Kobros nærsynte betraktninger

“Fortrinnet ved å bo i Larvik har nettopp vært å slippe å se på sine egne skotupper,” skriver Bøkebloggens gjesteblogger,  Kjell Ronald Hansen.

Les hele innlegget under bildet. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

Kobros nærsynte betraktninger

I Lars Ueland Kobros kommentarinnlegg i ØP 28.11.16 oppfordres vi til å senke blikket når vi skal se på og vurdere Grandkvartalet (GK). Senke blikket på gateplan, på trapper, torg, hager og fortau. Det er her og ikke førti meter opp i lufta at alt vesentlig foregår, ifølge Kobro. Men problemet med Kobros anmodning er at man da ikke får med seg det som skjer i høyden. Å senke blikket kan være lurt for å unngå å snuble. Med sitt kommentarinnlegg har han likevel kommet i skade for nettopp det.

 Det er selvfølgelig ikke uten betydning det som skjer på gateplan. Men for byutviklingen er det, med tanke på bo- og bymiljø, særdeles viktig det som skjer i høyden, slik at vi kan unngå å «drukne» i et hav av høy og kompakt boligbebyggelse.

 Fortrinnet ved å bo i Larvik har nettopp vært å slippe å se på sine egne skotupper. Hittil har vi ikke nødvendigvis sett oppover, men kunnet glede oss over en herlig utsikt utover, utover byen og havnen, mot horisonten takket være høydedrag, gateløp og siktlinjer. Utsikten har hittil vært et fantastisk felles god. Takket være byens spesielle topografi.

 Dette vil Kobro være med på å tette til! Innser han ikke at kvartal 39, Grandkvartalet, med sin foreslåtte reguleringsplan bare er første fase i en byutvikling. En byutvikling med fortetning og høyhus som vil ødelegge kommunens muligheter for en moderat utbygging i pakt med byens naturgitte forutsetninger?

 Videre sier han at «andre skriker ut sine mishagsytringer – de håper nok at konkurransens eneste deltaker aldri kommer i mål». Det forundrer meg at han ennå ikke har forstått at vi som han tydeligvis oppfatter som motstandere av GK, også ønsker utbygging av GK velkommen, men med nødvendige endringer.  Endringer slik som både Vestfold Fylkeskommune og Gehl Architects AS har foreslått, ikke minst når det gjelder reduksjon av høydene. Så det han her påstår er kort sagt ikke tilfelle. Hadde Røed/Hansen kommet disse innvendingene om høydene i møte, kunne GK ganske sikkert vært påbegynt for en god stund siden.

 Røed/Hansen har bestilt og fått en slags enkel klimarapport, som Kobro påstår dokumenterer gode solforhold på utearealene. I den «klimarapporten» som han sikter til, har Asplan Viak bl.a. foretatt en sol- og skyggevurdering basert på soldiagrammer ved jevndøgn fra Dark Arkitekter. Kravet i kommuneplanen er at minst 50% av uteoppholdsareal skal være solbelyst fra 10-18 ved jevndøgn. I soldiagrammene for jevndøgn for klokkeslettene 10, 12, 14, 16 og 18 er dette kravet kun oppfylt i tiden rundt kl. 12. Følgelig har også Gehl Architects sine ord i behold der de skriver at Grandplassen kun vil ha sol midt på dagen i et begrenset tidsrom.  Og Kobros påstand om gode solforhold på utearealene er – for å si det forsiktig – meget tvilsom.

 I den samme rapporten fra Asplan Viak er det foretatt en vurdering av vindsituasjoner og vindpåkjenning generelt i Larvik for de 4 årstidene i en høyde på 10 m over bakken. I rapporten konkluderes det bl.a. med at vindhastigheten ved et hushjørne kan øke med opptil 2,5 ganger middelvindhastigheten. Vi mener at den vurderingen som er foretatt, er for generell og ikke gir svar på hvilke vindhastigheter som vil oppstå gjennom passasjen og i bakkant av og til sidene for oppstikkende tårn etc. Til Kobros informasjon bør man ikke være klimaforsker for å trekke disse konklusjonene av rapporten.

 Kobro har også synspunkter på antall etasjer på de 2 tårnene, der han skriver at det østre tårnet er på 7 etasjer, mens det vestre er på 8 etasjer. Hvis man ser på fasade- og perspektivtegningene, er tårnene framstilt med 8 henholdsvis 9 etasjer der de 1. til 2. nederste etasjene er gitt relativt store etasjehøyder. Hvis man legger inn normale etasjehøyder på 3 m brutto, ville etasjeantallet for tårnene blitt 9 henholdsvis 10 etasjer.

 Mer interessant enn å spekulere i etasjehøyder, er å konstatere at vestre tårn fremdeles blir 32,5 m (kotehøyde 42,5 m) og østre tårn 26,5 m (kotehøyde 36,5 m). Dessuten å se på hvor høyt disse tårnene rager opp i forhold til omgivelsene. F.eks. vil det vestre tårnet komme til å rage 6,5 m over Jegersborgs gate ved krysset med Karlsrogate, og det østre tårnet vil rage 1 m over Jegersborgs gate ved krysset med Schultzes gate.

 På fasadetegning langs Prinsegata ser man at etasjeantallet er fremstilt med fra 4 til 5 etasjer, men også her er nederste etasje gitt stor høyde. Ved likeledes å legge inn normale etasjehøyder på 3 m brutto, ville man her få etasjeantall varierende fra 5 til 6 etasjer.

 Kobro har også en annen utrolig påstand:» Private planer kan ikke styres som om de handler om offentlige bygg ». Hva mene han med det? Når en reguleringsplan fremmes for behandling, er det kommunen og i siste instans politikerne som har det avgjørende ordet. I prosessen med reguleringsplanen fordres at det foregår et nært samarbeid med kommunen og saksbehandler, for bl.a. å sikre at planen er i overensstemmelse med overordene planer (les: Byplanen) samt Plan og bygningsloven m.m. Det er kommunen som er reguleringsmyndighet. I det øyeblikket en reguleringsplan vedtas lagt ut til offentlig ettersyn, er det kommunen som overtar «eieransvaret» for planen. Så reguleringsplaner «styres» av det offentlige.

 Han avslutter sitt innlegg med: «La oss ikke låse blikket fast, førtito meter opp i luften». Nei for all del. Da hadde vi vel alle blitt ganske så slitne.

 

Kjell Ronald Hansen

 

Les også Thore Brastein sine kommentarer til Grandkvartalets siste høring. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Hva tenker handelstanden om julepynten i sentrum ?

“I Larvik har påkostning med julepynt blitt mer og mer redusert, mens Sandefjord, Tønsberg og Horten er mye bedre, “ skriver Bøkebloggens gjesteblogger, tidligere bedriftseier og Høyre politiker John Flessum

Les hele innlegget under bildet. 


Larviks julegran til venstre og Sandefjords julegran til høyre

Hva tenker handelstanden om julepynten i sentrum ?

Jeg har altså i flere år reist bortover Vestfold og tatt bilder av julepynten. Dette fordi jeg mener det har noe med holdningen i forretningsstanden å gjøre.

I Larvik har påkostning med julepynt blitt mer og mer redusert, mens Sandefjord, Tønsberg og Horten er mye bedre. Jeg har nærmest årlig pekt på dette siden jeg mente at dette også har noe omdømmebygging å gjøre.

Kanskje ikke denne ene juletingen, men når det blir en trend i Larvik dette, så er det klart negativ omtale.

Hva tenker handelsstanden. ” Er dert så fa`li da?” Kundene kommer allikevel. Nei de gjør jo ikke det. Dette er jo bevist i lengre tid, vi taper i konkurransen.

Det er vi kundene som er markedet, så kunder bør man stelle godt med i alle ledd. “Det er ikke bryet verd” ser ut til å være en holdning.

Mange butikker har ikke engang en julepynt innenfor butikken.

Og når man ser utenfor våre store kjøpesentre så finnes ingen ting.

Jeg anmoder kunder å ta en tur bortover Vestfold for å se forskjellen.

Her er noen bilder som gjengir virkeligheten.


Juletre i Larvik sentrum


Juletre i Larvik sentrum


Juletre i Sandefjord sentrum

 

Larvik, 29. november 2016.

Med vennlig hilsen

John Flessum 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Kommentarer og merknader til endringene i forslag til reguleringsplan for kvartal 39, Grandkvartalet.

“Grandkvartalet AS fremstår som et prosjekt som sprenger alle grenser for vedtak, planer og reguleringer som gjelder for Larvik Kommune,” skriver  Thore Brastein i sin høringsuttalelse til Larvik kommune

Les hele saken under bildet. 

Kommentarer og merknader til endringene i forslag til reguleringsplan for kvartal 39, Grandkvartalet.

Undertegnede, Thore Brastein, har siden første gangs presentasjon av prosjektet Grandkvartalet AS registrert store mangler, uheldige løsninger og store og til dels meget uheldige avvik. Fra selve presentasjon, tegninger, illustrasjoner, markedsføring og salg. Prosjektet er blitt fremlagt manipulerende, uriktig i forhold til sakens realiteter og med til dels “grove” overtramp. Illustrasjoner har blitt ukritisk brukt gjennom lokalavisa Østlands Posten og ved informasjonsmøter og presentasjoner overfor kommunens administrasjon, politisk ledelse og kommunens innbyggere..

Larvik Kommune har de senere 10-20 årene hatt en svært uheldig utvikling av Larvik sentrum med en rekke uheldige innadvendte byggeprosjekter. Prosjekter som hele tiden har blitt styrt av utbyggere og hvor kommunens administrasjon og politisk ledelse har kommet i etterkant og stort sett ukritisk godkjent fremlagte planer og ikke helt skjønt konsekvensene. Først i etterkant har kommunen sett de uheldige virkningene. Larviks administrasjon og kommunens politikere har de siste 2-3 årene blitt presset fra skanse til skanse fra en rekke innbyggere som har grepet tak i den uheldige utviklingen. Dette har ført til at flere tiltak har blitt påtvunget gjennomført med det som er blitt følt som utidig innblanding og negativ påvirkning av byens fremtid.

Prosjektet Grandkvartalet As viser til dels store avvik fra kommunens Byplan og “Formingsveileder for Larvik by”.

 

Høyder

Grandkvartalet AS fremstår som et prosjekt som sprenger alle grenser for vedtak, planer og reguleringer som gjelder for Larvik Kommune. Både østre og vestre tårn må reduseres med minimum 3 etasjer etter dagens forslag og bygget mot Prinsens gate må ikke overstige 4 etasjer.

Dagens forslag presenterer nesten dobling av næringsarealer og at grunnarbeidene er vesentlig enklere og mindre kostbare enn først antatt. Dette er argumenter som er blitt brukt tidligere som grunn til at prosjektet skal ha en økonomisk forsvarlighet. Historien vedrørende Grandkvartalet fra både 2010 og 2014 skulle med andre ord, pr dato, ikke være noen spesiell god grunn til at Larvik skal akseptere slike høydeoverskridelser.

Dette er hva Larviks befolkning, gjennom valgte formannskap og kommunestyre, selv har bestemt med klare vedtak.

Andre uheldige elementer

Larvik Kommunes sivilarkitekt Arne Sigmund Tvedten, sivilingeniør Finn Walther Fjellanger, Gehl Architects,  BIM Partner og andre har med stor faglig kompetanse fremlagt svært kritiske kommentarer til og konsekvenser ved gjennomføring av dagens utbyggingsplaner. Ønsker å nevne:

-Vindforhold vil være svært sjenerende.

-Prosjektets utearealer vil i stor grad bli liggende i skyggen og både ved vinter- og sommersolverv kun ha sol og lys mellom 1200 og 1400-1600.

-Svært uheldig innkjøringer til parkering og varelevering. I Rombergata vil ut og innkjøring skje i et trafikkert T-kryss og i en bakke. Ut og innkjøring til parkering og varelevering i Schultzesgate vil også ha svært uheldig virkning med biler over 9 meter lengde og ved store vogntog. Grandkvartalet vil være et kolossalt element med tanke på tranghet og drift av stort hotell, kjøpesenter, næringssenter, restaurantdrift og det som er tenkt som et samlingsted for byens og kommunens befolkning.

-Storgata, og til dels Prinsens gate, har i dag stor trafikkbelastning. Mellom 0700 og 0900 og 1430 og 1700 er det stort sett sammenhengende trafikk og med 1500-2000 biler ut og inn av Grandkvartalet daglig må Larvik Kommune ta konsekvenser av dette.

-Trapper og passasje fra Prinsens gate og ned til Storgaten vil være en barriere for mange mennesker ved at det vil være mest sannsynlig føre til at besøkende vil benytte Rombergata og/eller andre gatevalg.

-Det virker helt klart at regnskapet for og behovet for parkeringsplasser ikke er i samsvar med prosjektets ønske som Larviks nye “navle”.

-Både “Grandplassen” som byens nye storstue (?) og atriet mellom de to tårnene vil være private og ikke registrerte offentlige arealer. Med beboelse ned mot bakke/gatenivå vil det fort kunne skje at disse arealene blir avlåst etter et visst klokkeslett og ikke tilgjengelig for offentligheten.

-Vil også bemerke at siste fremlagte “Illustrasjonsplan” bærer skremmende preg av å innynde seg hos en lite kritisk administrasjon og kommunepolitikere.

 

Med aller kritiske merknader og kommentarer som har fremkommet gjennom de senere to år er det nødvendig med omarbeiding av reguleringsforslaget og det synes å fremtvinge seg at Larvik Kommune og Grandkvartalet AS i fellesskap pålegges å utarbeide to alternative forslag til løsninger. Dette burde allerede ha skjedd i 2010.

Løsninger som er forankret i kommunens planer og vedtak.

Det vil være en belastning for byen, kommunen og utbygger, men de har seg selv å takke.

 

Larvik, 24. november 2016.

Med vennlig hilsen

Thore Brastein

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 

 Vedlikehold kommunale bygg i Larvik.

“På tross av etterslepet på 266 millioner ønsker kommunen å bygge på Stavernshallen for kr 60 millioner.” skriver byggmester og takstmann Oddvar Andreassen i dagens gjesteinnlegg. 

Les hele innlegget under bildet. 

 VEDLIKEHOLD KOMMUNALE BYGG

Interessant lesning i ØP om dagen vedrørende vedlikeholdsetterslep på 266 millioner ved de kommunale bygninger. Politikere er igjen overrasket!! Det burde De ha liten grunn til for dette har undertegnede- og mange andre påpekt tidligere. Jeg har flere ganger sagt at gamle bygg som ikke brukes bør gis bort eller selges, da slipper man videre vedlikeholdskostnader i fremtiden og mann ville i tillegg fått noe frigjort kapital.

På tross av etterslepet på 266 millioner ønsker kommunen å bygge på Stavernshallen for kr 60 millioner. Spiller ikke noe rolle sier kommunalsjef Per Sortedal, det er to forskjellige budsjetter! Vel, Sortedal og sikkert mange av de folkevalgte har sikkert mye bedre utdannelse og mere i “hode” en undertegnede men i min enfoldighet trodde jeg alle pengene kom fra samme sted, oss skattebetalere.

Hvor dum kan jeg bli.

 

Oddvar Andreassen.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

I skyggenes dal

“Vi ser nå en uheldig utvikling hvor stadig nye høyder tvinges igjennom i sentrum og dette medfører at mange etterhvert vil ende i skyggenes dal,” lyder ordene til Bøkebloggens gjesteblogger  Kjell Ronald Hansen

Les hele innlegge under bildet. 

I skyggenes dal

25. november 2016 utløper fristen for merknader til det reviderte planmaterialet for kvartal 39, Grandkvartalet. Etter den tid vil mange innbyggere i Larvik sentrum muligens komme til å gå inn i en skyggefull tilværelse.

 Høydene for utbygging av kvartal 39, Grandkvartalet, blir for store. Dette er min sterkeste innvending til Røed/Hansens planer. Høydebegrensningene for Grandkvartalet i henhold til byplanen er som kjent 12 m i randsonen langs Prinsegata og Storgata og 18 m i midtsonen av kvartalet. Dette har utbyggerne og Dark arkitekter ennå ikke tatt inn over seg, heller ikke i de foreliggende reguleringsendringene.

 De to tårnene overskrider fremdeles byplanens bestemmelser for dette kvartalet med henholdsvis 117% for det østre tårnet og 80% (kote 42,5 meter) for det vestre. Den øvrige planlagte bebyggelsen overskrider fremdeles de anbefalte høydebegrensningene med fra 25% til 50%. Jeg mener utbygger må holde seg til byplanens bestemmelser vedtatt sep. mnd. 2015.

 Bygninger i bykjernen som er høyere enn 12 m (4 etg.), bryter og vil bryte med byens topografi og beliggenhet, et naturlig amfi fra høyden i Bøkeskogen ned mot havna og fjorden, dessuten bryte med byens målestokk, bl.a. størrelsen på byens bygningsmasse og utstrekning.

 I endringsforslaget er tårnene i Grandkvartalet riktignok blitt litt mindre i omfang (tverrsnitt), men sprenger fremdeles byens formspråk og bysilhuett. Den øvrige bygningsmassen i Grandkvartalet er også for voldsom i forhold til den eksisterende småhusbebyggelsen, bl. a. i Schultzegate, i Steinane og i området opp mot Jegersborgs gate.

 Arealplansjef i Larvik kommune Hege Eick hevder (ØP 25.10.16) at disse reguleringsendringene har resultert i et bedre og mer attraktivt prosjekt. Dette utsagnet velger jeg å oppfatte som en innrømmelse om at ting faktisk kan gjøres bedre. Dessuten er det vel nå omsider overensstemmelse mellom reguleringsplanforslaget og illustrasjonene/perspektivtegningene og den tredimensjonale modellen. Det var de jo nødt til å rette på! En forbedring er åpenbart den nye siktlinjen fra Kalsrogate mot åpningen til «Grandpassasjen». Men uansett er prosjektet i det store og hele absolutt ikke godt nok etter min mening.

 Røed/Hansen har hengt seg opp i at Grandkvartalet er benevnt som et transformasjonsområde i byplanen. Det er for så vidt riktig, men de generelle bestemmelsene og retningslinjene i byplanen for Larvik gjelder også her, og det er derfor ingenting som tilsier at man nærmest står fritt til å bygge som man vil i dette kvartalet. Det eneste som kreves av fortetning i et transformasjonsområde, er at man minimum skal bygge noe som tilsvarer en 4-mannsbolig pr. mål med tomteareal.

 Røed/Hansen hevder at grunnforholdene er svært problematiske, noe som dermed skulle tilsi kommunale innrømmelser. Men grunnundersøkelser for kvartalet som er beskrevet i samlerapporten nr. 810925 – 3, Grunnundersøkelser for Grandkvartalet, datert allerede 30.10.08, konkluderer med at områdestabiliteten er tilfredsstillende og grunnforholdene gode. Dette gjelder også utgravningsfasen. Argumentet om spesielt kostbare utgravinger og fundamenteringer som vil fordyre byggingen vesentlig og nødvendiggjøre en høy utnyttelsesgrad av tomta, er derfor uberettiget.

 Å påstå slik Røed/Hansen gjør, at byggekostnadene i sentrum av Larvik er hele 35% høyere enn byggekostnadene utenfor sentrum, finnes det heller ikke belegg for. Dette viser hvordan utbyggerne nær sagt bruker alle slags argumenter for å nå sine mål. Mål som bryter fullstendig med den vedtatte byplanen.

 Avslutningsvis vil jeg bemerke at det mest urovekkende ved realiseringen av planene for Grandkvartalet inklusiv reguleringsendringene, er en fremtidig bruk av prinsippet om såkalt presedens (likhet for loven). Det vil medføre at alle som ønsker å bygge i sentrum av Larvik, må få tilsvarende rettigheter som Røed/Hansen. Dette vil kunne skape en uheldig utvikling hvor stadig nye høyder tvinges igjennom og hvor mange etterhvert vil ende i skyggenes dal.

 

Kjell Ronald Hansen   

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Venners vennefest på Grand hotell?

“Min tillitt til en gruppe saksbehandlere/politikere i denne saken har i lang tid vært tynnslitt.  Med dette er begeret fullt,” lyder ordene til Bøkebloggens gjesteblogger Mai Grunden

 Les hele innlegget til Mai  Grunden under bildet. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Venners vennefest på Grand hotell?

20 oktober innkaller rådmann Jan Arvid Kristengård og ordfører Rune Høiseth Formannskapet til møte i Romberggt. 4. 26. oktober, kl 1500-1700.

På agendaen har de en sak;

«Høring av endringene i forslag til reguleringsplan for kvartal 39, Grandkvartalet -Og eventuelt

Så står det videre; «Etter møtet er avsluttet vil det bli bevertning på Grand Hotell»

Jeg har lest i Østlandsposten referat fra kommunens møter på Grand Hotell – og satt spørsmålstegn ved dette. I denne perioden, hvor Grand-prosjektet har vært en brennhet debatt, burde kommunen og deres saksbehandlere vise habilitet og valgt andre arenaer for sine møter.  Det er svært nærliggende å forestille seg at her degges og dekkes det fra begge sider av «forhandlingsbordet».

Min tillitt til en gruppe saksbehandlere/politikere i denne saken har i lang tid vært tynnslitt.  

Med dette er begeret fullt.

 

Mai Grunden

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 

FOLKEVALGTE SKJØNNSMENN

“Tenk Dere om, det er ikke for sent å snu slik at vi i fremtiden også får levelige og forutsigbare forhold for oss alle,”  skriver byggmester og takstmann Oddvar Andreassen i dagens gjesteinnlegg. 

 

 

FOLKEVALGTE SKJØNNSMENN

§ 1 i kommunedelplan sier, sitat:
PLANENES HENSIKT. Kommuneplanens arealdel 2015-2027, Kommunedelplan for Stavern by 2015-2027 og Kommunedelplan for Larvik by 2015-2027 har som langsiktig mål å ivareta en helhetlig overordnet arealplanlegging. Planene skal bidra til å styrke innbyggernes helse, miljø og trivsel i et langsiktig bærekraftig perspektiv. Sitat slutt. (MERK DERE ORDET OVERORDNET).

Det kan imidlertid konstateres at byplanen ikke er bestemmelser men kun retningsgivende, hadde den vært bestemmende kunne den ikke vært fraveket. Men allikevel, i alle år har reglene i byplan vært retningsgivende for alle og enhver, det er også byplanens mål m.v. som er brukt som grunn for div kommunale vedtak i bygge- og plansaker gjennom mange år. Dette kan det nå bli slutt på.

I år 2016 kan vi oppleve det fantastiske at våre valgte politikere går fra og “passe på” at vedtatte lover og regler blir fulgt for oss alle uten forskjellbehandling til å bli vanlige skjønnsmenn!! De skal i årene framover skjønne over hvem som må følge reglene og hvem som slipper! Ved fremtidige kommunevalg skal vi ikke lenger velge politikere men skjønnsmenn å kvinner. Forstå det den som kan.

Det skal bli svært spennende i framtiden og se på alle de forskjellige skjønnsresultatene. Det skal også bli spennende å observere alle klagene som kommer fra borgere som jovialt har eller måtte ha fulgt de vedtatte planene og som nå kan få “skade på” sin eiendom fordi noen nå plutselig slipper å følge reglene.

Politikere, det er merkelig at Dere selv gjør den bjørnetjenesten ved selv å stikker hånda inn i et vepsebol. Hva vil skje hvis Jørgen Hattemaker må rive sitt hus eller får en bot hvis det bygges 70-80 cm for høyt når andre kan se HELT bort fra alle vedtatte regler, da blir det krig. Politikere, hvordan vil dere takle denne problemstilling??
Tenk Dere om, det er ikke for sent å snu slik at vi i fremtiden også får levelige og forutsigbare forhold for oss alle.

OK, hvis kommunedelplanen ikke gir rom for moderne byutvikling så bør vi selvfølgelig først endre den, vi kan og bør ikke “styre skuta” etter godbefinnende skjønn. Husk det kan jo hende skjønnsmennene har en eller flere dårlige dager på jobb eller at skjønnsmennene “har noe imot” vedkommende som søker, hva da? Dette går ikke, vi må alltid ha FASTE uangripelige regler for ALLE borgere, ellers blir dette bare håpløst.
 

                                                                                                                 

         Larvik 17.11.2016oandreassensignatur

        Oddvar Andreassen

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Kjell O. Skavdals ønsker mer informasjon og dialog

“Folket ønsker INFORMASJON og vil gjerne gå i DIALOG. Slik som ikveld.“, lyder ordene til Bøkebloggens gjesteblogger, tidligere overlege Kjell O. Skavdal

Les hele innlegget til Kjell O. Skavdal i sin helhet under bildet. 


 

INFORMASJON OG DIALOG.

Med fare for å gjenta meg selv, hvilket jeg gjør for en god sak, peker jeg på den uthevede skriften i gårsdagens innlegg. Derfor anbefaler RO……der informasjon og dialog står sentralt.

Merk dette Bente Seierstad og Karen Kaasa ,dere står fremst i rekken her.

Folket ønsker INFORMASJON og vil gjerne gå i DIALOG.Slik som ikveld. Det må INVITERES til dialog og meningsutveksling og det må høres på hva folk mener og ikke minst hva medarbeiderne sier.

LYTT og ta det til dere, hør på fotfolket. Ikke neglisjer erfarne og trofaste pleiere og medhjelpere!

Frivillige kan klart være en ressurs brukt på rett måte, ta dem med på råd!

Dette innlegg før onsdagens møte, lykke til!

Kjell O.Skavdal

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere ønsker å ha inn gjesteinnlegg på Bøkebloggen.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Ressursanalyse helse og omsorg i Larvik kommune

Presentasjon av rapporten v/ Møyfrid Hallset , seniorrådgiver i RO

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

I forkant av valget i 2015 ble det avholdt et åpent møte på Bøkeskogen eldresenter. Pårørendeforeningen på Yttersølia sykehjem tok initiativ til møtet i samarbeid med lege Arne Bredvei og Østlands-Posten. På møtet ble det utrykt bekymring og påstått brudd på verdighetsgarantien fra pårørendeforeningen. 

Det ble uttrykt et ønske fra politikerne i helse og omsorgskomiteen om at dette ble utredet. 

Kommunestyret vedtok:

  1. Det gjennomføres en kartlegging av bemanning, pleietyngde og kvalitet på sykehjemmene, i de heldøgns-bemannede omsorgsboligene og hjemmetjenesten i Larvik

  2. Utreding skal munne ut i en sak med anbefalinger som fremlegges for politisk behandling høsten 2016.

  3. Ansattes representanter, representanter for brukerorganisasjoner og eksterne interessenter involveres i utredningen. 

I rapporten som ble presentert på dagens møte i Feyersgate  konkluderes det med følgende tilrådinger:

Kvalitet og verdighet handler om hvordan vi opplever oss selv i møte med andre. Samtidig etableres kvalitetssikringssystem, der rutiner og prosedyrer skal minne oss om viktigheten av riktig tjenesteatferd og at tjenesten oppleves å være av god kvalitet. Larvik implementerer kvalitetssystemet TQM i løpet av høsten 2016.

Kvalitet og verdighet handler om kommunikasjon og relasjon i samspillet mellom tjenestemottaker og tjenesteyter. Derfor må møtet eller treffpunktet mellom de som representerer tjenesten, og tjenestemottaker, kontinuerlig gis oppmerksomhet. Det må også være rom for refleksjon over egen tjenesteatferd, noe som Larvik har rutiner for.

Larvik kommune har to viktige fortrinn i utvikling av framtidas helse- og omsorgstjeneste. Det ene er satsing på innovasjon og bruk av teknologi, og det andre er stor grad av frivillig innsats i tjenesten, og god tradisjon for samarbeid med pårørende.

Når det gjelder utviklingen i de økonomiske rammene, må dette tas på alvor i planleggingen av framtidas helse- og omsorgstjeneste. I dette arbeidet er det avgjørende å gå grundig igjennom hvilken innretning og tjenesteprofil som best kan fronte framtidige behov i befolkningen.

Fra RO sitt ståsted kan det se ut som presset i tjenesten på ett nivå, søkes løst gjennom et nytt press, et press for å få overført brukere til et høyere omsorgsnivå i omsorgstrappen.

RO vil anbefale at Larvik kommune vurderer sammensetningen av omsorgstrappen for å få bort de flaskehalsene som kommunen i dag opplever. Fokus på bemanning og tjenestebehov vil være viktig for å avdekke områder for endring og ressursforskyvning.

Det synes klart at det viktigste er å bygge grunnmuren i helse- og omsorgstjenesten, hjemmetjenesten. I dette arbeidet må også sykehjemmets rolle og funksjon avklares. De utviklingsprosjekt som kommunen er med på, må bringes i møte med innretning og profil i framtida, og forankres i hele organisasjonen.

Ressurs- og driftsanalysen av sykehjemmene i Larvik indikerer at det er behov for å se på funksjon og struktur når det gjelder institusjonstjenesten i kommunen. Blant annet bør det vurderes om de minste sykehjemmene, skal driftes som omsorgsboliger. Strukturelle endringer som ønskes gjennomført, trenger bred forankring, dvs. at innbyggerne må kjenne til bakgrunnen for og hensikten med endringene.

Derfor anbefaler RO at kommunen initierer en slik forankringsprosess, der informasjon og dialog står sentralt. 

 

Hele rapporten fra Møyfrid Hallset i RO på 23 sider ligger ute på Larvik kommunes hjemmeside og kan hentes opp på denne linken. 

RO som har laget denne rapporten er en stiftelse, opprettet av daværende Sosialdepartementet og KS i 1989. Nå er det Helse- og omsorgsdepartementet og KS som oppnevner 2 styremedlemmer hver, og Pensjonistforbundet og FFO oppnevner 1 hver. I tillegg har ROs ansatte en styrerepresentant uten stemmerett.
Les mere om RO på denne linken til hjemmesiden. 

 

Les også innlegget fra 1 september 2016. 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere ikke ønsker å kommentere på blogg eller Facebook.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Mandag 14 november får vi svaret på hva som er gjort etter folkemøtet på Bøkeskogen Eldresenter i 2015

Åpent møte om ressursgjennomgangen i helse og omsorgstjenesten, mandag 14.november kl 16-1730 i Feyersgate 7, Larvik sentrum


 

PROGRAM:
-Velkommen v/ leder for Helse og omsorgskomiteen Bente Seierstad **
-Presentasjon av rapporten v/ Møyfrid Hallset , seniorrådgiver i RO **
-Orientering om helse og omsorg i Larvik kommune v/ Kommunalsjef Karen Kaasa

Nå er det over et år siden det store folkemøtet på Bøkeskogen Eldresenter hvor ordfører, politikere fra alle partiene og kommunalsjef Karen Kaasa var invitert inn for å sette fokus på eldreomsorgen i Larvik kommune. 

En av politikerne som var tilstede kom med denne kommentaren “Før vi kan begynne å snakke om noe som helst må vi begynne å drive lovlig innen eldreomsorgen i Larvik kommune.” Denne uttalelsen kom etter at lege Arne Bredvei hadde informert om hva som sto i Verdighetsgarantien. Og alle ble skremt når de hørte at de ansatte har så liten tid til hver enkelt beboer at de noen ganger ikke har noe annet valg enn å la avføringen gå i buksa.

Mandag 14 november kl 16-1730 vil vi få svar på hva som er konklusjonen på mandatet som Arne Bredvei leverte ordfører 31 august 2015. 

Bøkebloggen håper flest mulig av Larviks innbyggere stiller her på mandag !

 

Les også innlegget fra 1 september 2016. 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere ikke ønsker å kommentere på blogg eller Facebook.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *