Hjørnet Cafe&Bar åpner fredag 1 desember kl 0900

 Larvik trenger gode kafeer og fredag er Sara i gang igjen. 

Hjørnet Cafe&Bar åpner fredag 1 desember kl 0900

Det er akkurat et år siden Sara måtte gi seg i de samme lokalene. Nå har Asbjørn Lien inngått ny avtale med Amfi om leie av lokalene. Og Sara er ansatt som daglig leder i hans nye selskap. Som kjent så er også Asbjørn driveren av MIX kiosken inne på Amfi senteret. 

Fredag 1 desember åpner de dørene i lokalene ved Larvik torg. Navnet er nå Hjørnet Cafe&Bar. 

 Her er litt av menyen som vil bli servert ! 

Omelett, paier, sandwicher, supper, karbonade med egg, ++

Forskjellige typer salat:  Cæsar, Tunfisk, Gresk, Grønn drøm

Kylling sandwich, biff sandwich, avokado salat m/kreps

Baguetter og ciabatta 

I tillegg vil det også bli mye påsmurt og kaker.

Åpningstider ma.- on 08:30-16:00, torsdag 08:30-18:00, fredag 08:30-17:00, lørdag 09:00-16:00, søndag 11:00-16:00

Søndagsåpent fra søndag 10 desember. Da er isbanen på torget på plass.

Bøkebloggen tror det er mange som har savnet Saras Cafe og gleder seg til nyåpningen. 

Ta også en titt på facebook siden til Hjørnet Cafe&Bar på denne linken. 

Ta også en titt på denne linken hvor dere finner mer info om etableringen. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

TILTAK FOR FOR EN BEDRE KOMMUNE – SMI MENS JERNET ER VARMT

“Lardal og Larvik er snart en ny kommune,” skriver Erik A. Sørensen i dagens innlegg. 

TILTAK FOR FOR EN BEDRE KOMMUNE – SMI MENS JERNET ER VARMT

Lardal og Larvik er snart en ny kommune. Mange av oss lever hele vårt liv i kommunen og vi ønsker alle at kommunen vi bor i skal bli bedre. 

Sammenslåingsavtalen med Lardal og Larvik har vedtatte mål om bedre tjenester gjennom økt effektivitet og stordrift, økt befolkningsvekst og flere arbeidsplasser. Nå må kommunens ansatte og politikere innfri og levere. Den 8. november presenterte kommende rådmann Jan Arvid Kristengård sitt forslag for 2018 budsjettet. Han beskrev en utfordrende situasjon for nye Larvik kommune. Det legges opp til et netto driftsoverskudd på kun 10,9 mill. kr (0,3%) av et brutto driftsbudsjett på 3,15 mrd. kr. Dette er lavt. Til sammenligning hadde Lardal kommune alene et netto driftsoverskudd på 8,5 mill. kr (4,3%) i 2016. Larviks høye gjeld (3,2 mrd. kr), lave inntekter (85,9% av landsgjennomsnittet), generelt lav utdannelse i befolkningen, lav befolkningsvekst, høyt sykefravær, høyt merforbruk på sosialhjelp og en voksende andel eldre i befolkningen som vi må gi en verdig omsorg, er noen av utfordringene i vår nye kommune. 

Larviks største utfordring på kort sikt er utvilsomt gjelden på 3,2 mrd. kr. Gjelden kan reduseres raskere, mens det ennå er historisk lave renter, om innbyggere og folkevalgte er enige om at her må det tas grep og innførte eiendomsskatt som utelukkende skal gå til nedbetaling av gjeld. Da ville kommunen hatt et langt større handlingsrom til disposisjon. (Eiendomsskatten i Porsgrunn kommune gir til sammenlikning kommunen +131,7 mill. kr i inntekter.) Men med tanke på gjenvalg og fornyet tillit, er det noe parti i nye Larvik kommune som våger å gå til valg i 2019 på å innføre eiendomsskatt for å redusere fremtidig gjelds/rente risiko og sikre større økonomisk handlefrihet? Vil flertallet i nye Larvik kommune ønske dette velkommen eller vil mange hevde at kutt, kutt, kutt heller i stab og i tjenestene istf. at de som kan, bidrar litt ekstra i en periode, for å sikre bedre tjenester og velferd de neste årtiene?  

Ytterligere grep som kan tas for på sikt å øke inntektene, er en enda mer offensiv næringspolitikk. Dette vil gi økt etablering med inntekter, økt bosetting og generelt øke inntektene. Sandefjord har som uttalt mål å bli den beste kommunen på næringsutvikling i Norge. Burde ikke det være oss i nye Larvik? Vi er da vel bedre i det meste enn «de» i Sandefjord?.? Kloner av Abax liknende selskaper vil gjøre godt for Larvik. Colab er i så måte et godt tiltak! Den nye rådmannen må fortsette med jobben for ytterligere redusert sykefravær blant ansatte i kommunen, optimalisere organisasjonen med tanke på effektivitet, også i stab. Bedre og raskere saksbehandling må på plass, og ikke minst sørge for enda bedre rutiner, slik at antall tilsynssaker fra fylkesmannen reduseres. 

I lokalavisen og andre medier kan vi fra tid til annen lære om medborgere som ikke er tilfreds med de tjenestene Larvik kommune yter. «Hylekoret» sier noen.. Jeg mener at det ofte ikke er noen røyk uten ild og at vi må ta de som er misfornøyde med kommunens tjenester på alvor. Vi må lære av de som er våger å stå frem, lytte og vurdere forbedringstiltak snarest. Når det stormer som verst i ØP er jeg noen ganger forbauset over den tausheten vi opplever av og til fra den politiske ledelsen med ordføreren/AP i spissen. I den nye kommunen fra 1.1.18 ønsker i alle fall jeg meg en enda tydeligere politisk ledelse som kommuniserer med kommunens innbyggere og straks er «på ballen» når det til tider er stor debatt i en sak eller et forhold. 

Både ordfører og kommende rådmann har snakket om utfordringene og mulighetene som nå ligger foran oss når vår nye kommune «bygges.» Muligheten er absolutt til stede og nå gjelder det å utnytte det momentet vi har for å bli en enda bedre kommune. Sammenslåing av Lardal og Larvik har som sagt vedtatte mål som bedre tjenester og økt vekst. For å lykkes må vi også øke den nye kommunens attraktivitet og omdømme, stimulere og tilrettelegge for at langt flere bedrifter og innbyggere velger å bo og virke i nye Larvik kommune i årene som kommer. Lardal og Larvik er snart i samme båt og vi bør selvfølgelig ligge langt foran f.eks. Sandefjord kommune om noen år mht. til det meste, ikke minst næringsutvikling!

Redningsbøyen «Lardal Larvik» og kommunesammenslåingen gir en enestående mulighet til å skape noe nytt og bedre for alle i den nye kommunen.

Det krever nytenkning og handling. Vi må smi mens jernet er varmt!    

 

Erik A. Sørensen

Kommunestyrerepresentant  LTL

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Hvorfor satte ikke ledelsen i Larvik kommune i gang tiltak for korrupsjonsbekjempelse i 2013 ?

Hva lærte 3 toppledere i Larvik kommune på seminaret «Åpenhet, integritet og antikorrupsjon i kommunesektoren» i 2013 ?

Les hele saken under bildet

Refusal of bribery
Licensed from: Vaeenma / yayimages.com

 

Hvorfor satte ikke ledelsen i Larvik kommune i gang tiltak for korrupsjonsbekjempelse i 2013 ?

I 2013 fikk Larvik kommune / v ordfører invitasjon fra Transparency International som skulle videreføre et prosjekt som het «Åpenhet, integritet og antikorrupsjon i kommunesektoren». De sendte ut  en invitasjon til alle landets kommuner og håpet å sette sammen flere nettverk av kommuner hvor hovedmålet var  å skjerpe kommunenes overvåkenhet. Hele saken ble omtalt i ØP 14 februar 2013. 

Transparency International er en internasjonal organisasjon som kjemper mot korrupsjon. Transparency International Norge (TI-Norge) er en medlemsbasert forening, etablert i Norge i 1999. Foreningen er en selvstendig akkreditert avdeling av den verdensomspennende organisasjonen. TI-Norge har opparbeidet betydelig kompetanse i arbeidet mot korrupsjon og for åpenhet og integritet i alle virksomheter, Transparency International driver koalisjonsbygging mot korrupsjon, og har et nasjonalt og internasjonalt regelverk av eksperter innenfor ulike felt. TI-Norge er partipolitisk uavhengig. Sekretariatet har kontor i Oslo.
Transparency International  Norge har en flott hjemmeside med mye stoff om korrupsjon. Ta en titt på hjemmesiden her. 

Transparency International  Norge har laget en 40 siders håndbok i antikorrupsjon, “Beskytt kommunen”. Ta en titt på denne linken. 

Bøkebloggen har fått informasjon om at både kommuneadvokat, assisterende rådmann og økonomisjef var med på seminaret i 2013. Vi har ikke noe informasjon om hvilke tiltak som ble iverksatt av ledelsen etter dette seminaret. Noen som vet noe om dette ?

Det vi vet er at Telemark kommunerevisjon IKS i 2013 utførte en forvaltningsrevisjon som var bestilt av kontrollutvalget i Larvik kommune og Larvik kommunestyre. Hele rapporten fra Telemark kommunerevisjon IKS kan leses på denne linken. 

Siden Kontrollutvalget på nytt nå i 2017 bestiller en ny forvaltningsrevisjon av Telemark kommunerevisjon IKS med fokus på korrupsjon, “I hvilken grad har Larvik kommune iverksatt korrupsjonsforebyggende tiltak? ” så har muligens ikke ledelsen satt i gang tiltak etter seminaret i 2013 ? 
Hele bestillingen fra Kontrollutvalget til Telemark kommunerevisjon IKS kan leses på denne linken.

Til slutt vil vi anbefale nye Larvik kommune å gjøre som Statoil, Orkla, Telenor, DNB, Yara, Norsk Hydro mfl +  ca 70 av Norges kommuner, bli medlem av Transparency International  Norge slik at dere setter full fokus på forebygging av korrupsjon. Se hele medlemslisten på denne linken. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

All grunn til bekymring!

En delvis «underjordisk» togstasjon på Bergeløkka må også kunne sies å være en sentral plassering i Larvik.

Train on speed in railway station
Licensed from: leungchopan / yayimages.com

All grunn til bekymring!

Jernbanetrasealternativet med stasjon i Bøkelia vil medføre riving av bygninger. Men alternativet, Indre Havn er et enda dårligere alternativ. Dessverre er det bare disse to alternativene med 4 trasèvalg som parvis er ganske like, som foreslås utredet videre i flg. planprogrammet. I kommunestyret den 6.12 vil man få svar på om politikerne velger å konsekvensutrede disse alternativene. Det dreier seg bl.a. om tunnelløsninger gjennom sentrale deler av Larvik, med meget varierende grunnforhold og dels dårlig grunn som kan by på store utfordringer og føre til riving av bygninger og infrastuktur.

I et intervju i ØP den 15.11.17 uttalte planleggingssjef Hanne Sophie Solhaug i BaneNOR at hun forstår at det allerede er et stort engasjement i forhold til valg av trasè gjennom Larvik og at man er opptatt av hvilke konsekvenser en utbygging av dobbeltsporet jernbane gjennom byen vil få. Videre understreket hun at «Det som er helt klart, er at en jernbane gjennom en by vil få store konsekvenser. Det er snakk om store tiltak som skal gjøres i bebygde områder. Hva slags konsekvenser det er snakk om, er det umulig å si noe konkret om før grundige utredninger er gjort.».

I et orienteringsmøte som BaneNOR holdt i Formannskapet den 20.11 ble det fremhevet at Kongegatakorridoren kan by på utfordringer da man i sentrum må bygge tunnel som en løsmassetunnel og/eller i en åpen byggegrop. Den sistnevnte løsningen vil kreve riving av bebyggelse og infrastruktur over enkelte strekninger. Etablering av stasjonen i Bøkelia vil nødvendigvis måtte medføre riving av bebyggelse i et område her. Nødvendige tverrslag (midlertidige adkomsttunneler til den lange hovedtunnelen) i anleggsfasen vil også kunne føre til riving av bebyggelse etc. Detaljer rundt dette, inkl. omfang av riving av sentrumsbebyggelse etc. vil ikke bli avklart før etter en konsekvensanalyse som vil foreligge på et senere tidspunkt (om ca. 1 år). Og da vil det trolig være for sent «å snu», uansett konsekvenser.

 På informasjonsmøtet den 20.11 fikk vi også høre at det i tilknytning til stasjonen i Bøkelia kun vil bli etablert et mindre antall parkeringsplasser som ikke vil dekke behovet. Folk i Larvik som normalt bruker bil for å komme til stasjonen og videre med toget, må dra til Skoppum der det vil bli opparbeidet en større felles parkeringsplass med skyttelbuss til stasjonen i Larvik (eller Sandefjord). Denne informasjonen bidro selvsagt ikke til at skepsisen til Bøkeliastasjonen ble mindre.

Slike uttalelser gir grunn til å vekke stor bekymring. Larvik Bys Vel, Torstrand Vel, Langestrand Nyttige Selskab og Steinane Jegersborg Velforening ga den 11.04.17 en uttalelse til høringen av planprogrammet i forbindelse med dobbeltsporet jernbane Tønsberg-Larvik. Vi mente bl.a. at forslaget om stasjonsplassering et godt stykke opp i Bøkelia var et meget dårlig forslag, og pekte på div. forhold som bør tilsi at dette forslaget bør forkastes. Likeledes var vi også meget skeptiske til det andre forslaget til stasjonsplassering i Indre Havn som vil innebære at jernbanetrasèen på dette stedet vil gå i et luftstrekk (på bro) over Indre Havn m.m. Ikke minst uttrykte vi stor bekymring vedr. etablering av foreslåtte jernbanetrasèer i tunneler bl.a. gjennom løsmasser (les: vanskelig grunnforhold). Dette kan føre til at man må grave i dagen etter forutgående riving av bebyggelse og infrastruktur.

Vi har sett på en alternativ jernbanetrase som – etter vår oppfatning – vil gi langt færre problemer å etablere. Forslaget vårt går ut på å legge jernbanetraseen nord for det sentrale Larvik. Mer presist: En trase som går fra knutepunkt Furustad og i tunnel i fjell under Verningen. Traseen fortsetter deretter i bro over Lågen like syd for den gamle E-18 broen på Bommestad og videre i tunnel i fjell vestover ved Kverken. Og følger med små korrigeringer i tunnel ca. i samme trase som gamle E-18 som nå er nedlagt, og mer eller mindre parallelt med den nye E-18, i tunnel fram til ny foreslått delvis «underjordisk» stasjonsplassering på Bergeløkka for deretter å gå i bro over Farriseidet og inn til eksisterende nylig etablerte tunnel under Martineåsen.  Denne tunneltraseen vil for det meste gå i fjell. På de få stedene hvor tunnelen ikke kan gå i fjell, etableres denne i løsmasser enten ved å grave i dagen og støpe ut tunnelen (som en kulvertløsning, miljøtunnel etc.), eller benytte seg av en tunnelboremaskin (TBM) for bruk i løsmasser. Tunnel i fjell kan også utføres ved hjelp av TBM for bruk i fjell, eller at man utfører fjelltunnelen på konvensjonell måte ved boring og sprengning. NB: Tunnelen skal ikke gå ned til de samme dybder som den nye tunellen for E-!8 men gå slik at stigningen ikke overskrider den maksimale stigningen på 1,25%. Denne nordre traseen går følgelig i sin helhet i tunnel fra Kverken og forbi Bøkeskogen og helt fram til Bergeløkka.

En delvis «underjordisk» togstasjon på Bergeløkka må kunne sies å være en sentral plassering i Larvik på lik linje med stasjon nede i Bøkelia og oppfyller betingelsen om en sentrumsnær stasjon. På denne måten unngår vi å rasere deler av Larvik sentrum m.m. I motsetning til forslaget om stasjonsplassering i Bøkelia, vil stasjonen på Bergeløkka gi tilstrekkelig areal både for parkering av privatbiler for reisende som skal med toget, samt plass til bussterminal og Taxioppstillingsplasser på «lokket» over stasjonen. Et lite poeng: Traseen ødelegger heller ikke Farriskilden
Lengden på den foreslåtte alternative traseen, er ganske lik lengdene på de foreliggende 4 traseene som BaneNOR ønsker å konsekvensutrede

Vi mener at man allerede nå bør vurdere å konsekvensutrede den alternative traseen som her er foreslått. Slik vi ser det, er alle de 4 foreslåtte trasene langt fra optimale, både når det gjelder traseforslag og forslag til stasjonsplassering. Konsekvensene for Larvik og spes. Larvik sentrum kan bli meget store, der man i sentrale deler av Larvik må rive bebyggelsen og infrastrukturen. Særlig gjelder dette alternativet med stasjonsplassering i Bøkelia. Tiden vi nå bør bruke til å se på andre optimale løsninger, kan være særdeles viktig. Etter hvert kan det bli for sent å snu, og man må kanskje leve med en løsning som man angrer bittert på i ettertid. Det er lenge til man ser for seg at denne traseen skal stå ferdig (2032). Ha også i mente at den løsningen man nå skal velge, skal vare i 100 – 150 år, dvs. også for generasjonene som kommer etter oss. Valget som kommunen gjør i denne saken, er muligens det viktigste valget kommunen og våre folkevalgte kommer til å gjøre i dette århundret.

Larvik 21.11.17

Styrene i følgende velforeninger:

Torstrand Vel, Langestrand Nyttige Selskab, Steinane-Jegersborg Velforening, Larvik Bys Vel.

 

Ta en titt på hele planprogrammet til Bane Nor på denne linken.

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Når er byggesak straffesak?

Ulovlig oppføring av byggverk representerer et betydelig samfunnsproblem.

Mafia: Three thugs with a suitcase and weapons
Licensed from: dmitrimaruta / yayimages.com

Når er byggesak straffesak?

Det kan være straffbart å bygge tilbygg eller terrasse uten å søke kommunen, selv om man får tillatelse i etterkant.

Ulovlig oppføring av byggverk representerer et betydelig samfunnsproblem. Med stigende tomte- og eiendomspriser er det viktig for mange å maksimere det økonomiske utbytte av tomten. I mange tilfeller er oppdagelsesrisikoen lav, og selv om bygningsmyndighetene får kjennskap til forholdet, vil sanksjonsnivået ofte være til å leve med. I mange tilfeller medfører en overtredelse av byggesaksreglene heller ingen annen reaksjon enn en moderat forvaltningsstraff.

Mange overtredelser av byggesaksreglene gjelder dessuten manglende søknad. Når bygningsmyndighetene påpeker forholdet, pareres dette gjerne med at søknad inngis. Dersom det ikke foreligger noe grunnlag for å avslå søknaden, resulterer det gjerne i at det ikke gis noen reaksjon selv om søknad opprinnelig ikke ble inngitt. Slike forhold kan gi opphav til feiloppfatninger om at det er lettere å få tilgivelse enn tillatelse.

I bygningsretten støter man på begrepet tiltakshaver. Tiltakshaver er den som initierer det aktuelle byggetiltaket, og som typisk eier den eiendommen eller den bygningen tiltaket utføres på. Tiltakshaver er den som til syvende og sist er ansvarlig overfor bygnings-myndighetene for det tiltaket som utføres.

Politiet får normalt kunnskap om overtredelse av byggesaksreglene gjennom anmeldelser fra kommunene. I mange tilfeller vil anmeldelsen ha vært gjenstand for en grundig forvaltningsrettslig behandling internt i kommunen. Det vil typisk være tilfelle dersom det har vært aktuelt å stanse tiltaket etter plan- og bygningsloven, for eksempel at det er gitt stoppordre.

 

Teksten over er klippet fra en sak på Økokrims nettside og hele saken kan dere lese på denne linken. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Høyre politiker vant over kommunesjef i Larvik.

Vestfold jordskifterett har nå avsagt dom i sak på Lamøya i Larvik


Foto:finn.no

Høyre politiker vant over kommunesjef i Larvik.

Dommen gjelder fastsettelse av omtvistet grense mellom gnr.1030/1/(grunneier) og festetomt gnr.1030/1/40.(eier av hytte). Dommen gjelder også gyldigheten av en eventuell avtale om grensejustering. 

Gnr.1030/1 er en landbrukseiendom, mens gnr. 1030/1/40 er en fritidseiendom. Eiendommen ligger ved Viksfjorden i Larvik kommune.

Kommunesjefen kjøpte en gammel hytte i 2004. Hytten var i så dårlig forfatning at den måtte rives og at det måtte oppføres ny i 2005. 

Byggetegninger som ble godkjente i 2005 viste heller ikke den opprinnelige festegrensen. I anleggsperioden fjernet saksøkte grensemerkene og gjerdene som markerte grensene. Det ble deretter svært vanskelig å se hvor grensene gikk. 

I tillegg sjekket ikke Larvik kommune om bygget ble plassert riktig på tomten, noe kommunen den gang hadde plikt til å gjøre. 


Grensene viser at hytta er bygd på deler av grunneiers eiendom. 

Grunneier reagerte straks med krav om jordskiftesak da han i 2016 ble klar over at det kunne være bygd over grensa for festetomta. Saksøkte hytteeier innhentet heller aldri eksplisitt samtykke fra saksøker til nyoppføring av hytta slik det er forutsatt i festekontrakten. 

Den nye hytta ble planlagt og satt opp i løpet av kort tid, blandt annet ut fra en forventing om at arealgrensen ville bli satt ned fra 120 kvadratmeter til 100 kvadratmeter. Samtidig var det viktig for hytteier at hytta ble liggende innenfor planområdet i kommunens arealplan. Dette kan ha medført at hensynet til tomtegrensen har kommet i annen rekke. 

Domsslutning

1. Det ble ikke inngått avtale i 2004 om grensejustering av nordgrensa for gnr.1030/1/40 mellom saksøker og saksøkte. 

2. Grensene mellom gnr.1030/1 og gnr.1030/1/40 går fra punkt 1 til punkt 11, videre i samme retning ca 2,1 m til nytt punkt Ny1, videre til punkt 3 og punkt 4, derfra ca 17,5 m til nytt punkt Ny2, derfra til punkt 9 og videre til punkt 8. 

3. Sakskostnader tilkjennes ikke. 

Saken kan ankes til Agder lagmannsrett. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Sara er snart på plass i Larvik sentrum igjen.

1 desember blir det igjen muligheter til en god lunsj på hjørnet nederst i Nansetgata i Larvik.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Sara er snart på plass i Larvik sentrum 

I begynnelsen av desember kan du igjen ta deg en kopp kaffe og en god lunsj på hjørnet nederst i Nansetgata.

Det er akkurat et år siden Sara måtte gi seg i de samme lokalene. Nå har Asbjørn Lien inngått ny avtale med Amfi om leie av lokalene. Og Sara er ansatt som daglig leder i hans nye selskap. Som kjent så er også Asbjørn driveren av MIX kiosken inne på Amfi senteret. 

De starter 1 desember og håper alt er klart når skøytebanen på Torget åpnes. Det vil også være åpent på søndager. 

Bøkebloggen tror det er mange som har savnet Saras Cafe og gleder seg til nyåpningen. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 

Veldresaken viser at ledelsen i Larvik kommune ikke har kontroll med virksomheten.

Veldresaken som har vært under behandling av Larvik kommune i 5 år beviser at viser at byggesaksarbeidet i Larvik kommune lider av store mangler.

Architect Shaking Hands With With Builder
Licensed from: HighwayStarz / yayimages.com

Veldresaken viser at ledelsen i Larvik kommune ikke har kontroll med virksomheten.

I Veldresaken som har vært under behandling av Larvik kommune i 5 år, prøver byggesaksjefen å velte alt ansvar over på søker om manglende  dokumentasjon. Kravene til dokumentasjon etter 5 års saksbehandling faller for sin egen urimlighet, Nabo eiendommene har blitt godkjent med vesentlig mindre dokumentasjon, så her ser vi en klar forskjells  behandling, som Planutvalget bør rette opp snarest mulig før kommune sammenslåingen.

I granskningsrapporten framkommer det en rekke observasjoner om mangler og utelatelser i saksbehandlingen.  Hele rapporten kan leses på denne linken. 

Her er et utvalg av hva som omtales :

«Antall saker som overskrider lovpålagt saksbehandlingsfrist har vært økende i 2017». Revisors vurdering side 12

«For saker med tre ukers frist har rundt halvparten fristoverskridelse på mer enn to uker, og for sakene med 12 ukers frist er det litt under halvparten der fristoverskridelsen er mer enn tre uker.» Revisors vurdering side 13

 «Byggesaksjef har varslet planutvalget at de trolig vil få kapasitetsproblemer utover høsten, fordi det er ytterlige to ansatte som slutter i 2. halvår». Revisors vurdering side 14

«Forhåndskonferanse er en veiledningsform som er regulert i pbl. § 21-1 Både kommunen og tiltakshaver/ansvarlig søker kan kreve forhåndskonferanse,» Revisors vurdering side 19

«Byggesaksjef opplyser at kommunen ønsker at forhåndskonferanse skal være mer omfattende?»Revisors vurdering side 19

«Forvaltningslovens bestemmelser gjelder også i byggesaker med særlige bestemmelser i plan og byggningsloven. Lovens §§21-4 g 21-7 gir konkrete frister for vedtak. Søknader skal som hovedregel avgjøres innen 12 uker?.»Revisors vurdering side 21

«Byggesaksjefen sender ut foreløpig svar (forvaltningsmelding) i saker med 12 ukers behandlingsfrist, i malen for?.opplyses det ikke om hvem saksbehandleren er.» Revisors vurdering side 21 & 22.

«I en av sakene ble ble foreløpig svar med standard tekst sendt umiddelbart etter mottak. Etter 12 uker ble det så sendt brev om at det var mangler ved søknaden.»Revisors vurdering side 22.

«Manglene ved søknaden er fiktive, og at kommunen sender mangelbrev kun for å nullstille saksbehandlingstiden»Revisors vurdering side 24.

«Kommunen har ikke noen rutiner på mottakskontroll,»Revisors vurdering side 25

«Kommunen har ikke praksis for å kontrollere om søknader er fullstendige tidlig i saksforløpet».Revisors oppsummering side 50.

«Nye saker registreres inn i byggesaksregisteret av byggesaksjef.» revisors vurderinger side 24

«Nå er det ifølge byggesaksjefen gitt klare instruksjoner til postmottak at alle nye saker skal fordeles av henne.» revisors vurderinger side 47

«I de saker byggesaksjef er saksbehandler ser vi i liten grad dokumentasjon på at hun ikke har har fattet vedtak alene» revisors vurderinger side 47

Revisjonsspråket bruker her ord som i liten grad, uklart,  etc., med dagens system er det mulig at en sak kan mottas, behandles og godkjennes  av byggesaksjefen alene. 

Dagens systemer bør avvikles snarest mulig (før kommunesammenslåingen) og erstattes med et nytt system (TQM).  

Dette viser at byggesaksarbeidet i kommunen lider av store mangler og at ledelsen ikke har kontroll med virksomheten. Det er flere andre alvorlige forhold som omtales i rapporten. Det loves fra ledelsen at forbedringer er påbegynt, men svakhetene ble påpekt i tilsvarende rapport i 2013. De ansvarlige for denne situasjonen har vist at de ikke er istand i til å rydde opp og bør erstattes av nye personer med den nødvendige kompetanse for oppgavene.

 

 

Les også saken “Leder av planutvalget i Larvik kommune har fått stoppordre av bygningsinspektør Tom Mangelrød” på denne linken.

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Hele eldreomsorgen er en skam. 

“Tenk nytt bygg store senter med leiligheter i tilknytning til sykehjem,” skriver en 60 åring i dagens innlegg. 

Old couple toasting
Licensed from: Ikostudio / yayimages.com

Hele eldreomsorgen er en skam. 

Tenk nytt bygg store senter med leiligheter i tilknytning til sykehjem. 

Oppmuntre eldre som trenger hjelp hjemme til å flytte i omsorgsboliger mens vi er oppegående og klarer å tilpasse oss nye ting.

Kjekk plass å bo på gir slutt på antidepressiva pga ensomhet. De eldre kjøper eller leier kjekke leiligheter og betaler for tjenesten de får som før. 

Senter med følgetjeneste, aktiviteter, servicetilbud, butikk, lege, fysioterapi, fotpleie, frisør, kafe og hobbyrom. Drivhus og hage. En plass der beboerne kan være aktive, sosiale, hjelpe hverandre og det vi ikke klarer kan vi bestille og betale for.

Slutt på deling av ektepar, en hjemmeboende og den andre på sykehjem, flere mil unna hverandre. Dagsenter som vi kan gå til selv eller med litt hjelp. 

Følgetjeneste er viktig da slipper pårørende å ta fri fra jobb for å følge eldre til lege, øyelege osv. Har selv hatt mor som trengte følge 3 dager i uken til div i flere måneder. Takk og pris at jeg ikke var alene om å følge, ellers hadde jeg gått konk.

Det er sikkert mange som skriver egen sykdom til arbeidsgiver for å følge sine eldre.De har ikke økonomi til å ta fri fra jobb.Tenk tapte inntekter, skatteinntekter. 

Hva bruker kommunen i taxi for å hente og bringe de eldre til dagsenter ? Tenk dersom dette kunne blitt halvert? Sykepleiere og andre hjelpere slipper å bruke halve dagen i bil for å kjøre rundt til brukere. Men kan nå utføre yrket sitt og gå fra leilighet til leilighet og hjelpe.

La de unge overta hus og hage når vi ikke lenger klarer å vedlikeholde det.

La meg slippe å være til bry og ha dårlig samvittighet over at mine barn må ta seg fri fra jobb før å følge meg når den tiden kommer

La meg få ha det koselig med mine barn og barnebarn og ikke til BRY.  

Hilsen 60 åring 

 

Les også tidligere innlegg “Skyld ikke på de ansatte på gulvet” på denne linken. 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *