Stavern er knust – innbyggere forbanna og frustrert!

“Takk for at dere ikke lytter godt nok til oss berørte og sårede foreldre,” skriver Emily Tørnby.

Foto: Varden barnehage

Stavern er knust – innbyggere forbanna og frustrert!

Som alle vet stemte flertallet i formannskapet (AP, H, SP) for å avvikle Varden barnehage den 01.08.2020 – innbyggere, foreldre og ansatte er strekt uenige i saken! 

Hjemme fra egen stue fulgte jeg engasjert med på videooverføringen, når reguleringen av barnehagebruksplanen stod for tur, nok en gang. Synspunkter og meninger som dukket opp var bl.a. eksempler som ”de aller færreste går til barnehagen” og ”Hvarnes har ledig kappasitet”. Det er ikke snakk om at jeg kjører tur- retur Hvarnes for å levere min datter i barnehage der, da dette gir unødvendig omvei før og etter endt arbeid, når vi bor midt i hjerte av Stavern!
Uttalelsen ”de aller færreste går til barnehagen” gir overhode ikke mening i mine øyne, da jeg ofte støter på foreldre som tar beina fatt. Det er forståelig at færre går til og fra Varden i vinterhalvåret, men så fort årstiden er snudd, opplever jeg en strøm av betydelig flere foreldre, enten gående eller på sykkel. Selv bor vi med gåavstand til vår tryggeste lunge og anvender heller beina fremfor bilen, på de vakreste dagene både vår, sommer og høst. Var det ikke dette dere ønsket i kommunen? At flere skulle redusere bilbruken og kunne gå til de viktigste virksomhetene i bygda. ALT dette kan vi i Stavern!

Gjentatte ganger reklameres det for nye moderene boenheter med kort gåavstand til både barnehage og skole i umiddelbar nærhet. Dette for å lokke til seg de yngre fremfor den eldre generasjonen. Hvordan ville du reagert dersom du var kjøperen av ny bolig rundt Varden? Først reklamerer utbyggere for grønne barneområder, trygge veier og gåavstand til både det ene og det andre, men NEI DA innen du har rukket å flytte inn vil din nære og kjære barnehage bli grunnet med jorden! Hvordan ville du som innbygger følt deg da? Tråkket på tærne? Eller som en brikkke i spillet for å lokke til seg flest velgere, slik at dere skal få det som dere vil? Besluttninger må tas, dere forandrer meninger ved å gå imot deres egne kjerneverdier. Helt håpløst! 

Vi foreldre forventer at dere lokalpolitikkere, i spesielt H, AP og SP kommer frem til en forsvarlig løsning på problematikken, både når det gjelder det økonomiske, men også omplasseringen til våre sårbare barn. Som forelder ved Varden barnehage opplever jeg gjelden til Larvik kommune som, en stor påkjenning i hverdagen og går gjentatte ganger rundt med beskymringer og konsekvenser som kan forekomme ved å ”kaste”  x antall barn inn i betydlig større barnehage, og dette rett etter sommeferien neste år. Samtidig blir jeg forbanna og irritert over at dere per dags dato ikke har en tydlig og klar reserveplan. Hvor skal alle disse uskyldige små individer gå? Det er rett og seltt ikke greit å skyve alt hovedansvaret over på hver enkelt familie som, må kaste seg rundt og satse på ledige kappasiteter ved neste hovedopptak, mens dere sitter der selv med kabalen uløst.
Samtidig synes jeg det er utrolig uretttferdig at en besparelse av rådmannens forslag, skal gå på bekostning av de mest uskyldige og skjøreste vi har, våre barn som er fremtidens helter. 

Dersom dere først skal avvikle noe er dere helt nødt til å se litt lenger gjennom tunnelen, noe dere åpentbart ikke har tatt i betraktningen, men kun fokusert på tall og besparelser. Blir i grunn noe spart i det hele tatt? Vardenbarna forflyttes til andre lokale barnehager, noen til og med, med søsken. Hvem vet kanskje må de utvide eller renovere lokaler? Det er ikke rimelig. Tenk miljø!

Kom ikke med nye meninger og et stort anger og savn etter en sentrums – barnehage ettersom årene har gått, og barnetallene skyter til værs – for da kan dere takke dere selv, som tok besluttninger på feil grunnlag! Takk for at dere ikke lytter godt nok til oss berørte og sårede foreldre. Takk for at dere velger å satse på den eldre befolkningen fremfor de yngre med lengere leveår foran seg. Takk for at dere ikke ønsker et variert barnehagetilbud og gjør området mye mindre attrativt å bo i. Igjen takk for at dere skaper kaos for oss barnefamilier med trøblete omveier og utrygge veier. La vår unike barnehage bestå! Varden var barnehagen med høyest poeng på årets foreldreundersøkelse – det kaller jeg en meget dyktig og GOD barnehage for våre søte små, der alle blir sett og ingen er glemt.

Emily Tørnby,
Stavern

 

Les også torsdagens innlegg “Nei til nedleggelse av Varden barnehage i Stavern” på denne link. 

Les også saken om forslag til midlertidig bibliotek i Larvik på denne linken. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Nei til nedleggelse av Varden barnehage i Stavern.

“Det er åpenbart at Senterpartiet i denne koalisjonen har valgt å spille en beskjeden og nærmest utslettende rolle,” skriver Morten Bakkeli.

Foto: Varden barnehage

Nei til nedleggelse av Varden barnehage i Stavern.

Dette stod i partiprogrammet 2017-2021: Senterpartiet mener at alle skal ha reell frihet til å bosette seg der de ønsker. Gode og effektive samferdselsløsninger og målrettede distrikts- og regionalpolitiske virkemidler vil føre til vekst utenfor de regionale sentrene. Utviklingen av lokalsamfunn i bygdene, tettstedene og byene, er viktig for både næring og trivsel.

Likevel stemte Senterpartiet, som er juniorpartneren i den rød-blå-gule koalisjonen i Larvik, å stemme for nedleggelse av Varden barnehage i Stavern.

Desentralisering er én annen av Senterpartiets hjertesaker. Å fjerne Varden barnehage vil unektelig føre til en sentralisering av det lokale barnehagetilbudet. Så vidt jeg forstår, er det ikke ledige plasser i de andre barnehagene i Stavern. Slikt burde man jo ha tatt i betraktning før man foretar en slik viktig avgjørelse. Det er åpenbart viktigere å tute med de ulvene som er ute. Ulven er jo et dyr som Senterpartiet har sterke meninger om.

Reell frihet til å bosette seg der de ønsker? Unge familier – med barn – ønsker kanskje å bosette seg på Varden. Det er som regel tre spørsmål som slike familier stiller seg når de skal flytte til et nytt sted: Hvor lang er avstandene til nærmeste barnehage, skole eller fritidstilbud? Blir avstandene for lange, blir ikke Varden lenger attraktivt for barnefamilier. Strøket visner hen og dør.

Utviklingen av lokalsamfunn i tettsteder og byer er viktig for både næring og trivsel. Er ikke dette viktig for Varden og Stavern? Slik dagens samfunn er – med utearbeidende foreldre – er barnehager en absolutt nødvendighet for utviklingen.

Det er åpenbart at Senterpartiet i denne koalisjonen har valgt å spille en beskjeden og nærmest utslettende rolle.

Larvik Høyre skrev i sitt valgprogram at det støtter et mangfoldig barnehagetilbud i Larvik og vil bidra til gode løsninger for å sikre at kommunens barnehagekapasitet dekker de reelle behov. Det er ikke mer enn et par måneder siden valget ble holdt og ett av valgløftene er allerede brutt.

Senterpartiets og Høyres medlemmer i kommunestyret kan være glade for at de ikke var representanter i Sveriges riksdag i frihetstiden. Da ble de nemlig stevnet for bedrageri om de ikke holdt det de hadde lovet. Med innføringen av regjeringsformen i 1809 ble de ikke lenger bundet av sine valgløfter juridisk sett. De er det moralsk sett. Politikk handler kanskje ikke om moral, men om å få viktige politiske posisjoner i bytte mot å gi slipp på valgløfter.

Høyre fikk jo ordføreren, mens Senterpartiet fikk lederen for Hovedutvalg for miljø, kultur og næring. Det er det som kalles å svelge kameler. Da håper jeg at disse partiene får på pukkelen ved neste valg.

Morten Bakkeli

 

Les også saken om forslag til midlertidig bibliotek i Larvik på denne linken. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Sjølskryt er velskryt, styreleder i Larvik Havn KF?

“Styret i Larvik Havn brukte 12 år på å etterleve vedtaket i kommunestyret fra 2006,” skriver Tor-Alfred Lundh.

Larvik havn

Sjølskryt er velskryt, styreleder i Larvik Havn KF?

Mange har nå mistet all tillit til det sittende havnestyre etter leserbrevet i ØP 21.11.19 fra Tove Lisbeth Vasvik og et samlet havnestyre.

Styret i Larvik Havn brukte 12 år på å etterleve vedtaket i kommunestyret fra 2006, vedtaket skulle ivareta nærmiljøet rundt Revet ang støy støteksponering. Berørte naboer ser svært alvorlig på flere brudd fra Larvik Havn og forventer nå at manglede etterlevelse får konsekvenser for sittende styre.

Styreleder Vasvik skriver i innlegget at vedtaket fra 2006 var uklare, dette er ikke tilfelle da vedtak i reguleringsplanen fra 2006 var klinkende klar og ikke uklar som styre/ styreleder nå hevder.

Sitat fra vedtak i reg. plan 16.08.2006:

Paragraf 2.3. “Det settes opp målepunkter som kontinuerlig skal dokumentere støyforholdene på Revet.

Dokumentasjonen legges til grunn for vurdering av eventuelle skjermingstiltak. Støymålingene skal synliggjøre støyemisjon fra de enkelte typer virksomheter som drives på havna.”

Det er også underlig at styret fremdeles ikke innser at det er krav til konsekvensutredning når det er fare for miljø eller samfunn ved ny bygging på Sika jernbane-tomten med tanke på at konteiner terminal. Dette kan/vil medføre mye mer støy og skal dermed konsekvens utredes, jf. bestemmelsene i kapittel 5 (forskrift om konsekvensutredning). Dette viser atter en gang at sittende styret ikke evner oppgaven som folkevalgte som også skal påse at lover og regler blir etterfulgt/etterlevd ved Larviks Havns drift/planer.

Et samlet havnestyre ved Styreleder skriver videre at de ble renvasket i kommunerevisjon rapporten i 2018, men glemmer å skrive at dette ikke var tilfelle i første utkast av samme rapport. Det var først etter at Larvik Havn KF ved havnedirektør Jonas sendte inn et brev som og var unntatt offentligheten. Der angrep han samtlige punkter der kommunerevisjonen hadde funnet kritikkverdige forhold vedrørende Larvik havn, vi kan bla. nevne:

  • Kontrakten på 300 mill (LCT-avtalen) skulle vært behandlet av kommunestyret før signering.
  • Det skulle være forbehold om innvilget byggetillatelse før signering av Sika kontrakt. I brevet fra Jonas til kommunerevisjonen hevdes det at byggingen av Sika jernbane-tomten var et krav vedtatt i Larvik kommunes miljø og klimaplanen. Det er ikke slik at man kan ta en slik snarvei med bakgrunn i et vedtak om miljø og klimaplanen. Pengene som ble bevilget ble også bevilget på feil grunnlag i fylket og det er flere grunner til det. Bla dette var ikke godkjent på forhånd av kommunestyret. Det er også vært å merke seg at det er flere uheldige knytninger mellom styremedlemmer i Larvik Havn og de som fremmet/stemte for klimaplanen med handlingsprogram på fylkestinget.
  • Det fremkommer løgn i samme brev fra Jonas angående at de ikke har fått innkommende klager før 2014 når det gjelder støy. Jonas feilinformerte også kommunerevisjonen med å skrive i sitt brev at det ikke følger klart i reguleringsplanen at vi har et krav til støymålinger. Noe som er direkte feil ref. vedtak fra 2006. som tidligere referert.

At flere i styret inkludert styreleder fremdeles ikke skjønner at de har handlet feil i flere av nevnte saker er underlig. Nye krefter bør derfor nå slippe til, bare dette kan bringe Larvik Havn inn i en mer fremoverlent profil som også tar hensyn til nærmiljø på en god måte.

Til Kommunestyret: Dette handler om tillit, Larvik kommune trenger et nytt havnestyre som har tillit både i det politiske miljøet men også folkes i den neste 4 års periode. I første omgang kostet havnestyrets manglende respekt behovet for en ny reguleringsplan millioner i form av erstatningsutbetaling til entreprenør som ikke fikk ferdigstille jobben de var blitt tildelt. Det vil etterhvert vise seg om man i kommunedelplanen avsetter areal til jernbaneterminal på Sika. Det er vel ikke veldig sannsynlig. Ei heller at det lenger er sannsynlig med godstog ned langs elveveien.

Da er vi kanskje i en situasjon hvor et samlet havnestyre bærer ansvar for 35-40 millioner offentlige kroner er sløst bort på dette håpløse prosjektet som altså ikke var forankret hos eier. Er det rett å gjenvelge et slikt styre? Ikke minst bør nåværende styreleder ansvarlig for fiaskoen med Sika erstatningen, igjen få fornyet tillit?

Eller bør kommunestyret ta ansvaret sitt og velge et nytt uhildet styre hvor kompetanse og integritet er i fokus?

Tor-Alfred Lundh

 

Les også et tidligere innlegg “Valg av nytt styre for Larvik Havn” på denne linken.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Kan de ledige lokalene i Nansetgata brukes som midlertidig bibliotek?

 

Foto: Bøkebloggen

 

Kan de ledige lokalene i Nansetgata brukes som midlertidig bibliotek?

Det er tragisk at Larvik bibliotek er brent ned.

Siden dette bygget var en av de mest populære tjenestene som kommunen yter innbyggerne så er det nå viktig å få en midlertidig løsning på plass raskt.

Og det er viktig å få til en løsning i Larvik sentrum for å få innbyggerne til å bruke butikkene i sentrum.

Hvis ikke Domusbygget i Prinsekvartalet så kan muligens Norgesgruppens lokaler i Nansetgata være et alternativ?

Foto: Bøkebloggen
Foto: Bøkebloggen

Dette bygget bør vel ha alt som trengs for å etablere en midlertidig løsning? Her er det også stor parkering i kjelleren.Her er det også kort vei til Bakersmia Cafe og Coop Extra Larvik.

Men hva sier beboerne i Byhaven borettslag til et midlertidig bibliotek? Er det innenfor gjeldene reguleringsplan?

Det meste av Larvik bibliotek er i behold etter brannen og forsikringsoppgjør vil antagelig føre til at bygget kan bygges opp igjen på de samme murene.

Biblioteket må fortsatt ligge i sentrum !

Se bildene fra brannen på denne linken. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Bruk Domus bygget i sentrum som midlertidig bibliotek.

 

Foto: Bøkebloggen

Bruk Domus bygget i sentrum som midlertidig bibliotek.

Det er tragisk at Larvik bibliotek er brent ned.

Siden dette bygget var en av de mest populære tjenestene som kommunen yter innbyggerne så er det nå viktig å få en midlertidig løsning på plass raskt.

Og det er viktig å få til en løsning i Larvik sentrum for å få innbyggerne til å bruke butikkene i sentrum.

Hvorfor ikke inngå en avtale med eierne av Prinsekvartalet som nå står tomt?

Dette bygget bør vel ha alt som trengs for å etablere en midlertidig løsning? Her er det også parkering på taket og heis ned til alle etasjer.

Det meste av Larvik bibliotek er i behold etter brannen og forsikringsoppgjør vil antagelig føre til at bygget kan bygges opp igjen på de samme murene.

Biblioteket må fortsatt ligge i sentrum !

 

Se bildene fra brannen på denne linken. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 

Deler av Larvik bibliotek er totalskadd.

 

Foto: Bøkebloggen

Deler av Larvik bibliotek er totalskadd.

Det ble en ny skremmende opplevelse for mange beboere i sentrum tidlig lørdag morgen.

Brannene var denne gangen i Larvik bibliotek i Nansetgata 29. Denne brannen er bare 50-100 meter unna de forrige brannene i Sverresgate/Nansetgata 7 november i år.

Etter flere branner og branntilløp siste ukene, lever nå en hel bydel i Larvik i frykt for nye branner.

Politiet melder nå at de har pågrepet en person som er mistenkt for å ha forårsaket brannen.

Brannvesenet sliter med å få kontroll over brannen som har spredd seg til taket i biblioteket.

Det er stor røykutvikling og beboerne i nærområdet bør holde vinduer lukket inntil brannen er slukket.

Nansetgata er stengt for trafikk.

Foto: Bøkebloggen

 

Foto: Bøkebloggen
Foto: Bøkebloggen
Foto: Bøkebloggen
Foto: Bøkebloggen
Foto: Bøkebloggen

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Brannen har spredd seg til taket på Larvik bibliotek.

 

 

Foto: Bøkebloggen

 

Brannen har spredd seg til taket på Larvik bibliotek.

Det ble en ny skremmende opplevelse for mange beboere i sentrum tidlig lørdag morgen.

Brannene var denne gangen i Larvik bibliotek i Nansetgata 29. Denne brannen er bare 50-100 meter unna de forrige brannene i Sverresgate/Nansetgata 7 november i år.

Etter flere branner og branntilløp siste ukene, lever nå en hel bydel i Larvik i frykt for nye branner.

Politiet melder nå at de har pågrepet en person som er mistenkt for å ha forårsaket brannen.

Brannvesenet sliter med å få kontroll over brannen som har spredd seg til taket i biblioteket.

Det er stor røykutvikling og beboerne i nærområdet bør holde vinduer lukket inntil brannen er slukket.

Foto: Bøkebloggen
Foto: Bøkebloggen

 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Ny brann i Larvik sentrum i natt.

 

Foto: Bøkebloggen

 

Ny brann i Larvik sentrum i natt.

Det ble en ny skremmende opplevelse for mange beboere i sentrum tidlig lørdag morgen.

Brannene var denne gangen i Larvik bibliotek i Nansetgata 29. Denne brannen er bare 50-100 meter unna de forrige brannene i Sverresgate/Nansetgata 7 november i år.

Nattens brann kan muligens ha startet på utsiden av bygget. Brannen har spredd seg videre til veggene sør i bygget.

Etter flere branner og branntilløp siste ukene, lever nå en hel bydel i Larvik i frykt for nye branner.

Politiet melder nå at de har pågrepet en person som er mistenkt for å ha forårsaket brannen.

 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Valg av nytt styre for Larvik Havn.

“Det jobbes i disse dager for å finne de beste kandidatene til nytt styre for Larvik Havn,” skriver velforeningene for Torstrand, Rødberg, Tenvik, Østre Halsen og Flatstrand.

Foto: Bøkebloggen

Valg av nytt styre for Larvik Havn.

Det jobbes i disse dager for å finne de beste kandidatene til nytt styre for Larvik Havn for perioden 2020–2023. Velforeningene rundt Revet håper at dette nye styret vil arbeide for å ivareta både havnedriften og nærmiljøene rundt havna.

Enkelte politikerrepresentanter i det nåværende styret har vært med i flere perioder.

Etter vårt syn har disse medlemmene ikke hatt et tilstrekkelig fokus på nærmiljøet, noe som burde være en selvfølge for en som er folkevalgt. Det virker mer som om hovedmålet for havnestyret har vært å frakte stadig flere (tomme) konteinere, koste hva det koste vil.

Vi har laget en sju-punkts-liste med saker fra de to siste styreperiodene 2013–2019 som vi mener at havnestyret burde ha behandlet annerledes. Lista inneholder eksempler på at retningslinjer ikke har blitt fulgt, at nærmiljøutfordringer ikke har blitt tatt alvorlig og at havnestyret ikke har etterlevd vedtak som eier (kommunestyret) har fattet.

1. Kommunestyret vedtok i 2006 at det skal skal gjennomføres jevnlige støymålinger. Først i 2018 begynte Larvik Havn å gjennomføre slike målinger.

2. Offentlighetsloven krever at en har rutiner for systematisk registrering og oppfølging av miljøklager. Fram til 2018 hadde ikke Larvik Havn noen slike rutiner.

3. Larvik Havn signerte kontrakt for bygging av en terminal på Sika-tomta og gikk i gang med arbeider på tomta uten å vente på nødvendig godkjenning fra kommunestyret. Kommunestyret stemte mot «ekspressbehandling» av byggesaken, og Larvik Havn måtte derfor stoppe arbeidene. Det er ikke minst det sterke engasjementet fra vellagene rundt Larviksfjorden som sørget for at Sika-prosjektet ble gjort om til en fullstendig plansak – med én stemmes flertall i kommunestyret.

4. Larvik Havn har, uten nødvendig godkjennelse av eier (kommunestyret), inngått en avtale som koster havna 300 millioner kroner over en tiårsperiode.

5. Larvik Havn droppet konsekvensutredning både i Sika-saken og i saken om utvidelse av ny kai. Det finnes klare krav til konsekvensutredning ved slike planer fordi de kan få vesentlige ringvirkninger for nærmiljø og omkringliggende samfunn. Dette står også i §2 i forskrift om konsekvensutredning.

6. I 2017 vedtok Larvik Havn utskiping av skrotstein på sørdelen av ny kai. Larvik Havn involverte ikke Miljørettet helsevern i denne saken, noe som faktisk er påkrevd. Miljørettet helsevern ble heller ikke involvert i 2014 da ny kran skulle kjøpes inn og monteres.

7. Det er ikke tilrettelagt for landstrøm-tilkobling for konteinerbåtene som daglig ligger til kai. Det fører til mer støy forurensning enn nødvendig. Landstrøm-tilkobling er EU-standard og et mål i bl.a. AP sitt partiprogram og i fylkeskommunens handlingsplan.

Velforeningene rundt Revet ønsker et nytt havnestyre velkommen. Vi håper dette styret vil følge opp kommunestyrets vedtak slik det plikter å gjøre. Vi håper også at det vil bidra til å gi Larvik Havn en ny miljøprofil, slik at Larvik Havn kan bli Norges mest miljøvennlige havn. DÉT hadde vært et spenstig og fremoverlent mål!

Lykke til med å finne de rette kandidatene til nytt havnestyre!

 

Velforeningene for Torstrand, Rødberg, Tenvik, Østre Halsen og Flatstrand.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Fiberutbygging i Farrisbygda.

 

Skal ikke alle få samme tilbudet om bredbånd i Farrisbygda?” spør Anne Lise Torp.

Fiberutbygging i Farrisbygda.

Sist uke var vi som bor i Farrisbygda samlet på Farrisheim til informasjonsmøte om fiberutbygging i bygda vår.

Det var representanter fra Viken fiber og en representant fra Larvik kommune som informerte oss. Vi fikk god informasjon og et tilbud, og mange inngikk avtale allerede samme kveld.

MEN dette var et tilbud til alle unntatt 3 beboere. Er dette mulig?

Det var 2 beboere langs Lyseboveien og meg som bor langs Breidalveien som ikke fikk dette tilbudet. Da jeg spurte hva som var grunnen til at jeg ikke var med i dette prosjektet, fikk jeg beskjed om at det kostet kr.500.000 bare til meg, fordi jeg har 1 km til nærmeste nabo.

Det regnestykket stemmer ikke med det budsjettet de presenterte for oss. Der opplyste de at hele prosjektet hadde et budsjett på kr. 5.6 mill. og at det var beregnet på hele Farrisbygda og et område i Østre Hedrum.

Jeg spurte om sjøkabel var vurdert, det burde jo være et mye rimeligere alternativ, men det var tydeligvis ikke vurdert.

Hvordan er det mulig å utelate 3 beboere?

Skal ikke alle få samme tilbudet?

Hvem har bestemt at det er nettopp oss som ikke skal få være med på dette?

Her burde de ansvarlig myndigheter gripe inn å rydde opp. Det er kun 3 beboere. Vi fikk beskjed om at hvis vi ordnet graving selv så skulle de legge fiber. Det er urimelig at vi skal betale graving i tillegg til egenandel.

Det som også er merkelig er at det er mange hytter i området her, burde ikke disse også fått samme tilbudet?

De opplyste at de måtte ha minimum 45 husstander for å kunne starte med dette og da burde det jo være av interesse for Viken fiber og kommunen at flest mulig i hvert fall fikk tilbudet.

Håper de ansvarlige ordner opp slik at dette blir gjort på en rettferdig måte.

Anne Lise Torp
Farrisbygda

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *