Hvordan går det med den planlagte “Treetop-walk”og taubanen i Martineåsen ?

Kommunen søkte i 2014 prosjektmidler fra Sparebankstiftelsen DNB og prosjektet «Trekronegang» ble valgt ut til å motta støtte på 1.2 millioner kroner.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

Utbyggingen av Martineåsen som boligfelt har vært et tema i årevis. I rådmannens strategidokument for 2013-2016 står det skrevet at arbeidet med å utarbeide en områdeplan starter opp i 2015.

 Martineåsen eies av 10-12 grunneiere og planen er at det skal oppføres ca 1.800 boliger.

“Det gjenstår en del avklaringer som hvem skal ha ansvaret for anlegget, sikkerhet og vedlikehold. Dessuten må vi bli enige med grunneierne. Men om tre år håper jeg at dette er realisert,” sa Larvik kommunes prosjektleder Heggelund om tidsperspektivet i 2014. ØP hadde en sak om dette i 2014. 
Det betyr antagelig at anlegget står klart i slutten av 2017 ? 

“En taubane i Martineåsen vil på en måte være samme prisippet som bybanen i Bergen. Og det er mulig, tror jeg, å etablere en trasé helt fra Langestrand og opp til toppen av åsen, ” uttalte prosjektleder Heggelund om planene i januar 2015. ØP hadde en artikkel om denne saken i 2015. 

Vi håper at planleggingen av både “Treetop-walk”og taubanen er i rute og at vi får oppleve dette.

Dette vil virkelig løfte Larvik til nye høyder !

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 

Hva skjer med Solhaug på Nanset ?

Når Riksantikvaren har vedtatt fredning av Solhaug så medfører vel dette at de gamle bygningene må holdes vedlike ?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

Solhaug ligger på Nanset, nordøst for Larvik sentrum i Vestfold. Anlegget ble oppført i 1878 av forretningsmannen P.A. Johannessen. Løkkeanlegget består av en stor og rikt dekorert hovedbygning, en sidebygning og et vinkelformet uthus rundt et sluttet gårdsrom. Hovedbygningen tilhører en variant av sveitserstilen som vi har lite igjen av. I sidebygningen var det tjenerbolig og eget bryggerhus, og i uthuset blant annet stall og dueslag.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

Eiendommen Solhaug ble kjøpt av Kongegata 3A AS v/Jørn Are Solberg / Bruno Strøm i 2008 for kr 5.150.000. Eiendommen har dessverre ikke blitt vedlikeholdt og ser nå ut som en rønne. Siden eiendommen er fredet så kan den ikke rives og må derfor holdes vedlike. 
Eierne ønsker nå å fradele et areal på 2.617 m2 i østre del av hagen for å bygge nye boliger. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

Formålet med reguleringsarbeidet er å legge til rette for etablering av ca 10 boenheter med tilhørende anlegg. 

Eiendommen gbnr 2011/4 er på 6.193 m2. Det foreligger et fredningsvedtak for den vestligste delen av eiendommen. Et areal på 2.617 m2 i østre del av hagen er unntatt fra fredningen.  

Det blir spennende å se hva Vestfold Fylkeskommune, Riksantikvaren og Larvik kommune når denne søknaden kommer til behandling i 2017 ! Siden Riksantikvaren har vedtatt fredning av Solhaug så medfører vel dette at de gamle bygningene må holdes vedlike ?

Her kan dere lese mer om Solhaug på Riksantikvarens hjemmeside. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Er det slutt på honnørpris på billetter i Bølgen ?

“Jeg skulle på kino og fikk ikke bruke mitt honnørkort”, skriver Hilde Bostad Nørom i dette innlegget.

Les hele innlegget under bildet.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

Er det slutt på honnørpris på billetter i Bølgen ?

Jeg skulle på kino og fikk ikke bruke mitt honnørkort. De sa at på alle kulturelle aktiviteter er det stopp for å bruke honnørkortet sitt.

Det pga utbygging av den nye tunellen under bøkeskogen.

Så uføre og pensjonister med litt dårlig økonomi får bli hjemme de da.

Faans bystyre, ta fra de som er dårligst stilt igjen.

Og vi finner oss i det.

La oss begynne med en streik som foreks dropp frivillighet i diverse organisasjoner, sykehjem, fotball, håndball, damegrupper og diverse andre frivilligheten.

Hilde Bostad Norøm

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Klager på saksbehandlingsfeil i forbindelse med Grandkvartalets godkjenning

Klager på saksbehandlingsfeil i forbindelse med Grandkvartalets godkjenning

Les hele klagen til Fylkesmannen under bildet.

Larvik kommune
Feyersgt. 7
3256 Larvik
e-post: [email protected]

Klage over vedtaket i Larvik kommunestyre den 14.12.2016 , saksnummer 242/16 i forbindelse med sluttbehandlingen av reguleringsendring for kvartal 39, Grandkvartalet. (Larvik kommunes ArkivsakID: 13/987)

Feil saksbehandling som igjen har ført til et uriktig vedtak.

Vedtaket i kommestyret den 14.12.16 vedr. sluttbehandlingen av denne saken gir tiltakshaver anledning til å bygge ut kvartalet med bl.a. de omsøkte høydene i reguleringsplanforslaget i strid med Kommunedelplanen for Larvik by (byplanen).

Dette innebærer at det gis anledning til å bygge ut kvartalet med byggehøyder som er vesentlig høyere enn de anbefalte maksimale høydene i byplanen. Nærmere bestemt innebærer vedtaket at det nå gis anledning til å bygge opp til 117% høyere (Bl.a. det østre boligtårnet) enn det byplanen gir anledning til. Med andre ord opp til over det dobbelte av anbefalte maksimale byggehøyder!  Og dette til tross for at gjeldende byplan ble vedtatt så sent som i september måned 2015. Slike overordnede planer er alle kommuner i henhold til Plan og bygningsloven (PBL) pliktige til å utarbeide og som nye reguleringsplaner skal forholde seg til.

Mange i Larvik påpeker nå at forutsigbarheten når det gjelder plan- og byggesaker etter dette reguleringsplanvedtaket i kommunestyret den 14.12.16, har blitt fullstendig borte.  Dette går også igjen i flere leserbrev i lokalavisen ØP samt i mange innlegg/kommentarer på Facebook hvor det særlig nå etter at avgjørelsen har falt, nærmest «koker over» med oppgitte kommentarer om vedtaket i denne saken.   Folk i Larvik er frustrerte og påpeker at med dette vedtaket er forutsigbarheten – som nevnt –helt borte, og byplanen har 0 verdi.

Disse høydeoverskridelsene i reguleringsplanforslaget er gjort til tross for at nettopp dette kvartalet, er det kvartalet i Larvik som har fått anbefalt de største byggehøydene i byplanen, med opptil 18 m i indre deler av kvartalet og 12 m i randsonen mot Storgata og Prinsegata.

Den foregående byplanen inneholdt nøyaktig de samme anbefalte høydebegrensningene. Og den foregående reguleringsplanen fra 2010 for dette kvartalet, ble behandlet etter de samme retningslinjene for høydebegrensninger som også gjaldt i den foregående byplanen, og daværende saksbehandler Arne Sigmund Tvedten la den gang stor vekt på disse høyderetningslinjene. Til slutt ble planen den gang vedtatt med ca. 1 etasjes (3m) større høyder på enkelte steder i kvartalet. I forbindelse med den nylig vedtatte planen (14.12.16) for dette kvartalet, la den nye saksbehandleren Hege Eick ingen vekt på disse anbefalte maksimale høydene, og flertallet av politikerne anså at de fritt kunne bestemme hvor store høyder man kunne tillate i kvartalet, uavhengig av det som er anbefalt som maksimale høyder. Dette forsvarte politikerne med at kvartalet er benevnt som et Transformasjonsområde, og at man av den grunn kan stå fritt til å fastsette byggehøydene etter forgodtbefinnende. Men de anbefalte oppgitte maksimale byggehøydene for Grandkvartalet gjelder like fullt uavhengig av om det har fått betegnelsen Transformasjonsområde.

Svært mange hevder nå at politikerne så snart de har vedtatt byplanen, er de første til å bryte denne.

Vår klage gjelder saksbehandlingen i denne meget viktige plansaken, der man helt og holdent ser bort ifra de anbefalte maksimale byggehøydene og overskrider disse med opp til 117%. Selv om de maksimale byggehøydene er gitt som en anbefaling og ikke som en bestemmelse, mener vi det må gå en grense for hvor mye man kan tøye disse grensene før byplanen mister sin betydning og skaper fullstendig uforutsigbarhet når det gjelder hvor høyt man kan tillate å bygge i Larvik sentrum, der hvert kvartal har fått sine anbefalte høydebegrensninger i byplanen. Vi mener denne grensen nå er passert med meget stor margin.

Vi mener skjønnet som er brukt når det gjelder byggehøydene i forhold til det som er gitt i retningslinjene om maksimale byggehøyder i dette kvartalet, er feil og har ført til et vedtak i strid med byplanen.

Hvorfor er det i byplanen tatt med anbefalte maksimale byggehøyder, hvis man fullstendig kan velge å se bort i fra disse?

Dette er det spørsmålet vi og veldig mange i Larvik nå gjerne vil ha et svar på, og om det her – i likhet med det vi og mange andre mener –  har blitt begått en saksbehandlingsfeil som igjen har ført til et uriktig vedtak. Svaret på dette spørsmålet har – ikke minst – meget stor prinsipiell betydning for behandlingen av andre plansaker i framtiden og hvordan man skal forholde seg til anbefalte retningslinjer for byggehøyder, spesielt der disse grovt overskrider byplanens retningslinjer om maksimale byggehøyder.

Larvik 19.12.16

På vegne styrene i følgende lag og foreninger:

Larvik Bys Vel, Langestrand Nyttige Selskab, Steinane-Jegersborg velforening, Torstrand Vel, Bøkelia Vel, Larvik Historielag, Fortidsminneforeningen Vestfold, Tolleroddens Venner, Prinsekvartalet Borettslag/Sameie og Funkisgården Borettslag

Finn W. Fjellanger

Leder Larvik Bys Vel

Josefinegt. 20. 3257 Larvik

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Larvik kommune

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Larvik kommune 

Larvik kommune legger stor vekt på å opptre tillitsskapende i all sin virksomhet. Både folkevalgte og ansatte har ansvar for at redelighet, ærlighet og åpenhet skal kjennetegne virksomheten. Ansatte og folkevalgte skal alltid gi korrekte og tilstrekkelig opplysninger, enten det er til andre myndigheter, selskaper, organisasjoner eller innbyggere dersom taushetsplikten ikke er til hinder for dette.

Som forvalter av samfunnets fellesmidler stilles det høye krav til den enkelte folkevalgte og ansattes etiske holdning i sitt virke for kommunen. Ansatte og folkevalgte må forholde seg til politiske og administrative vedtak i samsvar med delegert myndighet. Alle plikter å overholde lover, forskrifter, avtaler og reglementer som gjelder for kommunens virksomhet. Den som overtrer Larvik kommunes regler eller retningslinjer må være forberedt på å bli møtt med reaksjoner tilpasset overtredelsens art og omfang. Ansattes rett til og ansvar for å si fra om uetiske forhold i virksomheten, ivaretas gjennom rutiner for varsling. Det vises for øvrig til gjeldende verdier i Larvik kommune.

En god etisk standard krever en jevnlig prosess der kommunikasjon og refleksjon rundt dilemmaer blir ivaretatt. Det enkelte folkevalgte organ og den enkelte avdeling, må skape møteplasser og prosesser for å få til en åpen diskusjon og refleksjon. Slik kan en unngå individuelle løsninger, og få frem kollektive standarder på hvordan dilemmaer skal håndteres. Det er de konkrete handlinger hver og en gjør, som er grunnlaget for Larvik kommunes anseelse. 

For å fremstå enhetlig er det viktig å bli enige om et sett av verdier, hvordan verdiene skal komme til syne i praktisk handling, og hvordan folkevalgte og ansatte skal forstå konsekvensene av egne handlinger. Det er de faktiske handlingene som danner grunnlaget for kommunens omdømme i befolkningen. Derfor er det viktig å arbeide med etiske problemstillinger. Det bidrar til å klargjøre forståelsen av hva som er rett og galt i gitte situasjoner. 

Larvik kommune er avhengig av et godt omdømme og samfunnets tillit. Det hviler derfor et stort ansvar på folkevalgte og ansatte som forvaltere av samfunnets fellesmidler.

Ansatte skal ikke la seg påvirke av gaver, godtgjørelser eller kontaktnett for å inneha bestemte standpunkt eller utføre spesielle handlinger.
Folkevalgte og ansatte i Larvik kommune skal være seg bevisst at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen, og kommunens omdømme som tjenesteleverandør og arbeidsplass. Ansatte og folkevalgte skal unngå å komme i situasjoner som kan føre til habilitetsproblemer, eller der omgivelsene kan oppfatte at fordeler påvirker beslutningene.

Å kreve, motta eller akseptere et tilbud om en utilbørlig fordel i anledning stilling, verv eller oppdrag eller å gi eller tilby noen en utilbørlig fordel i anledning stilling, verv eller oppdrag skal ikke forekomme. 

Folkevalgte og ansatte i kommunen skal ikke ta imot gaver, reiser, hotellopphold, bevertning, rabatter, lån eller andre ytelser eller fordeler som er, eller kan være egnet til å påvirke handlinger, saksforberedelser eller vedtak. Tilbud om gaver for å innta et bestemt standpunkt i enkeltsaker skal avslås og rapporteres til nærmeste overordnede, folkevalgte rapporterer tilsvarende til ordføreren. Mottatte gaver skal returneres avsender sammen med et brev som redegjør for kommunens regler om dette. 

 

Teksten over skrevet i blått er kopiert direkte fra Larvik kommunes “Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Larvik kommune”. Veldig bra at dette dokumentet er forankret i kommunestyret 25 mars 2015 og at ALLE kommunes politikere og ansatte har bekreftet med signatur for at kommunens etiske retningslinjer er mottatt og lest. 

Men når vi de siste ukene har lest om en del saker i media så er vi usikre på om alle ansatte og politikere har forstått innholdet i dette viktige dokumentet. 

Vi tenker spesielt på kvelden da Grandkvartalet ble sluttbehandlet og godkjent i formannskapet med etterfølgende bevertning på Grand Hotell.
Og da kommunens arealplansjef ga utbyggerne en klem etter vedtaket i formannskapet om Grandkvartalet og på den måten omfavnet et prosjekt som tross litt justering fremdeles i stor grad gir blaffen i byplanen og reguleringsplaner !

Vi håper den nye rådmannen i Larvik kommune setter fokus på de etiske retningslinjer som alle ansatte har skrevet under på og forteller ALLE hvilke forventninger han/hun har til sine ansatte når det gjelder adferd. Det samme gjelder selvfølgelig Larviks ordfører som har det samme ansvar overfor sine folkevalgte politikere. 

Innbyggerne i Larvik ønsker ikke politikere og ansatte som lar seg lure/presse av noen utbyggere som har tatt styringen i kommunen. 

 

Les også tirsdagens innlegg fra Svein W. Løsnæs. 

Les tirsdagens innlegg fra Leiv Harald Bakke. 

Les også saken om Egil Lærum som meldte seg ut av FRP pga av Grandsaken. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Hva har Larvik kommune og Vestfold Fylkeskommune lært av saken om blomsterkassene i Nevlunghavn ?

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

Hva har Larvik kommune og Vestfold Fylkeskommune lært av saken om blomsterkassene i Nevlunghavn ?​

Administrasjonen mottok den 3. mai 2016 en henvendelse om at det var satt opp flere blomstertårn og blomsterkasser på brygga i Nevlunghavn. Det aktuelle arealet ligger i et område som er avsatt til spesialområde bevaring i reguleringsplan for Nevlunghavn. 

Administrasjonen foretok på denne bakgrunn en vurdering av om tiltakene måtte anses å være i strid med bevaringsplanen. Spørsmålet ble drøftet med Vestfold fylkeskommune, som er overordnet kulturminnemyndighet. 

Tirsdag var Planutvalget i Larvik på befaring i Nevlunghavn før saken skulle behandles. Når en leser følgende uttalelser fra medlemmene i Planutvalget så er det merkelig at det har blitt brukt så mye tid og ressurser i saksbehandling i Larvik kommune og Vestfold Fylkeskommune. (Uttalelsen er kopiert fra ØP nett)

-“Jeg synes heller at man kanskje kunne løst problemet over en kaffekopp, enn å bruke så mye ressurser på dette.”

-” Denne saken kunne kanskje tatt en runde innom forliksrådet før det havnet på vårt bord. Jeg skal ikke foreslå forliksrådet, men synes at man kanskje kunne løst problemet over en kaffekopp enn å bruke så mye ressurser på dette.”

-” Jeg er en av mange som spiser middag her ute hver søndag, og som har gledet meg over blomsterkassene. De forskjønner hele området nede på brygga. Jeg ser bare positivt på dette. Jeg synes det er litt spesielt at vi må ta opp en sak som dette i Planutvalget. Er det rart det blir krig i verden.”

– “Det at folk har forskjellig syn på saker og ting må vi nok leve med. Jeg ser veldig positivt på dette, dette er et tiltak for å gjøre Nevlunghavn enda vakrere. Man kan ikke se noe negativt i dette.”

-” Det er ikke snakk om faste installasjoner. Om de er uheldige i forhold til bevaringsformål har vi problemer med å se.”

Bøkebloggen har fulgt denne saken i media og lest dokumentene i kommunens saksbehandling. Det kan virke som om 96 % av innbyggerne i Nevlunghavn heier på blomsterkassene. Derfor er det merkelig at noen få personer har fått gjort dette til en stor sak både i Larvik kommune og i Vestfold Fylkeskommune. 

Er det noen som bor eller har sommerbolig i Nevlunghavn som har “direktelinje” til saksbehandlere i Vestfold Fylkeskommune ?

21 juni 2017 kom fylkesmannen med sitt svar. 

Vedtaket sier at klagene avvises, at vedtaket er endelig og at det ikke kan påklages til overordnet forvaltningsorgan.

 

Les også tidligere sak om boplikten i Larvik kommune. 

Ta en titt på oversiktskartet som viser områdene i Nevlunghavn med boplikt. 

 

Les også et tidligere innlegg om blomsterkassene på brygga. 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Åpning av skøytebanen på Larvik Torg

Gratulerer Larvik med den nye skøytebanen på torget. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Skøytebanen har blitt bygd gjennom et samarbeid mellom Larvik kommune, næringslivet i Larvik, politikere og finansieringspartnere. Finansieringen av banen er bidrag fra følgende :  Larvik By AS (200.000,-), Sparebankstiftelsen DNB (finansiering 700.000,-), Norsk Tipping (spillemidler 300.000,-), Kommunestyret for dets bevilgning (500.000,-) samt sponsorer. 

Her er det en del bilder fra dagens store åpningsshow. Det var oppvisning av en stor gruppe fra Tønsberg Turn Isdans og det var konkurranse med tre av Larviks gamle skøytestjerner, Bjørg Eva Jensen, Roger Strøm og Tom Erik Oxholm. Ordfører klippet snoren og sto for den offisielle åpningen. Tilslutt ble banen åpnet for alle og det ble et yrende liv med folk i alle aldre på isen. 

Banens åpningstider blir fra 09-20 mandag-onsdag, fra 09-22 torsdag-lørdag og 11-20 søndag. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 

Endelig sluttstrek for bryggesaken på Lamøya.

Nå må Arne Nicander rive den ulovlig bygde brygga på Lamøya


Foto:finn.no

Endelig sluttstrek for bryggesaken på Lamøya .

Planutvalget behandlet tirsdag denne saken på nytt. Det er absolutt på tide at denne saken nå blir avsluttet, den har så langt kostet Larvik kommune og Fylkeskommunen flere hundre tusen kroner i lønn til saksbehandlere som har jobbet med saken. 

Som kjent så fikk Nicander først avslag om å forlenge brygga si med 15 m, både av byggesak og senere etter at saken ble anket inn for fylkesmannen i Vestfold. Tiltakshaver ga seg heller ikke med avslaget hos Fylkesmannen i Vestfold, men anket avgjørelsen inn for settefylkesmannen i Østfold og fikk også avslag der. Etter det siste og endelige avslaget ga han “blanke” og forlenget brygga, men ikke med 15 m som omsøkt, men slo til med hele 27 m’s forlengelse, dvs. ca dobbelt så langt som omsøkt og som han hadde fått avslag på. 

Etter to varslede bøter på først 50.000 dersom brygga ikke ble revet innen en tidsfrist som han ikke overholdt, og så en økning til 75.000,- med ny frist hvis ikke brygga ble revet. 

Vi skjønner ikke at boten på kr 75.000 er trukket tilbake og at det kun er boten på kr 50.000 som er betalt. Er denne rabatten en “personalrabatt” gitt pga av Arne Nicanders ansettelse i Larvik kommune ? 

Nå er vedtaket om riving endelig. Bryggen må rives og deler av private plattinger må også fjernes.

Regner med at det blir satt frister slik at alt er fjernet i løpet av mai 2017.

 

Alle dokumenter i saken kan dere lese på denne linken til Larvik kommunes hjemmeside. 

Les også Egil Lærums Åpne brev til rådmannnen hvor han etterlyser svar.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

Fragmentering av bysentrum

“Jeg forstår ikke – klarer ikke å se “hvor haren hopper” – hva kommunen vil med byen vår,” skriver Mai Grunden i dette innlegget

Les hele saken under bildet. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

Fragmentering av bysentrum

Med et lite bymiljø nede på Storgata – Grandkvartalet – må oppdelingen/fragmenteringen snart være i boks. Da har vi Nordbyen i nord, Øya i øst, Frirzøe Brygge i vest og sentrum delvis i sentrum óg nede ved Indre Havn.

Jeg forstår ikke – klarer ikke å se “hvor haren hopper” – hva kommunen vil med byen vår..
Skal sentrum være boligområde? Hvor skal sentrum ligge? 

En liten til middels by som Larvik tåler vi ikke mer spredning av vårt handelssentrum. Vi må være kreative og skape ett hyggelig sentrum hvor folk ønsker å oppholde seg.
I dag spør vi oss; Hvor skal vi handle? Skal vi kjøre til Fritzøe Brygge først, innom på polet og videre opp til Nordbyen for sportsbutikken?

Tenk om vi bare kunne spurt; skal vi ta en tur på byen? Ta en handlerunde og slappe av med kaffe og is på plenen på torget?

Den nye isbaren er så festlig, det er alltid lunt der og ungene elsker det kjempestore sjakkspillet….

Mai Grunden

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Omdømme og politisk anstendighet!

“Det er en alvorlig sak, et stort omdømmeproblem og et stort spørsmål om politisk anstendighet! “ skriver Thore Brastein i dagens gjesteinnlegg.

Les hele innlegget under bildet. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

Omdømme og politisk anstendighet!

Hva vil fylkesmannen, fylkeskommunen og sivilombudsmannen si?

Med bakteppe i de siste års negative utvikling i Larvik by og kommune med mangelfull omdømme og kritikkverdig byutvikling, vil det være naturlig å fremme saken og sakskomplekset vedrørende Grandkvartalet for fylkesmannen, fylkeskommunen og eventuelt helt til sivilombudsmannen. Feilslått byggepolitikk og fortetting gjennom 10-15 år viser at de folkevalgte gjennom mange år har ført en politikk som ikke har gitt de resultater de har trodd på, men heller ikke evner å endre til det bedre. Mye på grunn av en unødvendig frykt for at byggeprosjekter ville stoppe opp.

Kanskje også sentrale media med for eksempel programmet “Brennpunkt” vil være et aktuelt program for å få belyst hele sakskomplekset og måten saken er blitt ført på. Politikerne med ordføreren i spissen har jo selv beklaget sitt eget omdømme. Det skulle være nok av saker å gripe tak i for en dyktig programskaper.

Det er spesielt hvilke konsekvenser det kan få ved at politikerne alltid bryter med egne vedtak og byplaner. Planer som de selv har ført i penn og nylig har vedtatt. Byplanen som ble vedtatt av våre politikere 15.9.2015 etter en omfattende demokratisk prosess og med høyder som man nå avviker med over 100% når det gjelder Grandkvartalet. Som Arbeiderpartipolitiker Truls Vasvik sa på medlemsmøte i Arbeiderpartiet tirsdag i forrige uke: – “Det er ikke troverdig når byplaner vi politikere selv utarbeider og vedtar, så er vi de første til å bryte dem. Da får ikke folk tillitt til oss politikere”. Eller som mangeårig arbeiderpartimann Gunnar Knudsen sa: “Det jeg savner i dag er politikere med ryggrad”. Sterke ord!

Etter å ha vært i kontakt med de aktuelle instanser er i hvert fall ikke interessen for å få det belyst utenfor en snever krets av kommunens planavdeling, formannskap og kommunestyre blitt mindre.

Saken er nemlig ikke så klar som vår lokalavis med stor iver ønsker å fremstille den.

Kjernen i sakskomplekset er jo gangen i hele Grandkvartalet fra 2010 og 2014 og fram til dagens stilling. Vi vet jo konkret at det har vært mye turbulens innad i de aller fleste partiene. I FrP resulterte partipisken til Per Manvik med at Egil Lærum meldte seg ut etter 35 år som trofast medlem og kanskje den som i alle år har snakket varmt for byen. I Høyre er det også svært turbulent med partipisk mot noen av kommunestyremedlemmene som er i mot høydene og planene. Det samme i Senterpartiet. På gruppemøtet i Arbeiderpartiet forrige mandag stilte undertegnede spørsmål til alle kommunestyremedlemmene om de hadde satt seg inn i rapporten fra Gehl Architects og sammenlignet den med planbeskrivelsen datert 17. oktober 2016. Dette som grunnlag for hva de skulle stemme. Stor var overraskelsen da samtlige bekreftet negativt at det kunne jeg ikke forvente de hadde tid til. Sånt resulterer konkret i en utmeldelse.

Da Per Manvik, – har jeg kanskje ordene mine i behold om at det mest sannsynlig er kun 20 prosent av de stemmeberettigede i Larvik Kommunestyre som vet hva de stemmer for.

Det er en alvorlig sak, et stort omdømmeproblem og et stort spørsmål om politisk anstendighet!

 

Dette er Larvik 2016 – God Jul!

Thore Brastein

 

Les også tirsdagens innlegg fra Svein W. Løsnæs. 

Les tirsdagens innlegg fra Leiv Harald Bakke. 

Les også saken om Egil Lærum som meldte seg ut av FRP pga av Grandsaken. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *