inngå partnerskap med VIV må Larvik kommune kjøpe seg inn. I tillegg til start kostnadene vil produksjonen av vannet koste Larvik kommune over 20 millioner kroner mer hvert år enn det gjør per dags dato pga driftskostnader for pumpe og interne driftskostnader (samband fra Gopledal vannverk til Fagerli vannbasseng). Kunder av VIV som er kommuner, betaler etter faktisk forbruk. Det betyr levert vann til vannbassenget på Fagerli fra en ny vannledning fra vannverket på Seierstad, til en langt høyere pris. Etablering av denne nye vannledningen, må også Larvik Kommune betale for.

Arbeidsplasser: –Vi ønsker å beholde de etablerte arbeidsplassene og fagkunnskapen lokalt i kommunen. Gopledal har høy kompetanse innen vann, “Larviks modellen” er et vel bekjent fagbegrep for rensing av vann, på andre vannverk i hele landet.

Det er galskap å gå ned på vannkvaliteten ovenfor Larvik Kommune sine innbyggere.

Det er også galskap å gi fra seg råderetten over en evigvarende fremtidig ressurs!

 

Med vennlig hilsen

Ingrid Strümke og Pål Langvik

BedreLarvik

 

 

Les også saken om Kontrollutvalget som skal granske Lamøya saken på denne link.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Politikerne i planutvalget støttet kommunedirektøren i saken om 17 nye boliger.

Politikerne i planutvalget støttet kommunedirektøren i saken om 17 nye boliger.

Planutvalget i Larvik behandlet på møte tirsdag 20 oktober en plan fra Mer AS hvor Norsk Byggservice AS har laget et planinitiativ på eiendommen «Lesten» ved Svinevika nord for Kjerringvik.

Det ønskes oppført 17 eneboliger og tomannsboliger med tilhørende anlegg. Hele saken kan du lese her.

Kommunedirektørens forslag til vedtak: Planinitiativet stoppes. Se dokumenter her. 

Politikere i planutvalget skulle beslutte om det kunne igangsettes reguleringsplanarbeid for eiendommen. Det ble avholdt befaring her tirsdag 20 oktober kl 1115-1130.

Som kjent så skal Larvik kommune i gang med å legge kloakk fra Kjerringvik til Svinevika i løpet av 2021/2022.

Politikerne i planutvalget støttet kommunedirektørens forslage om å IKKE sette i gang reguleringsplanarbeidet. Du kan lese hele vedtaket her. 

Planinitiativet stoppes. Mer AS kan ikke sette i gang et arbeid med detaljert reguleringsplan for eiendommen betegnet som «Lesten» ved Kjerringvik, del av gbnr. 1090/2.
Eiendommen hvor det planlegges boligområde, er dessuten et tidligere LNF-område hvori det inngår 10-13 dekar dyrkbar mark. Området har vært dyrket inntil de siste 10 år, men har ligget brakk siden. Larvik kommune har nylig i KST- 025/20, Kommuneplanens samfunnsdel 2020 – 2032, vedtatt nullvisjon for utbygging av dyrket og dyrkbar mark.

Dette taler også imot at det skal startes reguleringsplanarbeid i området.

 

Saken går nå videre til politikerne i Formannskapet og settes antagelig opp som sak i neste møte 4 november 2020.

 

Les også fredagens innlegg om hyttesaken på Lamøya her. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.