Rett sør for Kysthospitalet i Stavern bygges det nå i strandkanten.

“Å følge med på postlisten til Larvik kommune er tilnærmet umulig da den er både mangelfull og lite brukervennlig,” skriver Tom Ravndal

Rett sør for Kysthospitalet i Stavern bygges det nå i strandkanten.

Jeg henvendte meg til Larvik kommune og ba om innsyn i byggesaken for å sjekke nærmere. Jeg ba spesifikt om å få oversendt rammetillatelse og igangsettelsestillatelse. Link til svar innsyn her. 

Larvik kommune kan ikke finne noen av disse…..

Tidligere dokumenter viser en rammetillatelse fra 2010 som ifølge arkivet ble opphevet i 2012.

Etter det inneholder arkivet ingenting annet enn en “endringsmelding” fra desember 2019.

Tiltakshaver er representert med en profesjonell ansvarlig søker som bør kjenne til lover og regler…

Å følge med på postlisten til Larvik kommune er tilnærmet umulig da den er både mangelfull og lite brukervennlig.

I de dokumenter jeg har fått oversendt er det hverken gyldig byggetillatelse eller IG. Konklusjonen min er at det bygges ulovlig og at byggingen foregår i et sårbart område noen få meter fra vannkanten.
Jeg forutsetter at det varsles tilsyn på adressen og minner Larvik kommune på plikten til å forfølge ulovligheter.

§ 32-1.Plikt til å forfølge ulovligheter

Kommunen skal forfølge overtredelser av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven.

Jeg vil derfor selv ta nødvendige grep for å forsikre meg om at saken blir håndtert tilfredsstillende.

 

Tom Ravndal

 

Til info så har Tom Ravndal mye av æren for at Økokrim har satt i gang etterforsking av alle ulovlighetene i Færder (tidligere Tjøme) kommune. Les disse sakene fra 2017 og 2017.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 

Buktasenteret i Stavern. Kommunale omsorgsboliger eller privat borettslag?

 

Foto: Bøkebloggen

Buktasenteret i Stavern. Kommunale omsorgsboliger eller privat borettslag?

Onsdag 19 februar arrangerte Trude M. Sivertsen og Ole H. Pettersen et stort møte på Buktasenteret i Stavern. Begge bor i hver sin omsorgsbolig her. Leilighetene ble bygd av Larvik kommune i 1997.

Bakgrunnen for møte var å få klarlagt kommunens ansvar i disse omsorgsboligene. Siden kommunen har organiserte dette som et borettslag i 1997 så er det ingen som tar ansvar for å følge opp de tildelte omsorgsboligene. Det er Larvik kommune som har muligheter til å søke Husbanken og NAV om midler slik at omsorgsboligene vedlikeholdes i henhold til gjeldende regler.

Ole H. Pettersen har kontaktet departementene og Statsministeren kontor. På grunn av denne henvendelsen så ble saken løftet inn i Stortingets spørretime av representant Karin Andersen. Saken ble svart opp av minister Monica Mæland 21 januar 2020. Spørsmål og svar kan leses på denne link. 

I svaret fra Monica Mæland kommer det klart frem at Larvik kommune har ansvaret for å vedlikeholde og oppgradere sine omsorgsboliger.

Monica Mæland svarer: “Det er en kommunal oppgave å tilrettelegge for at innbyggerne har en god, trygg og egnet bosituasjon. På vegne av staten forvalter Husbanken to tilskuddsordninger som kommunene kan søke om midler fra, for å skaffe flere omsorgsboliger og andre egnede, tilgjengelige boliger. Hva som er en egnet bolig for den enkelte, avhenger av beboerens funksjonsnivå.”

På onsdagens møte var det representanter fra Norsk Handikappforbund, NHF Søndre Vestfold, Råd for funksjonshemmede i Larvik kommune, Eldrerådet i Larvik kommune, Hovedutvalget for helse, omsorg og mestring i Larvik kommune, Virksomhetsleder AOK, Styret i Buktasenteret,

Det var synd at ordfører Erik Bringedal, kommunalsjef for Helse og mestring Guro Windsvold og leder bolig Britt Helen Lie ikke kom på møtet.

Beboer Trude M. Sivertsen tok med seg alle møtedeltakerne på omvisning i sin leilighet.

Leder av Hovedutvalget for helse, omsorg og mestring og varaordfører Rune Høiseth bekreftet på slutten av møtet at saken nå går til behandling i utvalget og det må avklares om omsorgsboliger kan organiseres som et privat borettslag.

Til info så gjelder ikke dette bare Buktasenteret. Vi kan nevne feks Utsiktsveien, Bøkeskogen Husebykroken. 

Foto: Bøkebloggen
Foto: Bøkebloggen
Foto: Bøkebloggen

 

Les også saken “Sviket mot de eldre” på denne linken.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

RÅDMANN = en mann som gir råd.

“Bygg for all del nytt rådhus men pass på at søppelkonteinere ikke lagres inntil rådhusets bygningskropp,” skriver Oddvar Andreassen.

Foto: larvik.kommune.no

 

RÅDMANN = en mann som gir råd.

Det har i noen tid nå vært stort fokus på nedlegging av Varden barnehage. Rådmannen har i mange år påpekt at det sett under ett er noe overkapasitet ved barnehager i Larvik, tidligere valgte politikere har ikke våget å stikke fingeren i jorda eller ta ansvar for det som da måtte gjøres da de har vært redd for folkets dom og senere partiflukt m.v.
Så har Larvik nye “regjering” som består av tre ansvarlige gode partier med Bringedal som ordfører tatt grep og som riktig er fulgt rådmannens anbefaling.

Så til en annen sak og et annet råd fra Rådmannen. Rådmannen anbefalte for en tid siden at kommunen skulle dekke kostnadene til en områdeplan slik at Treschows kunne bygge ut byggefeltet mellom Tenvik og Rødberg på en god måte, antatt kostnad mellom en halv og hel million. Uforståelig da ALLE andre private utbyggere i Larviksdistriktet må selv dekke alle planleggings og reguleringsplaner ved utbygginger.
Har det alltid vært og er det fremdeles slik at når Treschow sier hopp så hopper kommunen?? Var rådmannens råd her fornuftig?? Burde vi tatt oss råd til dette når det må legges ned barnehager og eldreomsorgen sliter??
Vi bør snart lære at pengene kun skal tas fra en “kasse”, nemlig “kassen” som får midler av oss skattebetalere.

Som man ser av eksemplene over lever vi i en svært spennende tid lokalt, hvilken råd kommer fra Rådmannen framover og hvilken problemstilling må kommunens politikere da ta stilling til? Får virkelig håpe at Rådmannen/politikere tar tak i alt forfallet i kommunen og kvitter seg med alle umoderne bygninger som ikke skal brukes i vår moderne tid. Saner/rydd vekk alt “vrak”, gi bort eller selg billig alt annet som ikke skal brukes.

Bygg for all del nytt rådhus men pass på at søppelkonteinere ikke lagres inntil rådhusets bygningskropp. Tegn god forsikring på ALLE bygninger som ER i bruk etter fullverdiprinsipp og ikke som førsterisiko for å spare noen usle premiekroner (Førsterisiko, sto i ØP sin artikkel er avtalt forsikringssum som alltid er LAVERE enn fullverdig).
Husk det er dyrt å være fattig, det blir også svært dyrt å ikke lese forsikringsvilkår nøye, det ser vi nå med Biblioteket der tap fort kan bli på 16-20 millioner p.g.a. dette slurv.

Men vi som borgere burde gi rådmannen mer spillerom og tillit, vi burde ikke “drive” så mye politikk via Facebook men la våre valgte politikere styre skuta, så får vi heller skifte De ut ved neste valg hvis De til stadighet gjør en dårlig jobb.

Men i alle fall, rådmann og politikere, lykke til i en tøff tidsepoke.

 

Larvik 16.02.2020
Oddvar Andreassen

 

Les også saken “Sviket mot de eldre” på denne linken.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Jeg har fortsatt et håp.

“Ledende partier og ordfører synes at nedleggelse av Varden barnehage er en liten sak”, skriver Kai Heier.

Jeg har fortsatt et håp.

Trussel om nedleggelse av Varden barnehage har engasjert mange i Stavern i mange uker. Vi har uttrykt vårt klare syn på saken i ØP og sosiale medier. Fakkeltoget for nærmiljøet vårt samlet 1000 voksne og barn.

Foreldre i barnehagens samarbeidsutvalg har gjort en ekstraordinær innsats i å utfordre administrasjonens tallgrunnlag og konklusjoner. Arbeidet med dette har vært vanskelig. Administrasjonen har vært lite villig til å dele informasjon, som kunne belyse saken. Kommunestyret måtte utsette saken. Innspill fra SU skapte usikkerhet hos politikerne. Administrasjonen fikk saken tilbake for kvalitetsikring. Nye beregninger viser at årlig besparelse ved nedleggelse av Varden bh er halvert. Dette er ikke tillitvekkende. Administrasjonen innstiller fortsatt på nedleggelse av barnehagen. SU kommer med ytterligere innspill til administrasjon, alle politiske partier og ordfører, men blir ikke hørt.

Høyre, Arbeiderpartiet og Senterpartiet samler seg i formannskapet for nedleggelse med alle opposisjonspartiene imot.

I dag skal Varden barnehagens skjebne avgjøres i kommunestyret.

Ledende partier og ordfører synes at nedleggelse av Varden barnehage er en liten sak. Ulempene for barn og foreldre anses for å være marginale. Konsekvensene ved nedleggelse fortjener liten oppmerksomhet sammenlignet med «alle» andre behov i kommunen.

For Stavern er en barnehage IKKE en liten sak. Vi vet at gode barnehager er viktig for rekruttering av barnefamilier til Stavern. En eventuell overkapasitet av barnehageplasser er ikke i Stavern. I Stavern vil det bli mangel på barnehageplasser.
Overkapasitet er derfor ikke et argument for å legge ned Varden barnehage.
Økonomi er heller ikke et argument. Her er jeg enig i at Varden barnehage er en liten sak i den store sammenhengen. Det er ikke slike grep som skal få Larvik kommunes økonomi på rett kjøl.
Nedleggelse av Varden barnehage har blitt en prinsippsak for de ledende partiene og ordfører. Ser man på primærstandpunktene og hva som ble lovet før valget burde de verne barnehagen. Jeg synes det er merkelig at de kjører dette såpass hardt når de opplever så stor lokal motstand. Jeg kan ikke forstå at at de tar sjansen.
Blant mange i Stavern har Varden bh. blitt en prinsippsak for ivaretakelsen av grunnpilarer i vårt nærmiljø. Blir Varden barnehage vedtatt nedlagt er jeg redd for at det blir starten på en periode med dårlige kår for det nære og nærmiljøet. Når det piskes til ro i rekkene på en sak som dette, kan det ikke være mye handlingsrom i den samarbeidsavtalen H, Ap og Sp har inngått.
Til alle politikere i Larvik kommunestyre, bevar Varden barnehage. Jeg er overbevist om at tiden vil vise at en nedleggelse var galt.
Kai Heier
Les også saken “Sviket mot de eldre” på denne linken.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Dra meg baklengs inn i fuglekassa!

“Derfor står kommunen i fare for å miste en stor ressurs – tilliten og engasjementet fra alle oss frivillige,” skriver Thore Brastein.

Foto: Bøkebloggen

Dra meg baklengs inn i fuglekassa!

Eller var det baklengs inn i fremtiden?

Er virkelig den store humoristen, tegneren, filmskaperen og forfatteren Kjell Aukrust oppstått fra de døde og bosatt seg i Larvik Kommune eller er det bare kommunens nye Høyreordfører som har tatt ørlite for mye tran?

Ikke at jeg tror ordfører Erik Bringedal eventuelt har tatt tranflasken til munnen og tatt noen ekstra store slurker, han er nemlig både frisk og godt trent og sterk nok til å tåle en støyt, – den gamle håndballspilleren.

Men, nå er vi i gang igjen!

Ca. 100 dager etter innsettelsen av vår nye ”samarbeidsregjering” av Høyre, Arbeiderpartiet og Senterpartiet smeller det i busker og kratt. En må faktisk klype seg i armen og lese gjennom lokalavisa for å lete etter noe eller noen som kanskje mangler. Hvor er FrP nå da? Burde ikke Per og hans regjeringskåte/-fiendtlige parti nå stått på barrikadene sammen med de ”tre store” og sørget for at det ikke blir ”grått, kjedelig og søvndyssende”?

Valgte de å gå ut eller?

”Fra spøk til revolver” sa ofte gamle overlærer Aasheim på Rombær’n i mine guttedager.

For de av oss som har et stort hjerte for byen og kommunen og som gjennom de senere 5-10 årene, har engasjert oss for dens ve og vel (les gjerne alle vellag), kommer ikke situasjonen som verken noe nytt eller som noen stor overraskelse.

Hva da?

Jo,  – splid, uenigheter i enigheten, hvem skal bestemme, hvem er størst, hvem er best. Også alle de andre. De som ikke har fått bli med, men som må sitte på kjellerlemmen? Per, Hallstein, Erik S, Gunnar og Stig. Også alle de andre. De som verken blir spurt om å bli med, men som fortsetter å sitte der, år etter år og periode etter periode. De fortsetter å sitte der, men ikke helt forstår at de er valgt inn i formannskap og kommunestyre som en stemme for alle oss andre. De bare sitter der. De sliter på taburetten sin uten å benytte seg av mulighetene vi (oss vanlige innbyggere) har gitt dem.  De er ”aldri” på talerstolen fordi de har munnkurv eller bare er listefyll.

Uten at de ikke alltid kjenner til eller vet om sakenes realiteter?

Sånn er det blitt! På’n igjen! Omatt og omatt!

 

I de samme gamle sporene!

”Når man blir konfrontert med de samme utfordringene og valgene, og fortsetter å ta dårlige valg, – da vil man aldri tilegne seg ny klokskap”! – sa en vis mann eller kvinne engang.

Det er kanskje to hovedårsaker til at Larvik alltid blir stående å stampe imot, – i til dels grov sjø?

For det første mangel på faste og visjonære planer og målsettinger med korte, mediale og lange variabler som kan påbygges med gode og faste evalueringer?

For det andre at både de folkevalgte og administrasjonen ikke tør, vil eller evner å innse eller forstå at det er en stor grad av kompetanse, frivillighet og stort engasjement blant kommunens innbyggere. Larvikensere som ærlig, oppriktig og uten føringer ønsker å bidra?

Min klare erfaring og viten er at begge årsakene gjør seg gjeldene i skremmende stor grad.

Manglene forståelse og kanskje dessverre direkte motvilje og frykt for den verdien og ressurs som ligger der ”gratis” av kjærlighet til sin egen by, for sitt nærområde, sitt familieliv og kommunens fremtid.

Har lyst til å trekke fram et eksempel som klart forteller mye om svakhetene inne i veggene i Larvik Kommune:

Lørdag 1. februar hadde ØP en helside om at Venstre-politiker Ingrid Strümke ivret for at Bøkkerfjellet skulle få sin rennesanse som en av kommunens flotteste parker og tårnet som et signalbygg. Veldig flott!

For ca 5 år siden presenterte Gro Hybbestad fra Larvik Bys Vel, Terje Antonsen fra VelStelt og undertegnede fra en av byens herreklubber et flott prosjekt for Larvik Kommune. Vi fikk til et møte og kommunen stilte med ”hele” seks ansatte fagansvarlige og konsulenter. Vi presenterte et felles prosjekt. Vi stilte til møte med egen lysdesigner og presenterte lys i trappene fra Fjellveien, ny skiferlagt trapp med nytt smijernsrekkverk, lyssatte trær og tårn, flere sittegrupper, barnepark og visuell skilting fra Torvet og fram til en av kommunens flotteste profiler – Bøkker’n.

Det skulle skinne og synliggjøres fra innfartsveien fra Stavern, fra Fritzøe Brygge og Indre Havn og Tollerodden. Kommunens representanter hadde rosende ord om prosjektet og skulle behandle det intern og komme tilbake?

Det var det!

Ingen tilbakemelding? Det ligger i en skuff i kommunens administrasjon!

Kunne tatt opp flere tanker og ideer som er forelagt administrasjon og tidligere ordfører, – men det stopper opp? Det er ikke verdt forsøket?

Derfor henger Larvik etter!

Derfor står kommunen i fare for å miste en stor ressurs – tilliten og engasjementet fra alle oss frivillige.

Jeg tror det er frustrasjon og hva heter det nå, – var det politikerforrakt?

 

Thore Brastein

 

PS Erik! Du får ikke nye, spennende og velutdannende barnefamilier til Larvik ved å legge ned barnehager.

Det får du ved å øke salget av en innovativ kommunal utvikling. Les gjerne: fortell og vis oss hvordan Larvik skal utvikle et bærekraftig næringsliv med spennende arbeidsplasser. Har ikke du og Larvik en næringsavdeling i administrasjonen?

Du får bare noen måneder til å overbevise oss.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Svendsen, Bringedal og oss andre. Herske eller lede – tøff eller bølle?

“At Bringedal har hissa på seg 19 av 41 kommunestyrepolitikere gir han muligens blaffen i,” skriver Erik A. Sørensen.

 

Tegning: Magnor Pettersen

Svendsen, Bringedal og oss andre. Herske eller lede – tøff eller bølle?

Jeg synes alltid det er interessant å lese redaktør Svendsens ledere. Han kjenner Larvik bedre enn de fleste og er midt i den innerste kjerne hva gjelder informasjon lokalt. Samtidig har han som redaktør i kommunens eneste lokalavis, mulighet til å prege kommunens innbyggere. Noe jeg synes han av og til går vel langt i å gjøre. Influencer er visstnok det nye ordet for de som kan påvirke vår mening. Redaktørens leder den 5.2.2020 med tittelen «For tøff for Larvik» om ordfører Bringedals rolleutøvelse synes jeg til tider traff godt, men jeg synes også det skinner godt igjennom at Svendsen holder hånda over Bringedal.

Dagene etter kommunevalget sept. 2019 tittet Svendsen hyppig inn i spåkula og fortalte oss hva han så, og rett fikk han til slutt. Den 16.09.2019 skrev han at han så «på en helt ny samarbeidsplattform med spenning – og forventning.»

Det falt nok Svendsen for tungt for brystet i gårsdagens leder å fokusere på at Bringedal mener politikere og innbyggere som ikke deler hans oppfatning er stupide mennesker, eller som Bringedal selv uttrykker det: «Politikere som går med ryggen inn i fremtiden og farer med nedrige kommentarer». Tøft? Redaktøren baker dette inn i spørsmålet om Bringedal er tøff. For meg har ikke dette noe med tøff å gjøre, men er et bevis på at Bringedal hittil ikke helt har forstått rollen som kommunens fremste tillitsvalgte.

Riktignok klarte Bringedal denne gangen å piske Ap på plass, men denne typen ytringer egner seg langt bedre i lukkede gruppemøter, enn på førstesida i lokalavisa. Jeg synes Svendsen skulle hatt litt mer fokus også på de negative konsekvensene av slike verbal utspill. Framsnakking og kulturbygging, er totalt fraværende i Svendsen leder. Kommunen har et etisk reglement, da er det greit at lederen av kommunestyret går foran som et godt eksempel og viser vei.
Nå er det som kjent resultatene som teller. At Bringedal har hissa på seg 19 av 41 kommunestyrepolitikere gir han muligens blaffen i. Om noen år er kanskje mye glemt. Makta rår, og det vil den også gjøre, når vedtaket om å legge ned en barnehage muligens vedtas av H, Ap og Sp. Men det er IKKE tøft å være den som kan slenge om seg med ubekvemsord uten å blunke. Jeg antar Bringedal tar litt lærdom av det som har skjedd, men til syvende og sist er det som sagt makta som rår, og den har Bringedal fortsatt. «The winner takes it all» og ikke minst; det er «a new kid in town».
Erik A. Sørensen
Gruppeleder BedreLarvik
Les også saken “Sviket mot de eldre” på denne linken.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Sviket mot de eldre!

“Hvis Sanner tror at dagens sykehjemsbeboere lever et luksuriøst  liv, ja da tror han feil,” skriver Morten Bakkeli.

Sviket mot de eldre!

Det sies at et samfunns kvalitet skal kunne bedømmes etter hvordan det behandler sine svakeste grupper. Eldre på institusjoner må sies å være en svak gruppe.

Det er forstemmende å lese finansminister Jan Tore Sanners uttalelser om at det er de eldre som har skylden for landets økonomiske utfordringer. Å gjøre noen til syndebukker er typisk for regimer som det demokratiske Norge ikke ønsker å sammenlikne seg med, slik som Nazi-Tyskland (jøder, sigøynere og psykisk utviklingshemmede) og Stalins Sovjetunionen (kulaker). Jeg vet om helt andre grupper som har skylden for disse utfordringene, og Sanner burde istedet kritisere sine direktørvenner – som, til tross for enorme formuer og inntekter, betaler altfor lite i skatt til fellesskapet – eller til fiskale flyktninger som har slått seg ned i land med lave skatter.

Sanner skremmer velgerne bort fra Høyre. Under Erna Solbergs år som leder har  Høyre utviklet seg fra å være et folkeparti til et parti uten folk.

Min mor ble født i 1929. Det var i samme år som børskrakket i New York City, som førte til økonomiske nedgangstider. Hun gjennomlevde de harde 30-åra – et tiår dominert av arbeidsledighet, streiker, arbeidskonflikter og fattigdom. Det ble som regel fisk til middag hver dag, fordi det var rimeligst. Så kom fem krigsår (1940-1945). Skoleelever trasket i flere kilometer etter et egnet skolelokale, fordi tyskerne hadde beslaglagt skolene. Realskoleelever opplevde også at klassekamerater, som kanskje hadde felt en kritisk ytring mot okkupantene og Nasjonal Samling, ble sendt til avhør på Gestapo-kontoret. De heldigste slapp unna med en skarp irettesettelse. De mindre heldige ble sent til Grini, og de uheldigste ble skutt. Flykamper, bomber og utrygghet preget livene til nordmennene. Jeg lurer på om den priviligerte Sanner hadde ønsket å bytte ut sin sorgløse ungdomstid på Oslo Vest med den som ungdommene opplevde under den andre verdenskrig: Rasjoneringskort, matauk, omsydde klær,  ertekaffe og krisekrem. Det er disse ungdommene som  Sanner i 2020 kaller “den økonomiske utfordringen”.

Etter krigen ble de lovet fagre løfter om de ville delta i gjenreisningen av landet. Krigsseilerne ble sveket av Gerhardsens regjering.

Hvis Sanner tror at dagens sykehjemsbeboere lever et luksuriøst  liv, ja da tror han feil. Jöran Rubensson, tidligere leder for Sveriges Pensionärers Riksförbund, skrev et meget godt innlegg i avisa “Expressen”. Det kom på trykk 31. januar 2020. Rubensson skriver om svenske forhold, men det er stor grunn til å tro at det er liknende forhold i Norge, Han hevder at eldreomsorgen ikke står øverst på listen over prioriteringene som gjøres mellom kommunenes ulike virksomheter. Rubensson påpeker også at rekrutterings-spørsmålene ikke blir prioritert. 27% vil forlate yrket innen tre år., mange vil gå av med pensjon og tilstrømningen av nyutdannede er lav. Eldreomsorgen er også den grenen i Sverige med flest sykemeldte.

I Norge er det slik at det er budsjett – og ikke behov – som styrer personalbemanningen. Dette setter både kvalitet og sikkerhet i fare. Dette fører til at sykehjemspersonalet føler seg stresset og oppgitt. Sykehjem lider av underbemanning. Slik er også sitasjonen i Larvik, slik som på Yttersølia sykehjem. Alt dette dreier seg om penger. Politikk går ut på å prioritere: Prioritere riktig. Norge er ett av verdens rikeste land på grunn av oljemilliardene. Prøv å fortelle dette til de som bor og arbeider på sykehjemmene. Jeg oppfordrer medlemmene av Larviks kommunestyre til å undersøke eldreomsorgen grundig. Snakk med de som føler problemene på nært hold.

Dagens sykehjemsbeboere er i grunnen en takknemlig gruppe å diskriminere. De har lært seg nøysomhet og klager lite. Derfor er det oss “unge” som må ta opp kampen for dem. I motsetning til “unge” herr Sanner respekterer jeg nemlig de eldre menneskene og det de har gjort for oss som lever i Norge i 2020.

 

Morten Bakkeli
Mesterfjellveien
3257 LARVIK

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Et skrik som ingen hører.

“Vi føler at vi er satt bort i på vente av døden,” skriver Ole Henrik Pettersen

hjelpemiddeldatabasen.no

Et skrik som ingen hører.

Ja slik føler man det når man prøver å få lov og leve i dette landet selv om man er ufør og ikke i arbeid.

Politikerne svarer med nye reformer som stempler oss som ikke har noen mulighet å delta i arbeidslivet som et problem.

Mange av oss blir plassert i noe de kaller trygde og omsorgs boliger.

Vi blir satt bort i sammen med eldre på en måte slik at livsglede blir borte. Prøver man og si i fra så er det som å rope høyt uten stemmebånd. Utrolig få som hører eller vil høre.

Vi føler at vi er satt bort i på vente av døden. Helsa forfaller like fort som boligene vi er plassert i. Helse systemet springer innom med medisiner og annet.

Egen andelene stiger og stiger. Trygden man skal betale ting med blir mindre og mindre. De stiger jo ikke i trådd med utgiftene.

Hva gjør politikerne. Jo de sikrer seg selv med privat avtaler så de slipper å havne i vår verden.

Er dette velferden de står og prater om fra sine fine talestoler?

En velferd som tydelig hvis ikke gjelder oss. De prater og prater i forbindelse med valgene om hvor fint ting skal bli, men sannheten er at vi kun er en utgift som noen vil bli kvitt…

 

Ole Henrik Pettersen.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *