Mye flotte biler på torget i Larvik sentrum i dag.

 

Foto: Bøkebloggen

Mye flotte biler på torget i Larvik sentrum i dag.

Det var mye folk i Larvik sentrum under dagens Cars & Coffee treff.

Arrangører var : Norwegian MG Drivers Club og Vestfold Sportsvognklubb

 

Her kan dere ta en titt på en del av de flotte bilene.

Foto: Bøkebloggen
Foto: Bøkebloggen
Foto: Bøkebloggen
Foto: Bøkebloggen
Foto: Bøkebloggen
Foto: Bøkebloggen
Foto: Bøkebloggen
Foto: Bøkebloggen
Foto: Bøkebloggen
Foto: Bøkebloggen
Foto: Bøkebloggen
Foto: Bøkebloggen
Foto: Bøkebloggen
Foto: Bøkebloggen

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 

 

Rune Høiseth og Arbeiderpartiet i Larvik taper 16 prosent av stemmene.

 

Foto:larvik.kommune.no

Rune Høiseth og Arbeiderpartiet i Larvik taper 16 prosent av stemmene.

Arbeiderpartiet i Larvik taper 16 prosentpoeng og får bare en oppslutning på 21,4 prosent i siste meningsmåling.

Arbeiderpartiet har hatt ordføreren siden 2011.

Her kan dere høre hvordan Rune Høiseth skal vinne tilbake velgerne i innspurten på valgkampen. Hør intervjuet på NRK lørdag morgen på denne link.

 

Les også Kjendlie Felumbs tidligere  innlegg “Dette er et ran” på denne link. 

Les saken hvor NRK intervjuet ordfører, BedreLarvik og prosjektsjef i Bane Nor etter beslutningen i kommunestyret her.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Så var allikevel vårt traseforslag teknisk gjennomførbart.

“Bane NOR har gjort hva de har kunnet for å torpedere vårt forslag til jernbanetrase nord for byen,” skriver Pål Langvik, Finn W. Fjellanger og Anders Haugene.

 

Så var allikevel vårt traseforslag teknisk gjennomførbart.

Bane NOR har gjort hva de har kunnet for å torpedere vårt forslag til jernbanetrase nord for byen med stasjonsplassering på Bergeløkka.

Vår trase går fra knutepunkt Furustad i Sandefjord. Videre i deler av Verningenkorridoren og i tunnel under Verningen og jordbruksarealene ved Verningen. Tunnelen under Verningen kommer ut i dagen på Bommestad der traseen går videre over Bommestad og Lågen på en høyereliggende viadukt og inn i ny tunnel med innslagspunkt på Kverken. Traseen følger tilnærmet den gamle E-18 traseen i fjelltunnel og dels tunnel i løsmasser. Og går i tunnel like under den gamle Larviksporttunnelen og derifra nord for Bøkeskogen på en åpen viadukt før den går inn på stasjonsområdet på Bergeløkka. Fra stasjonen går traseen på viadukt over den nye trafikkmaskinen på Farriseidet, mellom den nye E-18 broen og de to nye rundkjøringene. Derifra går traseen inn i Martineåsen og tilkobles den eksisterende tunnelen der.

I forstudierapporten har Bane NOR allerede utelukket stasjon på Bergeløkka. I rapporten har Bane NOR beskrevet en trase som går gjennom sentrum og videre til Bergeløkka via en tunnel tvers gjennom Bøkeskogen med det resultat at man må grave for tunnelen gjennom Bøkeskogen som følgelig i h.t. Bane NOR vil bli drenert ut og bli ødelagt. Allerede på dette stadium malte Bane NOR seg inn i et hjørne der Bergeløkka ble utelukket.

I løpet av tiden etter at vårt forslag ble kjent, har Bane NOR kommet med en rekke uriktige utsagn for å torpedere vårt forslag og hindre at dette blir utredet på en objektiv og saklig måte. Bl.a.:

Vår trase vil føre til at Bøkeskogen blir drenert ut og ødelagt. Traseene vil føre til at Farriskilden blir ødelagt. Stasjonen på Bergeløkka må graves ned til en dybde som svarer til ca. 5 m under elveleiet i Farriselva for å passere Farriseidet. Vår tunnel vil måtte føres ned til den samme dybden som den nye E-18 tunnelen som går helt ned til ca. 4 m under havets overflate, hvilket ville ha medført at vår trase hadde blitt alt for bratt i forhold til de begrensningene Bane NOR setter (maks stigning på 1,7%) Bane NOR har nå selv innsett at disse påstandene var feil.

Det hele toppet seg da Bane NOR ved sin innleide konsulent på formannskapsmøtet den 12.6.19 før ferien feilinformerte og påsto at svingradiusen inne på stasjonsområdet på Bergeløkka er på 400 m, mens vi har beregnet denne radiusen til å være 1872 m som uten problemer kan økes til 2000 m for å tilfredsstille Bane NOR’s krav. I det sist reviderte (rev. 6A) fra juni 2019 av Temarapport Bergeløkka i Fig, 4-1 og 4-2 tegnet Bane NOR inn «vår trase» gjennom stasjonsområdet på Bergeløkka og over selve trafikkmaskinen på Farriseidet og la hele svingkurven (med liten svingradius) for traseen inne på stasjonsområdet og lot traseen gå rettlinjet over trafikkmaskinen, for liksom å underbygge sin uriktige påstand om radiusen på 400 m inne på stasjonsområdet. Mens vi på våre tegninger har sett for oss at traseen skal gå i en stor bue med stor svingradius gjennom hele stasjonsområdet mens traseen gjennom trafikkmaskinen skal derimot gå i en kurve gjennom trafikkmaskinen (og ikke rettlinjet som Bane NOR har foreslått). Det kan nok forklare at Bane NOR har kommet med feil svingradius for traseen inne på stasjonsområdet. På en videofilm som vi har laget av vår mulighetsstudie og som har vært vist på diverse FB-sider inkl. Op.no, kan man også studere traseen på stasjonsområdet og over Farriseidet. Se filmen på denne link. 

Tidligere påsto også Bane NOR at gjennomgående tog ikke kan holde en større fart enn 110 km/t over trafikkmaskinen på Farriseidet p.g.a. svingradiusen på selve trasekurven over den nye trafikkmaskinen. I den reviderte rapporten har Bane NOR rettet denne hastigheten til max 80 km/t p.g.a. den krappe kurven på traseen som de nå har tegnet inn på stasjonsområdet og som avviker med våre planer som angitt over. Men Bane NOR kan akseptere at hastigheten for gjennomgående tog i Indre havn kan ha en maks hastighet på 100 km/t som Bane NOR senere reduserte til 90 km/t. Ved å bruke vår kurve gjennom trafikkmaskinen og stasjonsområdet, vil man komme til en høyere hastighet her (ca. 110 km/t som tidl. angitt av Bane NOR)

Vi må imidlertid lokalt heve avkjøringsveien til E-18 (sydgående) fra den nye vestre rundkjøringen, for å få traseen inn under veien og videre fram i tunnel inn til eksisterende tunnel i Martineåsen.

Bane NOR skriver i den samme rapporten: For Bergeløkkalinja er deler av linja, slik den ligger nå,  meget vanskelig å gjennomføre som følge av E18 tunnelens nærhet til linja. For det første vil vi påpeke at det kun er ved selve innslaget for ny jernbanetunnel på Kverken at nærheten til E-18 tunnelen kan føre til at E18 trafikken gjennom tunnelen må stenges i en kortere periode (p.g.a. sprengningsarbeider der). Den nye tunnelen for jernbanen ligger ellers med god avstand både horisontalt og vertikalt til E-18 tunnelen som i går meget dypt og helt ned til ca. 4 m under havets overflate.

I første Temarapport Bergeløkka fra des. 2018, var det tydelig at Bane NOR ikke hadde forstått vårt forslag. I den sist reviderte, (revisjon 6A), av Temarapport Bergeløkka fra juni 2019 har Bane NOR tydeligvis forstått mer av vårt forslag, selv om de fremdeles har enkelte innvendinger, men bemerker samtidig at Bergeløkkalinja på langt nær er så detaljert vurdert som de andre korridorene fra Virik (Furustad) til Kleivertunnelen. Men temarapporten konkluderer gledelig med at alle konstruksjonene i Bergeløkkelinja vil være teknisk gjennomførbare, men peker samtidig på visse utfordringer.Som vi har påpekt, vil vårt forslag være mulig å gjennomføre med en løsningsorientert innstilling, der man fokuserer på løsninger og ikke i for stor grad på problemer. Les hele Bane NORs rapport på denne link.

I kommunestyret den 21.08.19 ble kommunedelplanen med Kongegatealternativet dessverre p.g.a. Høyre, Ap, Sp og SV valgt med stort flertall (30 mot 13). Jernbanedirektøren har nå bekreftet at det blir dyrt å bygge jernbane gjennom byene med stasjonsplassering i sentrum av byene, og vil nå rette fokuset på kostnadssiden ved IC-prosjektet og de ulike delstrekningene. Med et kostbart Kongegata-alternativ som tidligere (foreløpig) er kalkulert til ca. 1 milliard dyrere enn Indre havn-alternativet, er sjansen nå meget stor for at Kongegata-alternativet bortfaller. Og man sitter igjen med Indre havn-alternativet, hvis man ikke klarer å enes om et 3. og rimeligere alternativ som kan overbevise/aksepteres av Jernbaneverket og Samferdselsdepartementet. Traseen nord for byen som omtalt for Bergeløkka-alternativet (som også gir en mulighet for stasjon på Bommestad) er også 400 m kortere enn den korteste av Bane NOR sine forslag til traseer gjennom Larvik, og vil derfor også gi en stor samfunnsmessig besparelse og vil korte ned reisetiden.  I tillegg unngår man å rasere sentrum samt å rive en eneste bolig.

Bruk derfor din stemmerett i århundrets viktigste kommunevalg i Larvik og stem på partier som går inn for snarlig å få utredet et 3. alternativ og som bl.a. BedreLarvik ønsker, før Jernbaneverket og Staten overtar styringen og bestemmer seg for Indre havn-alternativet.

 

Larvik 29.08.19

Pål Langvik, Finn W. Fjellanger, Anders Haugene.

 

Les også Kjendlie Felumbs tidligere  innlegg “Dette er et ran” på denne link. 

Les saken hvor NRK intervjuet ordfører, BedreLarvik og prosjektsjef i Bane Nor etter beslutningen i kommunestyret her.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 

Det nærmer seg valget.

“Nå ber jeg leserne få med seg følgende: Arbeiderpartiet og Høyre har gjort sine valg,” skriver Tore Larsen.

Foto: Bøkebloggen, høyre.no, ap.no

Det nærmer seg valget.

I vår kommune har det siste året Bane NOR og jernbaneplassering vært den store saken. Nå ber jeg leserne få med seg følgende: Arbeiderpartiet og Høyre har gjort sine valg. De går for Kongegata-alternativet. Vi vet hva dette vil bety for mange. Svært mange.

I mine innlegg har jeg ved flere anledninger utfordret både AP og Høyre om å svar på hva de vil gjøre med dem som blir tvangsflyttet og brutalt kastet ut av sine boliger og hvordan de vil løse dette. Til nå har ingen svart, og det bør leserne få med seg. Særlig alle dere som vi vet vil bli berørt.

At Høyre bryr seg lite om dere, kommer ikke på meg som noen overraskelse . Men at Arbeiderpartiet kan være med på galskapen, er helt ubegripelig. Jeg trodde de hadde mer omtanke for menneskene, og lot det gå foran.

Mitt stemmevalg denne gang blir for meg enkel. Og nok en gang til alle dere som blir berørte av AP og Høyres beslutning: Vil dere virkelig stemme på noen av disse?

Godt valg!

Tore Larsen

Les også Kjendlie Felumbs tidligere  innlegg “Dette er et ran” på denne link. 

Les saken hvor NRK intervjuet ordfører, BedreLarvik og prosjektsjef i Bane Nor etter beslutningen i kommunestyret her.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Rasering rundt Naturskolen og Padlehytta

“Det er til å gråte av at kommunen har utredet disse planene,” skriver Kjell Ronald Hansen.

Rasering rundt Naturskolen og Padlehytta

I ØP 9. 10. hadde Øystein Tomter, æresmedlem i Larvik og Omegn Turistforening, et åpent brev til rette vedkommende i Larvik kommune i forbindelse med planlagte arbeider ved Larvik Naturskole og Padlehytta. Uansett hva kommunen bestemmer seg for, så forventet, og forventer, han et svar på dette brevet. – Også jeg finner det nødvendig å uttrykke dyp bekymring for disse planene.

Dersom Turistforeningen i Larvik mener noe med sitt forhold til naturen, bør den med øyeblikkelig virkning trekke seg ut av Padlehytta-prosjektet og området ved Framnes og Naturskolen. Saken er den at kommunen vil grave grøfter, lage fyllinger av pukkstein og valse ned store deler av området med anleggsmaskiner. Dette for å legge ut rør og kummer for vann og kloakk til Naturskolen og Padlehytta, og for å oppgradere bygningene.

Bruken av Naturskolen, Padlehytta og området i sin helhet er etterhvert blitt så omfattende at kommunen nå har sett seg nødt til å bygge skikkelige sanitæranlegg, dessuten dusjanlegg på Naturskolen. Mattilsynet har også presset på for en slik løsning som en følge av forurensningen til Farrisvannet, vår drikkevannskilde.

Dette er jo fullstendig galmannsverk! Området ved enden av Dalheimveien, våtmarksområdet med den vidunderlige lukta av myr og pors, kanalen og øya med Kattestranda. Hele denne enestående biotopen vil jo bli ødelagt! Det blir som å sage over den greinen vi sitter på. Hvilke andre byer har en slik biotop i gangavstand fra sentrum? Med slike inngrep kan «Naturskolen» like gjerne ligge et annet sted.

Det er til å gråte av at kommunen har utredet disse planene. Administrasjonen burde jo uten videre innsett at planene er fullstendig i strid med de naturgitte forholdene. At kommunen i tillegg engasjerer utenforstående ekspertise og betaler 100.000 kroner for utredningen, er som å kaste penger ut av vinduet. Enda verre er det at planene nå er i ferd med å realiseres med en kostnadsramme på 4 millioner kroner. Dette må stoppes!

«Over sumpen der det i dag går trebruer, foreslåes det å fylle opp med stein og etablere tursti på fast grunn», heter det i en artikkel signert journalist Nils-Erik Kvamme i ØP som har hatt kontakt med Sune Hansen i Larvik kommune. – Men fri å bevare! Det vil jo ødelegge hele gjennomstrømningen i kanalen som også er en biotop for bever.

I samme artikkel blir også leder av Larvik og Omegn Turistforening, Ola Leinæs, intervjuet. Og utrolig nok er han positiv til oppgraderingene! På vegne av foreningen er han spesielt opptatt av å bevare Padlehytta og forlenge festekontrakten med tanke på fortsatt drift. Leinæs avslutter intervjuet med å si at dette blir veldig bra for Naturskolen.

Min mening er at Turistforeningen må trekke seg ut av hele området med øyeblikkelig virkning, få stoppet iverksetting av planene og forhindre at uerstattelige naturverdier blir ødelagt. Og Naturskolen for sin del bør redusere virksomheten til et slik nivå at det ikke er nødvendig å bygge sanitæranlegg med vannklosett og dusjer.

Dette bør vel også være en sak for Bøkeskogen- og Kilens Venner? Det hele ligger jo i forlengelsen av Kilenområdet.

 

Kjell Ronald Hansen

 

Les også innlegget “Vil vi virkelig ha sentrum her ?” på denne linken. 

 

Kontakt meg gjerne på mail adresse : [email protected] hvis du har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Prosjekt ny vann- og avløpsløsning til Framnesodden (Padlehytta og Naturskolen)

Kunne det holdt med å investere i et nytt elektrisk toalett til 30 000 kroner ?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Prosjekt ny vann- og avløpsløsning til Framnesodden (Padlehytta og Naturskolen)

Larvik kommune har fått konsulentbistand på et forprosjekt for etablering av vann- og avløpsløsning for Dalheimbukta/Framnesodden i Farris.

Kostnadsramme var inntil kr 250.000,-, alle kostnader inkludert. Nå søkes det om ytterligere kr 200.000,-!

Saken skal opp til behandling i Miljø-og teknikkkomiteen 28 august

Les hele dokumentet ” Framnesodden avløpsløsning” på denne linken.

En slik løsning betyr at halvøya raseres av gravemaskiner som skal grave kloakk. Og kostnadene er nå stipulert til ca 4 millioner kroner.

Kunne det holdt med å investere i et nytt elektrisk toalett på Padlehytta til 30 000 kroner ? For eksempel dette fra Cinderella. 

Denne saken startet med at Larvik kommune /v saksbehandler (avgått kommunalsjef )Tom Henning Ruud  ikke anbefalte videre drift av Padlehytta  i sin innstilling til Mattilsynet og Fylket. Les hele saken på denne linken fra februar 2017. 

Turistforeningen bruker Padlehytta kun i sommerhalvåret  og det bør holde med et nytt elektrisk toalett.

Hvordan kan Larvik kommune med en gjeld på 4 milliarder bekoste et nytt kloakkanlegg stipulert til nærmere 4 millioner kroner til Naturskolen ?

Vi håper Padlehytta får godkjent videre drift med en løsning slik den blir drevet i dag.

 

Les også hva Kjell Ronald Hansen skrev om prosjektet i en sak fra 2018 på denne link. 

 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Mens vi venter på oppstart i Grandkvartalet i Larvik.

 

Foto: Bøkebloggen

Mens vi venter på oppstart i Grandkvartalet i Larvik.

Rivingsjobben med å gjøre plass til Larvik sentrums nye storprosjekt Grandkvartalet startet opp tidlig i juli. Vi leste i lokalavisen at planen var at rivingen skulle være ferdig innen september.

Mandag 19 august forsvant Norsk Sanerings Service sine maskiner fra Grandkvartalet.

Prinsegata 12 og sidebygget på Grand Hotell står fortsatt.

 

 

Mye mulig det er en planlagt utsettelse, men hvis det blir stopp i rivingen noen uker så bør det vel ryddes opp i alt skrotet ?

 

 

Prinsegata er jo tross alt en av hovedveiene opp til Larvik sentrum.

Og det er jo fortsatt noen som har butikk i denne gaten. Bach`s HiFi Produkter holder til i Prinsegata  og det samme gjør Sabo frisør. og Teppe-ogPanel-Service Borghild Skaara&Co.

 I tillegg så er det jo flere store sameier og borettslag som ligger inntil Prinsegata.

Vi får håpe arbeidene snart starter opp igjen og at det ryddes opp i alt som er revet.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Har ikke Larviks politikere lest Bane NOR sin siste rapport om Bergeløkka stasjon?

 

Foto:Bøkebloggen

Har ikke Larviks politikere lest Bane NOR sin siste rapport om Bergeløkka stasjon?

Bane NOR sin første temarapport om Bergeløkka ble laget i desember 2018.

Nå viser det seg at det ble laget en revisjon av denne i juni mnd. 2019.

I den  siste rapport har Bane NOR konkludert med at Bergeløkka er realiserbar, selv om den innebærer visse utfordringer. Du kan lese hele den reviderte rapporten på denne link.

I rapporten er det stor fokus på at Bergeløkka ikke er sentrumsnært nok.
“I tillegg kommer at Bergeløkka ligger utenfor Larvik sentrum og ikke har noen tilknytning til viktige kollektivakser. Området vil derfor ikke kunne få den sentrale plasseringen som er nødvendig for å utvikle et godt og funksjonelt knutepunkt.”

Hvordan kan Bane NOR da gå inn for en ny stasjon i Sandefjord som blir liggende ved Storskolen opp mot Bugården?  Avstanden her er da mye lengre ned til sentrum i Sandefjord enn avstanden ville blitt fra Bergeløkka ned til Larvik sentrum?

Siden Verningen-korridoren ble vedtatt vil det bety mekling hos Fylkesmannen. Hvis en mekling ikke fører frem til enighet, vil saken sendes over til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for behandling.

Hvilke konsekvenser det vil ha for prosjektet er usikkert. Det er heller ikke mulig å forskuttere hvor mange måneder eller år en slik prosess kan ta.

Men nå vil vel både Fylkesmannen og departementet lese den ferske rapporten før det blir tatt noen avgjørelse?

 

Les saken hvor NRK intervjuet ordfører, BedreLarvik og prosjektsjef i Bane NOR etter beslutningen i kommunestyret her.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Dette er et ran.

“For Larvik sentrum, og spesielt oss er Kongegata beslutningen spikern i kista”, skriver Karl-Magnus Kjendlie Felumb.

Foto: Bøkebloggen

Dette er et ran.

For Larvik sentrum, og spesielt oss er Kongegata beslutningen spikern i kista , et RAN .
Vi har vært på Torvet siden 1860 i Larvik siden 1851.Og vi har drevet gullsmedvirksomhet i 7 generasjoner 6 generasjoner i Larvik

Vi blir fraranet 1000 kvm som er vårt levebrød og garantist for arbeidsplasser. Og vi får erstattet iflg Bane Nor kun ca 25% av forsikringsverdien uten tomt. Dette er etter bruksverdi- prinsippet som er godt etablert og prøvet i retten flere ganger .

Våre husleieinntekter er svært lave nettopp på grunn av usikkerheten i sentrum. Og når man trekker fra beskatning og gjeld , sitter vi igjen med svært lite.

DETTE ER ET RAN.

Forøvrig tror jeg ikke handelstanden i Larvik er robust nok til å overleve en så omfattende destruksjon av sentrum med en anleggsperiode på mange år med trafikkaos og bråk.
Husk at det skal påles ganske lange strekk og dette levenet vil gjøre det umulig å arbeide handle og bo i nærheten. Det skal fraktes ut ca 95 000 billass, med den forurensing dette medfører.

Jeg vet om andre veletablerte bedrifter om regner med å måtte kaste inn håndkledet. Det kan nevnes at når man bygde Torvparken gikk vår omsetning i perioden ned med ca 50%

Men da er vel hensikten til ØP ,Høyre, Arbeiderpartiet og Senterpartiet oppnådd , nemlig å spille ballen over på Treschows banehalvdel, slik at de får leiet ut til handel og fortsette å bygge ned strandsonen ?

Jeg tror heller ikke Bane Nor er en snill julenisse som gir bort sin nåværende tomt, for at Holthe, Birgitte, Rune, resten av kommunestyret og hjemvendte elitister som har tilbrakt det meste av sitt arbeidsliv i hovedstadens offentlige byråkrati ,skal få en park å spasere i.

NEI, HER BLIR DET HØYHUSBEBYGGELSE etter “Grand-Kvartal prinsippet”.
Bare man venter lenge nok og sutrer mye nok går nok dispensasjonene i orden. 

Bane Nor har ikke råd til å donere dette etter en så omfattende kostnad som Kongegata utbyggingen blir.

NOEN SOM HAR HØRT OM BAR-CODE bebyggelse. .

Hva med de 250 leilighetene som blir revet, og hvor eierne kommer til å tape flere millioner pr leilighet, er dette Arbeiderpolitikk ??

Nei folkens det er snart valg … la være å stemme på de partier som vil legge Larvik sentrum dødt!

 

Karl-Magnus Kjendlie Felumb

 

Les saken hvor NRK intervjuet ordfører, BedreLarvik og prosjektsjef i Bane Nor etter beslutningen i kommunestyret her.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 

Flertallet i Larvik kommunestyre ønsker ny jernbanestasjon i Kongegata og miljøtunnel forbi Verningen.

 

Foto: Bøkebloggen/ larvik.kommune.no

 

Flertallet i Larvik kommunestyre ønsker ny jernbanestasjon i Kongegata og miljøtunnel forbi Verningen.

Kommunestyret i Larvik vedtok i går kveld at ny jernbanestasjon skal bygges i Kongegata. Trasen skal gå over Verningen med miljøtunnel. Formannskapets forslag ble vedtatt med 30 stemmer for og 13 imot.

Hør hva ordfører Rune Høiseth og ordførerkandidat Erik A. Sørensen uttalte til NRK etter møtet på denne link. 

Siden Verningen-korridoren ble vedtatt vil det bety mekling hos Fylkesmannen. Målet med mekling er å finne tiltak som gjør at innsigelsen kan trekkes, slik at en kan gå videre i planleggingen.

Hvis en mekling ikke fører frem til enighet, vil saken sendes over til Kommunal- og moderniserings-departementet for behandling. Hvilke konsekvenser det vil ha for prosjektet er usikkert. Det er heller ikke mulig å forskuttere hvor mange måneder eller år en slik prosess kan ta.

Hør hva Bane NORs prosjektsjef Hanne Sophie Solhaug uttalte til NRK om avgjørelsen på denne link. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *