LHK – ukultur!

Tenk at Larviks politikere har betalt ut 6-10 millioner kroner til LHK,” skriver Jan Helge Holm Johansen.

 

Foto:Nrk.no

 

LHK – ukultur!

Så er det på’n igjen med LHK og skandaler.

Klubben gjennomsyres av en jugekultur som ingen ende vil ta. Samme hvem som styrer, så er daglig ledelse og styret klare for å lure noen.

Nå er det unge talenter det går utover. Jenter som akkurat har skrevet under for klubben. Det er så kynisk gjort fra LHK sin side å bevisst vente til etter 15.02. da fristen for å bygge klubb har gått ut. Det er en hårreisende måte å behandle mennesker på.

Håper og regner med at Håndballforbundet tar affære slik at jentene som er fristilt i LHK kan gå til den klubben som vil ha dem. Det er ikke jentenes skyld at de har havnet i denne situasjonen. De som har skylda, er den ubrukelige ledelsen og styret i LHK.

Håper at styret i Larvik Turn’s hovedforenings nå skjønner at de har blitt lurt, og at de ikke er en del av denne jugekulturen.

Hvor ble det av de investorene som dere ville holde hemmelig? Var det bare lureri det også?

Det må være skuffende for de som mente at LHK var så viktige for Larvik. Byen vår er fremdeles av de tettsteder i Vestfold med færrest innflyttere.

Tenk at Larviks politikere har betalt ut 6-10 millioner kroner til LHK. Har dere blitt lurt, eller?

PW Cup er mye bedre reklame for Larvik enn LHK noen gang har vært. Enda må denne cupen betale for leie av skolene til Larvik kommune, samtidig som kommunen øser ut penger til LHK.

 

Jan Helge Holm Johansen

 

Les også innlegget fra april 2018 “LHK nå igjen! Mere rot ut av skapet!” på denne linken.

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Det verste alternativet.

“Larvik sentrum vil handelsmessig ikke overleve en byggeperiode på 6 år,” skriver Finn W. Fjellanger.

 

Foto:Bøkebloggen

Det verste alternativet.

Dessverre foreligger det nå kun 2 aktuelle alternativer for jernbaneløsning gjennom Larvik: Kongegata høy løsning og Indre havn høy løsning.  Av disse to er Kongegata-alternativet det verste alternativet med riving av store deler av Larvik sentrum inkl. flere forretningsbygg og totalt 220 boenheter m.m.

Bane Nor anslår en byggetid i beste fall på 6 år forutsatt at det ikke inntreffer noe uforutsett. I løpet av denne byggetiden skal mange bygg rives, og enkelte må fraflyttes midlertidig, før man kan starte graving for kulverttunnel gjennom Larvik sentrum (ca. 460 m lang) + en lengre åpen skjæring før stasjonen i den bratte Bøkelia. Infrastruktur med veier, vann, og avløp samt sterk- og svakstrømsledninger må først midlertidig legges om i byggeperioden, for senere å etablere permanente omlegginger av infrastrukturen etter at tunnelen er på plass.

Faren for setninger på eksisterende bygg langs tunnelen er til stede med setningsskader til følge. Enkelte gamle bygg har treflåter som vil råtne under gråsteinsgrunnmuren og forårsake store setninger dersom grunnvannet senkes.

Larvik sentrum vil handelsmessig ikke overleve en byggeperiode på 6 år eller mer med omfattende byggevirksomhet med støy og støv og midlertidige omlegginger av infrastruktur etc.

Over tunnellokket ser bane Nor for seg opparbeiding av en kollektivvei til stasjonen. Mens den ene mulighetsstudien som LPO Arkitekter har laget på oppdrag fra Larvik kommune, ser for seg en parkmessig opparbeidelse på enkelte steder over og langs kulverttunnelen gjennom Larvik, samt flytting av Torget mot Odbergkvartalet som rives og bygging av et rådhus der Torget ligger i dag.

Problemet er også at Bane Nor ikke vil tillate bygging av (tunge) bygg på tunnellokket som på sett og vis vil dele sentrum i 2.

I tillegg ser arkitektene for seg en nedbygging av Indre havn som også er i overensstemmelse med kommuneadministrasjonens langsiktige plan om å flytte sentrumsaksen nærmere og ned mot Indre havn. (Kfr. også kommunens arkitektkonkurranse fra 2008 om utbygging av Indre havn.) Nedbygging av Indre havn er også vist i den andre mulighetsstudien for Indre havn laget av Dyrvik Arkitekter. Så enten man velger Kongegata-alternativet eller Indre havn alternativet ser man for seg en betydelig nedbygging av Indre havn. Utfordringen blir å dempe omfanget og høydene på utbyggingen av Indre havn.

Bane Nor har i sine planer ikke regnet med å opparbeide parkeringsplasser ved stasjonen for privatbiler, hverken for Kongegata-alternativet eller Indre havn-alternativet og mener det er nok parkeringsplasser i Larvik sentrum til å dekke behovet for parkering for folk som skal med toget.

Folk i Larvik er nå invitert til å komme med merknader til både Kongegata-alternativet samt også Indre havn-alternativet i en høringsprosess med frist for uttalelser den 15.03.19.

Etter planen skal denne kommunedelplanen for korridorvalget hasteavgjøres av våre politikere i juni 2019 til tross for at mange mener spørsmålet om korridor- og stasjonsvalg bør legges frem i en rådgivende folkeavstemning i tilknytning til kommunevalget i sept. mnd. 2019.

I tillegg har man foreløpig ingen anelse om hvilke kostnader kommunen må påta seg i forbindelse med de to alternativene. Etter all sannsynlighet vil Kongegata-alternativet bli det mest kostbare for kommunen. Først i forbindelse med detaljreguleringsplanen for selve jernbanetraseen der man bestemmer nøyaktig hvor jernbanetraseen skal gå innenfor den valgte korridor, vil man forhåpentligvis få oversikt over disse kostnadene da kommunen og Bane Nor må inngå en utbyggingsavtale, og ikke komme som en ubehagelig overraskelse senere. Man velger altså selve kommunedelplanen med korridoralternativ før man kjenner vilkårene som vil bli avtalefestet i en senere detaljreguleringsplan i en tilknyttet utbyggingsavtale. Denne detaljreguleringsplanen vil også bli lagt ut til offentlig høring før den blir politisk behandlet.  Men da vil det være for sent å snu og velge et annet korridoralternativ m/stasjonsplassering.

I tillegg burde man også ta seg tid til – som mange etterlyser – å få gjennomført en grundig vurdering av et annet og bedre stasjons- og trasealternativ enn de 2 foreliggende hovedalternativene som karakteriseres som pest eller kolera, hhv. det verste og det nest verste alternativet.

Mange spørsmål, bl.a. de som kommunestyret har vedtatt må besvares av Bane Nor, står ennå ubesvart, og vil neppe være avklart før høringsfristen den 15.3.19. Det eneste riktige er å utsette hele saken til etter valget og en gjennomført rådgivende folkeavstemning.

 

Larvik 26.02.19
Finn W. Fjellanger

 

Les Tor Bjørvik`s glimrende innlegg “En milliard er også penger” på denne link. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

TUT OG KJØR – ELLER DEMOKRATI OG FOLKEAVSTEMNING?

“Neste stoppested «Folkeavstemning», eller skal de bare køle på?” skriver Renate Gude og Gry A.Lie.

 

 

 

Tegning:Magnor Pettersen

 

TUT OG KJØR – ELLER DEMOKRATI OG FOLKEAVSTEMNING?

Mange innbyggere tar nå til ordet for at man samtidig med kommunevalget i september, gjennomfører en folkeavstemning om fremtidig plassering av stasjon. Ordfører og opposisjonsleder var allerede for 2 år siden, i mars 2017, samstemte om at det måtte bli Kongegata. De har siden dette ikke latt seg påvirke vesentlig av andre gode forslag og alternativer. Opposisjonslederen i H ønsket så sent som i formannskapet den 9.1.2019 å utelukke at Indre Havn skulle inkluderes i den pågående høringen som avsluttes 15.3.2019.
Bergeløkka og andre gode alternativ, har den politiske ledelsen suverent avvist.

Med ordføreren og opposisjonsleder i lokomotivet er det «bånn køl» for Kongegata og tilsynelatende ingen tid å miste – selv om stasjonen kanskje skal stå ferdig en gang i 2030-årene… De kjører på med stødig kurs for å få avgjort det hele i juni – noen uker før valget i september. «Vi vet best og vi har bestemt oss». Med denne holdningen ønsker de neppe å spørre innbyggerne hva de mener i en rådgivende folkeavstemning. Tenk om innbyggerne er av en helt annen oppfatning, og man «må» følge innbyggernes ønske?

Demokrati, også kalt folkestyre, er en styreform hvor folket har direkte eller indirekte innflytelse på hva slags beslutninger som fattes. I spørsmålet om plassering av togstasjon i Larvik, var plassering av stasjon ikke et tema ved kommunevalget i 2015. Nå forsøkes det hele altså hasteavgjort før kommunevalget, uten å gi innbyggerne mulighet til å tilkjennegi hva de ønsker? To meningsmålinger viser klar polarisering. I den ene var Indre Havn foretrukket, i en annen måling var Kongegata foretrukket. Ingen av alternativene er samlende, og å ta en avgjørelse nå, vil helt klart kunne virke splittende, og føre til dårlig «klima» i lang tid.

Bergeløkka var også vinneren i den ene meningsmålingen, men Bergeløkka har som kjent hittil blitt avvist av det politiske flertallet. BedreLarvik ønsker fremdeles at Bergeløkka skal utredes.

Så snart som allerede ved kommunevalget den 9.9.2019 har innbyggerne en enestående mulighet å komme til ordet, og i en rådgivende folkeavstemning kan de være med på å bestemme og gi råd hvor en ny togstasjon skal være. Kommunevalget vil sikre høy deltakelse i folkeavstemningen. Neste stoppested «Folkeavstemning», eller skal de bare køle på?

 

Renate Gude, kommunestyrevararrep., BedreLarvik
Gry Anette Lie, kommunestyrerep., BedreLarvik

 

 

Les Tor Bjørvik`s glimrende innlegg “En milliard er også penger” på denne link. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 

Klokskap kontra dumskap!

 

“Dere skal snart stemme over forslagene til stasjonsplasseringen fra BaneNor,” skriver Kåre Wærnes.

tegning:Kåre Wærnes

 

Klokskap kontra dumskap!

Kjære medlemmerav Larvik Kommunestyre (KS)                                                             

Dere skal snart stemme over forslagene til stasjonsplasseringen fra BaneNor. Før dere tar standpunkt tør jeg be hver og en av dere om å ta en nøye gjennomlesning av Tor Bjørvik`s glimrende innlegg i ØP for 21. februar. Det er klokskap på høyt nivå!
Hele fremstillingen omhandler alle de viktige poengene som i utallige avisinnlegg er levert av Larviksfolk som er i stand til å «tenke sjæl»

Flertalletav KS medlemmer ser ut til å være paralysert av ekspertkonsulentenes forslag. Det dummeste må være en rapport som kom for et års tid siden fra en konsulent som ville innbille oss at en stasjon i Indre Havn ville generere mange arbeidsplasser, butikker og restauranter!
Det er vel strengt tatt bare en stasjon i Norge, nemlig Oslo Sentralbanestasjon.

Hvorfor ikke da bytte begrepet stasjon mot stoppested, for det er jo det som skjer i praksis. Toget kommer til en plattform for av- og påstigning som heter Larvik Stoppested.Toget holder i mindre enn ett minutt og etter to-tre minutter er alle de reisende borte. Vanskelig å forestille seg at folk da vil handle eller spise. Folk vil hjem eller på jobb.

Arbeiderpartiet med ordføreren i spissen og Høyre ser ut til å ha bestemt seg for hhv Indre Havn og Kongegata, mens en mengde klarsynte innbyggere ikke vil ha noen av det ordføreren kaller for fire alternativer (høy/lav begge steder)

Til høsten er det valg. De partiene som er kloke nok til å forstå at Tor Bjørvik`s forslag er det Larvik bør gå for, og som tør å stoppe nåværende galskap, kan se valget trygt i møte. Hvis man derimot lar dumskapen fortsette og vedtar en sentrumsløsning, vil nok innbyggerne sørge for overraskende valgresultater.

 

Kåre Wærnes

 

Les Tor Bjørvik`s glimrende innlegg “En milliard er også penger” på denne link. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 

En milliard er også penger !

“Dette er den viktigste beslutning for Larvik kommune som vil bli tatt i vår tid,” skriver Tor Bjørvik.

foto:banenor.no

 

En milliard er også penger !

Diskusjonen om plassering av jernbanestasjon i Larvik har nå gått hardt i lange tider. Jeg er mildt sagt overraska, egentlig fortvila, over at jernbanens viktigste oppgave, som transportmiddel, ikke har vært inne i diskusjonen i det hele tatt. Det virker som hensynet til sentrum overskygger alt annet.

Jeg er også fortvila over at kostnader ikke har vært diskusjonstema. Jeg har forstått det slik at erverv av eiendommer og grunnerstatninger ved plassering i sentrum utgjør rundt en milliard kr. En milliard (1000 millioner) er også penger, og det finnes sikkert andre gode formål å bruke tusen millioner til.

Det hele bunner i kommunestyrets ulykksalige vedtak for snart to år siden, hvor en vedtok at bare to alternativer skulle utredes, Kongegata og Havna. Da jeg spurte en sentral politiker om hvorfor bare disse to alternativene, fikk jeg til svar at Stortinget hadde bestemt at alle jernbanestasjoner skulle ligge i sentrum. Men det er ikke riktig. Stortinget har bare gitt en helt generell tilråding, Stortinget har aldri vært i Larvik, og har aldri satt seg inn i de topografiske forhold her. Det er lov å «tenke sjæl».

En jernbanestasjon er, og vil være, en trafikkterminal, hvor mange forskjellige transportmidler skal fungere i samarbeid. Denne terminalfunksjonen blir viktigere jo større avstand det er mellom stasjonene. De fleste trafikantene vil måtte bruke et annet transportmiddel for å komme til og fra stasjonen. Stasjonen vil være et sted hvor tog, busser, drosjer og privatbiler (elektriske) møtes. Dette krever mye plass og god tilgjengelighet. Kongegataalternativet har ingen av delene.

Ved Kongegataalternativet er det satt av minimalt med plass til terminalfunksjoner og parkering. En tilhenger av sentrumsalternativet forklarte meg (lille ukyndige meg) at bussene bare skulle komme, sette av og ta på passasjerer, og så kjøre videre. Men hva hvis toget er forsinka? (Det vil også i framtida skje at toget er forsinka og da må bussene vente.)

Jeg er temmelig sikker på at en trangt planlagt stasjon vil kreve utvidelser etter noen år. Hva gjør en da? River enda flere hus i sentrum?

Et viktig argument for plassering av jernbanestasjonen i sentrum har vært at det vil styrke handelen i sentrum. Min erfaring er at det er få eller ingen som tar toget til en by for å handle. Hvis en drar langt av gåre for å handle, gjelder det som oftest kapitalvarer, og da må en ha bil, gjerne med tilhenger. Det er jo ganske typisk at det meste av kapitalvarehandel i Larvik er lokalisert langs Elveveien, som nå har blitt, uten sammenligning, Larviks største handlegate.

Det var interessant å lese innlegget fra Kjendlie, eieren av Felumbgården og gullsmedforretningen der. Hans mening er at stasjon i sentrum vil være drepende for handelen, fordi den lange anleggsperioden (10 år inkl. gjenoppbygging) vil gjøre at kundene forsvinner til forretninger utenfor sentrum. Har de først forandret handlemønster, er det vanskelig å få dem tilbake. At en av de eldste næringsdrivende i sentrum, mener dette, er det verdt å lytte til.

At enkelte andre eiere av gårder som skal rives, er positive, er ganske naturlig. Erstatningssummen for en gammel gård vil nok ofte overstige den verdi gården har for eieren i dag.

At kommunestyret, på svært sviktende grunnlag, har stemt fram bare to alternativer, har vært en ulykke for beslutningsprosessen. Mange har beskrevet det som vi har et valg mellom pest og kolera. Og det er dessverre riktig, så lenge vi ikke har flere alternativer. Men det finnes alternativer, som både kan gi trafikantene et vesentlig bedre tilbud, og gi besparinger i milliardklassen. Den største hindringen er enkelte politikeres prestisje. Det skal noe til å innrømme at en har tatt feil i en så viktig sak. Men det har faktisk skjedd på Hamar. Der har både ordfører og varaordfører nå innsett at den beste plassering av stasjonen er utenfor sentrum.

Jeg har i flere innlegg pekt på plassering ved Elveveien/Lågen som et godt alternativ. Dette alternativet føler jeg har blitt tiet i hjel, kanskje fordi det er vanskelig å finne gode motargumenter.

En plassering av stasjonen ved Elveveien vil gi følgende fordeler:

-God adkomst for alle i Larvik kommune.

-God plass for en trafikkterminal, uten å rive store bygningsmasser.

-Enkel og god adkomst for busser på all slags føre. (Ei ringrute Elveveien-Hovland-Sentrum-Torstrand-Elveveien vil knytte forbindelsen til sentrum, vil knytte de sentrale deler av Larvik sammen, og ha et trafikkgrunnlag som tilsier høy frekvens.)

-Store parkeringsarealer uten å rive hus.

-Ligger i riktig retning fra sentrum, dvs i retning Tønsberg-Drammen-Oslo. (Jeg vil tro at 80-90 % av trafikken skal i denne retningen. Hvis stasjonen blir lagt i sentrum/havna eller på Bergeløkka vil alle som bor i Tjølling og østre del av Hedrum bruke Sandefjord stasjon, som vil komme nær Sandefjord videregående skole, og bare 5-10 minutter fra grensa mot Larvik.)

-Med tanke på pendlere til Larvik, vil en stasjon ved Elveveien trolig ha minst like mange arbeidsplasser i sitt nærområde som en stasjon i sentrum.

-En unngår å rive et stort antall hus i sentrum eller langs traseen om havna. (Et dobbeltspor krever mye plass.) Det kan gi besparinger i milliardklassen.

Et viktig poeng som ikke har kommet fram i debatten, er at jernbanestrekningen gjennom Vestfold i framtida vil bli et ledd i den nye Sørlandsbanen, med endepunkt i Stavanger. Togene skal gå med minst 200 km/time, og ikke alle tog vil stoppe på Larvik stasjon. Da er det viktig med en stasjonsplassering som tillater høy hastighet hele veien. Det tar både tid og mye krefter/kroner) å sakne og starte opp igjen et tog som veier 7-800 tonn.

Jeg foreslår at Jernbaneverket får i oppdrag å finne fram til den rimeligste, og jernbaneteknisk beste, traseen fra Farriseidet til Sandefjord. Og så legger vi stasjonen der denne traseen vil krysse Elveveien. Et slikt trasevalg vil sannsynligvis ikke kreve riving av et eneste hus, og komme nord for steinforekomstene i Tjølling.

Det er vel ingen tvil om at en slik framgangsmåte vil gi den beste traseen og de laveste kostnadene.

Jeg opplever at veldig mange i Larvik deler mine tanker om en plassering utenfor sentrum, men jeg møter ofte en «gi opp-holdning», med argumenter som «Stortinget har jo bestemt», og «Kommunestyret har jo bestemt». Til det er å si at ingenting er bestemt ennå, og vi har ikke så dårlig tid. Igangsetting av byggearbeidene ligger uansett mange år fram i tid.

Dette er den viktigste beslutning for Larvik kommune som vil bli tatt i vår tid. Da er det en selvfølge at en har et best mulig beslutningsgrunnlag. I det grunnlaget som foreligger, mangler både en transportanalyse (Hvorfra kommer trafikantene, og hvor skal de hen?) og en vurdering av flere alternativer, som ikke innebærer hverken pest eller kolera.

Det må være sunn fornuft å bruke et ekstra år hvis en kan spare 1000 millioner og få en vesentlig bedre løsning.

 

Tor Bjørvik

 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Lytt til folket!

 

“I respekt for sine velgere bør kommunestyret søke råd hos sine velgere ved en folkeavstemning,” skriver Finn W. Fjellanger i dagens innlegg.

Foto:larvik.kommune.no

 

Lytt til folket!

Allerede den 23.mars 2017, dvs. for ca. 2 år siden, sto ordfører Rune Høiseth (Ap) og Bjarne Steen (H) fram i ØP på vegne av Larviks 2 største politiske partier og mente at det for Ap og H ikke var noen tvil om hvilken korridorløsning med tilhørende stasjonsalternativ som er best: Kongegata-korridoren fremstår som den klart beste. Rune Høiseth understreket samtidig viktigheten av å signalisere at i Larvik er man samstemte i jernbanespørsmålet.

Til tross for at de samme partiene tidligere ikke engang hadde ønsket at Bane Nor skulle utrede Indre havn-korridoren, støttet de nå at begge korridoralternativene måtte utredes etter at Bane Nor ettertrykkelig slo fast at de var pålagt å utrede minst 2 alternativer.

Det var allerede da (for ca. 2 år siden) en bastant oppfatning av Ap og Høyre at Kongegata-alternativet var det eneste riktige, til tross for at alternativet ikke var uredet, inklusiv manglende konsekvensutredning.

I formannskapet den 22.03.2017 fremmet H v/Bjarne Steen forslag til vedtak vedr. planprogrammet for kommunedelplan for dobbeltspor på strekningen Tønsberg – Larvik bl.a. med følgende kommentar: «Larvik kommune støtter at Kongegata-korridoren og Indre havn-korridoren er de to alternativene som skal utredes. Av de to alternativene fremstår Kongegata-korridoren som det klart beste. Larvik kommunestyre anbefaler videre planlegging og prioritering av dette alternativet.»

Forslaget fra Bjarne Steen inkl. noen tilleggspunkter, ble enstemmig vedtatt.

Under behandlingen i KS den 09.01.2019 av Kommunedelplan for InterCity jernbane Stokke-Larvik fremmet Bjarne Steen på vegne av Høyre et tilleggspunkt 2 til rådmannens innstilling: »Indre havn  høy og lav tas ut av planforslaget, og disse alternativene legges ikke ut til offentlig ettersyn og høring». Steens forslag til tilleggspunkt falt, der kun 9 stemmer (H) stemte for forslaget.  Her ønsket altså Høyre å hindre byens borgere inkl. Høyres egne velgere å få si sin mening om Indre havn-korridoren med høyt og lavt alternativ. Hvilket demokratisk sinnelag er det Larvik Høyre her står for! Senere i voteringen gikk Høyre sammen med de resterende partiene inn for å legge forslaget til kommunedelplan med konsekvensutredning for dobbeltspor Stokke – Larvik med begge alternativene ut til offentlig ettersyn, med høringsfrist 15. mars 2019.

I desember mnd. 2018 stilte ØP spørsmål til politikerne om hvilket valg de mente var best av Kongegata høy løsning eller Indre havn høy løsning hvis man måtte velge på dette tidspunktet. Svarene ØP fikk sprikte, men ca. 70 % ville gå for Kongegata, mens ca. 30 % mente Indre havn var best. Larvik Høyre fastslo i en pressemelding: »Larvik Høyre kan ikke under noen omstendighet stemme for at Indre havn legges ut på høring i kommunestyrets januarmøte». Vi så jo hvordan resultatet av avstemningen ble i dette møtet (ref. det som står over). Høyre støttet til slutt rådmannens innstilling om at begge alternativene skulle legges ut på høring.

ØP med bistand av Norstat gjennomførte en meningsmåling om stasjonsalternativene der et knapt flertall gikk for Kongegata-alternativet høy løsning, mens altså et knapt mindretall mente Indre havn høy løsning var det beste alternativet. BedreLarvik engasjerte Opinion AS til å foreta en meningsmåling om stasjonsalternativene, der Indre havn kom ut som et foretrukket og bedre alternativ enn Kongegata, men også her med knappe marginer.

Larvik kommune har i tillegg i forbindelse med behandlingen av saken i KS den 09.01.19 bedt Bane Nor om mange justeringer/suppleringer av materialet fra Bane Nor. Tilbakemeldingene på dette fra Bane Nor bør også foreligge i god tid før høringsfristen utløper, hvilket kan bli et problem.

Hvorfor legger Larvik kommune opp til en slik hastebehandling av denne store og viktige saken der Larvik kommune ser for seg en behandling av forslaget til kommunedelplanen allerede i juni mnd. 2019 ? Vi snakker her om en jernbaneløsning i et fremtidsperspektiv på anslagsvis 200 år.

Stadig flere har kommet på banen med gode innlegg i ØP og andre sosiale media vedr. korridor- og jernbanetrasealternativene i Larvik. Sist ute var to unge på 20 år, Odin Blomberg Syrrist og Jostein Liverød, som ga til kjenne sin støtte til Indre havn-alternativet i et innlegg i ØP den 8.2.19 under tittelen «Vi får sjansen til å utvikle en av Norges flotteste fjordbyer».

I respekt for sine velgere bør kommunestyret søke råd hos sine velgere ved en folkeavstemning i tilknytning til kommunevalget i september om de to hovedalternativene, Kongegata høy løsning og Indre havn høy løsning. Siden Høyre og Ap allerede i mars mnd 2017 og følgelig i lang tid før alternativene var utredet, gikk inn for Kongegata-alternativet, er mange redd for at det for disse 2 partienes vedkommende har gått prestisje i saken. Og at det for disse partiene kan føles som et «nederlag» å skifte mening på et senere tidspunkt da sakens realiteter i henhold til konsekvensutredningene kom for en dag. Saken bør følgelig utsettes til etter kommunevalget med sammenfallende folkeavstemning i sept., da avgjørelsen vedr. forslaget til kommunedelplanen kan tas.  Slik saken nå ligger an, føler mange at kommunestyret er på «kollisjonskurs» med sine velgere. Til Rune Høiseth er det å bemerke at innbyggerne i Larvik langt fra er samstemte om at Kongegata-alternativet er det beste, snarere tvert imot!

Larvik 11.02.19
Finn W. Fjellanger

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Vår travle ordfører.

 

“Vi trenger en handlekraftig mann som kan ta tak i det som betyr noe,” skriver Kåre Wærnes i kveldens innlegg.

Foto:larvik.kommune.no

 

Vår travle ordfører.

Østlandsposten bringer hver dag bilde av ordfører Høiseth og hva som er hans oppgaver for dagen.

Jeg har i lengre tid forundret meg over den agendaen som publiseres, for dagsprogrammet er jo ofte forsiktig antydet ganske tynt.

Jeg vet ikke om det er mot bedre vitende, eller om det er å forsøke og gi inntrykk av at han har det veldig travelt. Omtrent daglig blir det nemlig oppført saker som på ingen måte har noe med ordførerjobben å gjøre.

Noen eksempler: Samling av AP`s kommunestyregruppe i Langesund. Fotografering av AP`s listekandidater i Bølgen. Kveldsmøte for AP i arbeidernes hus. Kick.off i Tønsberg for samordning av AP`s valgkamp i Vestfold. Osv, osv.

Alt dette partiarbeidet som Høiseth anfører som ordføreroppgaver kommer vel heller under begrepet hobbyvirksomhet, og må kunne likestilles med f.eks å spille i korps, fiske makrell, eller ta en tur på travbanen?

Dagsprogrammet handler også stadig vekk om all verdens rare møter, kurser og reiser rundt omkring. Hadde det vært bedre å bruke i hvert fall noe av denne tiden til å reise saker som er viktige for Larvik Kommune. Jeg tror det er nok å ta av.

Vi trenger en handlekraftig mann som kan ta tak i det som betyr noe.

Kan vi håpe at vi får det etter høstens valg?

Kåre Wærnes

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

På tide å innføre ekstraordninær båndtvang i Larvik også?

 

På tide å innføre ekstraordninær båndtvang i Larvik også?

Elg og rådyr sliter i de store snømengdene. Nå innfører mange kommuner ekstraordinær båndtvang.

Det kan i enkelte snørike vintre innføres ekstraordinær båndtvang i kommunen. Dette opplyses det da om i ulike kanaler og det tinglyses i forskriftsform på lovdata.no.

Bøkebloggen har i ettermiddag  kontaktet leder i Larvik viltnemd Håkon Bergan Pedersen og han opplyser at de nå vurderer å innføre ekstraordinær båndtvang i hele kommunen i løpet av neste uke.

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 

Niels Christian Ditleff – Larviks nye æresborger?

 

“Jeg synes at dette i høy grad kvalifiserer til at Ditleff blir utnevnt til æresborger,”skriver Morten Bakkeli.

Foto:Ukjent                                                                                                                                  Foto: Stig Rune Pedersen (2014)

Niels Christian Ditleff – Larviks nye æresborger?

Jeg har lest at Helga Lotherington Fager-Botnen har startet en kampanje for å få Mille-Marie Treschow som Larviks nye æresborger. Vi mangler kvinnelige æresborgere, men Niels Christian Ditleff reddet tusenvis av menneskeliv. Det har ikke Mille-Marie Treschow gjort.

I 2019 er det 80 år siden sendemann Niels Christian Ditleff (1881-1956) ledet evakueringen av utenlandske statsborgere i Warszawa og 75 år siden han initierte “De hvite bussene”. Jeg synes at Larvik kommune burde markere det. Hvorfor ikke utnevne ham til æresborger posthumt og oppkalle en gate, park eller plass etter ham – gjerne nær fjorden, da han vokste opp i et maritimt miljø? Jeg foreslår også at kommunen kan låne én av “De hvite bussene”, plassere den utenfor Larvik Museum og holde foredrag om hans virksomhet.

Ditleff ble tildelt en lang rekke norske og utenlandske ordener og dekorasjoner, blant annet storkors av St. Olavs Orden (1946), Haakon VIIs Frihetskors og storkors av Dannebrogordenen, Finlands Vita Ros, den polske ordenen Polonia Restituta og den svenske Nordstjärneorden. I Larvik er han ikke hedret i det hele tatt.

Ditleff er gravlagt i æreslunden ved Vår Frelsers gravlund i Oslo, hvor mange betydningsfulle nordmenn har blitt begravet. Gravminnet ble reist av danske og norske politiske fanger.

Ditleff var Norges sendemann i Warszawa. Det oppstod en kritisk situasjon under Tysklands angrep på Warszawa i september 1939. Regjering og militærledelse flyktet, mens det internasjonale diplomatkorpset og flere andre utlendinger ble igjen under bombardementet av byen. Ditleff – med lengst ansiennitet i diplomatkorpset – følte at han hadde et ansvar på å få utlendingene ut. Ditleff kalte den tyske militærledelsen opp over radio mens han satt i bilen. Han ble sporet opp og bilen ble gjennomhullet. Forhandlinger ble holdt. I løpet av en fire timers våpenhvile ble 1200 personer evakuert fra Warszawa i en bilkolonne bestående av to lastebiler og resten privatbiler. Selv satt Ditleff bak rattet i 48 timer til han sovnet – heldigvis på ei slette. Rundt 50 mennesker hadde bodd i kjelleren til den norske legasjonen i fjorten dager. Under disse vanskelige forholdene maktet Ditleff og hans ektefelle å være et vertskap som holdt motet oppe.

I 1940 begynte han i den norske legasjonen i Stockholm. Det var Ditleff som mobliserte lederen for det svenske Røde Kors, grev folke Bernadotte, til aksjonen for å føre skandinaviske fanger ut av tyske fengsler og fangeleire i «de hvite bussene». Den norske regjering i London fulgte imdilertid «stay put»-doktrinen – det vil si at den mente at fangene skulle være der de var. Tross dette ble det iverksatt en storstilt operasjon. På krigens siste dag var 20.000 fanger av ulike nasjonaliteter blitt brakt i sikkerhet av «de hvite bussene». Sammenlagt ble 30.000 fanger kjørt ut fra det beseirede Tyskland, deriblant 10.000 jøder av forskjellige nasjonaliteter.

Jeg synes at dette i høy grad kvalifiserer til at Ditleff blir utnevnt til æresborger og får en park, plass eller gate oppkalt etter seg.

Gi din stemme på Min sak på denne linken. 

Morten Bakkeli

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Som man reder ligger man!

 

“Jeg har brukt overskriften «Som man reder ligger man!», men kunne like gjerne brukt «Sjakk matt!,” skriver Kjell Ronald Hansen.

Tegning:Kjell R.Hansen

Som man reder ligger man!

Lars Kobro, Dag Thorstensen, Monica Gjertsen Steinbakken og Bjørn Z. Ekelund ber i ØP 5. januar politikerne om «å vise litt mot», som de sier. De tre representerer gruppa bak oppropet «Ingen flere omkamper» om plassering av jernbanestasjonen i Larvik. De bifaller Kongegata-alternativet.

Tidligere har Tor Bjørvik hatt flere innlegg, blant annet i ØP 29. desember, hvor han appellerte til våre politikere om «å tenke sjæl», godt understøttet og gjentatt av Kåre Wærnes. Wærnes illustrerer dessuten sine meninger i en megetsigende og morsom tegning hvor bjellesauen er BaneNor og kommunestyret en saueflokk, mens folket roper «Nei, Nei!». Bjørvik og Wærnes og mange med dem, blant annet Per Manvik (FrP), Morten Bakkeli og jeg, har det til felles at vi vil ha jernbanestasjonen utenfor sentrum. Vi mener at de to forslagene fra BaneNor, «Indre Havn» eller «Kongegata», er fullstendig forkastelige og nærmest å oppfatte som «pest eller kolera». Og at det egentlig fremdeles er mulig å stoppe vandaliseringen av byen på tross av stortingsvedtak og fastsatte frister. Kritikere tar jo ikke nødvendigvis feil, selv om de er sent ute.

Her står altså frontene steilt mot hverandre. Gruppa «Ingen flere omkamper» hevder forøvrig at Larvik har fått det lite kledelige navnet «Omkampenes by». Jeg skulle ha likt å vite hvem som har satt dette økenavnet på byen. Kan det være nettopp de som ikke liker eller ikke er tjent med omkamper? På den andre siden er jeg enig med gruppa om at politikerne bør/må vise mot. – Men det burde de ha vist for lenge siden, helst bestandig, og alltid med gode intensjoner til beste for de fleste!

Politikere bør «tenke sjæl», som Bjørvik uttrykker det. Han er utdannet transportøkonom og dermed godt kvalifisert til å mene noe om dette, i tillegg til å være vår folkekjære lokalhistoriker. Det er prisverdig at Bjørvik står på. Men hvor er enkelte andre toneangivende lokalhistorikere og historisk interesserte i forbindelse med jernbanestasjonens plassering spesielt, og by- og arealplaner generelt i Larvik kommune? Dagens byggevirksomhet og byutvikling er jo svært viktige deler av morgendagens historie! Og hvor er de næringsdrivende og handelsstanden når det gjelder plasseringen av jernbanestasjonen, spesielt med tanke på Kongegata-alternativet? De i sentrum vil jo antagelig bli skadelidende i minst 8 – 10 år.

Jeg har brukt overskriften «Som man reder ligger man!», men kunne like gjerne brukt «Sjakk matt!». For når det gjelder plasseringen av jernbanestasjonen og jernbanesporene gjennom Larvik kommune, forholder det seg slik:

Global oppvarming og klimaendringer på grunn av menneskeskapt utvikling er noe de fleste nå tar inn over seg. Derfor har FN og Stortinget fattet bestemmelser og satt seg mål for å bøte på dette. Løsningen er blant annet reduksjon av fossilt brensel, bruk av kollektivtrafikk og fortetning av våre byer. Også vi i Larvik vil gjerne følge opp dette. Og framfor alt BaneNor som i sin planlegging viser til Stortingets overordnede bestemmelser og pålegg, spesielt at jernbanestasjonen skal ligge sentrumsnært. Slik det nå utvikler seg i Larvik, ser jeg dessverre mange fellestrekk med godkjenningen av det nye Grandkvartalet og jernbanestasjonens plassering. I begge disse store og viktige sakene tas det over hode ikke hensyn til byens særpreg og topografi.

Også i forbindelse med utbygging av Grandkvartalet ble problemstillingene om global oppvarming brukt for alt det var verd av Røed/Hansen og Dark Arkitekter. Dessuten henviste de til føringene i kommuneplanen, Regional plan for bærekraftig arealpolitikk og rikspolitiske retningslinjer for byutvikling, vedtatt av Stortinget.

For at politikerne skulle være sikre i sin sak om Grandkvartalet, engasjerte Larvik kommune det anerkjente danske arkitektkontoret Gehl Arcitects som en uhildet tredjepart. Dette arkitektkontoret er verdensledende på analyse og forbedringer av byrom. I sin vurdering la de stor vekt på topografiske forhold i Larvik, byens beliggenhet, størrelse og målestokk, sammen med utnyttelsesgraden og høydene i kvartalet og planløsningen i sin helhet. Gehl Arcitects kom med en grundig utredning og vendte, som vi vet, tommelen ned for Dark Arkitekter og Røed/Hansens forslag.

Grandkvartalet Eiendom A/S og Røed/Hansen fortsatte å presse på med sine planer som blant annet inneholdt et tårnbygg 34 m høyt, altså 190% over det kommunen opprinnelige hadde bestemt for kvartalet. Ved slike overskridelser er det selvfølgelig samtidig store fortjenestemarginer, og disse marginene øker som regel proporsjonalt for hver påfølgende ny etasje over bakkenivå. Dette har naturligvis investorer og utbyggere i bakhodet hele tida.

Røed/Hansen mobiliserte til stormøte på Grand Hotell med støttespillere som Erling Dokk Holm, en mye brukt kommentator i Aftenposten og Dagbladet Magasinet, som nærmest fremstår som et Orakel når det gjelder moderne bebyggelse. Senere i ØP beskrev jeg dette møtet på Grand Hotell som noe bort imot et vekkelsesmøte.

Planene for Grandkvartalet ble til slutt vedtatt av et praktisk talt samlet kommunestyre godt støttet av en heiagjeng av investorer, næringsdrivende og andre som dermed samtidig så helt bort fra Gehl Arcitects uttalelser og våre innsigelser. Hvor var «politikernes mot og selvstendig tenkning» da? Eller kan det dreie seg om utenomsaklige hensyn?

Så kom arkitekt Torp «på banen», nok en gang på oppdrag av Treschow, samtidig som han klarte å komme BaneNor i forkjøpet. Torp så for seg en jernbanestasjon i Kongegata, en slags variant av jernbanestasjonen i Zürich. De fleste politikerne ble ubetinget begeistret. Ingen av dem spurte om konsekvensene videre gjennom Larvik eller behovet for parkeringsplasser. For det ble sagt at kollektivtrafikk som eneste fremkommelighet og fortetningen i sentrum ville være en realitet i løpet av kort tid. (Samtidig blir det uavlatelig godkjent bebyggelse og utbygging overalt i distriktet. Forstå det den som kan!) Og politikerne ble fasinert av framtidsvyene. Noen kritiske sjeler undret seg likevel på hvordan det ville gå med folk i Svarstad og Nevlunghavn, de store avstandene og framkommeligheten.

Så engasjerte Larvik kommune Dokk Holm om plasseringen av jernbanestasjonen. Han slo fast at den beste løsningen var under Lilletorvet i retning Kongegata. Forslagene til arkitekt Torp og førsteamanuensis Dokk Holm, med utviklingen av kaffebarer i Oslo som sin doktorgradsavhandling, ble behørig påkostet med kart og modeller og vist fram for offentligheten i den gamle skobutikken «Solid» på Torvet. Og mange lot seg begeistre. Svært få snakket om konsekvensene slik BaneNor nå påpeker med riving, graving og boring i stor skala. Hvor var «politikernes mot og selvstendige tenkning» da?

Det sies at BaneNor har arbeidet med planene for plassering av jernbanestasjonen og linjevalget gjennom kommunen i årevis. Jovisst, jeg har sett at de har drevet med grunnboringer i lang tid. Men jeg har også hørt at hullet i Martineåsen allerede i utgangspunktet var og er laget for to løsninger, nemlig Indre Havn eller Kongegata. Og nå går BaneNor altså inn for Indre Havn. Med fortetning, tap av utsikt og grøntområder som resultat.

Allerede innledningsvis presiserte BaneNor at de måtte arbeide etter føringer bestemt av Stortinget. Mange oppfattet det slik at dette var et ufravikelig krav med en sentrumsnær jernbanestasjon. Hva kunne vi da egentlig gjøre med det? Løsningene ble så å si tredd ned over hodene på oss. – Men hvis det i det hele tatt var muligheter for andre løsninger; hvem andre enn politikerne og administrasjonen kunne og burde finne ut av det? Men de valgte «å ikke tenke sjæl». Hvor var «politikernes mot og selvstendige tenkning» da?

Nå viser det seg altså at det hele tiden har vært muligheter for utredninger og løsninger hvor jernbanestasjonen er lagt utenfor sentrum, som på Hamar, i Holmestrand og Sandefjord. I Tønsberg har de vært så våkne at de har forkastet et av de to forslagene til BaneNor slik at statsforetaket er nødt å vurdere og utarbeide et nytt forslag som er bedre tilpasset lokalgitte forhold. Et krav fra Stortinget til BaneNor er, etter hva jeg har fått opplyst, at BaneNor må legge fram to endelige forslag for hver enkelt by uansett hva de måtte finne på underveis.

NB! Uansett hva BaneNor foretar seg ville det være helligbrøde å skille Kilen fra Bøkeskogen med jernbaneskinner, eller ødelegge Bøkeskogen. Dette området er for meg nærmest hellig!

Kjell Ronald Hansen

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *