Innvendinger og avvisning av Bergeløkka-forslaget

“Alle høyder må nødvendigvis oppgis i koter, det vil si antall meter over havnivået, for at man skal kunne forstå noe som helst.” skriver Kjell R. Hansen.

Foto:Kjell R.Hansen

 

Innvendinger og avvisning av Bergeløkka-forslaget

Finn Walther Fjellanger, Pål Langvik og Anders Haugene har sammen utarbeidet et høringsforslag, Jernbanestasjon på Bergeløkka, adressert til Larvik kommune: Høring – Kommunedelplan med konsekvensutredning for dobbelt spor Stokke – Larvik.

BaneNor har sett nærmere på dette forslaget som ble gjengitt i Østlands-posten 27. mars. Og det har blitt grundig vurdert av ansatte knyttet til etaten med fagkompetanse innen spor, vei, konstruksjon, plan/konsekvensutredning, hydrologi og geoteknikk. Konklusjonen er at forslaget trolig krever en ombygging av veisystemet. Dette har Statens vegvesen fastslått er helt uaktuelt. Heller ikke BaneNor ser det som aktuelt å utrede Bergeløkka-alternativet. Så langt ifølge et innlegg på kommentarsiden av Hanne Sophie Solhaug, prosjektsjef i BaneNor, i ØP 11. april.

Jeg for min del vil uten videre gjøre det klart at jeg er mest opptatt av, og bekymret for, konsekvensene med jernbanetraséen på åpen viadukt mellom Bøkeskogen og Kilen i forbindelse med Bergeløkkaforslaget.

For strekningen Utsikten (Larviksporten, gamle E-18) – Bergeløkka skriver forslagsstillerne følgende: «Deretter går traséen videre på en åpen viadukt over en lengde på ca. 200m nord for Bøkeskogen og syd for E-18. Så føres traséen inn på nordsiden av Bergeløkka med en stasjon på toppen av Bergeløkka-platået. Fra stasjonen som ligger på ca. kote 42 (42 meter over havet, min anm.), føres traséen videre på bru/viadukt over den nye trafikkmaskinen på Farriseidet nord for de nye rundkjøringene og syd for den nye E-18 brua. Den østre av disse rundkjøringene nærmest Bergeløkka ligger på ca. kote 34 (34 meter over havet).»

I tillegg skriver forslagsstillerne om området mellom Bøkeskogen og Farriskilen: «Støyen fra en åpen viaduktløsning vil være minimal i forhold til tidligere støy fra biltrafikken på gml. E-18 forbi Bøkeskogen. Med helsveisede skinner som man nå bruker, og en viadukt formet som et trau med vertikale støydempende betongmurer på hver side av viadukten og som fører den lille støyen som forekommer «rett til værs», vil man bare høre et svakt brus når toget passerer.»

Det forslagsstillerne derimot ikke presiserer er hvor høyt jernbanetraséen vil ligge i forhold til Farriskilen, det vil si hva kotehøyden (antall meter) er i gjennomsnitt i dette området. Alle høyder må nødvendigvis oppgis i koter, det vil si antall meter over havnivået, for at man skal kunne forstå noe som helst. I dette høringsforslaget skal jernbanestasjonen på Bergeløkka ligge på kote 42 (42 meter). Stigningsgraden/helningsvinkelen på skinnegangen kan ifølge BaneNor maksimalt være 1,7%, altså 1,7m pr. 100m. Fra jernbanestasjonen bort til midten av den gamle viadukten for E18 er det ca. 500m; da blir jernbanesporet altså tilsvarende lavere her: 1,7m x 5 = 8,5m. Kotehøyden for jernbanesporet ved midten av den gamle viadukten for E18 blir altså 42m – 8,5m = 33,5m. Vannstanden i Farris har kote 22 (22 meter over havet). Jernbanesporet på viadukt ved dette punktet mellom Dalheimveien og Lille Utsikten vil da ligge 33,5m – 22m = 11,5mover Farriskilen. – Avstanden mellom Larviksporten og Lille Utsikten er dessuten ca. 650m hvor traséen stort sett nødvendigvis må gå på åpen viadukt tett inntil og forbi Bøkeskogen, ikke 200m med åpen viadukt som forslagsstillerne forespeiler.

Med kote 33,5 (33,5 m over havet) for jernbanesporet ved midten av den gamle viadukten til E18, og med stigningsgraden/helningsvinkelen 1,7% på sporet opp til stasjonen på Bergeløkke, må også toppen av Lille Utsikten sprenges bort. Koten for toppen av Lille Utsikten er 54m, og koten for jernbanestasjonen på Bergeløkka er 42m. Da må 12m av toppen fjernes for å komme på samme nivå som stasjonen, 54m – 42m = 12m. Dessuten må ytterligere 2m fjernes på grunn av stigningsgraden/helningsvinkelen fra Larviksporten, gamle E18, opp til Bergeløkka..

Fjellanger, Langvik og Haugene utdyper også følgende i sitt forslag, som tidligere gjengitt: «Deretter går traséen videre på en åpen viadukt over en lengde på 200m nord for Bøkeskogen og syd for E-18.». Dette er mildest talt en sannhet med modifikasjoner. Avstanden mellom Bøkeskogen og miljøtunellen til nye E18, er jo ikke mer enn ca. 40m i gjennomsnitt for denne strekningen! Altså en meget smal korridor. Og den er ca. 650m lang, fra Larviksporten til Lille Utsikten, hvor traséen stort sett nødvendigvis må gå på en åpen viadukt, ikke 200m som forslagsstillerne hevder. Da må nedre del av Bøkeskogen mot viadukten fjernes for alltid på grunn av denne traséen/viadukten. Dessuten må Bøkeskogen hugges et stykke opp mot festplassen på grunn av byggevirksomheten og avkjøringsveier i anleggsperioden. For øvrig er det innlysende at heller ikke Statens vegvesen vil godta bygging av en jernbaneviadukt akkurat her, så nærme miljøtunellen. Statens Naturforvaltning som er øverste organ for Bøkeskogen, vil nok heller ikke akseptere dette.

Jeg har nettopp, i et innlegg på debattsiden på ØP-nett, gratulert og takket Statens vegvesen og alle involverte aktører med utmerkelsen Årets Anlegg 2018 for prosjektet E18 Bommestad-Sky. Og jeg er svært takknemlig og glad for den løsningen som ble valgt på denne strekningen med alle sine utfordringer, nær sagt i full forståelse med alle oppsittere og andre berørte. De har nærmest gitt oss den naturlige overgangen mellom Bøkeskogen og Kilen tilbake! – Og så skulle vi altså muligens i stedet bli påført en dobbeltsporet jernbane her på åpen viadukt med togsett som til tider passerer med 250 km/time og med en slamrende godstrafikk. Et svært inngrep i dette flotte natur- og kulturlandskapet som aldri vil kunne tilbakeføres. Jeg antar at medlemmene av Bøkeskogen og Kilens venner, hvor også jeg er med, finner dette meningsløst! Og alle andre som vil verne om naturen her oppe.

Til slutt vil jeg ta med kommentaren til ansvarlig redaktør Terje Svendsen i ØP 6.april 2019 hvor han skriver i forbindelse med forslaget om jernbanestasjon i Indre Havn: «Og der (ved Pauler, min anm.), mens toget fór forbi, gikk det virkelig opp for meg hvor ille det vil bli hvis noe sånt (en jernbaneviadukt, min anm.) skal vokse ut fra fjellet borte ved Bedehuset og fullstendig dominere det åpne området bort til Tollboden og videre opp Hammerdalen.». Disse refleksjonene til Svendsen mener jeg også i høyeste grad bør kunne gjelde for forslaget om jernbane på viadukt mellom Utsikten (Larviksporten, gamle E18) og Lille Utsikten og videre til Bergeløkka.

Når det gjelder BaneNors to stasjonsforslag, i Indre Havn eller Kongegata, forholder jeg meg, i likhet med mange andre, til disse som «pest» eller «kolera», altså fullstendig uakseptable for byen og kommunen. Med tanke på en jernbanestasjon på Bergeløkka føler jeg meg fristet til å bruke en lignende betegnelse.

For å være mest mulig løsningsorientert og konstruktiv har jeg selv utarbeidet/tegnet et konkret kart/traséforslag for jernbane gjennom Larvik by, fra Farriselva til Lågen nord for Hegdal og med jernbanestasjon ved Elveveien/Lågen. Dette forslaget som også er basert på en del tanker/betraktninger av Tor Bjørvk, har vært vist både i ØP og på Bøkebloggen tidligere. Dessuten har det blitt sendt til Larvik kommune som et høringsforslag. Her har jeg også anført eksakte kotehøyder på en del valgte punkter på traséen. Dessuten kotehøyden på terrenget over skinnegangen på disse punktene, basert på Googles norgeskart.no. Dette for å dokumentere at det er tilstrekkelig med masse over tunellen med en tunellhøyde på 8m. – Hvis noen konkluderer med at et slik forslag er bortkastet, kan jeg jo vise til jernbanestasjonen i Sandefjord som slett ikke skal ligge i sentrum av byen, men i nærheten av Sandefjord videregående skole. I Sandefjord har innsigelser også ført til at jernbanetraséen nå er lagt utenfor et meget brukt og populært turområde.

Kjell Ronald Hansen

 

Les også innlegget “Elitens» råkjør om stasjonsplassering – ren maktmisbruk!” på denne linken. 

Les også innlegget “Forslaget til stasjonsplassering på Bergeløkka.” på denne linken.

 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Samarbeid lønner seg i det lange løp.

“Jeg stemmer for å vite hva som er mulig, hva som er best for miljøet, innbyggerne og utviklingen av Larvik,” skriver Magdalena Lindtvedt.

Foto:Bøkebloggen

 

Samarbeid lønner seg i det lange løp.

Konstruktive diskusjoner og åpenhet tar oss fremover. Steile fronter er aldri godt for noe, for da går det alt for ofte prestisje i de ulike standpunktene. Er det der vi har havnet? For det har vært et samarbeid mellom formannskapet og Bane Nor, der man etter hvert har utelukket alternativer for å til slutt lande hvilke alternativer man ønsket å grave enda dypere i, og gjennomføre konsekvensutredninger. Nå står vi oppe i en diskusjon om næringslivets forutsetninger, utviklingen for Larvik by og innbyggerne som skal flyttes på. Og til syvende sist er vårt høyeste ønske at flere skal ta toget. Derfor er alle tjent med et godt samarbeid.

Når innbyggerne våkner hevder noen at det er for sent, og vi har lest og fulgt med på de argumentene om at vi må lande jernbanesaken nå. Vi hadde vært rørende enig med flertallet hvis vi hadde fått belyst de alternativene som ligger utenfor bykjernen.

Så, de steile frontene; kan vi snu dem til at alle innbyggere i Larvik heier på utviklingen? Har de harde ordene og insinuasjoner bare skapt et enda større avstand? Vi mener det er vanskelig å skape dette felleskapet uten at folk kjenner fakta; det er trolig her den største utofrdringen ligger.

Venstre vil ikke være med på at vi øker avstanden. Vi vil virkelige at Bane Nor nå skal se på et tredje alternativ, og det fort – det er ingen grunn til at vi ikke skal kunne rekke det. I Sandefjords Blad kunne vi nemlig lese onsdag tiende april at de nå har utredet enda et alternativ i Sandefjord. Både folket og politikerne applauderer forslaget, fordi at man sammen skal heie frem utviklingen av Sandefjord. Man har gjort det som følge av press fra folket og fra politikerne. Og nå er mange flere fornøyd, og trolig finner man en løsning alle kan slå seg til ro med.

Det er derfor Bane Nor bør ta det samme ansvaret her. Det har kommet både tegninger og forslag på flere alternativer, og det samlende aspektet er at disse ligger noe utenfor bykjernen, og at det er god plass til parkering. Venstre er ikke opptatt av en bestemt løsning per nå, men vi er opptatt av at det fremmes en løsning til.

For oss handler valgene for jernbanene ikke når det var for seint eller når vi burde ha stemt hva, men at frontene i Larvik mellom innbyggerne må tas på alvor. Dette kan vi gjøre med klokt lederskap. Det er trolig mye viktigere isolert sett enn hvilken løsning vi til slutt lander på.

I fremtiden vet vi hvordan løsningen ble, men det vi vet i dag er at det er vi som velger vei frem til endelige vedtaket. Dette er det eneste vi vet noe om. Resten hører til fremtiden. Vedtaket i juni kan tas med høy legitimitet hos folket der folks engasjement har blitt håndtert klokt.

Jeg som sosialliberal stemmer for flere alternativer for å møte diskusjonene og engasjementet blant folk. Jeg stemmer for å vite hva som er mulig, hva som er best for miljøet, innbyggerne og utviklingen av Larvik. Og jeg stemmer for at alle skal bli trygge på vedtaket om plassering til slutt.

Når det kommer til stykket er vi alle enige om at flere skal ta toget. Og kanskje er det akkurat den effekten dette engasjementet bidrar til; at flere begynner å ta toget.

La oss få til det.

 

Magdalena Lindtvedt
Ordførerkandidat, Larvik Venstre

 

Les også innlegget “Elitens» råkjør om stasjonsplassering – ren maktmisbruk!” på denne linken. 

Les også innlegget “Forslaget til stasjonsplassering på Bergeløkka.” på denne linken.

 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 

Gratulerer og Takk! Årets Anlegg 2018: E18 Bommestad-Sky

 

“Jeg vil med dette gratulere Statens vegvesen og alle involverte aktører”, skriver Kjell R. Hansen.

Foto:Kjell R.Hansen

Gratulerer og Takk!

Jeg vil med dette gratulere Statens vegvesen og alle involverte aktører med utmerkelsen Årets Anlegg 2018 for prosjektet E18 Bommestad-Sky. Og jeg er svært takknemlig og glad for den løsningen som ble valgt på denne strekningen med alle sine utfordringer, så vidt jeg vet i full forståelse med alle oppsittere og andre berørte. Dere har nærmest gitt oss den naturlige overgangen mellom Bøkeskogen og Kilen tilbake!

Som barn under og like etter Krigen bodde jeg i Bøkelia. Da badet vi på Bondestranda ved Farriseidet, der hvor Farrisbåten lå, og ved «Det rø lae» og Skjæret, der hvor det nå er fylt ut og hvor Hundeklubben ligger i dag. I 15 år gikk jeg her i Bøkeskogen og Kilenområdet som pensjonist med min gode venn, hunden Chiko, over 250 dager i året, og fortsatt oppsøker jeg mitt «Jordbærsted» flere ganger i uka.

Jeg har fulgt med i hele byggeperioden og i årenes løp tatt tusenvis av bilder i dette området. Fremdeles følger jeg arbeidet med de to rundkjøringene og nytt lokalveisystem ved Farriseidet med stor interesse og er svært fasinert av planleggingen, logistikken og forflytting av store mengder med jordmasser o.l.

Jeg er medlem av Bøkeskogen og Kilens venner og har sikkert alle med meg når jeg kort og godt sier/skriver: «Gratulerer og Takk!».

 

Kjell Ronald Hansen

Foto: Kjell R.Hansen

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

«Elitens» råkjør om stasjonsplassering – ren maktmisbruk!?

“Det råkjøret «eliten» hittil har stått for, er under en hver kritikk,” skriver Erik A. Sørensen.

Tegning: Magnor Pettersen

 

«Elitens» råkjør om stasjonsplassering – ren maktmisbruk!?

Makt, manipulasjon og propaganda. Har folket; Larviks innbyggere, egentlig noe de skal ha sagt, når de tre kreftene; kapitalmakten (Treschow-Fritzøe), den politiske makten (ordføreren fra Ap og opposisjonslederen fra H) og ØP som pressemakten (redaktøren i ØP) har bestemt seg for at den fremtidige jernbanestasjonen skal være i Kongegata?

Bergeløkka var foretrukket i en meningsmåling gjennomført av Opinion AS i januar 2019, med Indre Havn på en god andre plass og Kongegata på tredjeplass. Men flertallet i kommunestyret har gang på gang avvist BedreLarviks ønske om å inkludere Bergeløkka som et mulig alternativ. Det ble ikke engang krevd utredet. Det er ikke tilstrekkelig sentrumsnært skal vite. Nært nok mente den største gruppen i meningsmålinga.

Folkeavstemning blir kategorisk avfeid av lederne i FrP, H og Ap. Redaktøren i ØP skriver at prosessen har vært lang og grundig, selv om det sto å lese i ØP i mars 2017 at både ordfører og opposisjonsleder allerede hadde bestemt seg for Kongegata! Den 30.3. bretter ØP ut en tosiders reportasje i form av en mulighetsstudie for Indre Havn, (finansiert av Treschow-Fritzøe), som kanskje burde være merket annonse. Ikke overraskende er den beste plassering iflg. arkitekten, som altså er betalt av Treschow-Fritzøe: Kongegata! På Bergeløkka har nemlig den samme arkitekten, tidligere tegnet en ny bydel for Treschow-Fritzøe. Så, den 7.4. en ny reportasje i ØP. Denne gangen med en ekspert om hvilken katastrofe og konsekvenser det kan få om beslutningen utsettes og innbyggerne får innflytelse og gehør. Svartmaling og skremmescenarioer presenteres ØP’s lesere nesten daglig om alle andre løsninger enn; Kongegata!

Ap har som sagt gjort kjent, som hos H og FrP, at man absolutt ikke skal ha noe av en folkeavstemning. Den risikoen ønsker ikke Ap m.fl. å ta. Men et kommende medlemsmøte i Ap med et titalls medlemmer som møter, skal derimot besegle skjebnen til Larvik mht. stasjonsplassering!? Kommunens øvrige 47.000 innbyggere må derfor bare pent innfinne seg med at et titalls medlemmer i Ap på et medlemsmøte senere i år, kan være tungen på vektskåla i stasjonsspørsmålet. Snakk om dårlig forankring, den politiske makten, ØP redaktøren og Treschow sfæren kan kanskje heve glasser, men det gjenstår nå å se om medlemmene i Larvik Ap er så enige med «eliten».

Det er nå avdekket grove feil i BaneNOR’s rapporter. Kommunestyret bør derfor sette foten ned, og be om at et tredje alternativ utredes; Bergeløkka. Bergeløkka blir med all sannsynlighet langt rimeligere både for Larvik og Norge – noe som også vil glede både regjering og Storting. Hastverk er lastverk.

Noen få gårdeiere i sentrum spekulerer kanskje på å få et godt oppgjør ved ekspropriasjon, om stasjonen kommer i Kongegata. Langt flere som bor og virker i sentrum håper jernbanen aldri kommer midt gjennom byen i 100-200 km/t. Bergeløkka vil skåne og bevare sentrum, og vil åpenbart koste langt mindre, da knapt et hus må rives og erstattes. Bergeløkka vil i tillegg by på en bedre tilgjengelighet for alle som bor i hele kommunen vår.

Kommunestyremøtet i juni er neste stopp for videre prosess. Innen den tid håper jeg et flertall i kommunestyret erkjenner at man er på feil spor. Et tredje alternativ må utredes og deretter bør folket få lov til å gi uttrykk for hva de mener gjennom en folkeavstemning. På den måten forankrer man beslutningen. Det er i vår felles interesse at vi får en fremtidig stasjonsplassering med høy oppslutning. Det råkjøret «eliten» hittil har stått for, er under en hver kritikk! Vi må stå langt mer samlet om plassering og den må være forankret med kommunens innbyggere.

 

Erik A. Sørensen,
Gruppeleder BedreLarvik

 

Les også innlegget “David mot Goliat” på denne linken. 

Les også innlegget “Forslaget til stasjonsplassering på Bergeløkka.” på denne linken.

 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Ja til båtrace og ja til Stavernfestivalen!

“Båtrace og Stavernsfestivalen gir meromsetning for handels- og servicenæringen,” skriver Erik A.Sørensen.

Bilde: Skjermdump Power Boat Racing World

 

Ja til båtrace og ja til Stavernfestivalen!

Noen få mener at et båtrace i Larviksfjorden er så destruktivt for miljøet at dette ikke bør arrangeres i Larvik. Jeg er dypt uenig. Dette ønsker jeg velkommen i likhet med andre event og folkefester! Motorene er standard produserte utenbordsmotorer som tilfredsstiller de strengeste miljø- og utslippskrav.

Ønsker fåtallet av personer som er i mot dette båtracet, også å avvikle all aktivitet, show og «folkefester» i en eller annen form? Skal all ekstraordinær aktivitet som feks. Stavernsfestivalen, som fører til økt transport, et større konsum og forbruk av energi være uønsket, eller er det bare motorsporstaktivitet i en eller annen art som er fy fy og uønsket?

Stavernsfestivalen er for mange et stort event om sommeren, men tenk hva denne festivalen generer av forurensning; transport, energi, konsum og forbruk, samt støy forurensing… Samtidig generer Stavernsfestivale, som det kommende båtracet, meromsetning og merinntekter til handels- og servicenæringen, som sårt tiltrengte inntekter for Larvik kommune! Dette er i sum bra. Attraktivitet, aktivitet og inntekter!

For meg som politiker er det viktig å bidra og være med på å tilrettelegge for aktiviteter som bidrar til at langt flere besøker kommunen vår, bruker penger her og kanskje tom. bosetter seg hos oss for det er et godt tilbud her. Båtrace og Stavernsfestivalen gir meromsetning for handels- og servicenæringen, samt indirekte inntekter til kommunen i form av arbeidsplasser. Jeg oppfatter også at et stort flertall i Larvik heier også ønsker dette velkommen!

En helg av 52 helger i året burde alle kunne heie på dette. Begge deler!

Heia Stavernsfestivalen og heia båtrace!

 

Erik A. Sørensen,
Gruppeleder BedreLarvik

 

 

Les også innlegget “Skal dette være Larviks miljøprofil?.” på denne linken.

 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 

BaneNor og Larviks politikere vil vente!

“Jeg skal studere jernbanelegging og stasjonsplassering i Vestfold og spesielt i Larvik,” skriver Kjell R. Hansen.

Foto:Kjell R. Hansen

BaneNor og Larviks politikere vil vente!

Jeg kan i dag meddele at jeg er tatt opp ved Humboldt Universitet zu Berlin, grunnlagt av Wilhelm
von Humboldt.

Her blir jeg gratulert av hans bror Alexander von Humboldt, kjent naturforsker som har gitt navnet til Humboldtstrømmen i Stillehavet utenfor kysten av Sør-Amerika.

Jeg skal studere jernbanelegging og stasjonsplassering i Vestfold og spesielt i Larvik. Jeg har kunnet si ja til dette takket være et generøst stipend fra BaneNor.

Jeg har nå også fått bekreftet at BaneNor og Larviks politikere har kommet i dialog slik at de vil vente med jernbaneutbyggingen og stasjonsplasseringen inntil et nytt og bedre forslag ligger på bordet. Til glede for hele lokalsamfunnet.

Kjell Ronald Hansen
Seniorstudent/stipendiat

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *