Kontrollutvalgets rolle ved varslinger og saker om økonomisk kriminalitet.

Skjermdump: governance.no

Kontrollutvalgets rolle ved varslinger og saker om økonomisk kriminalitet.

Mange av medlemmene i Kontrollutvalgene i Norges kommuner var samlet på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport hvor Kontollutvalgsleder-skolen 27.-28 oktober 2020 ble arrangert. Hele programmet her.

Det var mange interessante foredrag disse to dagene. Det var stor interesse for foredraget til advokat Erling Grimstad som tidligere var ansatt som politietterforsker, førstestatsadvokat og assisterende ØKOKRIM-sjef.

Grimstad er en av de mest erfarne rådgiverne i Norden innen forebygging og gransking av økonomisk kriminalitet. Han bistår oppdragsgivere med å forebygge eller avdekke mistanke om regelbrudd som hvitvasking, korrupsjon, bedrageri, underslag, økonomisk utroskap, tyveri av forretningshemmeligheter, id-tyveri, brudd på anskaffelsesregelverk og en rekke andre former for kritikkverdige forhold.

Han har bred internasjonal erfaring fra en rekke oppdrag og saker i Europa, USA, Afrika og Asia.

Grimstad var den første i Norge som startet granskings- og varslingstjenester. Han har dybdekunnskap fra alle tjenesteområder som advokatfirmaet tilbyr.

Anbefaler spesielt både ansatte og politikere i kommunene  å høre dette foredraget.Foredraget er siste på listen. Du finner det på denne linken. 

 

Les også dagens innlegg om skandale prosjektet på Dolvenhøyda her. 

 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

Larvik kommune svir av 5,15 millioner kroner?

Foto: google.maps

Larvik kommune svir av 5,15 millioner kroner?

Formannskapet  i Larvik kommune skal førstkommende onsdag 4 november behandle et forslag fra kommunedirektøren om å avbestille prosjektet på Dovenhøyda 2 og legge eiendommen ut for salg i det åpne marked. Les hele innstillingen her.

Det ble i 2015 vedtatt bygget omsorgsboliger for Rus og Psykiatri på Dolvenhøyda i Brunlanes. Dolvenhøyda 2, en enebolig med tilstrekkelig stor tomt for formålet, ble innkjøpt for 2,4 millioner kroner. Eiendommen ble regulert til inntil fire boenheter.

Det er på eiendommen laget et prosjekt for formålet. Det er skrevet kontrakt med entreprenør for gjennomføring av prosjektet. Kontraktsummen er på kr 11.800.000,- inkl mva Entreprenør er klar til oppstart. Les hele saken her. 

Kommunedirektøren har gått igjennom prosjektet med tanke på om man kan nyttiggjøre seg det arbeidet som er nedlagt i prosjektet. Det er pr i dag påløpt kostnader med kjøp av eiendom 2,4 millioner kroner og planlegging av omsorgsbolig 2,75 millioner. Den samlede prosjektkostnaden for prosjektet er 17 millioner. Det er påløpt kostnader på 5,15 mill og inngåtte kontrakt på 11,8. Les godkjent rammesøknad her.

Med kostnadsnivå på 17.000.000,- har kommunedrektøren ikke funnet annet bruk for prosjektet slik det er planlagt, og kommunedirektøren vil derfor anbefale å legge eiendommen ut for salg på det åpne marked.

Nei, det er kanskje ikke så rart at kommunen nå vurderer å innføre eiendomsskatt som følge av uvettig bruk av penger over lang tid, uten tanke på kommunens økonomiske situasjon ?

 

Les også fredagens innlegg om hyttesaken på Lamøya her. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

Medlemskap i Vestfold Vann IKS: En trojansk hest?

” Det er galskap å gi fra seg råderetten over en evigvarende fremtidig ressurs!,” skriver Ingrid Strümke og Pål Langvik.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Medlemskap i Vestfold Vann IKS: En trojansk hest?

Under hovedutvalgsmøtet for eiendom og teknisk drift den 28 oktober 2020 skal det diskuteres et eventuelt partnerskap med Vestfold Vann IKS (VIV) for å sikre Larvik-befolkningens vannforsyning. Vi i BL mener at kommunen burde beholde råderetten over hele verdikjeden. Fra Farrisvannet ved Gopledal til springen hos innbyggerne, bør ansvaret ligge hos kommunen alene! Se hele saken her.

Her oppsummeres i all korthet våre argumenter mot et fremtidig partnerskap med VIV.

Vannkvalitet:-Vannkvaliteten som leveres til Larviks innbyggere er høyere siden vannet i Gopledal Vannverk renses i motsetning til det som leveres av VIV sitt vannverk på Seierstad. Der filtrerer man kun vannet i stedet.

Vannforsyning:-Befolkningen kan oppleve problemer med vannforsyning som fører til restriksjoner i måneder med mye tørke. Restriksjonene fra Larvik Kommune er mindre strenge enn tilsvarende tiltak fra VIV. I denne sammenhengen må det også nevnes at for øyeblikket tapes store mengder vann på veien fra vannverk til husholdning pga lekkasje fra gamle rør. Utskiftning av disse rørene pågår kontinuerlig i regi av kommunen og etterhvert som gamle vannrør blir erstattet med nye vil vannlekkasjene i ledningsnettet bli utbedret.

Kostnader:-For å inngå partnerskap med VIV må Larvik kommune kjøpe seg inn. I tillegg til start kostnadene vil produksjonen av vannet koste Larvik kommune over 20 millioner kroner mer hvert år enn det gjør per dags dato pga driftskostnader for pumpe og interne driftskostnader (samband fra Gopledal vannverk til Fagerli vannbasseng). Kunder av VIV som er kommuner, betaler etter faktisk forbruk. Det betyr levert vann til vannbassenget på Fagerli fra en ny vannledning fra vannverket på Seierstad, til en langt høyere pris. Etablering av denne nye vannledningen, må også Larvik Kommune betale for.

Arbeidsplasser: –Vi ønsker å beholde de etablerte arbeidsplassene og fagkunnskapen lokalt i kommunen. Gopledal har høy kompetanse innen vann, “Larviks modellen” er et vel bekjent fagbegrep for rensing av vann, på andre vannverk i hele landet.

Det er galskap å gå ned på vannkvaliteten ovenfor Larvik Kommune sine innbyggere.

Det er også galskap å gi fra seg råderetten over en evigvarende fremtidig ressurs!

 

Med vennlig hilsen

Ingrid Strümke og Pål Langvik

BedreLarvik

 

 

Les også saken om Kontrollutvalget som skal granske Lamøya saken på denne link.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Politikerne i planutvalget støttet kommunedirektøren i saken om 17 nye boliger.

Politikerne i planutvalget støttet kommunedirektøren i saken om 17 nye boliger.

Planutvalget i Larvik behandlet på møte tirsdag 20 oktober en plan fra Mer AS hvor Norsk Byggservice AS har laget et planinitiativ på eiendommen «Lesten» ved Svinevika nord for Kjerringvik.

Det ønskes oppført 17 eneboliger og tomannsboliger med tilhørende anlegg. Hele saken kan du lese her.

Kommunedirektørens forslag til vedtak: Planinitiativet stoppes. Se dokumenter her. 

Politikere i planutvalget skulle beslutte om det kunne igangsettes reguleringsplanarbeid for eiendommen. Det ble avholdt befaring her tirsdag 20 oktober kl 1115-1130.

Som kjent så skal Larvik kommune i gang med å legge kloakk fra Kjerringvik til Svinevika i løpet av 2021/2022.

Politikerne i planutvalget støttet kommunedirektørens forslage om å IKKE sette i gang reguleringsplanarbeidet. Du kan lese hele vedtaket her. 

Planinitiativet stoppes. Mer AS kan ikke sette i gang et arbeid med detaljert reguleringsplan for eiendommen betegnet som «Lesten» ved Kjerringvik, del av gbnr. 1090/2.
Eiendommen hvor det planlegges boligområde, er dessuten et tidligere LNF-område hvori det inngår 10-13 dekar dyrkbar mark. Området har vært dyrket inntil de siste 10 år, men har ligget brakk siden. Larvik kommune har nylig i KST- 025/20, Kommuneplanens samfunnsdel 2020 – 2032, vedtatt nullvisjon for utbygging av dyrket og dyrkbar mark.

Dette taler også imot at det skal startes reguleringsplanarbeid i området.

 

Saken går nå videre til politikerne i Formannskapet og settes antagelig opp som sak i neste møte 4 november 2020.

 

Les også fredagens innlegg om hyttesaken på Lamøya her. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

Nei til nedleggelse av danse- og musikklinjen .

” Å investere i folks utdannelse, er en sikker investering for framtida,” skriver Morten Bakkeli. 

Nei til nedleggelse av danse- og musikklinjen .

Jeg har lest at Fylkestinget vurderer å legge ned danse- og musikklinjen ved Thor Heyerdahl videregående skole. Norge skryter jo at det har ett av verdens beste utdannelsessystemer. Det innebærer at de videregående skolene må tilby sine elever et bredt tilbud og ikke redusere dem. Myndighetene oppmuntrer jo også ungdommer til å ta høyere utdannelse, men da må de få lov til å utdanne seg i noe som de er interessert i. Å investere i folks utdannelse, er en sikker investering for framtida.

Da jeg gikk på videregående skole 1978-1981, het det fremdeles Larvik gymnas og det var bare fire linjer: språk, naturfag, samfunnsfag og idrett. Vi hadde imidlertid en rektor og lektorer, som var interessert i kultur. Gymnaset satte opp en forestilling av “Peer Gynt”. Vi som hadde Harald Ruud som formingslærer fikk i oppdrag å være scenearbeidere. Det var dette som ansporet meg til å ta initiativet til russerevy i 1980 og skrive flere av numrene. Selvsagt burde det være en drama- eller teaterlinje ved Thor Heyerdahl Videregående skole, ja gjerne en film- eller TV-linje også.

Jeg vet ikke når danse- og musikklinja ble opprettet, men det har vel gått mange elever der, som nå er ute i arbeidslivet? Jeg foreslår at de mest profilerte av dem (ikke nødvendigvis på riksplan, men kanskje heller på lokal- eller fylkesplan) går sammen om et opprop, der de forteller om hvor viktig disse linjene var for dem, at de var med på å utforme deres valg av levevei og at de igjen – som sangere eller dansere – har gjort noe positivt for lokalmiljøet.

Kjenner dere noen takknemlige eks-elever som vil stå sammen om dette? Ja, eller takknemlige sjefer eller kanskje takknemlige tilhørere, som har latt seg glede av danserne og musikerne under konserter og forestillinger? La de i felleskap skrive et opprop, som de retter direkte til fylkespolitikerne. Jeg synes også at de burde ringe til fylkesordføreren og be om å få lov til å møte opp som deputasjon. Naturligvis må de fronte saken i media, som f.eks. Bøkebloggen, Østlands-Posten, Tønsbergs Blad, Sandefjords Blad, NRK Vestfold og Gjengangeren.

Dette kan heller ikke være i overensstemmelse med Senterpartiets program. Legges disse linjene ned, må elevene reise langt for å studere, kanskje helt til Oslo. Senterpartiet støtter jo desentralisering.

 

Morten Bakkeli
Mesterfjellveien

 

Les også saken om Kontrollutvalget som skal granske Lamøya saken på denne link.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Larvik kommune har mottatt nye innspill fra advokat i Lamøya saken.

Foto:Bøkebloggen

Larvik kommune har mottatt nye innspill fra advokat i Lamøya saken.

Saken ble utsatt i forrige PU møte fordi Larvik-advokatene ved advokat Håvard Wiig-Andersen hadde på vegne av tidligere eier Arne Nicander sendt inn et innspill til saksbehandlingen på søknad om endringer av fritidsbolig på eiendommen gbnr 1030/1/40, Lamøya 71. Les advokatens innspill her.  

Kommunedirektøren har svart opp både advokaten og gitt faglige tilbakemeldinger på rapporten . Kommunedirektørens tilsvar kan du lese her.

Larvik kommune har 16 oktober på nytt mottatt brev fra advokat. Denne gangen er det fra advokat Sam E. Harris i advokatfirmaet BAHR AS i Oslo.

Her er det også satt fokus på høyder på gammel og ny hytte. Men er ikke den groveste ulovligheten at det er bygd en ulovlig kjeller i den nye hytten? Les hele brevet fra BAHR AS her.

Vil politikerne i Larvik på nytt gå i mot kommunedirektøren og Fylkesmann og godkjenne ulovlighetene?

Eller vil politikerne nok en gang utsette saken og be kommunedirektøren svare opp brevet fra BAHR AS?

 

Les også saken om Kontrollutvalget som skal granske Lamøya saken på denne link.

Les også saken hvor kommunedirektøren svarer opp advokat Håvard Wiig-Andersen på denne link

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

På området “Lesten ved Kjerringvik kan det komme 17 nye boliger.

På området “Lesten ved Kjerringvik kan det komme 17 nye boliger.

Planutvalget i Larvik skal på møte tirsdag 20 oktober få presentert en plan fra Mer AS hvor Norsk Byggservice AS har laget et planinitiativ på eiendommen «Lesten» ved Svinevika nord for Kjerringvik.

Det ønskes oppført 17 eneboliger og tomannsboliger med tilhørende anlegg. Hele saken kan du lese her.

Kommunedirektørens forslag til vedtak lyder: Planinitiativet stoppes. Se dokumenter her. 

Politikere i planutvalget skal tirsdag beslutte om det kan igangsettes reguleringsplanarbeid for eiendommen. Det skal avholdes befaring her tirsdag 20 oktober kl 1115-1130.

Som kjent så skal Larvik kommune i gang med å legge kloakk fra Kjerringvik til Svinevika i løpet av 2021/2022.

Det blir spennende å se om politikerne på tirsdag ønsker å sette i gangs reguleringsplanarbeidet.

 

Les også fredagens innlegg om hyttesaken på Lamøya her. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Kontrollutvalget i Larvik ønsker at Lamøya saken skal granskes.

Foto:Bøkeblogge

Kontrollutvalget i Larvik ønsker at Lamøya saken skal granskes.

Kontrollutvalget i Larvik skal på møte tirsdag 20 oktober få presentert en prosjektplan om «Kommunens oppfølging av byggetiltak på en eiendom». Hele forslaget kan du lese her. Prosjektplan

Kontrollutvalget i Larvik kommune har bestilt prosjektplan om kommunens oppfølging av byggetiltak på gårds- og bruksnummer 1030/1/40 – Lamøya 71 (heretter gbnr. 1030/1/40) i sak 25/20. Vedtaket lyder:

Kontrollutvalget ønsker en grundigere gjennomgang vedrørende kommunens tilsyn i hyttesaker til en av kommunens virksomhetsledere.

Ifølge lokalmedia gjorde en kommunestyrerepresentant kommunens byggesaksleder oppmerksom på at det kan ha foregått ulovlig bygging på gbnr. 1030/1/40. Kommunestyrerepresentanten er grunneier for eiendommen. Dette ble gjort i 2016.

Assisterende kommunedirektør deltok i møte i kontrollutvalget 01.09.20. I møte sa hun at kommunen har dokumentasjon på at grunneieren hadde et møte med byggesaksleder i 2016. I møte gjorde grunneieren oppmerksom på at det kan ha foregått ulovlige byggetiltak på gbnr. 1030/1/40. På dette tidspunktet var det konflikt mellom grunneier og fester av eiendommen. Byggesakslederen oppfattet derfor ikke opplysningene om mulige ulovligheter som et reelt varsel.

Deler av hendelsesforløpet i saken ligger langt tilbake i tid. Det kan gi utfordringer når det gjelder å innhente informasjon.

Det kan være aktuelt å innhente informasjon gjennom intervju med aktuelle personer.

Planlagt ressursbruk er inntil 250 timer. Oppdragsansvarlig vil være Kirsti Torbjørnson i Vestfold og Telemark revisjon IKS

Vi har observert hvordan tidligere granskinger utført av Telemark kommunerevisjon IKS har blitt fulgt opp av ledelsen i Larvik kommune. Hva er vitsen med disse granskingene når kommunen ikke følger opp alvorlige funn? Ref tidligere rådmann Kristengårds uttalelser på NRK Vestfold i 2018.

Hvorfor ikke nå gjøre som Nittedal kommune gjorde? De hyret inn advokat Erling Grimstad og det ga resultater.

 

Les også fredagens innlegg om hyttesaken på Lamøya her. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Vil Bane NOR Eiendom nå utvikle sitt store område i Indre havn i Larvik?

 

Foto:Kartverket/BaneNOR

 

Vil Bane NOR Eiendom nå utvikle sitt store område i Indre havn i Larvik?

Denne uken kom nyheten om at Bane Nor nå foreslår å droppe dobbeltspor helt til Larvik. Det halverer antall kilometer med dobbeltspor, og de ser innsparinger på 73 milliarder kroner. Les hele saken her.

Betyr dette at stasjonen blir liggende i Indre Havn som den gjør i dag?

Bane NOR Eiendoms virksomhet er en stor inntektskilde for Bane NOR . Nå ligger alt til rette for å kunne utvikle sitt eget store område i Indre havn til utbygging. Med sin flotte plassering mot sjøsiden og med direkte tilknytning til stasjonen vil dette helt sikkert bli et ettertraktet prosjekt.

Allerede i 2012, lenge før den endelige traseen i Moss var lagt, inngikk daværende Rom Eiendom og Moss kommune en avtale om å utvikle «Sjøsiden», et stort område i sydenden av sentrum, med flott plassering mot fjorden. Les hele saken her.

Alle som har bosatt seg i vannkanten bør ta en titt på Kartverkets nye tjeneste !

 

Les også tidligere innlegg “Kongegata korridoren i Larvik sentrum” på denne linken.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Kommunedirektøren svarer opp advokatens innspill på Lamøya.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Kommunedirektøren svarer opp advokatens innspill på Lamøya.

Nå har Larvik kommune fått saken tilbake fra Fylkesmann og saken skal opp på nytt i PU tirsdag 20 oktober for å fatte et endelig vedtak !

Saken ble utsatt i forrige PU møte fordi Larvik-advokatene ved advokat Håvard Wiig-Andersen hadde på vegne av tidligere eier Arne Nicander sendt inn et innspill til saksbehandlingen på søknad om endringer av fritidsbolig på eiendommen gbnr 1030/1/40, Lamøya 71. Les advokatens innspill her.  

Stavern Taksering AS ved Eirik H. Brynhildsen har innhentet høydemål på ny hytte, og MIRIS ved Tom Holbein og Numme Media ved Pål Numme har gjennomført en kontroll som består i å sammenligne høydene på ny hytte med høydene på gammel hytte. Les rapporten her. 

I denne rapporten er det satt fokus på høyder på gammel og ny hytte. Men er ikke den groveste ulovligheten at det er bygd en ulovlig kjeller i den nye hytten?

Kommunedirektøren har svart opp både advokaten og gitt faglige tilbakemeldinger på rapporten . Kommunedirektørens tilsvar kan du lese her.

Vil politikerne i Larvik på nytt gå i mot kommunedirektøren og Fylkesmann og godkjenne ulovlighetene?

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *