Ordførerens uteaktivitet.

“Handlekraften må komme fra toppen og vi løser ingen problemer ved å rusle rundt med dress og kjede.”, skriver Kåre Wærnes i dagens innlegg. 


foto:larvik.kommune.no

Ordførerens uteaktivitet.

Et gammelt visdomsord sier at «Du har ikke noe ute å gjøre hvis du ikke har orden i eget hus»

I Larvik Kommune synes det ikke å være særlig orden etter snart åtte år med dagens styre.

Bekymringer over kritikk og budsjettsprekk kommer i et hvert fall ikke til syne for innbyggerne.

Mange mumler om dårlig ledelse.

Handlekraften må komme fra toppen og vi løser ingen problemer ved å rusle rundt med dress og kjede.

ØP viser hver dag ordførerens program. Hvis det ikke er mer enn det som fremkommer der, er det ganske tynt for en toppleder og det burde da være plass til mye mer innsats.

I de siste par ukene har vi bl.a. sett av ordførerens kalender:

Reise til Andorra.

Reise til Frederikshavn 200 års jubileum.

Reise med tog Porsgrunn- Larvik.

Reise til Trondheim, to dager konferanse om lokaldemokrati.

Og i dagens program Planlegging av jubileumsseminar, Grønn dal.

I tillegg annonseres møter på fylkes- og kommuneplan for A.partiets partiprogram.

Det siste har vel ingen ting med ordførergjerningen å gjøre?

Det siste vi nå ser av ordførerkalenderen er at det annonseres med høstferie!

Vanlige arbeidsfolk har vel aldri hatt høstferie? 

Allerminst har de som driver en virksomhet, og som må arbeide for at forretningen skal gå rundt, kunnet bevilge seg høstferie?!

For utenforstående synes det ganske klart i nåværende situasjon, at det ville vært mye bedre å bruke tiden til å rydde i eget hus, og heller kutte i reiser og ferier!

 

Kåre Wærnes

 

Les også innlegget skrevet av Kjell R Hansen på denne linken. 

Les også innlegget skrevet av ledelsen i BedreLarvik på denne linken.

Les også innlegget skrevet av Frp politiker Gina Johnsen på denne linken. 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Manviks politiske råkjør

“Manvik har tidligere kunngjort at han er velgernes ombud. Her må han ha misforstått ombudsmannsrollen fullstendig,” skriver Kjell Ronald Hansen i dagens innlegg.


tegning:Kjell Ronald Hansen

Manviks politiske råkjør

Nok en gang fyrer Per Manvik løs på kommunens plan- og byggesaksavdeling. Deretter fastslår redaktør Erik Werner Andersen i ØP 15.9. på debattsiden med store bokstaver: Per Manvik har rett. -Rett i at Larvik kommune har et omdømmeproblem. – Som sannhetsvitne har journalisten og redaktøren i ØP gjennom snart ti år vært i kontakt med utallige entreprenører, arkitekter, eiendomsutviklere og bedriftsledere som kan bekrefte Manviks utsagn.

Hvor skoen trykker er vanskeligere å si, fortsetter Werner Andersen, som samtidig slutter seg til Manviks idé om en uavhengig gjennomgang av byggesaksavdelingen. Han minner likevel om at byggesaksavdelingen nylig har vært gjenstand for en grundig forvaltningsrevisjon i regi av Telemark kommunerevisjon (hvor også Larvik kommune er medeier, en slags «Bokken og havresekken» (min anmerkning.)) Denne revisjonen underbygger noen av påstandene til Manvik. Men, skriver Werner Andersen, en ny gjennomgang bør i større grad ha fokus på avdelingens møte med utbyggere og næringsliv.

For å få et positivt omdømme er jeg enig med redaktøren om å ta tak i utfordringene og fikse problemene, selvfølgelig. Men jeg mener at problemene i kommunen når det gjelder byggesaker er å finne helt andre steder enn der Manvik og eventuelt redaktøren retter søkelyset. Jeg mener at Manvik selv i høy grad er med på å skade omdømmet!

Personer som stiller seg på listene til kommunevalg, har forskjellige agendaer og knytter seg naturligvis til det partiet med mest mulig sammenfallende samfunnsyn. Politikere kan være idealister og/eller pragmatikere til beste for kommunen. Andre arbeider i større grad for særinteresser; det er jo også lovlig i vårt demokrati. En svakhet ved systemet er imidlertid at politikerne ofte trekker seg etter en valgperiode, noe som kan føre til manglende kontinuitet i styringen og utviklingen av kommunen.

Vi har gitt våre folkevalgte tillit. Hva kan vi så forvente av dem som vi har gitt dette mandatet? Selvfølgelig først og fremst lojalitet til det partiet hver især av oss stemmer på, dessuten sunn fornuft og dømmekraft. Og framfor alt at politikerne er uhildet med en plettfri vandel. Ideelle krav, ja vel, men det er virkelig noe å strekke seg etter.

Politikerne er, som det så ofte blir sagt, vanlige mennesker. De fleste har heller ikke spisskompetanse. Da må politikerne, og det er mitt hovedanliggende, støtte seg og lytte til fagkompetansen i kommunen. I plan- og byggesaker er det kommunaldirektør Hilde Bøkestad som har det overordnede ansvar. Under henne er det en plansjef og en byggesaksjef, dessuten en rekke saksbehandlere. Byggesaksavdelingen arbeider ofte på delegasjon, det vil si i direkte kontakt med utbyggere hvor avgjørelsene kan bli tatt av avdelingen uten at politikerne er involvert. Nå det dreier seg om uenighet og ankespørsmål kommer imidlertid politikerne inn i bildet. I plansaker innhenter rådmannen kvalifiserte uttalelser fra plan- og byggesaksavdelingen for så å legge det hele fram for politikerne.

Denne arbeidsdelingen forutsetter selvfølgelig at de ansatte i administrasjonen forholder seg til plan- og bygningsloven og tekniske forskrifter, og har relevante kvalifikasjoner og spisskompetanse fra høyskoler eller universitet. Med andre ord at de har innsikt i byggetekniske forhold, forstår arkitekttegninger og tekniske tegninger. Dessuten at de har full forståelse for planarbeid, prosesser og konsekvenser. Det er også svært viktig at saksbehandlerne viser søkerne i byggesaker mest mulig imøtekommenhet og forståelse.

At politikerne fraviker eller ser bort fra disse faglig funderte avgjørelsene i form av omkamper og dispensasjoner fører dessverre ofte til gale og sterkt kritikkverdige resultater! Men samtidig skal politikerne prinsipielt alltid stå ansvarlige for avgjørelsene, styringen og utviklingen av kommunen til beste for fellesskapet og innbyggerne.

Hva så med politikeren Per Manvik? Jo, som markedsliberalist ønsker han og FrP uavlatelig å slippe kreftene løs og kjører stort sett sitt eget løp! Dette fører til fullstendig uforutsigbarhet og uro i byggemarkedet. Spesielt avslørende i denne sammenheng er Manviks uttalelser om avslaget på Sverre Sundstens byggeprosjekt på Risøya. Her tar han helt symptomatisk investoren i forsvar uten forbehold og mener at politikerne har en moralsk plikt til å legge prosjektet ut på høring. Det ringreven Manvik selvfølgelig vet, er at i det samme øyeblikk prosjektet blir lagt ut på høring, har kommunen prinsipielt i det store og hele gått god for prosjektet.

Begrunnelsen Manvik bruker for å støtte Sundsten er at planene hans er så spenstige og kreative, og at det er brukt så mye penger, tid og krefter på å utvikle dem. For øvrig synes han det er meningsløst at planutvalget (bestående av politikere. (min anmerkning.)) står fram og sier at de vet bedre enn arkitektene og utviklerne bak disse planene. Dette uttaler Manvik på tross av at investoren og eiendomsutvikleren Sundsten nær sagt har gått på tvers av alle forutsetninger og bestemmelser.

Manvik har tidligere kunngjort at han er velgernes ombud. Her må han ha misforstått ombudsmannsrollen fullstendig. – Et ombud er en person med oppdrag å beskytte den enkelte borgers eller gruppers interesser og rettigheter gjennom juridisk kontroll med forvaltningens virksomhet. Per Manvik er valgt som politiker og som sådan skal han sitte på den andre siden av bordet, og bare der! Likevel bytter han plass og hatt til stadighet. Og så snakker han om omdømmeproblemer? Han er jo i høyeste grad med på å skape dem selv.

11.9. kunngjør B&W Eiendom at de selger flere bygårder i sentrum; – de synes Larvik kommunen har vært litt vanskelig å jobbe med. Dette oppfattes av mange som økonomisk faneflukt fra Larvik som gir omdømmeproblemer. Problemet med eiendomsselskapet er antagelig at de ikke har fått lov til å utvikle eiendommene som de selv ønsker. Jeg mener; det kan da ikke være kritikkverdig hvis kommunen holder seg innenfor selvpålagte rammer vedtatt av politikerne?

Vi må erkjenne at investorer, spekulanter og eiendomsutviklere i byggebransjen stort sett planlegger sitt eget prosjekt framfor å tenke på byplaner, arealplaner og helhetsløsninger i kommunen. Derfor må det snarest innføres maksimalhøyder for bebyggelse i forskjellige byggesoner tilpasset topografi størrelsesforhold. Anbefalte høyder slik som det er nå, er jo helt uforpliktende fordi de jo uten videre kan fravikes. Det må også gjeninnføres maksimale tillatte høyder på bygg i forhold til gatebredden. Da vil gatene ikke virke så smale og i mindre grad ligge «i skyggenes dal». Disse punktene må så absolutt inngå i det nye forslaget til kommunedelplan for Larvik by 2020 – 2032!  

Vedrørende omdømme, bør vi heller ikke glemme Lardalpolitikernes inntreden i Larvik kommune da de nærmest fikk «bakoversveis» på fellesmøtene på grunn av høylytt uenighet og misstemning. Selv var jeg på et formannskapsmøte 3.2.16 hvor hovedsaken var reguleringsplanforslaget for Grandkvartalet. Her opplevde jeg hvordan Manvik (FrP) drev med sin hersketeknikk overfor meningsmotstandere og møteledelsen. Stemningen var i det hele tatt svært amper med uakseptable utfall fra flere hold (jfr. Brasteins debattinnlegg fra møtet).

At Manvik tidligere også har ønsket å bli kommunens mobbeombud er derfor oppsiktsvekkende!

 Avslutningsvis ønsker jeg Larvik kommune og plan- og byggesaksavdelingen til lykke med omdømmebyggingen!

 

Kjell Ronald Hansen

 

Les også innlegget skrevet av ledelsen i BedreLarvik på denne linken.

Les også innlegget skrevet av Frp politiker Gina Johnsen på denne linken. 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Vi ønsker oss en formann.

“Vi ønsker oss en formann”, skriver Kåre Wærnes i dagens innlegg. 

Vi ønsker oss en formann.

Endelig har noen politikere i Larvik tatt bladet fra munnen. Gina Johnsen, Per Manvik og tre representanter fra Bedre Larvik forteller oss hvordan de opplever ordfører Høiseth`s lederskap.

Etter Arbeiderpartiets nominasjon uttalte Høiseth til ØP den 5. september «Jeg føler at jeg har bidratt med noe her i Larvik, og det ønsker jeg å fortsette med også framover», og Dag Terje Andersen følger opp: «Rune var et lett valg. Han startet sin ordførergjerning midt i en vanskelig økonomisk situasjon for kommunen, og har bidratt til å rydde opp i problemene. Han er i gang med å ta grep om de utfordringene som finnes nå.»  
Ja sånn kan det jo også sies, men da er det vel greit å minne om at det er lurere å overlate til andre å finne ut hvor flink du er, for det er nok mange som er veldig uenig i disse utsagnene.

Hadde Larvik Kommunevært et privat eiet selskap, ville Høiseth altså vært styreformann og rådmann Kristengård adm.direktør. Hvis selskapet går dårlig, slik mange innbyggere og næringsaktører  nå synes å mene, må formannen og hans styre ta noen grep! Det er nå mindre enn et år til styret er på valg, og hvis det ikke snarest vises litt handlekraft  for å rydde i problemene, er det nok «game over» for Høiseth & co, og kanskje også noen direktører. Det hjelper nemlig ikke å angripe mannskapet når forretningen går dårlig. Det er toppledelsen, som i samarbeide med mannskapet kan få bedriften på rett kjøl.

Økonomi. Kommunens gjeld er visstnok nå omtrent 4000 millioner kroner. Det blir vel omtrent 80-90 tusen på hver av oss. Vi blir forklart at «vi klarer å betjene gjelden» Men gjeld skal vel betales og hva er planene for det, og hva nå når rentene stiger?I denne situasjonen synes Høiseth det er greit å sende diverse politikere, direktører og sjefer på studieturer til utlandet. Sårt tiltrengte hjelpelærere i skolen og helsepersonell blir kuttet fordi mange penger blir brukt til reiser og kos. Det minner faktisk litt om pampeveldet i Russlands Kreml.

Vi ønsker oss en formann. En slik som vi kjente fra den tiden da det var mange industribedrifter i Larvik. En som tok tak når tingene ikke gikk på skinner. En som ledet og oppmuntret mannskapet, men som også utviste autoritet når det var nødvendig. En slik formann ville utvilsomt markert seg når det stormer inn klager til Byggesaksavdelingen, når Nevlunghavn Gjestgiveri må kaste kortene fordi gravearbeider foran inngangsdøren aldri blir ferdige. Men hvor var formannen da frivillige flinke innbyggere kjempet mot Larvik Kommunes rigide byråkratiske krav overfor Newton rommet på Øya?

Dette er bare noen få eksempler på hvordan en handlekraftig formann kunne markert seg på og kommet innbyggerne i møte.

Kommunens hjemmetjeneste er i dag ute med en invitasjon til politikerne om å delta på et par vakter. Denne invitasjonen synes jeg ordfører Høiseth og rådmann Kristengård burde takke ja til.

Kåre Wærnes 

 

Les også innlegget skrevet av ledelsen i BedreLarvik på denne linken.

Les også innlegget skrevet av Frp politiker Gina Johnsen på denne linken. 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Vårt omdømme – lytt, lær og handl!

“Hvetebrødsdagene til vår nye rådmann og til kommunalsjefen innen Plan- og Byggesak, er nå talte,” skriver Erik A. Sørensen, Gruppeleder, BedreLarvik, Gry Anette Lie, Kommunestyrerepresentant, BedreLarvik, Ivar Dillan, medlem av Planutvalget, BedreLarvik

 

 

Vårt omdømme – lytt, lær og handl!

ØPs redaktør Andersen omfavner FrP-Manviks opplevelse av at Larvik har omdømmemessig en lang vei å gå. Sist ute med å si takk for seg i Larvik er B&W Eiendom. Overskriftene i ØP er hyppige om mange som er svært utilfreds. Sjelden er det røk uten ild. Det må tas på alvor når innbyggere, tiltakshavere og bedrifter så ofte offentlig uttrykker utilfredshet! Gang på gang skader dette kommunens mulighet til å være den mest foretrukne kommunen i vår region til å bo og etablere seg i.

Etter snart 8 år med Ap med makta og kommunevalg om knapt 1 år, preller kritikken igjen på ordfører Rune Høiseth (Ap) som vann på gåsa. Jovial som han er vender han det døvet øret til og ønsker framsnakking. I det åttende året med makta, sitter det langt inne å erkjenne situasjonen som Larvik nå er i, enda lengre inne sitter det å ta tak.

Med kommunesammenslåing skulle alt bli så meget bedre. Hva opplever vi? Folkevalgte tar ikke gjenvalg og rømmer kommunestyret pga. påstand om ukultur og mangelfull samhandling mellom administrasjon og folkevalgte. Gjelda vokser dag for dag og passerer nå 4 mrd. og skolene sier opp personell for å spare – bare for å nevne noe. Dette mens formannskap og nå sist komitemedlemmer og administrasjon reiser på studietur til København. Prioritering?

Hvorfor kan man ikke ta kritikken på alvor, utvise litt ydmykhet, gå i dialog og lytte istf. bare å gå til angrep og glatt avfeie en hver kritikk? Takhøyde og raushet snakket ordføreren om gang på gang da vi jobbet med kommunesammenslåing i fellesnemnda. Gjaldt dette kun til sammenslåingen var et faktum den 1.1.18? Støy- og konfliktnivået er alt for høyt i vår nye kommune. Det må bli langt bedre. Hvetebrødsdagene til vår nye rådmann og til kommunalsjefen innen Plan- og Byggesak, er nå talte. Nå begynner tiden for å kunne vise resultater.

Samhandlingen, dialogen og kommunikasjonen må bli bedre. Det mumles om kameraderi og om at det er kun Inter Eiendom, Labo og Fritzøe Eiendom som kan få igjennom søknader raskt og smertefritt – de fleste andre må smøre seg med år med tålmodighet? Sånn kan det ikke være og sånn skal det ikke oppleves i fremtiden!

 Både den politiske og administrative ledelse har knappe 12 måneder til å rydde opp i dette før velgerne igjen skal bestemme hvem som skal styre. Nye angrep på dem som opplever forsinkelse og utilfredshet i denne sammenheng er ikke det beste forsvar. Vår oppfordring er å ta all kritikk på alvor. Lytt og lær av det og boikott eller «straff» for all del ikke de som tør å stå fram og kritisere med å komplisere søknadsprosessen – bistå for å komme enda raskere i mål. Tid for endring – lytt, lær og handl!

Erik A. Sørensen, Gruppeleder, BedreLarvik
Gry Anette Lie, Kommunestyrerepresentant, BedreLarvik
Ivar Dillan, medlem av Planutvalget, BedreLarvik

 

Les også lørdagens innlegg skrevet av Frp politiker Gina Johnsen på denne linken. 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Politikk er å prioritere.

“Rune Høiseth og Arbeiderpartiet har ikke bidratt til å rydde opp i noe som helst,” skriver Frp politiker Gina Johnsen i kveldens innlegg.


foto:frp.no

Politikk er å prioritere.

«Rune var et lett valg. Han startet sin ordførergjerning midt i en vanskelig økonomisk situasjon for kommunen, og har bidratt til å rydde opp i problemene. Og han er nå i gang med å ta grep om de utfordringene som finnes nå.»

Sitatet er fra Dag Terje Andersen, og kan i beste fall sies å være en grov historieforfalskning. 

Undertegnede har vært med i politikken i 12 år og har aldri opplevd større avstand mellom det politiske flertallets virkelighetsoppfatning og det som faktisk skjer ute i kommunen. 
Som politiker blir jeg innkalt til dagmøter, kveldsmøter og studieturer, alt betalt av Larvik kommune. Det blir utbetalt både møtegodtgjørelse og tapt arbeidsfortjeneste. 

Dette står i sterk kontrast til den virkelighet jeg som sykepleier, og andre ansatte i kommunen opplever daglig.
Dårlig økonomi gjør at innleie av vikarer vurderes fortløpende og faglig påfyll må betales selv. 
På lønnsslippen blir det trukket 60.-kroner til kaffe hver måned, enten man drikker det eller ikke. 
Overtid må unngås, selv om tilbudet til pasienten blir dårligere.

Miljø og teknikk-komiteen skal på studietur til København og oppvekst-komiteen planlegger fagdag/studietur, selvsagt betalt av kommunen.

Tilliten til det politiske flertallet og troverdigheten til de politikerne som velger å reise på tur i dagens krevende økonomiske situasjonen, er lik null!

ALLE vet at det blir fler eldre i kommunen og at dette vil utfordre kommunens omsorgssektor.
ALLE vil ha god kvalitet på tjenestene kommunen leverer til innbyggerne.
Da må det prioriteres, ikke bare snakkes!

Det skal selvsagt ikke være en økonomisk belastning å være politiker, men det er ordførers jobb å sørge for få, effektive møter. I dag er det mange og lite effektive møter, noe jeg tror alle som ser opptak av siste kommunestyremøte kan bekrefte. 

Avstanden mellom politikerne og innbyggerne er økende, det samme er frustrasjonen.
Mangel på styring skaper politikerforakt og svekker folks tro på de demokratiske prosessene. 
Stor møteaktivitet og dårlig struktur koster penger.

Rune Høiseth og Arbeiderpartiet har ikke bidratt til å rydde opp i noe som helst. Økonomien er svært anstrengt, noe både innbyggerne og ansatte merker daglig.

 

Gina Johnsen.
Sykepleier og folkevalgt.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Hvem er kommunen egentlig for?

Du har en sak på bordet nå, Kristengård. Jeg forventer at den tas seriøst. Noen ganger må man bare rotfylle,” skriver Lars A. Solberg i kveldens innlegg. 

Hvem er kommunen egentlig for?

Det er med stor forundring jeg leser Rådmann Kristengårds innlegg og oppgjør med Bøkebloggen i Østlands-Posten 26. juli i år. Rådmann Kristengård går kraftig ut med påstander om digital gapestokk i dagens ØP. Kristengård avviser alle påstander om urent trav, og proklamerer administrasjonen sunn og ren. Vi kan jo håpe det stemmer, men dessverre finnes det dokumentasjon som motsier den påstanden. Så spørsmålet er, hvem står i gapestokken etter dette leserinnlegget fra rådmannen?

Jeg kan ikke uttale meg konkret om Bøkebloggens sak, men når det gjelder aktiviteten i området rundt havna i Stavern, så finnes det en så stor bunke med dokumenterte, kritikkverdige forhold at jeg forventer at kommunen setter ned et utvalg for å se på hva som har skjedd. Larvik Kommune styres etter prinsipper som favoriserer aktører med gode kontakter, på bekostning av den øvrige befolknings rettigheter. «Den private innbygger får akseptere at noen ganger går det din vei, andre ganger ikke» sier Kristengård. Som om det skulle være et slags lotto-spill. Sånn skal ikke en kommune styres.

Jeg har for øvrig tatt Rådmannen på ordet, der han etterlyser og ønsker velkommen innspill fra publikum.  Han har fått oversendt dokumentasjon, som jeg forventer at han setter seg inn i, før han nok en gang går ut og proklamerer at alt er i skjønneste orden. Det dreier seg om tillatelser som dukker opp, til tross for at det tidligere er fastslått som ulovlig, usannheter fremsatt av kommunens egne ansatte, varsel om tilsyn som ikke blir fulgt opp, konsekvent forfordeling av firmaene med de beste kontaktene, og aller mest alvorlig, kommunal trakassering av privatpersoner som har den frekkhet å påstå at noe er galt.

En anstendig kommuneadministrasjon hadde beskyttet de som prøver å bry seg, dere gjør det motsatte. 

Har dere noen gang tenkt over om det virkelig er slik at alle som drister seg til å protestere er «gale»? Eller er det slik at de som bryr seg om nærmiljøet og reagerer på ulovlige tiltak, stemples av kommunens ansatte som kranglefanter og kverulanter, for å diskreditere og skape legalitet for sine avgjørelser? Hva slags folk skal for eksempel bo nær sjøfronten i Stavern? Hadde det vært best med pensjonister med nedsatt hørsel og uten bil, uten forhold til byen i det hele tatt? Eller kanskje det beste var om alt ble lagt ut som ferieboliger for folk fra Oslogryta? 

Rådmannen anbefaler folk å politianmelde kritikkverdige forhold. Jeg tror ikke han vet hva det innebærer, og hvilke krav til saksinformasjon politiet stiller for å ta opp en slik sak. Hvorfor skal Kommunen fortsette en ulovlig praksis, og blåse kritikken av, fordi ikke politiet kan prioritere saken? Hvem er kommunen egentlig for? Eiendomsbaroner, konkursryttere, fløteskummere? Eller er det innbyggerne, som eier hver sin lille del av kommunen? Hvorfor skal privatpersoner bruke hundrevis av timer på følge opp kommunens uregelmessigheter, og så oppleve at kommunen med all sin makt går i møte istedenfor å se om det er noe i anklagene?

Men aller mest reagerer jeg på at Kristengård påstår at det finnes et antall mennesker som har som sin misjon å rakke ned på sin egen kommune. Jeg er ganske sikker på at de aller fleste av varslerne langt heller ville foretrukket å bedrive tiden med noe mer meningsfylt og lystbetont. Det er en tung og lite trivelig jobb å ta opp kritikkverdige forhold i kommunen, og det er få som belønner deg for det! Men kommunens manglende evne til å ta kritikk og faktisk gjøre noe med varslene, gjør det til en evig kamp for tilværelsen. 

Jeg tar heller en rotfylling enn å stikke hodet ut i slike saker, men i enkelte tilfeller kan man bare ikke sitte stille og håpe at alt ordner seg. 

Du har en sak på bordet nå, Kristengård. Jeg forventer at den tas seriøst. Noen ganger må man bare rotfylle. 

Lars A Solberg

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Forskjellbehandling av byggesaker

“Vi har i lengre tid vært vitne til flere oppsiktsvekkende og kritikkverdige forhold vedrørende byggesaksbehandlingen i Larvik kommune,” skriver Kjell Ronald Hansen i kveldens innlegg.

Forskjellbehandling av byggesaker

Vi har i lengre tid vært vitne til flere oppsiktsvekkende og kritikkverdige forhold vedrørende byggesaksbehandlingen i Larvik kommune. Nå sist gjelder saken Jernbanegata 10 og 11 med Michael Schmidt som utbygger. Etter halvannet år, da svaret omsider kom, opplevde Schmidt som vi vet, å få tommelen ned fra rådmannen. Og det til tross for at han oppfattet det som om han hele tida hadde hatt en overveiende positiv dialog med byggesaksavdelingen.

Det er selvfølgelig svært kritikkverdig å holde på en sak så lenge før svaret foreligger. At utbygger føler fortvilelse og irritasjon er fullt forståelig ut fra hans ståsted. I sin begrunnelse skriver Rådmannen: «De to blokkene bør i større grad tilpasse seg omkringliggende bebyggelse, landskap og høyder.» Og videre skriver Hege Eick, plansjef i Larvik kommune, i en e-post etter henvendelse fra ØP: «Prosjektet i Jernbanegata 10 og 11 må diskuteres opp mot sine bygde omgivelser og rammene som er gitt i gjeldende kommuneplan.»

Slike uttalelser og argumenter fra rådmannen og byggesaksavdelingen er i prinsippet absolutt å bifalle. Det lyder som søt musikk i mine ører. I prinsippet, vel å merke. – Men så innvender eiendomsutvikler Michael Schmidt logisk nok: «Hvorfor skal ikke vi få bygge de ønskede fem etasjene når f.eks. Marius Brygge med seks etasjer rett foran småhusbebyggelsen har fått grønt lys nede ved stranda?». Det er jo dette man kaller presedens; at en avgjørelse får betydning for senere saker ut fra et likhetsprinsipp.

En annen innvending fra rådmannen er mangel på ute- og lekearealer knyttet til det planlagte antall boliger. – Onsdag 22.august ble så saken tatt opp i planutvalget. Her gikk politikerne som vi vet, samlet imot rådmannens innstilling. Og nok en gang innstiller altså planutvalget på dispensasjon. For hvilken gang? Som Liv Grinde (AP) sa: «Det er aldri ideelt når vi går bort fra overordnede planer.» Det er så sant, så sant, vil jeg si. – Men planutvalgets begrunnelser er gode, målbært av Høyres Lars Johan Røsholt: «Dette er et område som helt klart vil ha godt av en transformasjon. Og med plassering nært idrettsanlegg (Framparken) og andre grøntområder (Elefantfjellet).

Personlig synes jeg dette er en riktig avgjørelse med blant annet Elefantfjellet som et bakenforliggende og visuelt hvilende element for blokkene og med større bygg som Framhallen og Arena i umiddelbar nærhet. Det som imidlertid er mitt hovedanliggende i dette debattinnlegget her, er rådmannens og plansjefens argumenter for tilpasning til omkringliggende bebyggelse, landskap, høyder og rammene som er gitt i gjeldende kommuneplan.

Hvorfor ble ikke slike argumenter og retningslinjer brukt om Grandkvartalet, Kvartal 9, «Brannstasjonen», Sanden, Marius Brygge m.m.? Det er jo slike argumenter Gehl Architects og vi andre har brukt for å få endret byggeplanene for Grandkvartalet. For i dette området tilsier jo byplanen 12 m i randsonen av kvartalet langs Prinsegata og Storgata, og 18 m inne i midtsonen av kvartalet. Vi har dessverre argumentert for døve ører, mens Røed/Hansen i Grandkvartalet AS etter å ha presset på i en årrekke har fått gjennomslag for høyder på henholdsvis 26,5 m for østre tårn (+117% økning) og 32,5 m (+87% økning) for vestre tårn. Den øvrige planlagte bebyggelse i kvartalet overskrider også de anbefalte høydebegrensningene med fra 25% til 50%. Dette har Røed/Hansen så til slutt fått enstemmig vedtatt av kommunestyret!

Bøkebloggen har i flere innlegg kritisert kommunen og kommunal saksbehandling, og straks har byggesaksleder og rådmann gått i skyttergravene. Vi er mange som har vært sterkt uenig i en rekke av kommunens og til syvende og sist politikernes avgjørelser og dispensasjoner, og ofte blitt karakterisert som negative og bakstreverske. Og av kommunen stemplet som kranglefanter og kverulanter. 17. mai i Bøkeskogen i fjor ble til og med tre av oss beskylt av dagens festtaler, en herværende journalist fra ØP, for å argumentere på en slik måte at det ødela for den gode samtale. Til det må jeg spørre: Så lenge vi holder oss innenfor anstendige rammer, må det vel være lov å argumentere som best vi kan?      

Det er nå på tide at kommunen og politikerne ordner opp i eget hus. Nå når forslag til ny kommunedelplan Larvik 2020 -2032, inkl. sentrumsplan samt kommuneplanens arealdel skal utarbeides i løpet av høsten.

Avslutningsvis vil jeg takke Lars Solberg for et velformulert og drivende godt debattinnlegg i ØP 23.8.18 og Hans Christian Zeiner Thorbjønsens innlegg «Fortetningshysteriet tar også grep over Larvik» 28.8.18 hvor han klarer å belyse nær sagt alle sider av fortetningshysteriet. To debattinnlegg jeg oppfordrer alle til å lese.

Kjell Ronald Hansen

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *