LHK nå igjen! Mere rot ut av skapet!

“Det er muligens på tide å skjønne at prosjektet LHK ikke har livets rett med så høye ambisjoner,” skriver Jan Helge Holm Johansen i dagens gjesteinnlegg. 


Bilde: wikepedia

LHK nå igjen! Mere rot ut av skapet!

Det er muligens på tide å skjønne at prosjektet LHK ikke har livets rett med så høye ambisjoner.

Uansett hvem som er leder og styreformann, det blir like mye rot uansett. Det er ikke første gangen de har lurt alle rundt seg.

Det har vist seg at LHK ikke er så populære som menigheten og politikerne har påstått. Det er selvfølgelig ikke nok med ca. 500-600 tilskuere pr kamp, hvorav halvparten kommer inn gratis.

Det er en merkelig holdning at hvis det ikke kommer inn nok penger til satsing for å være i Europatoppen, er det like bra å legge ned driften. Det har vel vist seg mange ganger at det ikke er mulig å skaffe så mye penger som dette krever. Den type satsing vil jo bety at man på nytt må opp med lønninger og frynsegoder for å beholde de beste spillerne. I tillegg må det kjøpes inn spillere til høy pris. De beste er jo dyrest.

Ingen kan vel påstå at det er god Larviksreklame at LHK til stadighet er i medias søkelys på grunn av dårlig økonomi. Det må vel være utelukkende negativt for byen. Må muligens være politiker for å mene noe annet.

LHK har også informert formannskapet om situasjonen. Det er jo av politikerne de allerede har fått 6 millioner kroner av fellesskapets penger, og det til ingen nytte. Dette er penger som kunne vært brukt til mange gode formål til beste for alle.

Når LHK nå støvsuger sponsormarkedet helt ned til kr. 100,-, blir det lite eller ingenting igjen til lag og foreninger som driver med barne- og ungdomsaktiviteter.

Jeg leser på ØP nett at Larvik Turns Håndballgruppe gir kr. 20.000,- og Larvik Turns hovedforening gir kr. 10.000,- til å støtte LHK. Dette er penger som skulle vært brukt til barn og ungdom i Larvik Turn, og som ikke burde vært gitt til profesjonelle spillere. 

Som Turn-medlem, er dette en skam å konstatere.

 

Jan Helge Holm Johansen

 

Les også et tidligere innlegg ” Seks mill. på to år!” på denne linken. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Hvorfor ønsker Larvik Havn lukkede styremøter ?

Og hvorfor legges ikke protokoll fra styremøtene ut på Larvik kommunes hjemmesider?

Hvorfor ønsker Larvik Havn lukkede styremøter ? 

Mange i Larvik følger nå all støyen rundt Sika saken og Larvik Havns tildeling av ny driftsavtale for containerhavnen. Vi ser at styret ønsker å lukke sine styremøter i flere viktig saker. Samtidig blir ikke protokoller fra møtene lagt ut i ettertid. (Kun protokoller fra 2017 møter er lagt ut.)

Ta gjerne en titt på møteplan på Larvik kommunes hjemmeside og på Larvik Havns hjemmeside

Hvorfor er alt så hemmelig i Larvik Havn ? 

 

Ta også en titt på saken “Valg av tilbyder Operatør Larvik Havn Containerterminal” på denne linken. 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Valg av tilbyder Operatør Larvik Havn Containerterminal

På dagens styremøte i Larvik Havn skal ny avtale om drift av Larvik Havns containerterminal tildeles for nye 15 år.


foto:nrk.no

Valg av tilbyder Operatør Larvik Havn Containerterminal

På dagens styremøte (saken er lukket for offentligheten) i Larvik Havn kl 1630 skal ny avtale om drift av Larvik Havns containerterminal tildeles for nye 15 år. Se saksliste på denne linken. 

Oppdragsgiver inviterte i desember 2017 til konkurranse om drift av Larvik Havns containerterminal. Operatøren vil få ansvar for å drive terminalvirksomheten for egen regning og risiko.Tilbyder skal gi pristilbud på hvilket trafikkvederlag som skal betales til Larvik Havn KF.

Les hele EØS-kunngjøringen på Doffin på denne linken. 

Bøkebloggen er meget spent på hvilken operatør som vinner den store kontrakten for å drifte Larvik Havns containerterminal. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

INTERPELLASJON – VALG AV NYTT STYRE I LARVIK HAVN KF

BedreLarvik ønsker at det foretas nyvalg av medlemmer til styret i Larvik Havn KF.

Les hele interpellasjonen under bildet. 

 

INTERPELLASJON – VALG AV NYTT STYRE I LARVIK HAVN KF

Forslag til vedtak:

Det foretas nyvalg av medlemmer til styret i Larvik Havn KF. Valgkomiteen får i oppdrag å presentere forslag til nytt styre i LH i neste ordinære kommunestyremøte og nytt styre velges.

Begrunnelse og årsak til at nytt styre må velges er manglende tillit og uansvarlighet, fordi:

1 Larvik Havn (heretter LH) har inngått avtale i størrelsesorden 35 mill. i «Sika prosjektet» før eiere/kommunestyret har gitt sin formelle godkjennelse for hele prosjektet. Dette kan påføre LH store tap.

2 Styret har inngått avtale med Norsk Jernbanedrift AS den 25.08.2017 i størrelsesorden 35 mill. kroner ( https://www.doffin.no/Notice/Details/2017-653877 ) uten å ta forbehold overfor kontraktspartner om nødvendige dispensasjoner og tillatelser fra Larvik Kommune (heretter LK).

3 Telemark Kommunerevisjon forvaltningsrevisjonsrapport i 2013 ( http://www.tekomrev.no/wp-content/uploads/2013/11/Larvik-Havn-nettutgave.pdf ) påpekte uregelmessigheter og svakheter i LH´s innkjøpsprosesser. Styret har i forbindelse med kontraktsinngåelse «Sika», vist at det ikke er kompetent og sitt ansvar bevisst. Selv etter sterk kritikk av prosesser får år tilbake. Følgelig har ikke styret i LH evnet å gjennomføre de nødvendige endringer i Larvik havn, påvist av revisor i 2013.

4 LH har ikke tatt tilstrekkelig hensyn til naboer, herunder også Undersbo gravlund i sin planlegging av jernbaneterminalen, da det hersker tvil og usikkerhet om forhold omhandlende støy nivå og miljøretta helsevern, er ivaretatt på en tilstrekkelig god måte. Inntil kort tid har LH heller ikke evnet å følge opp vedtak i reguleringsplan av 2006 mht. støymåling.

5 Vi ønsker et nytt styre som kan forholde seg profesjonelt til gjeldende lover og regler, og som praktiserer størst mulig åpenhet med en ydmyk innstilling til sine nærmeste naboer. (Lovlighetskontroll om lukking av et nylig styremøte i LH er allerede fremmet  av tre kommunestyremøter i april 2018.) Påstand om at LH er «en stat i staten» og/eller at «LH gjør akkurat som de vil» uten å hensyn ta eier, skal ikke sementeres ytterligere, men opphøre. Kommunestyret vedtok i sak 082/17: «11. Larvik Havn: Larvik kommunes strategi for utvikling av havnen vedtas sammen med kommuneplanens samfunnsdel og arealplanen.» LH hadde gjort klokt i å avvente tiltak/videre arbeid på Sika tomta inntil strategi med påfølgende vedtak foreligger fra eier.

6 Med et nytt styre vil det være større muligheter for å lykkes med gjennomføring av den kultur- og holdningsendring vi mener er nødvendig i LH. LH skal og må forholde seg til administrasjonssjefens (=rådmannens) instruksjonsmyndighet slik det fremgår av Kommuneloven:

§ 72.Forholdet til kommunens eller fylkeskommunens øvrige administrasjon

1. Administrasjonssjefen har innenfor styrets myndighetsområde ikke instruksjons- eller omgjøringsmyndighet overfor foretakets daglige leder. Administrasjonssjefen kan likevel instruere foretakets ledelse om at iverksettelsen av en sak skal utsettes til kommunestyret eller fylkestinget har behandlet saken.

Den 31.08.2017 (se møtereferat under og kart under) aksepterte LH at det ikke skulle igangsettes arbeider på selve Sika tomta FØR en tillatelse foreligger. Det skulle kun gjøres vedlikeholds arbeid som feks. NORD for Sika tomta. Gjaldt dette vedlikeholdsarbeid av jernbanespor på selveste Sika tomta? Uklart, men uansett så har LH igangsatt arbeider også på Sika tomta. Det har liten hensikt å tilrettelegge/vedlikeholde spor/«rehabilitere» for fremtidig containerdrift for jernbane, verken nord for Sika tomta eller på selve Sika tomta, om tillatelse til containerterminal til slutt ikke får tilsagn i vedtak fra kommunestyret/eiere. Dette burde LH selv ha forstått. LH har tatt en uforbeholden stor risiko og opptrådt uansvarlig. Rådmannen må i fremtiden utøve sin instruksjonsmyndighet, være tydeligere og sette ned foten om han/hun kan forstå at LH er i ferd med å ta en uforbeholden stor risiko som kan påføre foretaket store tap. Med et nytt styre mener vi det er enda større muligheter for bedre gjensidig aksept og rolleforståelse, samt at avtaler inngås etter at nødvendige tillatelser, dispensasjoner og vedtak er truffet. Følgelig bør det foretas nyvalg av medlemmene til styret i LH.

 

MØTEREFERAT

Type møte: Avklaringsmøte med plan og byggesak i Larvik Kommune

Dato: 31.08.2017

Oppdragsgiver: Larvik Havn KF

Oppdrag: 1982 ? Jernbaneterminal SIKA

Tilstede: Janne Balberg Kvisvik Larvik Kommune,Hege Eick Larvik Kommune,Agneta Børretzen Larvik Kommune

Jan Fredrik Jonas Larvik Havn KF, Fred Arne Sørum Larvik Havn KF

Camilla Kokkersvold Kokkersvold AS

Fremdrift og ikke søknadspliktig arbeid

FAS redegjorde for at det er ønskelig for prosjektet at entreprenøren raskt kan komme i gang med arbeider som ikke er søknadspliktige som f.eks arbeider med vedlikehold av eksisterende spor nord for SIKA-tomta. JBK bekreftet at vedlikeholdsarbeider på sporet ikke er søknadspliktig. Prosjektet er innforstått med at det ikke vil bli igangsatt arbeider på selve SIKA-tomta før det foreligger en tillatelse for å unngå unødig provokasjon av naboer mv.

Erik A. Sørensen                       

Gruppeleder BedreLarvik

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Sika-tomta: – Goddag mann, økseskaft!

“Jeg synes denne saken i sin helhet minner om byggeskandalen på Stortinget.,” skriver Bøkebloggens gjesteblogger,  Kjell Ronald Hansen.

Les hele innlegget under bildet. 


Tegning: K.R. Hansen

Sika-tomta: –  Goddag mann, økseskaft!

Laila Eliassen, Larvik KrF, forsøker i ØP 11. april å overbevise oss om sitt syn på Larvik Havn og Sika godsterminal. Men som politikere flest går hun dessverre «rundt grøten» i det hun bare trekker fram prinsipper og honnørord uten å ta for seg motpartens innvendinger og om mulig tilbakevise disse.

I sitt innlegg tar Eliassen spesielt for seg Erik A. Sørensen i det nye partiet Bedre Larvik. Som ny kommunalpolitiker i Larvik kritiserer hun ham for å uttale seg alt for bombastisk og på et sviktende grunnlag. Videre presiserer hun at dette prosjektet (Sikatomta – Min anmerkning.) har vært i Larviks planer i flere år og at det jevnlig er blitt orientert om fra Larvik Havnevesen. Og hele tida har det vært stor enighet blant politikerne. – Jeg for min del vil heller berømme Sørensen for sitt uhildede syn og for å «kalle en spade en spade»!

Jeg synes denne saken i sin helhet minner om byggeskandalen på Stortinget. Der gikk alt sin gang inntil skandalen var et faktum og Stortingspresidenten satt igjen med «Svarteper». Hva med alle de andre som også burde fulgt med? Det er ufattelig at Larviks politikere ikke har vært mer våkne og innsett at Sikatomta er fullstendig uegnet som godsterminal. At saksgangen har vært helt ut av styring i henhold til regelverket er jo en kjensgjerning. Dette innså heldigvis tilslutt et flertall i kommunestyret som fikk stoppet byggesøknaden og forlangte at det ble utarbeidet en detaljreguleringsplan først. Det verste er likevel at nesten halvparten av politikerne fremdeles tviholder på Sika godsterminal og mener at arbeidet skal fortsette uten en kritisk gjennomgang av saken.

Eliassen trekker fram strategidokumentet fra 2018-2021, Bærende prinsipper i arealstrategien: Miljøvennlige transportsystemer. Hun spør hvor det har blitt av miljøtanken. Skal den bare gjelde for andre, men ikke for oss i Larvik? Hennes kongstanke er å gjøre Larvik Havn til en regionalhavn som vil sette Larvik på kartet og skape arbeidsplasser. – Her vil jeg minne om at Larvik ikke er med i Nasjonal Transportplan, men det er derimot Brevik.

I mitt innlegg 6. april forsøkte jeg å sammenfatte det som tidligere har blitt innvendt mot plasseringen av godsterminalen på Sikatomta og framtidsutsiktene for Larvik Havn og nye transportsystemer. Jeg foreslo som et kompromiss å legge hele containervirksomheten til Revet, noe som også andre har vært inne på.

Eliassen har fått spalteplass, men kommenterer over hode ikke andre idéer og problemstillinger. For henne er godsterminal på Sikatomta, side om side med Larviks største kirkegård, den eneste løsningen. Hvor er vidsynet og pietetsfølelsen? Laila Eliassen og Olav Holm representerer KrF i Larvik kommune. Selv er hun en dyktig sanger og har sunget under begravelser og kremasjoner i Undersbo kapell i mange år. Eliassen som tidligere har bodd i Kjerringvik, presiserer at det ikke bare skal være ro og vakre omgivelser i en by, men pulserende liv og vekst.

Siden miljøtiltak er et honnørord for tiden, burde politikerne i Larvik ta for seg steinindustrien. Av utsprengt fjell legges 95% – 97% igjen som skrotstein i terrenget. Dette er råvareproduksjon som i sin rasering av naturen minner om u-land og den tredje verden. I Tveidalen er det avsatt et område for steinbruddvirksomhet like stort som hele Gardermoenområdet. I tillegg har vi bruddene i Tjølling. Og for steinindustrien er Larvik Havn et «must». Over Larvik Havn er det 17% import og 83% eksport, for det meste stein i containere. Det er med andre ord først og fremst steinindustrien som er avhengig av Larvik Havn og containerterminalen.

 

Kjell Ronald Hansen  

 

Her kan dere lese hele rapporten fra Telemark kommunerevisjon 

Les også tidligere innlegg Glemte de ansvarlige å følge opp Larvik Havn etter granskingen i 2013 ?​”

Les også tidligere innlegg “Styret og ledelsen i Larvik Havn på tur”

Les også tidligere innlegg “Flytt containerhavna til Porsgrunn” på denne link. 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Mange ønsker mer liv, aktivitet, og røre i Larvik bysentrum.

“Hvordan vil Røed/Hansen sitt Grand prosjekt tilfredsstille et fremtidig trivelig sentrum i Larvik?” spør Tore Tønder i dagens innlegg. 

Les hele saken under bildet. 

Mange ønsker mer liv, aktivitet, og røre i Larvik bysentrum.​

Mange ønsker mer liv, aktivitet, og røre i Larvik by- sentrum. Dagens sentrum er kjempeutfordrende, fordi det ligger i en åsside opp mot Bøkeskogen. Sentrumsarealet er lite, beliggende ovenfor Larviksfjorden med havet utenfor.

Derfor bør sentrum utvikles helhetlig med hjelp av fagfolk, arkitekter, byutviklere og andre. Utfordringene er store omkring det historiske sentrum rundt torget i Larvik, det konkurrerer mot for eksempel Nordbyen og alle de andre områdene som utvikles utenfor dagens sentrum.

Byens myndigheter, bør gjøre mye mer for at det «skapes» liv og røre i sentrum, noe de fleste i byen ønsker. Politikerne må kort og godt bli mer aktive med på å gjøre Larvik bysentrum til et trivelig sted å oppholde seg. Da kreves det kanskje at det knyttes bedre bånd mellom fagfolk, arkitekter, byutviklere og lignende, før viktige beslutninger fattes.

Det er etter min mening behov for mer helhetstenkning, handling, og politisk styring når det gjelder hva som må gjøres for å skape et «levende» trivelig og hyggelig bymiljø i sentrum. Men dette må skje i nært samarbeide mellom politikerne, kommunen, næringslivet og alle gode krefter som bør «spille» sammen i prosessen. Det nytter lite å overlate byutviklingen til noen få «Tordenskiolds soldater», hvor politikerne opererer som «sandpåstrøere» og bare passivt godtar andres avgjørelser. Larvik trenger en by plan som etterleves av politikere og myndigheter, og som virker utover en fireårsperiode de er valgt for.

Videre mener jeg Larvik by- sentrum bør komprimeres. I virkeligheten er byens sentrum lite og strekker seg over et mindre areal enn slik vi ofte omtaler hvor sentrum i Larvik er. 

Det betyr for eksempel at Nordbyen, Øya, Storgata, Dronningens gate, Øvre del av Nanset gata ikke er Larvik Sentrum. Hva står vi tilbake med da? Det som er omkringliggende Torget i Larvik. Øvre del av Kongegata, Øvre del av Prinsegata, maks opp til Olavs gate. Så snevert vil jeg påstå at Larvik sentrum er i dag, og innenfor dette område må det komprimeres etter en nøye plan for utbygging og aktivitetene. 

Da står det igjen å spørre: Hvordan vil Røed/Hansen sitt Grand prosjekt tilfredsstille et fremtidig trivelig sentrum i Larvik? Vil fremtiden oppleve at Grandprosjektet er nok et prosjekt som vil frata Larvik muligheter til å skape et attraktivt, trivelig og hyggelig bysentrum for alle?

 

Tore Tønder

 

Les også Tønders tidligere innlegg fra mai 2017, Byutviklingen i Larvik til bekymring​

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Arbeidsplasser og uakseptabel godsterminal.

“Selvfølgelig er arbeidsplasser helt avgjørende for bosettingen, men hvorfor gjøre det til en konflikt mellom grunnleggende verdier.,” skriver Bøkebloggens gjesteblogger,  Kjell Ronald Hansen.

Les hele innlegget under bildet. 

Arbeidsplasser og uakseptabel godsterminal.

Vetle Dahl Gundersen har skrevet et debattinnlegg på ØP-nett om etablering av arbeidsplasser, nær sagt for enhver pris. Han mener at kommunens prioriteringer er gale, og et eksempel er Bølgen Kulturhus. Dessuten kommer han med sterke uttalelser til de som vurderer å flytte til Larvik, men som er imot både godsterminal på Sikatomta og containerhavn.  

Gundersen spissformulerer seg slik: «Spør du meg, er det mye som tyder på at det ikke er mangel på pene «sjøkanter» som gjør at unge voksne ikke vender tilbake, men mangel på relevante jobber.» – Dette er en reaksjon på vedkommende som hevdet: «Godstog med slitne konteinere som skal stables i sjøkanten, er ikke fremtidens visjoner for dem som vil flytte tilbake». 

Gundersen advarer på sin side mot å prioritere opp kultur- og boligprosjekter og prioritere ned næringsprosjekter. «De som er opptatt av å få denne gruppen unge voksne tilbake til Larvik burde derfor overveie å være mer opptatt av næringsutvikling og derigjennom også industriutvikling, enn pen utsikt og kulturhus.» Avslutningsvis skriver han: «Sier man nei til de negative ringvirkningene ved industriutvikling, sier man også nei til det positive».

Jeg leser selvfølgelig disse meningene i lys av den pågående debatten og uenigheten om godsterminalen på Sikatomta. Dette gjør jeg selv om Vetle Dahl Gundersen fokuserer på arbeidsplasser. Det må jo være temmelig klart hva han mener om den saken.

 Selvfølgelig er arbeidsplasser helt avgjørende for bosettingen, men hvorfor gjøre det til en konflikt mellom grunnleggende verdier. Det er jo derfor vi har kommuneplaner og reguleringsplaner som skal sørge for at fremtidige konsekvenser for flest mulig i kommunen blir ivaretatt best mulig. Og spesielt bør politikerne lytte til de som blir mest berørt, før avgjørelser tas.

Så til den konkrete saken om godsterminal på Sikatomta. Det er ufattelig at en detaljreguleringsplan som bl.a. skal utrede konsekvensene av forslaget, ikke ble utarbeidet før byggesøknaden ble sendt inn. Saken har jo så mange sider og ubesvarte spørsmål. Den og hele virksomheten i Larvik Havn berører mange mennesker som bor og arbeider i nærheten, dessuten byens største kirkegård som alle må ha pietetsfølelse for! – Det er oppsiktsvekkende at Krf´s to representanter i kommunestyret så helhjertet går inn for godsterminalen på Sikatomta. – Og lyden fra slik virksomhet bærer langt. Det dreier seg også om visuell forsøpling. Disse fargesterke og glorete containerne, til dels rustne, er ikke noe syn for øyet. Tenke seg til sterke lyskastere og kraner nær en kirkegård!

Hva med nåværende containerhavn på Revet? Ble det i sin tid utarbeidet en grundig nok reguleringsplan her? – Jeg bare spør. – Burde ikke disse planene i tilfellet også omfattet mulige behov og utvidelser av den containerhavna vi allerede har? – Men planene må for all del ikke innebære en fysisk utvidelse og utfylling i Lågen. – Jeg har sett et oversiktskart over området på Revet som tilsier at det er mer plass på land her ute. Forøvrig burde det være mulig å overta noe av «Impregneringa»s område dersom politikerne kommer fram til at en utvidelse er helt nødvendig for Larvik Havns virksomhet og andre berørte i det lokale næringslivet. Nye undersøkelser om havnevirksomheten viser 17% import, – 83% eksport, stort sett stein i containere. Steinindustrien krever åpenbart sitt.

Steinindustrien har nok kommet for å bli, men vil aldri komme til å benytte togtransport av blokkstein til containerhavna i Larvik. Det er det ingen ting som ligger til rette for, heller ikke økonomisk.

Når det gjelder Sikatomta, skulle kommunen selvfølgelig startet opp med en detaljreguleringsplan. Da kunne berørte parter protestert innledningsvis. Da ville man innsett at Sikatomta er en uakseptabel løsning med stort sett negative følger. Da ville man innsett at en eventuell utvidelse av containerkapasiteten, om nødvendig, er å plassere alt på Revet og føre det dobbelte jernbanesporet dit.

Ellers er jo dette så komplisert. Blir det noen flere arbeidsplasser? Hva med rundkjøringa på Øya og kryssende jernbanespor? I hvilken retning vil jernbanen for godstog gå, og hvor vil Inter City-banen gå? Spørsmålene står i kø. Ja, trenger vi egentlig en kapasitet for 200.000 containere i Larvik med tanke på framtida og ny teknologi innen transportnæringa til sjøs og til lands? I Nasjonal Transportplan er som vi vet, Larvik Havn ikke tatt med! Det er derimot Brevik. Derfor må Larvik kommune antagelig betale alt selv. Et senario for godsterminalen kan bli som i Esbjerg og Hirtshals, ingen virksomhet, bortsett fra blokksteintransport, og en skyhøy gjeld. 

At ØP uten videre satte i gang en spørreundersøkelse blant kommunens innbyggere om en slik komplisert sak med svaret Ja, Nei eller Vet ikke, er etter min mening lite å legge vekt på og bort imot useriøst. De fleste har neppe tilstrekkelig kunnskap om denne saken med alle sine utfordringer. Jeg tenker spesielt på de 34,6% som var for at kommunestyret skulle si ja til godsterminal på Sikatomta. Da er det redeligere å si: «Vet ikke».

Jeg er opprørt over resultatet av stemmegivningen i kommunestyret om hvor vidt byggesøknaden for godsterminalen på Sikatomta skulle stoppes og en detaljreguleringsplan utarbeides først. Det var med et nødskrik forslaget ble vedtatt: 22 for, 21 mot. Mindretallet, 21 kommunerepresentanter, gikk altså inn for godsterminal på Sikatomta uten forbehold og at arbeidet skulle fortsette uten stans! Hva tenker de egentlig på? Framgangsmåten med å etablere godsterminalen har jo vært «riv ruskende gal» og helt ulovlig, og det i regi av Larvik kommune og havnevesenet! –  Jeg hører stadig snakk om at politikerne er ombud for velgerne. Forstå det den som kan! Det synes som om svært mange politikere bare er opptatt av å skape vekst, tilflytting og industriutvikling uten å ta hensyn til våre nåværende innbyggere, uten en form for helhetstenkning.

Statusrapport: Og arbeidet med skinnegangen på Sikatomta går ufortrødent videre. Noen kaller dette arbeidet vedlikehold. Det er selvfølgelig bare bortforklaringer. Når skal arbeidet stoppes?

 

Kjell Ronald Hansen

 

Her kan dere lese hele rapporten fra Telemark kommunerevisjon 

Les også tidligere innlegg Glemte de ansvarlige å følge opp Larvik Havn etter granskingen i 2013 ?​”

Les også tidligere innlegg “Styret og ledelsen i Larvik Havn på tur”

Les også tidligere innlegg “Flytt containerhavna til Porsgrunn” på denne link. 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Drukner Larvik kommune i gjeld om noen år?

“BedreLarvik ønsker at Larvik kommune i fremtiden skal være en økonomisk solid kommune med enda bedre tjenester.,” skriver Erik A. Sørensen i kveldens innlegg. 


tegning: Arifur Rahman

Drukner Larvik kommune i gjeld om noen år? BedreLarvik ønsker tiltak nå!

BedreLarvik fremmet og stemte i kommunestyremøte 4.4.18 for at det vedtas en handlingsregel for på sikt å avverge at Larvik kommune igjen kan bli en ROBEK kommune pga. låneopptak og høyere renter. I tillegg foreslo vi at det nedsettes en arbeidsgruppe med en representant fra hvert parti som skulle jobbe frem forslag for bedring av Larvik kommunes økonomi i fremtiden. Men Larvik Ap stemte i mot både handlingsregelen nå og forslaget om å nedsette en arbeidsgruppe. Ønsker Larvik Ap å stikke kjepper i hjulene for de av oss som overtar etter dem i kommunevalget neste høst, ved å låne til «langt over pipa?»

Larvik kommune skal de neste 4 årene øke gjelda med over en halv million (500.000,-) kroner HVER ENESTE DAG!  Samlet gjeld vil da være 4,4 mrd. kroner. Dette er riktignok inkludert VAR (Vann/Avløp/Renovasjon) investeringer/gjeld, som kommunens innbyggere må betale gjennom kommunale avgifter. Men dette vil høyst sannsynlig også medføre økning i kommunale avgifter for alle innbygger med boliger som hytter?

BedreLarvik mener kommunen må endre kurs og kultur nå, og ta på langt større alvor mulig renteoppgang og kommunens økonomiske utfordringer og situasjon, slik rådmannen også tar sterkt til orde for! Investeringer som ikke gir store fremtidige innsparinger, avkastning eller store samfunnsmessige virkninger og effekt, må revurderes. Vi kan ikke låne og låne til vi står i fare for å «drukne» i gjeld og renter, og ROBEK/offentlig administrasjon er det neste.

Alle ønsker vi høy service og bla. gode tjenester innenfor helse, skole og eldreomsorg, samtidig med at de svakeste i blant oss blir godt ivaretatt. Med ukloke investeringer og mulig renteoppgang risikerer vi å utfordre nettopp kvaliteten på primære og lovpålagte tjenester. BedreLarvik vil jobbe for et bedre Larvik også økonomisk. Vi vil jobbe for at økonomi kommer langt høyere opp på dagsorden i politiske organ. Vi mener ytterligere bevisstgjøring, kontinuerlig fokus og kunnskap også blant folkevalgte, er viktig for at vi sammen kan styre hurtigere mot en forbedring av kommunens økonomi. Nettopp derfor foreslo vi å nedsette en særskilt arbeidsgruppe for dette, men Ap sa nei.

Rådmannen anbefaler at gjeldsgraden til Larvik kommune på sikt bør være 75%, men i 2021 vil Larvik kommunes gjeldsgrad ha steget fra 110,7% i 2018 til 130,6% ! (Se denne lenken for bla. detaljerte grafer: http://www.bedrelarvik.no/larvik-kan-drukne-i-gjeld-larvik-ap-laner-og-laner/ )

BedreLarvik ønsker at Larvik kommune i fremtiden skal være en økonomisk solid kommune med enda bedre tjenester. Grep må tas nå for forbedring av kommunens økonomi. Dette blir garantert er tema som kommer til å få høy oppmerksomhet og betydning før og etter valget neste høst! Løfter forplikter!

 


Erik A. Sørensen
Gruppeleder i BedreLarvik

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *