Hvorfor felles brannstasjon for Sandefjord og Larvik?

 

Foto:Googlemaps

 

Hvorfor felles brannstasjon for Sandefjord og Larvik?

En ny rapport om fremtidens brannvesen i Larvik og Sandefjord er nå klar. Rapporten belyser tre alternativer til samarbeid mellom de to brannvesenene.

Bakgrunnen for oppdraget er erfaringene med samarbeidet de to brannvesenene har i dag, og kommunestyrenes vedtak om å utrede felles brannvesen for de to kommunene.

Rapporten belyser 3 alternativer til samarbeid mellom de to brannvesenene.

1.Dagens organisering – begge brannvesen fortsetter som i dag

2.Utvidet samarbeid – begge brannvesen er kommunale og med et betydelig utvidet samarbeid regulert i en samarbeidsavtale.

3.Ny, felles brann- og redningstjeneste – organisert som et interkommunalt samarbeid.

Hele rapporten kan dere lese her. 

Larvik kommune har en forholdsvis ny brannstasjon.

Ny ambulansestasjon på Elveveien ved siden av brannstasjonen er akkurat tatt i bruk. Begrunnelsen for denne etableringen var ønske om nærhet mellom brann/ambulanse.

Responstiden blir lengre med en felles ny stasjon på E18, både til Østre Halsen, Stavern, Helgeroa og Nevlunghavn.

Sandefjord er en rik kommune og har muligens økonomi til å bygge en ny stasjon, men de har også en ny flott stasjon i sentrum.

Er det derfor bedre å beholde dagens brannstasjoner i Larvik og Sandefjord og heller bygge videre på det gode samarbeid mellom dem?

Er det på tide at det settes en stopper for sentraliseringen som i altfor stor grad er styrt av økonomiske hensyn og kommunens innbyggere blir den tapende part ?

Rapporten er presentert for ansatte i egne møter, og skal presenteres for politikerne i løpet av de nærmeste månedene.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Har toget gått ?

“Slik skal en ikke lede en kommune. Det er ikke til slikt vi trenger en Rådmann og en Ordfører,” skriver Olav Bergene Holm i dette innlegget.

Har toget gått ? 

I mange år har Larviks politiske og administrative ledelse vært klar over at jernbanetraseen gjennom byen vil bli endret. Til tross for dette har verken Rådmann eller Ordfører løftet en finger for at Larviks befolkning selv skal styre denne dyptgripende endring. Det er både skammelig og pinlig.

Da Stortinget tidlig i 60 årene arbeidet med at Plan og Bygningsloven skulle innføres i hele landet, ble det lagt til grunn at hver kommune skulle utarbeide en Generalplan. Det medførte at et stort antall innbyggere ble involvert hvor alle etter hvert fikk et eierskap til det resultatet som til slutt kom på politikernes bord. Jeg var ikke med på noe av dette, men fikk planen da den var ferdig. Det gjorde også de statlige myndigheter og generalplanen hadde de å ta til etterretning for her sto ikke bare et samlet kommunestyre, men også innbyggerne bak.

I nåværende Larvik er det helt motsatt. Stortinget har sagt at det skal bygges en ny dobbeltsporet jernbane gjennom Vestfold og Larvik. Men Larviks politiske og administrativ ledelse har ikke grepet sjansen og sagt: Traséutredningen gjennom Larvik skal vi lede.

I stedet sa Larviks politiske og administrative ledelse: Vi sitter pent og stille og venter til Bane Nor kommer med sine forslag. Først når det kommer, skal vi uttale oss.

Slik skal en ikke lede en kommune. Det er ikke til slikt vi trenger en Rådmann og en Ordfører. (Jeg skriver med vilje ordene med stor forbokstav).

Da de første skissene fra Bane Nor kom, gikk en rekke framtredende og erfarne personer både fra næringsliv og offentlig administrasjon umiddelbart til angrep på det som ble fremlagt. Men rådmann og ordfører estimerte det ikke.

Nå nærmer tiden seg da siste tog skal gå. ØP og rådmannen har valgt sitt alternativ og kommunestyret har sendt planen ut på formell høring. Tror noen at en høringsuttalelse vil innvirke på saken? Dette er å kaste blår i øyne på folk!

ØP viser i dag at folket er delt i om lag tre like store blokker. Jeg sitter med følelsen av at det er ingen entusiasme i noen av blokkene. Det burde bekymre ordfører og rådmann. Men slik går det når folket ikke får være med fra starten av, og den kommunale ledelse ikke har visjoner utover det som et konsulentselskap har.

Mitt råd er: Be om ett til to års utsettelse med å avgi uttalelse. Sett ned en eller flere gruppe med visjoner (og jernbaneinteresse) for hvordan jernbanetraseen kan bli et positivt virkemiddel som kan gjøre at Larvik en gang for alle kaster av seg husmannsåket, og blir herre i eget hus.

Krev videre at Bane Nor skal stille det nødvendige materiell og personell til disposisjon for gruppene.

Vis i handling at det i Larvik er mennesker som kan tenke selvstendig og framtidsrettet!

Olav Bergene Holm

 

Les også tidligere innlegg “Kongegata korridoren i Larvik sentrum” på denne linken.

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Blir det snart riving av dette bygget i Larvik sentrum ?

 

Foto:Bøkebloggen

 

Blir det snart riving av dette bygget i Larvik sentrum ?

Det drøyer med oppstart av Grandkvartalet i Larvik. Nå har det på nytt løsnet mur fra det gamle bygget i Prinsegata.

Nå viser det seg at “noen” har satt opp stengsler med politibånd på. Men ingen tar på seg ansvaret for at dette har blitt gjort.

Verken politiet, Larvik kommune eller gårdeier kjenner til hvem som har satt opp politibånd !

Betyr dette at det er noen som driver dugnads jobb i Prinsegata ?

Nå er det også hengt opp en duk over Heyerdahl-maleriet på den nedre veggen. Se bilde.

Når starter byggingen av Grandkvartalet ?

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 

Er dette grunnen til at Bane NOR ønsker Indre havn høy løsning?

 

Foto:Kartverket/BaneNOR

 

Er dette grunnen til at Bane NOR ønsker Indre havn høy løsning?

Ekstremt høye vannstandsnivåer oppstår når lavt lufttrykk og vind øker vannstanden. Dette kalles stormflo og kan alene øke vannstanden med mer enn én meter langs norskekysten.

Er dette grunnen til at Bane NOR ønsker Indre havn høy løsning istedet for lav løsning?

Ekspertene viser til forskning som beviser at havnivået langs norskekysten i slutten av inneværende århundre vil stå 40 til 80 cm høyere enn i dag.

Dette er noe planleggere av nye bygg og andre konstruksjoner i strandsonen bør ta innover seg.

Kartverkets nye nett-tjeneste «Se havnivå i kart» er utviklet for å hjelpe  til bedre å forstå konsekvensene av økt havnivå og stormflo. Det er første gang en slik detaljert kartlegging gjøres for Norge.

Alle som har bosatt seg i vannkanten bør ta en titt på Kartverkets nye tjeneste !

 

Les også tidligere innlegg “Kongegata korridoren i Larvik sentrum” på denne linken.

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 

Mens vi venter på Grandkvartalet og ny jernbane stasjon

 

 

Mens vi venter på Grandkvartalet og ny jernbane stasjon.

Bøkebloggen skrev en tilsvarende sak i mars 2016. Bildene under er fra denne saken.

Lokalavisen hadde også en stor sak i august 2016, “Store murbiter løsnet fra gamle China City.”
Her var både bygningskontrolløren og bygningsinspektøren avbildet og det skulle settes i gang tiltak mot utbyggerne av Grandkvartalet.

Søndag 13 januar 2019 observerer vi at politiet nå har sperret av det samme området.

Er det ikke snart på tide at det settes i gang riving av disse falleferdige bygningene i sentrum av Larvik?

Legger ved en del bilder som ble tatt lørdag 12 mars 2016.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Stå opp og tal Roma midt i mot.

“Er valget av ny stasjon i Kongegata de ”rødes” hevn over de som har tjent penger i Larvik sentrum?” skriver Erik Svensen

 

 

Foto:Bøkebloggen/Nye Larvik.kommune

 

Stå opp og tal Roma midt i mot.

Er valget av ny stasjon i Kongegata de ”rødes” hevn over de som har tjent penger i Larvik sentrum?

At de folkevalgte såkalte ansvarlige politikerne ikke en gang tar med deler av befolkningens synspunkter er skremmende og minner om hvordan de behandlet borgerne sine i gamle Sovjet unionen.

Byråkratene i BaneNor har nok også partiboka i orden, så for dem er det enkelt å overbevise ”sine egne”.

Det påstås fra enkelte at befolkningen ikke har vært på perrongen når toget går, kan det komme av at vi er blitt for dårlig informert?

Vårt eneste lokale medium er jo AP’s parti avis, og ser jo av uttalelsene til redaktøren hvem sin side han er på.

Når det er sagt er jo Høyres innsats på linje med de som har styringen, ikke de engang tenker på de næringsdrivende og handelstanden i byen vår. Hva med arbeidstakerne som også står i fare for å miste jobbene sine pga raseringen i sentrum og tapte skatteinntekter til en fra før av dårlig økonomisk stilt kommune. Er dette tatt med i regnestykket?

Har også sett at politikere som var i mot Grand kvartalet nå går for indre havn høy løsning?

Larvik har gjennom etterkrigstiden stort sett blitt styrt av arbeiderpartiet mens vår nabo Sandefjord har hatt et borgerlig styre. Tiden har vist hvem som har gjort tingene riktig.

I Larvik har vi mistet alle de store industriarbeidsplassene, vi har fått et tilnærmelsesvis dødt sentrum og nå skal det gravlegges for alltid.

Min oppfordring til politikerne er, stå opp og tal Roma midt i mot og lytt til folket.

Erik Svensen

 

Les også tidligere innlegg “Kongegata korridoren i Larvik sentrum” på denne linken.

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 

Kongegata korridoren i Larvik sentrum

 

Foto:Bøkebloggen

 

Kongegata korridoren i Larvik sentrum.

Forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning for dobbeltspor Stokke –Larvik ble behandlet i dagens formannskap og kommunestyre i Larvik.

Per Manvik, som kjemper for en stasjon utenfor sentrum, kom med et forslag om å utrede andre alternativer. Forslaget ble nedstemt.

Erik A. Sørensen, BedreLarvik ville utrede Bergeløkka som stasjonsalternativ. Forslaget ble nedstemt.

Rådmannen anbefaler at alle alternativene, også de Bane NOR fraråder, legges ut på høring. Foreløpig vurdering ut fra foreliggende materiale og sett i lys av en totalvurdering av kostnader, konsekvenser og videre prosess for hele strekningen ser rådmannen kombinasjonen av Kongegata høy og Stålaker øst som de mest relevante alternativene å anbefale for videre prosess. Selv om rådmannen på nåværende tidspunkt har noen betraktninger rundt hovedavveiinger for de ulike alternativene, ønsker rådmannen å avvente sin endelige anbefaling til etter at høringsinnspillene foreligger.

Rådmannen er opptatt av de demokratiske rettighetene som følger av en planprosess og ønsker at høringsperioden utnyttes fullt ut til å innhente mer informasjon, engasjere innbyggere og skape en god og kunnskapsbasert plattform for den endelige politiske beslutningen.

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Les hele rådmannens innstilling her. 

Vi har lagt med bilder fra Jegersborggata til Johan Sverdrups gate som viser en del av bygningene som eventuelt må rives for å etablere en ny stasjon i Kongegata.
(Til info så er bildene av byggene som er merket av på Bane NOR sine utredninger.)

 

 JegersborggataTrygves gate    Haralds gateTorget   Torget PrinsekvartaletFelumbygget, TorgetTorgetTorget Faugstad gården Bredochsgate Bøkkerveien Brannvaktsgata, “Larvik Rørhandel” bygget  Kongegata  KongegataJohan Sverdrups gate /  Treschow gate Johan Sverdrups gateJohan Sverdrups gate

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Den siste appell til politikerne!

“Det vedtaket dere fatter på onsdag avgjør hvilken plass dere får i historiebøkene,”skriver Morten Bakkeli.

Den siste appell til politikerne!

Det vedtaket dere fatter på onsdag avgjør hvilken plass dere får i historiebøkene. Enten blir dere omtalt som kommunestyret som reddet Larvik sentrum, eller så blir dere omtalt som kommunestyret som “drepte” Larvik sentrum. Dere er så opptatt av å sette Larvik på kartet. Tenk hvor berømte dere hadde blitt på riksplanet om dere ble kjent som “det heltemodige kommunestyret som talte Bane NOR midt imot”. Dere hadde til og med slått hamarsingene!

Det er et ubestridelig faktum at de personer og de partier som kjemper sterkest for et tredje alternativ vil gjøre det best under høstens kommunevalg. Larvikingene kommer til å gjøre en flittig bruk av kumuleringer og noen er kanskje så frustrerte at de velger å sitte hjemme. Det er ikke umulig at ordførerkjedet kan sitte rundt en annen persons hals etter valget. Hvis dere svikter flertallet av Larviks befolkning, hvordan kan dere klare å se dem i øynene etterpå? Selv om det ligger lenger framover i tid, hvordan kan dere klare å se butikkeiere i øynene når dere har fratatt dem deres livsgrunnlag? Når eiere må stenge sine forretninger går kommunen glipp av sårt tiltrengte skattepenger. Har dere tenkt på det? Har dere tenkt på hvor dere skal finne ledige lokaler til dem?

Nå vil dere kanskje si at dette er tomt snakk: “Våre forgjengere rev Smithegården, Thirudgården, Buggegården og Farris Bad uten at det fikk konsekvenser”. Tidene har endret seg. Sosiale medier har gjort folk mye mer bevisste og de har ikke de samme troskapsbåndene til partiene som før. Jeg tror ikke at det finnes en eneste politiker som ønsker å tape et valg.

Dere er valgt av oss for å ivareta våre interesser, vår kultur og historie. Det påhviler dere et tungt ansvar. Å rasere vår kulturav med viten og vilje burde være straffbart. Husk at det er oss larvikinger dere må ta hensyn til, ikke Bane NOR.

Jeg leser at noen av de som argumenter for Kongegata-alternativet anvender uttrykk som “det kan jo hende” og “det kan vel tenkes”. De bare tror, men vet ikke. Alle vedtak må være basert på kunnskap.  Hvis man bygger et vedtak på ønsketenkning og høytflyvende utopier, kan resultatet bli katastrofalt. Politikerne er ikke uansvarlige tenåringer. De ønsker å framstå som ansvarlige. Da må de vise det.

Jeg ber medlemmene av Larvik kommunestyre om primært å anmode Bane NOR om en utredning av Bergeløkka og sekundært å anmode om en utredning av Hovlandbanen (eller Månejordet), slik at man har noe å falle tilbake på dersom Bane NOR skulle forkaste Bergeløkka. Eirik Losna Nygård skrev i sin mastergradsoppgave i 2013: “En stasjonsløsning på østsiden av Bøkeskogen opp mot Nanset kunne vært en god løsning med tanke på trasévalget gjennom byen. På denne måten ville det vært enklere å komme seg under Bøkeskogen og over Hammerdalen uten at kotehøydene ville vært et problem. Likevel ønsker ikke kommunen en spredning av byen ut mot Nordbyen kjøpesenter som ligger i dette området. Dette er fordi de ønsker et sentrum som ligger slik det gjør i dag, med tyngdepunkt i Torget og ut mot havna”.

Hvis ikke, er man tilbake til den opprinnelige striden mellom Indre Havn og Kongegata, og disse løsningene er uakseptable for Larviks beboere.

 

Morten Bakkeli
Mesterfjellveien

 

Les også tidligere innlegg “Ny vurdering av Bergeløkka stasjon?”

Les også tidligere innlegg “Nå må vi ikke sove i timen igjen” på denne linken.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 

Larvik kan feire byjubileum uten by

 

Foto:Dyveke Bast

 

Larvik kan feire byjubileum uten by.

2021 skal Larviks 350 års byjubileum feires! I den anledning ønsker politikerne og byjubileumskomiteen innspill og ideer til markeringen, skriver de. Feiringen bør ha blikk både bakover, fremover og ikke minst til samtiden.

Rett før det store jubileet står Larvik by foran en trussel om uopprettelige ødeleggelser. Vestfolds viktige transportåre Jernbanen skal legges tvers gjennom byen. Det er ett av to; Enten vil det bli en løsning som avskjærer byen fra havet i enda større grad enn i dag. Eller det blir en tverrgående trase gjennom byens sentrum. Et nådestøt for byens fineste bygninger, plasser, gateløp og dens forretningsliv.

Ved en løsning gjennom sentrum må det legges inn i planen et krav om å dokumentere og gjenreise bygninger som blir revet. På steder tilnærmet der de opprinnelig sto. Slike tiltak er utført i f. eks. Bergen.

Fortidsminneforeningen har uttalt seg i denne saken tidligere, vi har støttet Bergeløkka-alternativet. Men fremfor alt fraråder vi de to aktuelle løsningene, enten de er høye eller lave.

Larvik er en stor kommune. Jernbanestasjonen må være lett å nå for alle i kommunen, ikke trekkes inn i bevaringsverdig bebyggelse. Dette kan ikke kreves av oss. Holmestrand og Sandefjord legger stasjonene utenfor det gamle sentrum.

Politikerne må tenke praktisk for tilgjengelighet for oss alle. Dermed ivaretar de også byens kulturhistoriske og estetiske verdier. De unngår å ødelegge byens beste deler; tre- og murbebyggelse fra 16-17-1800-tallet og moderne tid – og Larvik kan fortsette å fremstå som et Napoli i sammenheng med havet og øyene der ute.

Vi kan riktignok feire Vestfoldbanens 140-års jubileum i 2021. Men det blir ikke noen Larvik by å feire jubileum for hvis politikerne vedtar å ødelegge den nå

 

Dyveke Bast
leder Fortidsminneforeningen Vestfold

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *