“Money talks – quality walks”

Vi bygger med for lav kvalitet i Norge i dag – utskifting av materialer og komponenter allerede kort tid etter ferdigstillelse er et enormt problem.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

 Om ansvaret for den dårlige kvaliteten ligger hos arkitekten, hos utbygger, hos entreprenøren eller hos andre involverte har ikke vi noe svar på, men vi må forvente at byggebransjen klarer å levere KVALITET som holder over tid. Kombinasjonen av dårlig tid, krav til inntjening og ansvarsfraskrivelse påvirker dessverre kvaliteten på alt som bygges i dag. 

Teamet bak Bøkebloggen var for noen uker siden på “studietur” til Oslo. Siden flere av hos har gode kontakter hos flere arkitektfirmaer så besøkte vi et av disse. Det var skremmende å høre hvordan useriøse utbyggere “skviser” ned på kvalitet på byggene etter de er godkjente i kommunene. Det hender faktisk at arkitektene må si stopp, dette kan vi ikke være med på.
Og nå begynner vi dessverre å se resultatet av dette, flere kommuner trekker nå tilbake ferdigattester på store byggeprosjekter pga feil og mangler som oppstår etter kort tid.  

Bøkebloggen hadde et innlegg 7 mars 2016 hvor vi skrev litt om forskjellige type utbyggere. Her ba vi om tilbakemeldinger fra leserne slik at vi kunne sette fokus på dette. Vi har dessverre fått mange tilbakemeldinger som beviser at det er altfor mye reklamasjoner på nye bygg. Vi spør derfor leserne på nytt om hva dette skyldes.

Skyldes dette useriøse utbyggere som bygger billig og selger dyrt ?

Skyldes dette bruk av dårlige håndverkere på de store prosjektene ?

Skyldes det at forskrift om teknisk krav TEK 10 ikke er oversatt til polsk og litauisk ?

Skyldes det at byggemøter må avholdes på engelsk med tolker og at viktig informasjon ikke når frem til utførende arbeidere ?

Skyldes dette at det er slutt på kontrollen fra byggesak i Larvik kommune / andre kommuner ?

Skyldes dette at det nå har blitt for “tett” dialog mellom utbyggere og Byggesak i Larvik kommune / andre kommuner ?

 

Les også saken Bøkebloggen skrev 4 april 2016 om et stort byggeprosjekt hvor det var jukset med det meste. 

Les også innlegget om et varsko til Styreleder og adm direktør i Larvik kommune. Innllegget kan dere lese her. 

Les også gjesteinnlegget fra byggmester og takstmann Oddvar Andreassen. ” Bygge. Plansaker med forviklinger. ” 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 

Betimelige spørsmål og respektløse svar.

“Av de 7 perspektivtegningene som utbygger ikke ønsker skal bli rettet opp, befinner flere av de grove manipulasjonene seg”. lyder ordene til Bøkebloggens gjesteblogger Finn W. Fjellanger. 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

Betimelige spørsmål og respektløse svar.

 

Kommunestyret vedtok den 10.02.16 at illustrasjonene av Grandkvartalet skulle kontrolleres av en uavhengig tredjepart. Den 04.04.16 forelå BIM Partners kontrollrapport som viste at i alt 10 illustrasjoner var feil og ga et uriktig bilde av utbyggingsforslaget, i det alt vesentligste i «favør» til utbygger.

Kommunen påla deretter utbygger å rette opp illustrasjonene i overensstemmelse med det som ble påpekt av feil i kontrollrapporten.

Først den 11.05.16, langt ut i høringsprosessen, er korrigerte illustrasjoner kontrollert av BIM Partner, lagt ut på høringssaken. Problemet er imidlertid som Kjell Ronald Hansen i sitt kommentarinnlegg i ØP den 10.5.16 redegjorde for, at kun 3 av i alt 10 uriktige illustrasjoner er rettet opp og kontrollert. De resterende 7 uriktige illustrasjonene er ikke rettet opp, til tross for at kommunalsjef Tom Henning Ruud den 04.05.16 uttalte til ØP at nå var illustrasjonene rettet opp og kontrollert. På ØP`s spørsmål: «Er du lettet over at illustrasjonene er rettet opp og at de nå er korrekte?», svarte han: «Det er som forventet, egentlig. De skal jo være korrekte». Dette uttalte han til tross for at han måtte vite at kun 3 av 10 illustrasjoner var rettet opp og kontrollert!

I Planutvalgsmøtet den 10.05.16, fortsetter skandalen. På spørsmål til saksbehandler Hege Eick under Eventuelt fra Marie Offenberg, Høyre, om hvorfor kun 3 av i alt 10 uriktige illustrasjoner er rettet opp og kontrollert, svarte Hege Eick: Utbygger vil ikke at øvrige 7 uriktige perspektiver blir rettet opp.

Dette er helt utrolig. Politikerne dvs. kommunen har forlangt at uriktige perspektiver skal rettes opp og kontrolleres. Og så gir (formidler) Hege Eick som svar at det passer ikke utbygger å rette opp alle de uriktige perspektivene. Med den følge at de uriktige perspektivene fremdeles følger saken i høringsprosessen i tillegg til kun de 3 som er rettet opp. Av de 3 perspektivene som er rettet opp, er perspektivet av det østre tårnet sett fra nedre del av Prinsegata, der arkitekten nå har klart å få nærmest 3 etasjer til å bli borte. Dette er gjort dels ved at siktlinjer møter fremstikkende takkanter slik at bakenforliggende etasjer blir delvis borte der bl.a. øverste etasje nå er trukket inn på taket over nest siste etasje. Dessuten er det gjort ved at nedre bygningskropp er angitt med 3 etasjer der nederste etasje har fått en stor høyde på anslagsvis ca. 6 m, mot tidligere angitte 4 etasjer. En etasjehøyde på 6 m tilsier at man i reguleringssammenheng ved beregning av utnyttelsesgrad skal regne med 2 etasjer (1 etasje for hver 3 m`s etasjehøyde). Her har det passet utbygger å korrigere perspektivtegningen, som virker mer villedende enn veiledende. Det østre tårnet rager fremdeles 1 m over gatelegemet i Jegersborggt., og har en høyde på over det dobbelte (117%) av det som angis som maksimal anbefalt høydebegrensning i kommuneplanen.

Av de 7 perspektivtegningene som utbygger ikke ønsker skal bli rettet opp, befinner flere av de grove manipulasjonene seg: Perspektivet fra passasjen med Grandplassen m.m., Perspektivet med ståsted i krysset Jegersborggt./Karlsrogate og perspektivet av passasjeåpning ut mot Storgata.

Her har tydeligvis heller ikke administrasjonen gjort jobben sin.

Vi kan ikke være tjent med et slikt rot og dårlig saksbehandling som vi har vært vitne til i denne saken, og der administrasjonen ikke følger opp kravet til at alle perspektivtegningene skal rettes opp. Og stilltiende ser ut til å akseptere at utbyggerne ved sin arkitekt, får ture fram som de vil uten å etterkomme pålegg om å rette opp alle perspektivene. Og fremdeles løper høringen med frist til den 17.6. med å komme med merknader.

For ca. 2 år siden sto 2  representanter fra Dark Arkitekter fram i ØP og uttalte:» Larvik er en by som ser ut som den sliter». For meg kan det tvert imot se ut som om det er Dark Arkitekter som sliter bl.a. med sin troverdighet eller mangel på sådan. Og som med god hjelp av utbyggerne fortsetter å manipulere byens befolkning ved å unnlate (nekte?) å rette opp perspektivene i henhold til den juridisk bindende reguleringsplanen.

Mange har også sikkert allerede gjort seg opp en mening basert på de uriktige og manipulerende perspektivtegningene.

Veldig mange i Larvik rister oppgitt på hodet, og lurer på hvordan det går an å rote det slik til.

Hva vil fylkesmannen i siste instans si til dette?

 

Her følger 3 av de gjenværende 7 perspektivtegninger som fremdeles ikke er rettet opp:

 


 

 


 

 


 

Finn W. Fjellanger

 

Bøkebloggen anbefaler ALLE  å ta en titt på Larvik kommunes hjemmeside under “Høringer”. Kom med meninger og innspill om Grandkvartalet, frist 17 juni 2016 

Les også også tidligere gjesteinnlegg fra Kjersti Stub Grøn ” JA?! Til hva da egentlig ?” 

 

Les også tidligere gjesteinnlegg fra byggmester og takstmann Oddvar Andreassen. ” Bygge. Plansaker med forviklinger. ” 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Kjøp ikke leilighet eller enebolig av et «eplehage-firma» som kanskje ikke eksisterer om to år,

Når man er interessert i en bolig, bør man skjele til om det er en stor, seriøs aktør som står bak, eller et «eplehage-firma» som kanskje ikke eksisterer om to år, sier i Trond Bøhlerengen SINTEF Byggforsk.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

Administrerende direktør i NITO Takst, Espen Fuglesang, er også klar på at det altfor ofte er store feil og mangler ved nye boligprosjekter. En årsak kan være tidspress. Ofte er det snakk om dagbøter hvis prosjektene ikke leveres til fastsatt tid. Det kan medføre hastverksarbeid.

En annen viktig årsak er at mindre, useriøse aktører bruker billig, ikke faglært arbeidskraft. Da klarer de kanskje å presse prisen på nye byggeprosjekter så lavt at større seriøse aktører ikke har mulighet for å konkurrere.

Rådet er derfor, ta med en fagkyndig person på forhåndsbefaring eller ved overtakelse. Da får man en uavhengig og objektiv vurdering av boligen. Man får dokumentert feil, og vil ha krav på å få feilene rettet. Bøkebloggen har tidligere hatt flere artikler om dette. 

Les også saken Bøkebloggen skrev 4 april 2016 om et stort byggeprosjekt 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Gjestehavn, molo og Tollerodden

“Et helt annet alternativ er å utrede gjestehavn vest for Vestre brygge​ .” lyder ordene til Bøkebloggens gjesteblogger,  Kjell Ronald Hansen

Les hele innlegget til Kjell Ronald Hansen i sin helhet under bildet. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Gjestehavn, molo og Tollerodden

 

Leiv Harald Bakke spør om vi virkelig bryr oss så lite om vår byutvikling som fraværet av leserbrev i ØP tilsier. Innbyggere i byen har jo blitt oppfordret til å komme med synspunkter/innspill til planene om gjestehavn og molo i Indre havn med de tre alternative løsningene. Han skriver videre: Mens utbyggingen av Grandkvartalet har vært gjenstand for utallige kommentarer,  riktignok stort sett fremført av de samme skribentene, har det vært påfallende stille rundt de nevnte gjestehavnutkastene.

Som mange sikkert har fått med seg er jeg en av skribentene som har engasjert meg i utbyggingen av Grandkvartalet. I den forbindelsen skulle jeg gjerne ha sett leserinnlegg fra atskillig flere av dem som er enige med oss. Jeg kan bekrefte at det er svært mange, fordi vi får stadig muntlige tilbakemeldinger! Men det er åpenbart mange som ikke er fortrolige med å skrive leserbrev og kommentarer.

I likhet med Bakke er også jeg svært opptatt av forholdene og mulige endringer i Indre havn. Men jeg håper ikke jeg blir oppfattet som en av «Tordenskjolds soldater» som dukket opp på hvert gatehjørne, som en gjenganger.

Kommunestyret vedtok før jul at plassering av gjestehavn med tilhørende molo tas ut av den helhetlige områdeplanen for Indre havn og gjennomføres i en separat prosess. Deretter ble rådmannens innstilling om å legge alternativene ut på høring vedtatt av formannskapet. Frp ville riktignok behandle det hele samlet og fikk tilslutning fra representanten til MDG og Sp. Denne tankegangen har mye for seg.

Jeg må si jeg er svært fascinert av Tollerodden, Skottebrygga og bryggene i Indre havn. Området representerer noe av det mest unike vi har.  Larviks identitet har utviklet seg gradvis. Helt grunnleggende er de naturgitte forhold med Bøkeskogen, det skrånende landskapet, som et amfi, mot sjøen. Og så Larviksfjorden hvor vi langt der ute skimter horisonten. Storslått og intimt. Dessuten har vi Farris/Farriselva og Lågen.

Senere har menneskene satt sitt preg på byen med byggevirksomhet som med tiden har blitt større og mer konsentrert. Dette menneskeskapte er ikke alltid like vakkert. Men vi har altså perler som Tollerodden med kirken og den omkringliggende bebyggelsen. Tollerodden som i stille vær skaper et slikt pittoresk vannspeil.

Maleren J.C. Dahl besøkte Larvik på 1800-tallet; så og foreviget dette vidunderlige panoramaet med fjorden og fullmånen i bakgrunnen. I dag henger en kopi av dette nasjonalromantiske maleriet «Larvik Kirke i måneskinn» som er en del av norsk kunsthistorie, på ordførerens kontor i Larvik rådhus.

Det er selvfølgelig svært viktig å bevare dette panoramaet. Og Tollerodden må for all del ikke forsvinne bak moloer og en skog av master og fritidsbåter. Likeledes bør mulighetene til å ta imot store seilskip ved østre brygge opprettholdes. Men jeg ser jo også behovet for gjestehavn innerst i Larviksfjorden. En løsning som ivaretar disse hensyn, kan være en gjestehavn mot Skottebrygga, det vil si alternativ 3 med visse modifikasjoner. Dette kan gjøres ved å trekke moloen tilbake og legge den rett ut for bryggerestauranten Skotta slik at Tollerodden kommer mest mulig til syne, og utvide gjestehavna tilsvarende mot vest for å opprettholde arealet i bassenget.

Alternativ 3 innbefatter også forslag til 2 nye utfyllinger. Men den minste fyllingen syd for innseilingen til gjestehavna virker svært ødeleggende for Tollerodden og må for all del fjernes fra forslaget. Den andre fyllingen langs Strandpromenaden bør avsluttes mot vest slik at seilskip og større båter fremdeles kan legge til på østsiden av Østre brygge.

Et helt annet alternativ er å utrede gjestehavn vest for Vestre brygge, og undersøke mulighetene for å fjerne lokket over det gamle havnebassenget for småbåter på utsiden av det tidligere fiskemottaket til Martin Pihl like ved Tollboden. En slik løsning ville skåne området ved Tollerodden og Skottebrygga for inngrep og beholde Østre brygge intakt.

Kjell Ronald Hansen

 

Les også gjesteinnlegg fra byggmester og takstmann Oddvar Andreassen. “Bedehusets pergola”

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Åpent brev til Larvik kommune

“Tror noen saksbehandlere at hvis dere bare tier stille, « legger lokk» på eller «stikker hodet i sanden» så glemmer vi?”, lyder ordene til Bøkebloggens gjesteblogger Mai H. Grunden

 Les hele innlegget til Mai H. Grunden i sin helhet under bildet. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Åpent brev til Larvik kommune

Vi er langt ute i høringsprosessen vedrørende Grandkvartalet. På et møte i planutvalget tidligere i mai (husker ikke nøyaktig dato) ble det stilt spørsmål om hvorfor ikke korrigerte illustrasjoner fra Grandplassen var lagt ut, hvorpå arealplansjef Hege Eick svarer at utbyggerne ikke ønsker å legge dem ut. Jeg følger med i ØP og har ennå ikke sett dem.

Kan jeg da gå ut fra at disse bildene ikke vil bli vist i løpet av høringsperioden?

I en reportasje i ØP, hvor Finn Erik Røed legger ut om hvor viktig GK er for byen og en video  som Finn Erik Røed viste på «Ja til Grandkvartalet» sitt arrangement på Sanden, fremstilles Grandplassen som en solrik, stor og åpen plass. En innbydende, men løgnaktig manipulasjon fra ende til annen.

Er det ikke slik at i en høringsprosess skal «alle kort på bordet»?

Tror noen saksbehandlere at hvis dere bare tier stille, « legger lokk» på eller «stikker hodet i sanden» så glemmer vi?

Jeg glemmer ikke! Jeg, og sikkert mange med meg, ønsker – nei, forlanger! – åpenhet, sannhet og juridisk korrekthet fra kommunens ansatte og folkevalgte. Det motsatte vil være korrupsjon – og det ønsker jeg ikke å tro finnes i kommunen?

Mai Grunden

 

Bøkebloggen hadde et innlegg i mars hvor vi satte fokus på korrupsjon, “Korrupsjon, finnes den også i Larvik ? “

 

Les også gjesteinnlegg fra Finn W Fjellanger “Grandkvartalet-Reguleringsformål “

 

Les også også gjesteinnlegg fra Kjersti Stub Grøn ” JA?! Til hva da egentlig ?” 

 

Les også gjesteinnlegg fra byggmester og takstmann Oddvar Andreassen. ” Bygge. Plansaker med forviklinger. ” 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Når Kvartal 8 ble solgt på prospekt i 2010/2011 så ble kjøperne lovet kafeer med uteservering  og sydlandsk stemning i Smuget.

“Passasjen kan da stenges på kvelds- og nattetid etter butikkenes åpningstider, eller mer dramatisk permanent stengt for offentligheten.” lyder ordene til Bøkebloggens gjesteblogger Finn W Fjellanger. 

 Les hele innlegget til Finn W Fjellanger  i sin helhet under bildet fra prospektet i Kvartal 8.


Kan det være litt av dette Fjellanger også har i tankene i dagens gjesteinnlegg ? Når Kvartal 8 ble solgt på prospekt i 2010/2011 så ble kjøperne lovet kafeer med uteservering  og sydlandsk stemning i Smuget. Alle kan jo ta en titt oppom å se hva resultatet har blitt.  
 

 

Grandkvartalet – Reguleringsformål.

Hele kvartal 39, dvs. Grandkvartalet er regulert til privat formål. Med andre ord er verken Grandplassen eller den gjennomgående passasjen eller andre plasser i Grandkvartalet regulert til offentlig formål, og er således ikke offentlige plasser eller offentlig gjennomgangspassasje.

I Gehl Architects sine merknader anbefales bl.a. at utbygger bør vurdere å la Grandplassen m.m. bli et indre gårdsrom for beboerne i stedet for en offentlig plass. Det er muligens dette utbygger har hatt i tankene siden hele kvartalet inkl. passasjen og andre åpne plasser innvendig i kvartalet er regulert til privat formål. I det ligger også at passasjen og åpne plasser kan stenges for publikum når som helst med f.eks. porter etc. Dette kan fort bli en realitet dersom styrene i borettslaget, sameiet etc. vedtar å stenge passasjen m.m. dersom beboerne f.eks. på kvelds- og nattetid blir forstyrret av bråk i passasjen. Passasjen kan da stenges på kvelds- og nattetid etter butikkenes åpningstider, eller mer dramatisk permanent stengt for offentligheten. Dette er et valg beboerne etc. kan ta uten at kommunen kan hindre stenging av passasjen.

I den s.k. Passagen inn til bl.a. kafeen Hungry Hearth er passasjen stengt etter åpningstiden:


 

Passagen er åpen på dagtid.


 

, men stengt på ettermiddagen og natten etter butikkenes og kafeens åpningstid.

Finn W. Fjellanger

 

Les også gjesteinnlegg fra byggmester og takstmann Oddvar Andreassen. ” Bygge. Plansaker med forviklinger. ” 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 

Bedehusets pergola

“Til alle De som har ytret seg i denne saken via Pressen, Bøkebloggen, Facebook, Tvitter og kvitter eller hva nå alle de forskjellige sosiale mediene heter.” sier byggmester og takstmann Oddvar Andreassen i dagens gjesteinnlegg. 

 

Les hele innlegget til Oddvar Andreassen under bildet. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

BEDEHUSETS PERGOLA.

Til alle De som har ytret seg i denne saken via Pressen, Bøkebloggen, Facebook, Tvitter og kvitter eller hva nå alle de forskjellige sosiale mediene heter.

 

Litt San-fiksjon / tenkt tilfelle: Taklo får nå godkjent omsøkt tak over uteplassen, han starter opp restauranten med godt mot. Men etter en ukes drift oppdager han følgende: Sola skinner men det blåser jo så jæ——– der ute, man kan jo fryse ihjel midt i Juli. Klart det, der er det nesten “storm” bestandig fordi ute/spiseplassen ligger svært ubeskyttet til rett mot syd- sydvest, kun inntil sørveggen.

Hva må Taklo da gjøre, jo følgende: Søke om å glasse inn uteplassen for å stenge ute vind, glassene må i tillegg være noe sotet for å skjerme solen ute. Spørsmålet blir da, er dette også ett legitimt ønske som bør godtas sånn uten videre??

De store spørsmål kommunens byggesaksavdeling da må ta stilling til er: Hva er plassen nå, inne eller uteareal? Hvordan blir den nye/moderne mørke klossen seende ut mot den gamle fine hvite veggen med de fine vinduene? Til alle, tenk over dette.
 

Taklo, Du bør ikke ta hensyn til noen av oss vanlige “forstårsegpåere” men kommunens byggesaksavdeling som må ta mange spesielle forhold med i betraktning er satt til å utøve skjønn her, det er kun Dem og Deres skjønnsresultat du må forholde deg til. Vi kan si, heldig vis.

Men igjen, etter en nødvendig å påkrevet justering er dette er en liten “fillesak” som absolutt bør finne sin løsning så snart som råd.

 

Oddvar Andreassen

Tenvik.

 

Les også lørdagens innlegg som nådde ut til 13 000 personer, “Forskjellsbehandling i indre havn”. 

Og søndagens oppfølgings innlegg som nådde ut til 10 000 personer, “Takk til alle engasjerte lesere”  

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Blir virkelig innbyggerne behandlet forskjellig i Larvik kommune ?

Bedehus saken har engasjert Larviks innbyggere på sosiale medier i helgen.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

Bøkebloggen takker alle leserne for engasjementet i Bedehus saken og alle kommentarene som kom inn på Facebook. Siden mange av Bøkebloggens lesere ikke er på Facebook så har vi kopiert inn kommentarene under. Som dere ser så er alle navn fjernet. 

Det som forundrer oss er at Larviks innbyggere nå mener at det er forskjellsbehandling når bygge søknader blir behandlet i Larvik kommune. Vi håper at både rådmann og ordfører tar tak i dette slik at ALLE innbyggerne i Larvik kommune får LIK behandling !

Alle kommentarene på Bedehus saken. (Kommentarene er skilt ved hjelp av grå bakgrunn )

Taklo har antageligvis feil venner i Larvik Kommune!
Dette er forskjellsbehandling!

Paa brygga kan de sette opp hva som helst??

Flott at noen vil satse penger i Larvik. Et ombygd bedehus som kan skape noe mer mot kaiområdet er vel fint. At man blir nektet et lite tak på utsiden som kommer i stil med bygget……helt utrolig. Tydelig at man ikke vil ha noen som tør satse og påvirke “døde” Larvik. Stå på, ikke gi dere…sloss for det taket. Du snakker om arkitektur og stil Terje. Ta deg en tur rundt i den gamle byen din og se på all den flotte arkitekturen som er borte og som forfaller. Bry deg heller om torget som igjen er feilinvestert, parkeringen som er fylt igjen ved biblioteket, underskuddet på 20 mill i kommunen. Dette til sammen (torget og biblioteket) utgjør sikkert underskuddet i kommunen. Klart det er forskjellsbehandling sammenlignet med Pakkhuset sin utbygning.

Har vi fått jenteklubben “grei” i Larvik? Med Bedehuset er alt stilmessig og gjennomført ned i minste detalj. Tror ikke pergolaen vil skjemme bygget.. Men på Vestre Brygge med pakkhuset bygges det ut hvert år og flytebrygger blir lagt ut. Mulig det er lettere for kommunen og saksbehandle sine egne bygg.

All støtte til Pål Taklo og hans satsing i Larvik!! Håper politikerne skjønner at de må sette seg inn i kommersiell drift, og får forståelse for hva som må til for at en investering i Larvik skal være tiltrekkende.

Helt bak mål at dette bli nektet

Den løsningen burde dere jammen kunne bla opp. Dere kan det dere vil i Larvik kommune.Å nekte dette er bare tull.??

Vi er flere som har reagert på akkurat dette.

 Forferdelig flisespikkeri og småby-jantelov som regjerer i Larvik. Her trengs det initiativ, investeringer, liv, mangfold, konkurranse og skattepenger til kommunen om Larvik skal bli en levende, kanskje til og med vakker by etter hvert. Men nei. Må for all del trenere og bremse og motsette seg alt nytt. Ja,ja. Man kan jo alltids gå seg en tur opp den underskjønne Prinsegata og ta seg litt “Bjarnemat” så lenge.

Tåpelig gjort

dere vet hvem komune dere bor i Alt er negativt her de vil ha en død by

Helt utrulig. Typisk Larvik kommune. “Larvikssyndromet”på sitt værste. Du må ikke komme her og prøve å få til noe.

Kan heller ikke forstå hvorfor Pakkhuset får ja og bedehuset nei????!!!!!

Ja, det er lov å lure, dette må vel være forskjellsbehandling

Her bør man være forsiktig hvis man klager da blir du lagt nederst i bunken igjen , det har skjedd flere ganger i Larvik.
Ellers må du kjenne noen som gjør det lettere for å få saken din gjennom

Jeg vet om mange som har mugg og råte i leilighetene sine også. Og Larvik kommune bare maler over og setter opp lufteluker på feil steder. Ikke behandler de folk med respekt heller. Kan tenke meg hvilken alderdom mange av de i kommunen får når de begynner å angre på hvordan de har behandlet mange. Samme drittsure trynene du møter hver gang. Hvis ikke noen bytter dem ut snart, så får vel vi gjøre det. Larvik kommune kommer dårligst ut da det gjelder fattigdom blant barn. Veldig glad i alkohol er de som jobber der også så, det er åpenbart hva de velger. Men en dag velter hele regimet der. Og da blir det åpent for mye annet folk trenger, som bedehus. Mugg sopp og råte i hus er største årsak til kreft også. Bare så det er sagt. Og det er ikke lov av Mattilsynet og bo i slike hus og leiligheter. Og det er helt klart at så lenge alle snekkere og mestere av alle slag kjenner hverandre så godt så er det en pengesekk som dras ut av lommeboken til Larvik kommune. Det er ikke rart det er andre firmaer utenfra som kommer inn nå og gjør jobbene isteden. Noe som er veldig bra. Beste hadde vært å ha allt i samme kommune. Men det går ikke som sagt.

Det er viktig å holde tunga rett munnen når man kritiserer.
Leser man begrunnelsen for avslaget begrunnes den i det arkitektoniske/historiske bygget den skal stå inn til.
Som jeg har skrevet i et annet innlegg, så burde man sammen funnet en løsning.
Men dra parallell til Pakkhuset er direkte skivebom!
———————–
Regner med at det er lov til å ha sin egen mening her!
Jeg står for det jeg sier!
————————–
Du er vel like flåsete Terje ………Klart det er forskjellsbehandling
————————–
Problemstillingene er totalt ulike!
—————————
Enig med TA,usaklig argumentasjon!Hva med å være litt løsningsorientert,dessuten må jo ikke et glasstak stå i 100 år?Kanskje driver kan få disp.for noen år av gangen?Restauranten må jo få en mulighet til å gå i pluss?!Hurra for de som tør å satse i Larvik😀

Kan hende jeg tar feil, men blir ikke område på brygga lagt under reglene som har med strandsonen og gjøre? 
Om så er tilfelle er d merkelig at kommunen i d hele tatt har haste godkjent dette. At problemstillingen er forskjellig kan så være, men målet for disse to stedene og andre aktører er d samme. Få mest mulig ut av investeringen sin og skape liv og røre i byen/ indrehavn. Så da er d merkelig at d alltid er lilli og grand som får godkjennelse fra kommunen til og gjøre d de ønsker. Mens andre aktører som bedehuset,skotta, Tordenskjold pub med flere må kjempe med nebb og klør for og få gjøre noe mer. Ikke rart at folket i Larvik føler at d er noe som ikke stemmer i visse sammenheng.
———————————-
Skillnaden på skotta / pakkhuset och bedehuset ligger väl i historikt bygg? Enig i att det kan kännas konstigt i att ett bygg får men inte ett annat. Men å andra sidan inte helt oenig i att man ska tänka sig om lite extra när det gäller speciella bygg och platser. Tänker väl att man inte ska vara allt för snabb med att dra paraleller bara för att någonting påminner.
———————————-
Helt enig i att det borde finnas en lösning som dom kan godkänna. Och lite konstigt att man godkänner en bruksändring men inte godkänner ändrat bruk…
Lite hopplöst att man har 2 sidor som oavsett vad frågan gäller tar samma sida i alla diskussioner. Blir dåligt med sakligt och bara en massa hålla på sitt.
———————————–
så d du mener er at om du ikke er enig så hold kjeft !!! Hadde vel da vært mye enklere om kommunen hadde behandlet alle likt? D er jo d denne saken dreier seg om. Når en URETT blir gjort skal du/dere være veldig glad at noen setter fokus på dette. Så jeg mener i hvertfall at d ikke er usaklig prat. Men vi kan være enig om og være uenig d. Men husk, neste gang kan d være deg som blir behandlet med urett. Da tenker jeg at du blir glad at noen bryr seg.
————————————
 Menar att ska man ha en åsikt så ska man informera sig. Allt för många som bara uttalar sig basert på en tidigare låst mening. Har inte sagt mig varken enig eller uenig. Säger bara att det finns bitar jag kan vara enig i på båda sidor. Detta har inget med dig personligen att göra. Tycker att så många är eniga eller ueniga utan att läsa igenom det material som finns först.
————————————–
D er ikke aktørene som har feil i denne saken Victor, d er kommunen som i store trekk forskjellsbehandler aktørene. D skaper reaksjoner blandet folk. Hvem, hva,hvor bryr jeg meg ikke så mye om. Men likhet for alle er viktig.
—————————————-
Noen ganger, altså av og til, er du en smart og fornuftig Dette er en av de gangene 😊

Selvfølgelig er det forskjellsbehandling i Larvik, det har det vært i mange år. Det er en skandale at de kommunale/politikerne er med på å bremse all utvikling, det er ikke rart at de snart er på Robaklisten igjen. Larvik får som de fortjener, det er vi som velger hvem som skal styre.
—————————————-
Dette er en administrativ avgjørelse. Jeg tror de fleste politikere er positive til dette.
—————————————-
Da må ordføreren instruere rådmannen/kvinnen. Administrasjonen i Larvik har gjort som de vil alt for lenge, det er for mye “trynetillegg” i den trangsynte byen.

dere vet hvem komune dere bor i Alt er negativt her de vil ha en død by

Helt utrulig. Typisk Larvik kommune. “Larvikssyndromet”på sitt værste. Du må ikke komme her og prøve å få til noe.

Kan heller ikke forstå hvorfor Pakkhuset får ja og bedehuset nei????!!!!!

Ja, det er lov å lure, dette må vel være forskjellsbehandling

Her bør man være forsiktig hvis man klager da blir du lagt nederst i bunken igjen , det har skjedd flere ganger i Larvik.
Ellers må du kjenne noen som gjør det lettere for å få saken din gjennom

Jeg vet om mange som har mugg og råte i leilighetene sine også. Og Larvik kommune bare maler over og setter opp lufteluker på feil steder. Ikke behandler de folk med respekt heller. Kan tenke meg hvilken alderdom mange av de i kommunen får når de begynner å angre på hvordan de har behandlet mange. Samme drittsure trynene du møter hver gang. Hvis ikke noen bytter dem ut snart, så får vel vi gjøre det. Larvik kommune kommer dårligst ut da det gjelder fattigdom blant barn. Veldig glad i alkohol er de som jobber der også så, det er åpenbart hva de velger. Men en dag velter hele regimet der. Og da blir det åpent for mye annet folk trenger, som bedehus. Mugg sopp og råte i hus er største årsak til kreft også. Bare så det er sagt. Og det er ikke lov av Mattilsynet og bo i slike hus og leiligheter. Og det er helt klart at så lenge alle snekkere og mestere av alle slag kjenner hverandre så godt så er det en pengesekk som dras ut av lommeboken til Larvik kommune. Det er ikke rart det er andre firmaer utenfra som kommer inn nå og gjør jobbene isteden. Noe som er veldig bra. Beste hadde vært å ha allt i samme kommune. Men det går ikke som sagt.

 I utgangspunkter er jeg svært for Taklo slitt prosjekt. Men vil ta kommunens byggesaksavdeling noe i forsvar. Det er kjent sak at kommunen skal se til historisk, arkitektonisk eller annen kulturell verdi som knytter seg til en bygning. Kulturseksjonen i fylket pålegger kommunen også dette, dette har vært kjent i all tid.
Burde Taklo avklart alt dette på forhånd??? Har Taklo gjort den samme store tabben som utbyggere på Grand, satt i gang med store planer på tvers av regler, lovverk med videre og håpet at alt order seg i ettertid?? 
Forøvrig, synes inntegnet pergola ikke så bra ut, sett fra gavlveggen Herregården.

Så mye styr for et overbygg. Men å bygge svære blokker I sjøkanten er lov. Stå på.

 

Les også lørdagens innlegg som nådde ut til 13 000 personer, “Forskjellsbehandling i indre havn”. 

Og søndagens oppfølgings innlegg som nådde ut til 10 000 personer, “Takk til alle engasjerte lesere”  

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Bjørn Atle Karlsens byutvikling

 Feil og manipulasjoner som arkitekt/utbygger bare i noen tilfeller er villige til å rette opp. Hvordan er det da mulig å ha en slik grenseløs tillit til arkitekt/utbygger og prosjektet i Grandkvartalet i sin helhet?​ .” lyder ordene til Bøkebloggens gjesteblogger Kjell Ronald Hansen

Les hele innlegget til Kjell Ronald Hansen i sin helhet under bildet. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

Bjørn Atle Karlsens byutvikling

På kommentarsiden i ØP 18.5.16 har Bruce Atle Karlsen (AP) et innlegg om «Byutvikling og muligheter». Han skriver: »Å lete tilbake til en byutviklingsplan og strategi for Larvik by er utfordrende, mest fordi det nok ikke har vært noen…. Et levende sentrum er en av indikatorene for god byutvikling, men Larvik by har ikke et levende sentrum per dato…. Dette må vi gjøre noe med hvis Strategiplanen med mål om folkevekst og en befolkning med høyere kompetanse skal bli realitet…. Hvordan skal vi klare dette?  Vi må i alle fall begynne med å spørre oss selv hvorfor før vi spør hvordan.»

Også i den pågående diskusjonen om Grandkvartalet hevder han at vi har glemt hvorfor fullstendig og at vi derfor er dømt til å ørkenvandre gjennom en hel haug med steile fronter basert på centimeter, skygger og ramper. – Faktisk uttrykker han seg slik at jeg fristes å spørre: Har Bruce Atle Karlsen «sett lyset»?

Videre skriver Karlsen: «Kvartal 39 (Grandkvartalet) er unik, på mange måter; det er sentralt plassert, kan bli en katalysator for det grønne skiftet, kan virke som en «vifte» for forflytning fra sjøen og opp til torget, og vil ikke bli presedens (få følger) for annen byutvikling da kvartalet er regulert for «transformasjon».

La oss først fastslå: Reguleringsplankartet for Grandkvartalet utarbeidet av Dark Arkitekter viser at det vestre tårnbygget har kotehøyde 42,5 m og det østre tårnbygget kotehøyde 36,5 m i forhold til vannflaten som har kote 0. Høydene over terrenget er 32,5 m og 26,5 m. Høydebegrensningene for dette kvartalet i henhold til byplanen er 12 m i randsonen langs Prinsegata og Storgata, og 18 m i midtsonen av kvartalet. Derfor er overskridelsen for det østre tårnet som ligger i randsonen, hele 117 %, altså over dobbelt så høyt, og for det vestre tårnet 80 %, nesten dobbelt så høyt. Den øvrige foreslåtte bebyggelsen overskrider de anbefalte høydebegrensningene med fra 25% til 50%. Det dreier seg derfor om langt mer enn centimeter!

Karlsen hevder at Grandkvartalet er regulert for transformasjon og ikke vil danne presedens (få følger) for annen byutvikling. Men uansett betegnelse og uansett hva Karlsen måtte mene, tilsier altså bestemmelsene og retningslinjene i byplanen for dette kvartalet (vedtatt sept. mnd. 2015) at byggehøydene ikke skal overstige 12 m, eventuelt 18 m i midtsonen. – Og med tanke på presedens: I Bohuskvartalet har Liverød/Snøhetta allerede bl.a. planlagt et tårnbygg 33 m høyt bare et steinkast fra Bøkeskogen. – Hva er forresten et transformasjonsområde? Så vidt jeg vet kan tomta til Alfred Andersen være et slikt transformasjonsområde, fra industribygg til boligformål.

I forbindelse med Bruce Atle Karlsens tanker om byutvikling og muligheter vil jeg avslutningsvis spørre: Har Karlsen lest uttalelsene til Gehl Architects som tar tak i mange av svakhetene i prosjektet, – tidligere saksbehandler i Larvik kommune sivilarkitekt Arne Sigmund Tvetens mange kritiske merknader, Fylkeskommunens meget kritiske merknader  og kritiske merknader fra Larvik Bys Vel og øvrige store, lokale velforeninger, Larvik Historielag, Tolleroddens Venner, Kulturminneforeningen avd. Vestfold og to av byens sentrale, store borettslag og dessuten merknadene til Fylkeskonservatoren. Alle disse uttalelsene er i det store og hele samstemte. Hvordan er det mulig å se bort fra disse argumentene og all denne fagkunnskapen?

I den senere tid har det jo også blitt avdekket systematiske feil og manipulasjoner i perspektivtegningene/illustrasjonene til reguleringsplanen for Grandkvartalet. Feil og manipulasjoner som arkitekt/utbygger bare i noen tilfeller er villige til å rette opp. Hvordan er det da mulig å ha en slik grenseløs tillit til arkitekt/utbygger og prosjektet i Grandkvartalet i sin helhet?

Kjell Ronald Hansen

 

Bøkebloggen anbefaler ALLE  å ta en titt på Larvik kommunes hjemmeside under “Høringer”. Kom med meninger og innspill om Grandkvartalet, frist 17 juni 2016 

Les også også tidligere gjesteinnlegg fra Kjersti Stub Grøn ” JA?! Til hva da egentlig ?” 

 

Les også tidligere gjesteinnlegg fra byggmester og takstmann Oddvar Andreassen. ” Bygge. Plansaker med forviklinger. ” 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Takk til alle engasjerte lesere

Bedehuset-sjef Pål Taklo er frustrert etter at kommunen avslo pergola-søknad, men……

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 


Tegning fra Kokkersvold

Bøkebloggen tror dette ordner seg etter at “hele ” Larvik heier på prosjektet ditt. Innlegget vårt på lørdag “Forskjellsbehandling i indre havn” nådde ut til over 10000 personer, 58 personer delte saken på sine Facebook sider, 600 personer liket innlegget og saken ble lest av ca 3000 personer. Og Bøkebloggen gikk rett inn på topplisten i Norge med en 58 plass. 
Stor takk til alle dere som leste innlegget og heier frem prosjektet til Pål Taklo ! Og Bøkebloggen gleder seg åpningen 1 juli, med pergola på plass. 

Dette viser at denne saken engasjerer mange i Larvik og takk for alle kommentarene som kom i går. Bøkebloggen observerer nå at mange mener at det er noen personer som får spesial behandling både hos politikere og administrasjon i Larvik kommune. Bøkebloggen håper at medlemmene i nåværende Planutvalg setter fokus på om disse påstandene er sanne og setter dette på agendaen i et av de neste møtene. 

Bøkebloggen kjenner ikke lover og regler i byggesak, men ligger ikke område på brygga i Larvik under reglene som har med strandsonen ? Vi følger såpass med at vi vet at det er forskjellige regler innenfor 100 meter grensen og utenfor 100 meter grensen. En hytteeier som søker endringer på sin hytte i strandsonen må forholde seg til disse strenge reglene og som regel sendes disse sakene inn til Fylkeskommunen på høring. Skjelden slike saker blir haste behandlet. 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *