Dette er et ran.

“For Larvik sentrum, og spesielt oss er Kongegata beslutningen spikern i kista”, skriver Karl-Magnus Kjendlie Felumb.

Foto: Bøkebloggen

Dette er et ran.

For Larvik sentrum, og spesielt oss er Kongegata beslutningen spikern i kista , et RAN .
Vi har vært på Torvet siden 1860 i Larvik siden 1851.Og vi har drevet gullsmedvirksomhet i 7 generasjoner 6 generasjoner i Larvik

Vi blir fraranet 1000 kvm som er vårt levebrød og garantist for arbeidsplasser. Og vi får erstattet iflg Bane Nor kun ca 25% av forsikringsverdien uten tomt. Dette er etter bruksverdi- prinsippet som er godt etablert og prøvet i retten flere ganger .

Våre husleieinntekter er svært lave nettopp på grunn av usikkerheten i sentrum. Og når man trekker fra beskatning og gjeld , sitter vi igjen med svært lite.

DETTE ER ET RAN.

Forøvrig tror jeg ikke handelstanden i Larvik er robust nok til å overleve en så omfattende destruksjon av sentrum med en anleggsperiode på mange år med trafikkaos og bråk.
Husk at det skal påles ganske lange strekk og dette levenet vil gjøre det umulig å arbeide handle og bo i nærheten. Det skal fraktes ut ca 95 000 billass, med den forurensing dette medfører.

Jeg vet om andre veletablerte bedrifter om regner med å måtte kaste inn håndkledet. Det kan nevnes at når man bygde Torvparken gikk vår omsetning i perioden ned med ca 50%

Men da er vel hensikten til ØP ,Høyre, Arbeiderpartiet og Senterpartiet oppnådd , nemlig å spille ballen over på Treschows banehalvdel, slik at de får leiet ut til handel og fortsette å bygge ned strandsonen ?

Jeg tror heller ikke Bane Nor er en snill julenisse som gir bort sin nåværende tomt, for at Holthe, Birgitte, Rune, resten av kommunestyret og hjemvendte elitister som har tilbrakt det meste av sitt arbeidsliv i hovedstadens offentlige byråkrati ,skal få en park å spasere i.

NEI, HER BLIR DET HØYHUSBEBYGGELSE etter “Grand-Kvartal prinsippet”.
Bare man venter lenge nok og sutrer mye nok går nok dispensasjonene i orden. 

Bane Nor har ikke råd til å donere dette etter en så omfattende kostnad som Kongegata utbyggingen blir.

NOEN SOM HAR HØRT OM BAR-CODE bebyggelse. .

Hva med de 250 leilighetene som blir revet, og hvor eierne kommer til å tape flere millioner pr leilighet, er dette Arbeiderpolitikk ??

Nei folkens det er snart valg … la være å stemme på de partier som vil legge Larvik sentrum dødt!

 

Karl-Magnus Kjendlie Felumb

 

Les saken hvor NRK intervjuet ordfører, BedreLarvik og prosjektsjef i Bane Nor etter beslutningen i kommunestyret her.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 

Flertallet i Larvik kommunestyre ønsker ny jernbanestasjon i Kongegata og miljøtunnel forbi Verningen.

 

Foto: Bøkebloggen/ larvik.kommune.no

 

Flertallet i Larvik kommunestyre ønsker ny jernbanestasjon i Kongegata og miljøtunnel forbi Verningen.

Kommunestyret i Larvik vedtok i går kveld at ny jernbanestasjon skal bygges i Kongegata. Trasen skal gå over Verningen med miljøtunnel. Formannskapets forslag ble vedtatt med 30 stemmer for og 13 imot.

Hør hva ordfører Rune Høiseth og ordførerkandidat Erik A. Sørensen uttalte til NRK etter møtet på denne link. 

Siden Verningen-korridoren ble vedtatt vil det bety mekling hos Fylkesmannen. Målet med mekling er å finne tiltak som gjør at innsigelsen kan trekkes, slik at en kan gå videre i planleggingen.

Hvis en mekling ikke fører frem til enighet, vil saken sendes over til Kommunal- og moderniserings-departementet for behandling. Hvilke konsekvenser det vil ha for prosjektet er usikkert. Det er heller ikke mulig å forskuttere hvor mange måneder eller år en slik prosess kan ta.

Hør hva Bane NORs prosjektsjef Hanne Sophie Solhaug uttalte til NRK om avgjørelsen på denne link. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Frykter noen politikerne i Larvik at folkemeningen strider mot deres ønsker?

Det er tydelig at politikerne frykter at folkemeningen strider mot deres ønsker, og det man frykter, ja det avviser man.,” skriver Morten Bakkeli.

foto:banenor.no

Frykter noen politikerne i Larvik at folkemeningen strider mot deres ønsker?

Undertegnede har i dag blitt informert om at Formannskapet under sitt møte onsdag forkastet vårt ønske om å avholde folkeavstemning. Det er tydelig at politikerne frykter at folkemeningen strider mot deres ønsker, og det man frykter, ja det avviser man.

Jeg skal ikke instruere medlemmene hva de skal stemme under valget, men jeg håper de noterer seg hvilke partier som lytter til folket og hvilke partier som bare lytter til seg selv. Bedre Larvik v/Erik A. Sørensen har fulgt folkets ønsker i denne saken. Frp og V har vel også vært nokså bra, mens AP, SV og H har snudd ryggen til Larviks borgere. Hvis jeg hadde vært en ansvarlig velger, hadde jeg snudd ryggen til slike partier!

Jeg ser det slik at politikere prøver å selge en vare, og liker jeg ikke varen, kjøper jeg den ikke. Jeg kan for eksempel ikke stemme på et parti bare fordi det er DET partiet.

Godt valg 9. september.

Morten Bakkeli

 

Du kan lese hele avslaget i Formannskapet på denne linken. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Her skal toget gå og stasjonen ligge!

“Tanken er å bore seg gjennom terrengmassene ca. 2 km, fra Lågen og nesten til Farriselva,” skriver Kjell Ronald Hansen. 

Tegning : Kjell R. Hansen

Her skal toget gå og stasjonen ligge!

I en årrekke har BaneNor planlagt Inter-City forbindelsen på Østlandet, og videre en dobbeltsporet jernbane til Stavanger via Larvik, med sterke føringer fra Stortinget. Helt avgjørende for disse føringene er klimaendringene og den globale oppvarmingen. Kravet eller pålegget har vært å plassere jernbanestasjonene i sentrum, stimulere til fortetning og redusere biltrafikken. En viktig målsetting for en slik plassering har også vært å stimulere handelsnæringen i sentrum og å la jernbanestasjonen virke som en slags katalysator eller motor i så henseende.

I Larvik har vi sett at BaneNor har forholdt seg til disse påleggene fra Stortinget «som en viss mann leser bibelen» uten å ta spesielle hensyn til naturgitte forhold og topografi. Resultatet er blitt, som vi vet, at BaneNor sitter igjen med to løsninger/anbefalinger for plassering av jernbanestasjon, Indre Havn (høy og lav løsning) og Kongegata (høy og lav løsning), hvor BaneNor primært har valgt Indre Havn (høy løsning med viadukt). Mens de fleste politikerne i kommunen med Høyre, Arbeiderpartiet og Senterpartiet i allianse har gått inn for Kongegata-alternativet (høy løsning) og «svelget det rått» uten særlige motforestillinger. Med arkitekt Torp som mentor og rådmannen som støttespiller.

Dette har inntil det siste vært status quo for jernbaneutbyggingen i Larvik kommune. Men plutselig mot «alle odds» kommer altså en motmelding fra Jernbanedirektoratet om at hele Inter-City-konseptet på Østlandet blir for kostbart. – Allerede på Follobanen har det vært formidable overskridelser. – Nå er det plutselig for Jernbaneverket, og antagelig for Stortinget, ikke lenger så maktpåliggende å holde fast på ideelle krav og målsettinger. Som en dyd av nødvendighet er det heretter nær sagt nødvendig å tenke i andre baner. Nå synes det som om jernbanestasjoner i sentrum likevel ikke er så viktig – og riktig! 

Derfor «griper jeg pennen» og på nytt fremmer forslaget om jernbanestasjon ved Elveveien/Lågen som den beste løsningen med alle sine innlysende fordeler og argumenter for Larvik kommune. – Inntil nå har BaneNor, som vi vet, helt uten forbehold fastslått at de to planlagte alternative jernbanetraséene gjennom Larvik må gå der BaneNor har plassert dem. Ja, selvfølgelig, det må jo nødvendigvis bli slik når man alt i begynnelsen av prosessen har bestemt seg hvor stasjonen skal ligge, nemlig i Indre Havn eller Kongegata! – Men dersom man løsner på dette grepet, står man jo mye friere. Likevel er vi enige om at jernbanesporene gjennom Larvik uansett må legges i området mellom Indre Havn og Bøkeskogen. – I det man ser på min kartskisse og plasseringen av jernbanestasjonen ved Elveveien/Lågen, vil jeg presisere at dobbeltsporet altså legges i tunell fra Lågen og til Nedre Bøkeligate/Gårdsbakken, et lite stykke fra Farriselva. Vel og merke der dybdene ned til tunelltaket er så store at hus ikke må rives; se detaljert oversikt over koter og dybder. Jernbanestasjonen legges altså ikke utenfor byen, bare litt nærmere kommunens andre store kjøpesentra i retning Oslo! Og med hyppige bussforbindelser til Larvik sentrum (torget) og Indre Havn.

Tanken er å bore seg gjennom terrengmassene ca. 2 km, fra Lågen og nesten til Farriselva, slik man f. eks. har boret seg under nesten hele Sveits fra nord til syd. Selvfølgelig blir også denne løsningen kostbar, muligens svært kostbar. Men for byen, kommunen og dens innbyggere, vil jeg hevde at denne løsningen er og blir best. Lokalpolitikernes fremste oppgave er å ivareta kommunens og fellesskapets interesser. Så får andre regne på prisene/kostnadene og forholde seg til statlige bevilgninger på rikspolitisk nivå.

Argumenter og fordeler med jernbanestasjon ved Elveveien/Lågen:

 1. Størst antall reisende i retning Oslo: Denne stasjonsplasseringen ligger i riktig retning i forhold til sentrum, dvs. i retning Tønsberg – Drammen – Oslo. Trolig skal 80 – 90% av de reisende i denne retningen. – (Hvis stasjonen blir lagt i Kongegata eller Indre Havn, vil de fleste som bor i Tjølling og østre del av Hedrum, antagelig bruke Sandefjord stasjon som er planlagt nær Sandefjord videregående skole, og bare 5 – 10 minutter fra grensa mot Larvik.)
 1. Pendlere og arbeidsplasser: Med tanke på pendlere til Larvik, vil en stasjon ved Elveveien/Lågen trolig ha minst like mange arbeidsplasser i sitt nærområde som en stasjon i sentrum. Avstanden fra Elveveien/Lågen og til Nordbyen, Øya, framtidig ny bebyggelse på Alfred Andersen-tomta og Hegdal næringspark er relativ kort.
 1. Bussavganger/matebusser: Hyppige avganger til Larvik torg og andre sentrale steder kan være en god løsning.
 1. Adkomst: Enkel og god adkomst til stasjonen for alle, busser og biler, i Larvik kommune på alt slags føre.
 1. Trafikkterminal: God plass for en trafikkterminal, uten å rive store bygningsmasser. Trafikkterminalen kan bygges eventuelt inn i terrenget/ i fjell.
 1. Parkeringsarealer: Store parkeringsarealer, uten å rive hus. Store parkeringsarealer kan bygges eventuell inn i terrenget/ i fjell.
 1. Ringvei: 4-felts Ringvei rundt bykjernen; Elveveien – Tjøllingveien/Storgata – Farriseidet og E18 som knyttes til jernbanestasjonen ved Elveveien/Lågen. Med store rundkjøringer ved Øya-krysset og ved Herregården, utvidet trafikkryss og trafikkavvikling ved Thaulowsvingen og bedre avkjøring til Stavern; jernbanebrua fjernes! Et trafikkgrunnlag som tilsier høy frekvens. Fra Ringveien vil det dessuten være lett å ta seg inn til sentrum. – NB1 Hvis det blir for omfattende med 4-felts vei Tjøllingveien/Storgata/Farriseidet, på grunn av riving av hus og andre forhold, så kan man selvfølgelig beholde 2-felts vei, eventuelt utvide veien til 3 felts vei.
 1. Jernbanebrua ved avkjøringen til Stavern fjernes.
 2. Unngår riving: En unngår å rive et stort antall hus i sentrum slik som med Kongegata-alternativet, eller langs traséen i forbindelse med Indre Havn-alternativet. (Et dobbeltspor krever mye plass.)
 1. Økonomiske besparelser: Dette kan gi besparelser i milliardklassen ved å slippe riving, ekspropriasjoner og erstatninger. Men det blir selvfølgelig andre store omkostninger med denne foreslåtte tunellen med en lengde på ca. 2 km.
 1. Godstransport med jernbanetog: Et jernbanespor for godstransport fra Larvik Havn via et nytt Øya-kryss vil kunne knyttes til jernbanetraséen i tunellen etter jernbanestasjonen ved Elveveien/Lågen. Tilknytningen av de to sporene vil kunne være i tunellen i området under Greveveien/Sveinsgate. Denne løsningen er selvfølgelig bare mulig hvis Inter-City-trafikken og godstransporten kan benytte det samme sporet.NB! Jernbanesporet gjennom Torstrand kan dermed fjernes!
 1. Hegdal næringspark/industriområde spares.
 2. Naturresurser spares: Et partsinnlegg fastslår at natur, skog, jord og steinressursene i større grad vil kunne spares med Verningen-korridoren. Rådmannen støtter dette synet. Mens beboerne på Verningen går absolutt mot dette forslaget og fastholder Stålaker-alternativet med sine argumenter.
 3. Planene for Bergeløkka med boligbygging ol. kan opprettholdes og realiseres.
 4. NB! Store muligheter og potensiale for et samarbeid med danske aktører, reisebyråer,Larvik Havnevesen/fergeterminalen, fergeselskapet og Vy (NSB) om reisende fra/til Hirtshals, Danmark og Kontinentet: Det vil være uproblematisk å bygge mange parkeringsplasser og et stort parkeringshus for langtidsparkering ved jernbanestasjonen nær Elveveien, med hensyn til reisende fra kontinentet som ønsker å parkere og reise videre med tog. Blant annet til Bergen for å ta Hurtigruta til Nord-Norge og Svalbard. Eller rundt omkring i Norge på jernbanen. – Et tiltak som kort og godt vil sette Larvik og Norge mer på kartet når det gjelder reisende fra Kontinentet og reiselivet generelt.

 

Kjell Ronald Hansen

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Formannskapet skal i kveld behandle rådmannens innstilling i jernbanesaken i Larvik.

 

 

Foto:Bøkebloggen

Formannskapet skal i kveld behandle rådmannens innstilling i jernbanesaken i Larvik.

Rådmannen ønsker Verningen og Kongegata mens Bane NOR anbefaler korridorene Stålaker øst og Indre havn. Du kan lese hele rådmannens innstilling på denne link. 

I forkant av dagens møte har BedreLarvik sendt inn et nytt forslag: “Et tredje alternativ kreves utredet innen 01.07.2020.” Les hele forslaget under.

Plassering av ny jernbanestasjon med tilhørende trase berører svært mange innbyggere i vår kommune. En så stor inngripen og varig forandring som en ny jernbanestasjon med trase representerer, krever at den beste løsningen velges.

Det er et sterkt folkelig ønske at et tredje alternativ utredes. I januar 2019 ønsket et flertall i en meningsmåling ( https://www.bedrelarvik.no/jernbanestasjon-meningsmaling/ ), gjennomført av Opinion AS, at ny jernbanestasjon skulle lokaliseres til Bergeløkka. Indre havn var foretrukket som nest beste plassering av stasjon og Kongegata var den plasseringen som fikk lavest oppslutning.

Kravet om sentrumsnærhet ivaretas godt med en stasjon på feks. Bergeløkka alternativt Bommestad og åpner også for en langt bedre og raskere tilgjengelighet for også de som ikke bor «midt i sentrum». De utredningene som BaneNOR hittil har gjennomført av annen stasjonslokalisering er basert på grove antakelser og av en forhåndsdømt karakter og bærer preg av dette. BaneNOR har som kjent et uttalt ønske om videre stasjon i indre havn. 

Om ikke et tredje alternativ utarbeides og legges frem til politisk behandling, er det stor fare for og meget sannsynlig at stasjon forblir i indre havn. Et tredje alternativ på Bergeløkka eller Bommestad vil gi 5-600 millioner i besparelser bare i reisetid, strekningen med trase vil være kortere og det vil knapt måtte tvangsinnløses boliger. Det er å anta at et 3. alternativ vil være milliardbeløp gunstigere enn feks. Kongegata alternativet som Larvik- Ap og H ønsker. Stortinget kommer med stor sannsynlighet til å ta hensyn til kostnadene når endelig løsning skal bestemmes, slik at stasjon i Kongegata kommer neppe eller aldri til å bli realisert.

Forslag til vedtak: 

Rådmannens forslag til vedtak pkt. 1 – 4 avvises. De to hovedalternativene, Kongegata og Indre Havn med tilhørende foreslåtte traseer, ivaretar ikke kommunens behov og utvikling på den beste måten. Et tredje alternativ lokalisert i randsonen av Larvik by, som feks. Bergeløkka eller alternativt Bommestad vil ivareta kommunens helhetlige behov på en langt bedre måte. Et tredje alternativ kreves utredet innen 01.07.2020. Etter at en 3. og ny løsning er forelagt, foretas en rådgivende folkeavstemning og saken kommer opp til ny behandling i kommunestyret høsten 2020.

mvh
Erik A. Sørensen
BedreLarvik

 

Du kan følge kveldens møte ved å klikke på denne link. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Rådet for funksjonshemmede i Larvik inviterer til paneldebatt 5 august 2019.

 

 

 

Foto:Google.com

Rådet for funksjonshemmede i Larvik inviterer til paneldebatt 5 august 2019.

Organisasjonene i rådet for funksjonshemmede i Larvik kommune inviterer herved til paneldebatt.

Tid: Mandag 5. august 2019 kl 17.30
Sted: Kantina på AOK, Borgejordet 23, 3269 Larvik.
TEMA: FUNKSJONSHEMMEDES LEVEVILKÅR DE NESTE 4 ÅRENE.

Møteleder: Redaktør i Østlands Posten: Erik Werner Andersen

Alle partiene som stiller med liste til kommunevalget i 2019, er invitert til å stille med en representant i panelet.

Her er en oversikt over hvilke partier , i den rekkefølgen de har meldt seg på ( de to siste meldte seg på etter artikkelen i Østlands Posten 🙂  )
Her er partiene som stiller med sine kandidater.
Bedre Larvik : Gry Anette Lie
Senter Partiet : Olav Nordheim  (sitter i rådet )
Rødt: Hanne Kleven
Høyre: Øyvind Heyn  (sitter i rådet)
Venstre: Terry Bob Gabo  (sitter i rådet)
MDG: Gry Caroline Aarnes
FRP: Per Manvik
Partiet de Kristne: Berit Fjære
AP: Espen Hetty Carlsen
Krf Larvik: Helge Ivar Vågen
Sv: Gunnar Eliassen
Liberalistene har sendt melding om at de dessverre ikke har anledning til å stille på debatten.

Har du spørsmål du ønsker å stille de forskjellige politiske partiene med hensyn til hvordan hverdagen blir for mennesker med funksjonsutfordringer etter kommunevalget i Larvik 2019?

Hvert parti vil få 3 minutter på starten til å presentere sitt parti, og hvordan de tenker å ivareta kommunens funksjonshemmede den neste 4 års perioden.

Det vil være en enkel bevertning.

Vi trenger påmelding, der ønsker vi å vite: navn, kontakt informasjon og eventuelle tilretteleggingsbehov.

Påmelding  og spørsmål sendes innen 31.07.19 til : [email protected]

Vi  ønsker deg velkommen !

 

Med hilsen

Organisasjonene fra SAFO og FFO i rådet for funksjonshemmede i Larvik kommune

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Sommermøte med hyttefolk og feriegjester har blitt en tradisjon.

 

 

Foto:Larvik kommune/Risør kommune

Sommermøte med hyttefolk og feriegjester har blitt en tradisjon.

Risør kommune og Larvik kommune er begge kommuner med mye hyttefolk og feriegjester om sommeren.

Risør har ca 1700 hytter mens Larvik har ca 4800.

Begge kommunene er styrt av AP ordførerere.

Risør ordfører Per Kristian Lunden har gjort det til en årlig tradisjon å be inn hyttefolk og feriegjester som holder til i kommunen på sommeren.

Ordfører i Risør ønsker innspill på hva som kan gjøres bedre, og gjerne det som kan tjene både besøkende og fastboende. Her kan du som har hytte, feriehus eller er feriegjest i Risør spørre om saker du er opptatt av eller si din mening til ordføreren. Risør kommune vil også orientere om aktuelle prosjekter som angår hyttefolket. Se link til arrangementet her.

Kjære ordfører Rune Høiseth ! Hva gjør du for de 4800 feriegjestene som har hytter i Larvik ?

Bøkebloggen sitter med dokumentasjon som viser at du ikke svarer opp henvendelser fra hytteeiere. Er det ikke ganske skremmende når du ikke svarer opp når en hytteeier “roper om hjelp”? Første brevet ble sendt 27 mai 2019 men dessverre ikke besvart. Purringen ble så sendt 3 juli 2019.

Og det er spesielt ille når det står følgende tekst i det siste brevet:  (Brevet kan du lese på denne link.)

“Hva skal Larvik kommune tjene på å ha en administrasjon i plan og bygg som driver den som sin egen butikk uten å rette seg etter gjeldende reguleringsplan, da kan en lure på om det finnes bindinger mellom utbyggere/entreprenører /saksbehandlere og tilsynsmyndighet.”

“Undertegnede har en bror som har arbeidet som jurist i et fylke nord for Dovre. Riktignok ikke med byggesaker. Jeg konfererte litt med han før helgen . Han hadde hadde konferert med en kollega som hadde byggesaker i fylket som kom med følgende kommentar ”Ja ,men Larvik kommune er jo kjent for sin ukultur i plan og bygg.”

Til info så ble ordfører kontaktet av Bøkebloggen onsdag 17 juli 2019 både på telefon og i mail angående saken og vi informerte han om at vi la ut en sak om dette.

Rune Høiseth ga følgende tilbakemelding i saken:

“Jeg er kjent med at byggesak følger opp denne klagesaken, på utførelsen ( ikke klage på bygg). Jeg kan ikke være mer presis nå , pga ferieavvikling fra involverte .
Jeg skal snarlig svare opp henvendelsen som ble sendt undertegnede 27. Mai.”

Rune Høiseth, du er styreleder i Larvik kommune. Er det ikke snart på tide å ta signalene om hva som foregår i administrasjonen?

Og kan du ikke ta en telefon til din partikollega i Risør og få oppskriften på hvordan kommunen ved ordfører Lunden henvender seg til hytteeiere og fastboende for å skape en bedre kommune for alle?

 

Les saken om ulovlighetene rundt ei hytte på Lamøya på denne linken.

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 

Planprogram for KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2020-2035 i Larvik.

 

 

Kart:Larvik kommune

Planprogram for KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2020-2035

Bolig, næring og fritidsbebyggelse Innspillsperioden til Kommuneplanens arealdel gikk fra 21. desember 2018 – 15. februar 2019.

Det ble åpnet for innspill om disse temaene:

 1. Bolig – i tilknytning til lokalsentrene Helgeroa, Tjøllingvollen, Kvelde og Svarstad, eller utvidelse av eksisterende områder med opparbeidet infrastruktur.
 2. Næring – nye næringsområder + utvidelse av eksisterende næringsområder og/eller innspill til endring av underformål til eksisterende næringsområder (hvilken type næring).
 3. Fritidsbebyggelse – nye områder til fritidsbebyggelse + fortetting i eksisterende avsatte områder til fritidsbebyggelse – bak 100-metersgrensa langs sjøen.

Les mer om bakgrunnen for Planprogrammet på denne link.

Under kan dere se kart over noen av områdene som er foreslått endret fra LNF/grøntområder til Fritidsbebyggelse.

 

Kart: Larvik kommune

 

Kart: Larvik kommune

 

Kart: Larvik kommune

 

Kart: Larvik kommune

 

Kart: Larvik kommune

 

 

Alle innspillene og søknader finner dere inne på Larvik kommunes hjemmside på denne link.

I perioden januar – februar 2020 skal følgende skje:

 • Mulighet for å komme med høringsuttalelse til planforslaget.
 • Dialog på stand i by/tettsteder.
 • Åpne dager.
 • Samhandlingsmøte
 • Informasjonsmøter/folkemøter.

Det er derfor viktig at alle innbyggere og hytteeiere i Larvik kommune allerede nå tar en titt på alle innspillene som har kommet inn. Ta en titt på kartene til Larvik kommune på denne link.

 

Les saken om ulovlighetene rundt ei hytte på Lamøya på denne linken.

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Larvik kommune-melkekuer

“Larvik kommune har i årevis ikke vedlikeholdt og foretatt løpende oppgradering av kommunale eiendommer,” skriver Oddvar Andreassen.

Foto:Bøkebloggen

Larvik kommune-melkekuer

Undertegnede mener å ha hørt følgende visdomsord, hvis ikke kan vi lage ett: Hvis bonden blir fattig må han for all del ikke selge melkekua.

Larvik kommune med Deres politikere og med rådmannen i spissen har gjort det i lang tid allerede, nå kan dette skje igjen. Hva sikter jeg til, jo: Larvik kommune har i årevis ikke vedlikeholdt og foretatt løpende oppgradering av kommunale eiendommer som i vedlikeholdt og oppgradert stand kunne brukes i lang tid framover. Betydelig antall eiendommer er kjørt så lang ned vedlikeholds-messig at de er blitt helt ubrukelige, forstå det den som kan.

Eller er det noen “kommunale” som mener at all kommunal virksomhet MÅ drives fra helt nye eiendommer som er bygget etter siste TEK??, mener noen at gamle vedlikeholdte og oppgraderte bygninger ikke kan brukes til virksomheter som for eksempel skoler?? Hvorfor ble skolebygningen, Nanset skole solgt?? Hvorfor er eiendommen som Norskskolen har holdt til i, ikke blitt løpende vedlikeholdt?? Hvorfor blir ikke gamle Mesterfjellet skole oppgradert til fortsatt bruk som skolebygning?? Er det noen som virkelig mener at LØPENDE jevnlig vedlikehold/oppgradering av eksisterende bygningsmasse er dyrere enn å bygge nytt??

Nå ser jeg at det fremsettes andre alternativer for “Verdensmesteren” og Norskskolen, leie lokaler fra det private næringsliv som: Norgesgruppen eiendom as, Thon Eiendom as, Fritzøe eiendom, Grandkvartalets eiendom med flere.
Til store eiendomsinvestorer vil jeg si: Sats i Larvik, ingen risiko da kommunen “tar” alle ledige lokaler i framtidens Larvik, Larvik kommune vil bli Deres svært gode kunde.

Vel, kan forstå at ikke alle De folkevalgte som styrer skuta i disse dager forstår alt dette, men Rådmannen og kommunens eiendomsforvaltere !!!!!! Forøvrig, hva er den egentlige grunn til at herr Per Sortedal forlater “skuta” i disse dager mon tro??

Hva bør gjøres, jo følgende: Lei en midlertidig brakkerigg for Norskskolen, sett i gang oppgradering av og mulig tilbygg til gamle Mesterfellet skole slik at den også i fremtiden kan brukes som skolebygning, dette inntil kommunens økonomi igjen blir så sterk at det er rom for å skifte gamle bygg med nye. Og husk, innvesteringen blir på vår egen felleseide bygning. Må det bygges noe helt nytt, så må det bygges kommuneide bygg.

La oss for all del bli eiere og brukere i “egne” hus, la oss ikke gjøre andre rike på vår “fattigdom” og dårlig politiske standpunkter. (Vi har gjort lang nok tabbe med “Rådhuset” og leie hos Trygve Bøe, leieforholdet skulle bare være midlertidig og vare i noen få år!!!).

Forøvrig har jeg registrert at rådmannen nå ønsker seg EN medarbeider/kommunalsjef for kommunal ingeniørdrift i tillegg til eiendomsforvaltning, drift og vedlikehold. Dette tror jeg er feil, en slik god person finnes knapt da dette egentlig er to forskjellige fag.

Problemet som jeg nå har belyst her viser med all tydelighet at vi frem for alt nå trenger en god bedriftsøkonom til å styre kommunens eiendomsmasse og fortelle rådmannen og kommunens valgte politikere hva som er riktig og god langsiktig eiendomsforvaltning. Dette fordi det i mine øyner har blitt tatt alt for mange gale eller manglende beslutninger tidligere. Til å “styre” det rent byggetekniske har vel kommunen allerede gode medarbeidere vil jeg tro, hvis ikke kan en “vanlig” bygningsingeniør ansettes.

Til sjef for kommunens ingeniørdrift (rør i grunn, brøyting, asfalt-arbeide m.v.) trengs en god ingeniør eller tidligere bygg- maskinentreprenør, mange slike dyktige folk fins i det private næringsliv.

 

Larvik 18.07.2019

Oddvar Andreassen

 

Les saken om ulovlighetene rundt ei hytte på Lamøya på denne linken.

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Er det på tide at Larvik henter inn filmregissøren Harald Zwart i forbindelse med ulovlighetene på Lamøya?

Etter å ha lest om byggesaken og hyttesaken på Lamøya i Larvik så kan dette nå sammenlignes med en sak fra Fredrikstad kommune i 2015.


foto: youtube

Kong Jon-Ivar og De Gode Hjelperne

Utbyggingen av 40 sjøhytter i Husebukta på Hankø i Fredrikstad kommune var i 2015 gjenstand for en mer enn ti år lang betent konflikt mellom utbyggerne og motstandere i nærområdet, med filmregissøren Harald Zwart i spissen.

Utallige ganger har planer og tillatelser vært påklaget, og saken har vært i retten i flere runder.

Filmregissøren Harald Zwart laget flere filmer om hvordan ansatte i kommunen og utbyggerne hadde fått godkjente sine planer.

Her kan dere se en av filmene han laget ”

Etter å ha fulgt rettssaker som endte opp i hemmelige forlik og nå sist en tilsynssak på en solgt hytte på Lamøya fikk redaksjonen assosiasjoner til denne filmen om en kommune som overkjører sitt folk. Denne filmen omhandler egenrådige politikere og ansatte i kommunalt foretak som nekter å lytte til de de skal tjene.

Har ikke disse ulovlighetene rundt hytten på Lamøya vært varslet for mange år siden?

Og hvorfor har ikke grunneier, rådmann, kommunalsjef, byggesaksjef og tilsynet tatt tak i dette for flere år siden?

Oser ikke dette kameraderi og forskjellsbehandling for å skjerme en ansatt i Larvik kommune?

Er det ikke nå på tide å hentet inn filmregissøren Harald Zwart for å lage filmen om konfliktene på Lamøya?

Les hele saken på Dagens Næringsliv på denne linken. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *