Hvorfor omsorgsboliger?

“Ofte tilbys omsorgsboliger som et alternativ til mangel av andre tilbud “, lyder ordene til Bøkebloggens gjesteblogger Tone M. Torgersen. 

Les hele innlegget til Tone M. Torgersen i sin helhet under bildet. 

 

Hvorfor omsorgsboliger?

De fleste eldre ønsker å bo i eget hjem, men har alle behov for trygghet om og tillit til at hjelpeapparatet er tilgjengelig når behovet for tjenester oppstår. Ofte tilbys omsorgsboliger som et alternativ til mangel av andre tilbud

Hvem får tilbudet?

Omsorgsboligens målgruppe er eldre eller andre med et pleie- og omsorgsbehov. «Retningslinjer for oppstartingstilskudd», kap 2 Tilrettelegging «Omsorgsboligene må bl a bygningsmessig være tilpasset rullestolbrukere og andre med behov for tilrettelagt bolig.» (Jf St meld nr 50 (1996?97))

Med tilrettelegging menes det den fysiske tilretteleggingen av omsorgsboliger slik at de er tilpasset orienterings- og bevegelseshemmede.
Videre må beboere kunne motta heldøgns pleie og omsorg. Det er en målsetting at den enkelte bruker skal kunne bo i en omsorgsbolig også etterhvert som pleie og omsorgsbehovene blir større. Fleksibel bruk bør derfor være retningsgivende ved tilretteleggingen.

Ulike typer omsorgsboliger

Omsorgsboliger kan planlegges både som selvstendige boliger og som fellesskapsboliger. Dette åpner for ulike løsninger og prioritering av hensyn som er spesielt viktige for omsorgsboligenes ulike målgrupper. Dette reguleres av areal og tilskuddsordninger.

Lovregulering av tjenestene

Det er det ordinære regelverket for tildeling av sosiale tjenester og hjemmesykepleie i henholdsvis sosialtjenesteloven og kommunehelsetjenesteloven som er avgjørende for hvilke tjenester den enkelte beboer i en omsorgsbolig vil motta og få : Kommunen skal tilby opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester dersom dette etter en helse- og omsorgsfaglig vurdering er det eneste tilbudet som kan sikre pasienten eller brukeren nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester.

§ 3-3.Helsefremmende og forebyggende arbeid
Kommunen skal ved ytelse av helse- og omsorgstjenester fremme helse og søke å forebygge sykdom, skade og sosiale problemer. Dette skal blant annet skje ved opplysning, råd og veiledning.

Tone M. Torgersen

 

Les også innlegget til “Søster” Lia hvor hun etterlyser svar fra Larvik kommune. 

Les også innlegget til tidligere overlege Kjell O. Skavdal hvor han etterlyser svar fra kommunalsjefen i Larvik kommune. 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere ikke ønsker å kommentere på blogg eller Facebook.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Ansattes ytringsfrihet og rett til å varsle ved kritikkverdige forhold

Hvorfor blir da episodene på Bøkeskogen Eldresenter ikke oppdaget ?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

Larvik kommune har et eget skjema som alle 3660 ansatte og folkevalgte har skrevet under på. Dette ble oppdatert og vedtatt i Larvik kommunestyre 25 mars 2015.

Skjemaet heter “Retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Larvik kommune. Skjemaet inneholder 13 viktige punkter. Anbefaler alle å ta en titt. 

Punkt 11. Ansattes ytringsfrihet og rett til å varsle ved kritikkverdige forhold.
“Det er et mål for Larvik kommune at kritikkverdige forhold skal avdekkes og følges opp. Ansatte som opplever eller oppdager kritikkverdige eller uetiske forhold bør meddele dette videre. Varsling av kritikkverdige forhold SKAL fortrinnsvis skje til nærmeste leder eller leders overordnede.
Andre måter arbeidstaker kan varsle på er til tillitsvalgte, verneombud eller varslings sekretariat. Se egen varslingsrutine for ansatte. Larvik kommune har også åpnet for varsler fra andre enn ansatte. Ved varsle om kritikkverdige forhold knyttet til folkevalgte skal dette rettes til ordfører. 
Politianmeldelse vil bli vurdert. “

Hvorfor blir ikke disse kritikkverdige forholdene på Bøkeskogen Eldresenter fanget opp i Larvik kommunes avvikssystem ? Fungerer ikke avvikssystemet ? Melder ikke ansatte avvik ? Har medarbeidere fått munnkurv og lederne er “toppstyrte” ?

For avvik i en bedrift brukes faktisk til å gjøre både medarbeidere og ledere bedre! Det bør også “styret” og ledelsen i Larvik kommune forstå slik at en slipper flere slike saker i media og at det ender opp som tilsynssaker hos Fylkesmannen i Vestfold. 

Og husk også at det eksisterer en verdighetsgaranti, Forskrift om en verdig eldreomsorg, fra 15.11.2010, fastsatt ved kgl. res 12. november 2010 med hjemmel i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven). LOV-2011-06-24-30 sist endret LOV-2016-06-17-45 fra 01.07.2016
Verdighetsgarantien kan leses på denne linken på Lovdata.no. 

 

 

Les også innlegget til “Søster” Lia hvor hun etterlyser svar fra Larvik kommune. 

Les også innlegget til tidligere overlege Kjell O. Skavdal hvor han etterlyser svar fra kommunalsjefen i Larvik kommune. 

Les også saken fra en bruker om hans erfaringer “Helse og sosial”

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere ikke ønsker å kommentere på blogg eller Facebook.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Flott tur på Elvestien, Larvik

Elvestien fra brannstasjonen på Elveveien opp til Bommestad er nå ferdigstilt. Det anbefales å ta en tur i det fine høstværet. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

Elvestien er nå ferdigstilt helt fra nedenfor brannstasjonen og opp til Bommestad, og det er blitt tilrettelagt med benker og bord. Det er laget bruer over små bekker og det er også laget fiskeplasser.

Ta en titt på bildene som er tatt i dag 29 oktober 2016. 

Arbeidet er gjennomført av et samarbeid mellom entreprenørselskapene H & K Sandnes og Kåre Mortensen AS. Bra jobba ! 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Møt Karen Kaasa i Bølgen tirsdag 1 november kl 1100.

Pensjonistuniversitetet i Larvik arrangerer tirsdag et stort møte der det blir gitt informasjon om Larviks helse-, velferds- og omsorgstilbud. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

Tirsdag 1. november kl. 1100 i Bølgen

Kl. 11:00-12.00 Leder for Helse og Omsorg i Larvik Kommune, Karen Kaasa, foredrar over temaene:

– Demenslandsby – eller “Det gode sted å være med demens”
– Konkrete erfaringer med samhandlingsreformen.

Etter foredragene kan du møte følgende stands i foajéen.

· Sykehjem: 3 personer fra Demensvennlig samfunn –  informasjon og plakat. Kl 11-13.
· Hjemmetjenester – representant tilstede
· Friskliv: brosjyrer/materiell
· Boligkontoret: Stand med boligrådgiver, nye brosjyrer og rollup.
· Velferdsteknologi: representant tilstede

Benytt denne anledningen til å bli bedre kjent med helse- og omsorgstjenestene i kommunen.

 

Les også innlegget til “Søster” Lia hvor hun etterlyser svar fra Larvik kommune. 

Les også innlegget til tidligere overlege Kjell O. Skavdal hvor han etterlyser svar fra kommunalsjefen i Larvik kommune. 

Les også saken fra en bruker om hans erfaringer “Helse og sosial”

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere ikke ønsker å kommentere på blogg eller Facebook.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

En skam !

” Er det mulig Per Manvik? Du som er selvutnevnt kommunegeneral mot mobbing og som stadig ønsker å stå fram som forkjemper for kommunens omdømme?”, lyder ordene til Bøkebloggens gjesteblogger Thore Brastein. 

 Les hele innlegget i sin helhet under bildet. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

En skam!

Tirsdag sto FrP”s leder og “ubestridte konge” i Larvik fram ved to anledninger på NRK TV nyheter og proklamerte “oppsigelse” av Karen Kaasa, komunalsjef for Helse og Omsorg. Undertegnede trodde ikke hva han så og hørte. Er det mulig Per Manvik? Du som er selvutnevnt kommunegeneral mot mobbing og som stadig ønsker å stå fram som forkjemper for kommunens omdømme? At en arbeidsgiver, det er det du er her Manvik, står fram i beste sendetid og på landsdekkende fjernsyn uten å tenke deg om og sleivete uttale: “Nå for’a finne på noe annet å drive på med”!  Slik behandler man ikke ansatte verken som kollega eller ansatt..

Utelukkende for å håpe på en politisk gevinst og komme fram i media, uttaler en av våre folkevalgte seg uten å tenke på hvilke konsekvenser det kan medføre for han selv eller ikke minst kommunen. Det vitner om en lite moden person med mangelfulle vurderingsevner og som ikke burde ha plass blant Larviks folkevalgte. Det kan umulig være kvalitetssikret verken med rådmann, ordfører, andre partiledere eller kommunestyre.

Larvik Kommune sliter, kanskje mer enn noensinne, med sitt omdømme på flere punkter. Rådmann, ordfører og kommunestyre har nok av oppgaver å ta fatt på. Når kommunen nå står i innledningsfasen til å ansette ny rådmann, gjør Per Manvik’s uttalelser oppgaven til en nærmest håpløs utfordring. Hvem ønsker seg til en slik utsatt stilling, i et slikt miljø og til en slik kommune med frykt for å få “sparken” direkte på landsdekkende TV?

Mer en noen gang er det viktig for Larvik at ordfører og kommunens rådmann i tiden fremover viser solid og fast ledelse og kvalitetssikrer både ansatte og politikere. Det handler om verdigrunnlag.

La meg avslutningsvis gjøre det klart at jeg ikke har noen mening eller ståsted om den tragiske saken.

Men en slik oppførsel fra en folkevalgt og “partieier” fortjener verken kommunalsjef Karen Kaasa eller Larvik Kommune. Personalsaker hører hjemme hvor de skal bli behandlet. Ikke i munnen eller hodet til Per Manvik.

Thore Brastein

 

Les også tidligere innlegg fra Thore Brastein som het “En vond opplevelse”. 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Kjære vene !

“Jeg som pårørende er henvist til en kom.dir som aldri svarer og alltid er på møter, ” lyder ordene til Bøkebloggens gjesteblogger Tone M. Torgersen

Les hele innlegget under bildet. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

Kjære vene !

Bøkeskogen eldresenter er en hodepine for kom.dir om dagen, for det var nok ikke meningen at sakene skulle bli omtalt i det hele tatt. Men det må være bedre å få rettet opp i dette slik at alvorlige ting ikke gjentar seg hvert år. Selvfølgelig er det mindre jobb med alt som kan skyves under teppet slik at overflaten ser pen ut, men det slår nesten uten unntak tilbake som kanonkuler når det først blir kjent.

Men selv om de ansatte nå har fått munnkurv av Kåsa, og svarer at de ikke får lov til å snakke om noe der oppe ( noe som kan skremme fanden av flatmark – spesielt i et samfunn der vi skal være åpne sier kom.dir Kaasa at man skal være tause.)

Jeg som pårørende er henvist til en kom.dir som aldri svarer og alltid er på møter. Jeg hadde satt stor pris på å få en orientering om tingenes tilstand der oppe. før jeg leser det i avisen.

Uansett – ventilasjonssystemet i hver leilighet på Bøkeskogen må renses snarest, for det er vel aldri gjort før. – se bildet fra soverommet til min mor under her. Likeledes er loftet oppholdsrom for en koloni av flaggermus som bråker fryktelig og legger fra seg ekskrementer som igjen lokker inn mus som igjen er smittebærere. Leilighetene mangler ventiler og eneste luften er via ventilasjonsanlegg og et åpent vindu/dør. Jeg stusser over at mamma er kontinuerlig forkjølet og har mye vondt i hode, men har aldri det hjemme hos meg. Men dette er vel målt av kommunen selv.


Ventilasjon på soverom


Flaggermus på loftet

Så var det rotter. Rottene leker i hagen der oppe, og årsaken er nok at de gamle mater fuglene sies det. Men da er det jobb for vaktmesteren også. Men – gi de gamle mat i kantinen på lørdager, og sørg for å løfte sakene fram i lyset så folk får tillit til dere i kommunen. Folk som jobber der har alt for mye vondt i hode de også.

Rydd opp !

Tone M. Torgersen

 

Les også innlegget til “Søster” Lia hvor hun etterlyser svar fra Larvik kommune. 

Les også innlegget til tidligere overlege Kjell O. Skavdal hvor han etterlyser svar fra kommunalsjefen i Larvik kommune. 

Les også saken fra en bruker om hans erfaringer “Helse og sosial”

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere ikke ønsker å kommentere på blogg eller Facebook.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

En tragisk hendelse.

“Det er ikke noe en skal slå politisk mynt på eller kritisere enkeltpersoner for. Fordi det er en systemfeil! ” lyder ordene til Bøkebloggens gjesteblogger, tidligere overlege Kjell O. Skavdal

Les hele innlegget under bildet. 


 

En tragisk hendelse. 

En tragisk hendelse blir bekjentgjort i dagens ØP. En beboer på Bøkeskogen eldresenter ble funnet død etter seks dager i sommer. Det er ikke noe en skal slå politisk mynt på eller kritisere enkeltpersoner for. Fordi det er en systemfeil! 

Men det illustrerer den avstand det er mellom kommunalsjef for helse- og omsorg og politikerne i omsorgskomiteen. Her bør det være like stor – eller la meg bedre si – liten avstand fra kommunalsjefen til politkerne som fra politkerne til omsorgssjefen. Flere måneder gikk uten at omsorgspolitekerne ble gjort kjent med hendelsen.

Har tidligere påpekt de barrierer og stengsler som som ligger i kommunikasjonen med kommnalsjefen.

Denne gangen står hun heller ikke frem, men orienterer kun via E-Mail. Det er derfor en nødvendighet at leder for omsorgskomiteen ber om en avklaring.

Omsorgssjefen sitter utilgjengelig i sitt elfenbenstårn på Larvik Helsehus høyt hevet over og i god avstand fra almuens rop om forklaring og forsikring.

Hun må pålegges mer åpenhet og transparens og en forbedret kommunikasjon med sine politikere og kommunens innbyggere!

Nå er begeret fullt!

Kjell O.Skavdal

 

Les også innlegget til “Søster” Lia hvor hun etterlyser svar fra Larvik kommune. 

Les også innlegget til tidligere overlege Kjell O. Skavdal hvor han etterlyser svar fra kommunalsjefen i Larvik kommune. 

Les også saken fra en bruker om hans erfaringer “Helse og sosial”

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere ikke ønsker å kommentere på blogg eller Facebook.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

14 november kl 1600 får vi resultatet etter folkemøtet 31 august 2015.

14 november kl 1600 får vi resultatet etter folkemøtet på Bøkeskogen Eldresenter 31 august 2015. 

Les hele innlegget under bildet. 

 

Hva har ordfører og politikerne gjort etter folkemøtet på Bøkeskogen Eldresenter 31 august 2015 ? 

En av politikerne som var tilstede kom med denne kommentaren “Før vi kan begynne å snakke om noe som helst må vi begynne å drive lovlig innen eldreomsorgen i Larvik kommune.” Denne uttalelsen kom etter at lege Arne Bredvei hadde informert om hva som sto i Verdighetsgarantien. Og alle ble skremt når de hørte at de ansatte har så liten tid til hver enkelt beboer at de noen ganger ikke har noe annet valg enn å la avføringen gå i buksa.

I sommer  har Karen Kaasa, kommunalsjefen for helse og omsorg, vært ute i hardt vær. Blant annet har Inger Johansen, fastlege og forsker, skrevet to kritisk leserinnlegg med fokus på Larvik helsehus  og mange fikk også med seg historien til Torgeir W. Skancke som opplevde å møte “Den kommunale muren”.

Den har i hele høst vært stor fokus i media om den planlagte omorganiseringen i Hjemmesykepleien hvor de lokale avdelingene blir flyttet vekk fra sykehjemmene og inn til lokaler på Kanalkaia i Larvik. Lege Arne Bredvei sitt leserbrev “Omorganisering til det verre?” kan dere lese her. 
Også tidligere overlege Kjell O. Skavdal hadde et innlegg denne uken “Overlege Skavdal etterlyser svar fra Karen Kaasa.”

Sett av to timer og høre opptak fra folkemøte på Bøkeskogen Eldresenter i 2015 som ligger ute på Østlands Posten sin hjemmeside. Følg denne linken. 

Møteleder Arne Bredvei overleverte et mandat til ordføreren på slutten av møtet og han ga forøvrig utvalget frist til mars 2016 med å komme med forslag til løsninger / forbedringer. 

Leder av omsorgskomiteen Bente Seierstad har nå meddelt Bøkebloggen at det jobbes hardt med mandatet og foreløpig er dette gjort. 

12. januar hadde komiteen workshop hvor vi også inviterte initiativtakerne fra folkemøtet som ble avholdt på Bøkeskogen Eldresenter. Sak ble opprettet og lagt frem for komiteen med påfølgende behandling og vedtak i kommunestyret:KST- 079/16

Vedtak:
“1. Det gjennomføres en kartlegging av bemanning, pleietyngde og kvalitet på sykehjemmene, i de heldøgns-bemannede omsorgsboligene og hjemmetjenesten i Larvik
2. Utreding skal munne ut i en sak med anbefalinger som fremlegges for politisk behandling høsten 2016.
3. Ansattes representanter, representanter for brukerorganisasjoner og eksterne interessenter involveres i utredningen:” Rapporten har vært omfattende og er ferdig i disse dager. Komiteen vil invitere til en workshop/folkemøte og fremleggelse av rapporten bl.a, skal være et av temaene. Dette vil skje ila 2-3 uker.

Dato for folkemøtet er satt til 14. nov. kl 1600. mer info kommer på kommunens FB sider og i lokalavis.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere ikke ønsker å kommentere på blogg eller Facebook.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Svar på Tone M. Torgersen sine spørsmål til Larvik kommune

Leder av Helse og omsorgskomiteen i Larvik har i dag svart opp spørsmålene angående matservering på Bøkeskogen Eldresenter. 

Les både spørsmålene til Tone M. Torgersen og svarene til Bente Seierstad under bildet. 


 

Spørsmål til Larvik kommune. 

Min mor bor på dette hjemmet som består av 30 omsorgsboliger, og mitt spørsmål til kommunen er:
Kan vi klare å bidra litt mer til de gamle i kommunen vår ? Kan vi klare å få gitt dem middag, en kaffekopp og en kakebit for 70 kr pr pers på en lørdag?
Svaret er : NEI det kan vi ikke for det finnes det ikke ressurser til. De har jo akkurat fått igjen middag på søndager og det får holde. Hva i all verden er dette ? Det er helt ubegripelig at det skal diskuteres om det skal serveres varm mat eller ikke på en lørdag – i eller på offentlige institusjoner som innhenter 1. penger fra beboere og 2. får statlige midler til drift.

Ja men dette er som om de bor i egne leiligheter tenker du !! Nei det er det ikke. Dette er en venteplass enten til sykehjem eller til døden – eller begge deler, men det er i offentlig regi og det mottas penger fra staten til drift. Da er Bøkeskogen eldresenter i Larvik å betegne som et offentlig helseforetak. Så enten er det det ene – og da må det etableres flere sykehjemsplasser for da er alle disse menneskene feilplassert, eller så tar man ansvar og er glad de gamle bor der og ordner 1 måltid om dagen hver dag hele uken.

Vi snakker om middager i en felles spisesal som koster 70 kr og som betales av den enkelte. Hver eneste lørdag sitter det gamle mennesker utenfor en stengt spisesal på Bøkeskogen eldresenter i Larvik og kikker ut – og det er en skam at det ikke finnes penger til drift av kantinen og litt hygge på en lørdag for de gamle.

Gamle mennesker er en meget sårbar og taus gruppe ! Helsepersonell og kantinefolk løper hele tiden og er så hjelpsomme og søte de klarer innenfor de rammer som finnes så det er ikke dem dette gjelder. Det er kommunens ressurser. Men man kan vel i anstendighetens navn åpne for å gi de gamle et måltid mat på lørdager også,- slik at de kan sosialisere seg noe mens vi andre sitter i våre hjem med en godbit mat og hygger oss.
Ikke alle kan ta sine gamle hjem hver lørdag, og mange bor for langt unna. Ber om at det gjøres noe med dette. Det lages og leveres mat på lørdager til alle sykehjemmene og helsehusene i kommunen, og da bør dette også kunne leveres her i disse sentraliserte omsorgsboligene i Larvik

Mvh Tone M Torgersen

 

Og i dag 14 oktober kom leder i Helse og omsorgskomiteen i Larvik med dette svaret til Tone M Torgersen. Takk for det , det er sjelden politikere svarer i Larvik. (Svaret er kopi av Bente Seierstad sitt svar.) 

Hvorfor er ikke kantinen på Bøkeskogen eldresenter åpen på Lørdager ? Svar gitt:
Bøkeskogen eldresenter`s kafeteria ble stengt på Lørdager og søndager i 2011, fordi en ble pålagt innsparing i den gang Omsorg Sentrum.
Beboere/pårørende ønsket etter stenging at den ble gjenåpnet, primært på søndager. Dette ønsket ble imøtekommet og i Mai 2015 ble kafeteria gjenåpnet på søndager, etter kommunestyrevedtak. Beboere/pårørende ønsker at den også blir gjenåpnet på Lørdager, da denne dagen oppleves som «stille» og at det å se inn i kafeteriaområde som ikke er i bruk føles for dem meningsløst, selv om det er tilbud de andre 6 ukedagene, samt foreninger som har ettermidd./ kveldsarrang. i snitt 2-3 ganger pr. uke.
En åpning på Lørdager vil ha en kostnadsøkning, da utgiftene er større enn inntektene. Lørdager har vært tidl. den dagen som hadde minst besøk. 
En kostnadsøkning og få besøkene på Lørdager er årsaken til at Kafeteria er stengt på Lørdager.

I Larvik kommune er det mange kafeteriar i eldresenter /sykehjem som har leiligheter i samme bygg el. nær tilknytting. Det er ingen av disse som har varm mat som tilbud alle dager i uka. Dvs. alle har stengt for varm mat på Lørdager, og det er 2 steder som har åpent på søndager. – Komiteen følger opp ytterligere. 

Bente Seierstad

Les også innlegget til “Søster” Lia hvor hun etterlyser svar fra Larvik kommune. 

Les også innlegget til tidligere overlege Kjell O. Skavdal hvor han etterlyser svar fra kommunalsjefen i Larvik kommune. 

Les også saken fra en bruker om hans erfaringer “Helse og sosial”

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere ikke ønsker å kommentere på blogg eller Facebook.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Spørsmål til Larvik kommune ved administrasjon og politikere

Hvorfor ikke stoppe utbyggere som jukser i stedet for å bruke tid på å fjerne noen blomsterkasser i Nevlunghavn ?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

Bøkebloggen har fulgt med på saken i Nevlunghavn hvor en beboer har spandert 140 000 kroner på blomsterkasser på brygga. Noen liker ikke dette og har anmeldt saken til Larvik kommune og Larvik kommune vurderer nå tvangsmulkt og pålegg om fjerning av kassene. 

Kan noen fra administrasjonen eller fra det politiske miljøet forklare Larviks innbyggere om hvordan kommunen kan bruke tid på dette ? Larvik kommune bør heller sette fokus på alle skandale prosjektene som er ferdigstilt de siste årene. Mange ansatte i administrasjonen er informert om at useriøse utbyggere ferdigstiller og selger leiligheter / eneboliger hvor det etter kort tid oppdages feil og mangler for millioner av kroner. 

Men mulig det er enklere å lage tilsynssaker på fjerning av blomsterkasser enn å stoppe useriøse utbyggere ?

 

Les saken fra Nevlunghavn omtalt i ØP. Dessverre så er den lagt ut som + artikkel. 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *