Bergeløkka – Ballen lagt død?

 

“På møtet var Bane NOR kun negative og verken konstruktive eller løsningsorienterte,” skriver Pål Langvik, Finn W. Fjellanger og Anders Haugene.

Bergeløkka – Ballen lagt død?

På formannskapsmøtet den 12.6.19 stilte Bane NOR med to representanter som skulle redegjøre for Bane NOR’s forslag til traseløsninger og diverse utredninger som de har gjort. Bl.a. forsøkte Bane NOR’s ene representant å stille kritiske spørsmål og innvendinger mot en stasjonsløsning på Bergeløkka og traseløsningen nord for det sentrale Larvik slik vi har foreslått i høringsuttalelsen vedr. Kommunedelplanen for dobbeltspor Stokke-Larvik.

I redegjørelsen fra Bane NOR skinte det tydelig igjennom at Bane NOR på forhånd var svært så forutinntatt når det gjaldt vårt forslag. At Bane NOR ville gå imot vårt forslag, var på ingen måte noen overraskelse. De har også tidligere gitt inntrykk av at de ikke ønsker en stasjon på Bergeløkka. Allerede i tidlig fase i forbindelse med forstudiene vedr. mulige traseer og stasjonsløsninger hadde Bane NOR tatt for seg en mulig plassering av stasjon på Bergeløkka. Men da med atkomst fra tunnelløsninger gjennom sentrum og adkomst til Bergeløkka ved å grave for tunnel tvers gjennom midten av Bøkeskogen. Konklusjonen ga seg selv: Stasjon på Bergeløkka er uaktuell da adkomsten dit vil ødelegge Bøkeskogen.

Motstanden mot vårt forslag  »toppet seg» på nevnte FS-møte. Her ble det fremsagt en del udokumenterte samt dels feilaktige påstander fra Bane NOR’s representant.

Bane NOR uttalte der at forslaget er vanskelig å gjennomføre, men ikke umulig. Hadde Bane NOR ikke uttrykt skepsis til vårt forslag, ville vi blitt veldig overrasket. Her står det mye prestisje på spill, og Bane NOR kjemper med alle midler for å slippe å utrede flere alternativer. Bane NOR har bestemt seg: Valget står mellom Indre havn, høy løsning eller Kongegata, høy løsning. «Take it or leave it».

På møtet var Bane NOR kun negative og verken konstruktive eller løsningsorienterte.

Dersom stasjonen på Bergeløkka legges i en kurve (som i vårt forslag), må kurven ha en radius på min. 2000 m. I vårt forslag er kurvens svingradius 1872 m, og kan uten problemer økes til 2000 m. Bane NOR påsto at vår kurve her har en radius på 400 m, hvilket er helt feil. Og at man følgelig ikke kunne legge stasjonen på Bergeløkka.

Bane NOR påsto også at det er vanskelig å plassere søylepunkter for ny jernbaneviadukt over Farriseidet tettere enn fra 60 til 80 m. Vi mener det er teknisk mulig å plassere søylene med mindre senteravstander. Bane NOR påsto også at viadukten eller broen her må få en tykkelse på 8 m med forutsatte avstander mellom søylene. Dette virker helt absurd, og tyder på en feiltolking av vårt forslag.

Påstand fra Bane NOR: Linjen er trolig ikke gjennomførbar p.g.a. nærhet til E-18 tunnelen. At man må stenge E-18 i hele perioden når man sprenger for ny tunnel fra Kverken, medfører ikke riktighet. Ny jernbanetunnel her forutsettes lagt i sikker avstand – både horisontalt og vertikalt – fra den nye E-18 tunnelen som dessuten går mye dypere enn «vår» tunnel. Faktisk så dypt som 4 m under havets overflate på det dypeste. (Vår tunnelløsning er avhengig at stigningen på traseen maksimalt kan være på 1,7%)

Ny tunnel for jernbanen vil gå tilnærmet like under terrengoverflaten. Ved tunnelpåslaget på Kverken, må muligens E-18 stenges en kortere periode når sprengningsarbeidet pågår der, med midlertidig omkjøring gjennom Larvik via Elveveien og Storgata.

Påstand fra Bane NOR: Svært trangt fra dobbeltsporet mot E-18 og Bøkeskogen, noe som gjør byggeperioden ikke gjennomførbart/svært vanskelig.

Svar: Her har man anleggstekniske angrepspunkter fra Bergeløkka fra vest, samt også via ny tunnel under eksisterende gml. Larviksporten fra øst. I tillegg også fra nord via trafikkmaskinen på Farriseidet og mot Kilen via anleggsvei der nåværende anleggsvei går i dag og som går inn på Dahlheimveien og over miljøtunnelen for E-18. Anleggsteknisk bør dette gå greit.

Bergeløkka påstås å være usentralt. Det tar 7 minutter å gå fra Torvet til Bergeløkka. Hva da med den valgte stasjonsplasseringen i Sandefjord der stasjonen skal ligge like nedenfor Bugårdsparken? En stasjon på Bergeløkka vil også få direkte adkomst fra den nye trafikkmaskinen på Farriseidet der det også skal anlegges en større bussterminal.

I flg. Bane NOR gir en stasjon på Bergeløkka ikke mulighet for knutepunktsutvikling. Men et samarbeid med Treschow Fritzøe kan også være en vinn-vinn-situasjon for begge parter i forbindelse med utviklingen av hele Bergeløkkaområdet. En stasjon på Bergeløkka vil også føre til mindre biltrafikk gjennom Larvik sentrum enn de to andre forslagene fra Bane NOR.

På Bommestad går traseen på en viadukt på ca. 7 m over terrenget. Stasjonen kan også alternativt legges på Bommestad med høy løsning som i Indre havn. Dette er heller ikke dokumentert eller vurdert av Bane NOR.

Bane NOR mener forslaget kan være kostbart, men dokumenterer ikke med anslåtte kostnader. For øvrig viser det seg at Bane NOR’s kostnadsberegninger ikke er til å stole på. På Østfoldbanen – strekningen Sarpsborg/Fredriksstad på 20 km har endt opp med en kostnadssprekk på 21 milliarder kroner! Tilsvarende har man også fått store overskridelser på Ringeriksbanen.

Bane NOR nevner heller ikke at traseen som er 470 m kortere enn den korteste av Bane NOR sine traseforslag, gir en samfunnsmessig besparelse (p.g.a. kortere reisetid). Ei heller at ikke en eneste bolig må rives på strekningen Elveveien til innslaget i Martineåsen. Slik vi har vurdert dette med de tilpasninger som må gjøres, vil heller ingen arbeidsplasser gå tapt.

Matjord spares på Tjøllingsiden og tunnelen går i fjelltunnel gjennom Bommestadåsen og under Verningen.

Skal man vinne fram med andre alternative forslag enn de to foreliggende, er det viktig at politikerne har mot til å forlange andre alternativer utredet, og ev. innhente annen ekspertise enn Bane NOR, f.eks. Norsk Bane eller andre som ikke har Bane NOR som en konstant lukrativ oppdragsgiver.

Larvik 14.06.19

Pål Langvik, Finn W. Fjellanger, Anders Haugene.

 

Les også innlegget “David mot Goliat” på denne linken. 

Les også innlegget “Jernbanestasjon ved Elveveien/Lågen er best. på denne linken.

Les også tidligere innlegg “Elveveien/Lågen: Her skal jernbanestasjonen ligge!” på denne linken.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

Rådet for funksjonshemmede i Larvik inviterer til panel debatt 5 august 2019.

 

 

Foto:Google.com

Rådet for funksjonshemmede i Larvik inviterer til paneldebatt 5 august 2019.

Organisasjonene i rådet for funksjonshemmede i Larvik kommune inviterer herved til paneldebatt.

Tid: Mandag 5. august 2019 kl 17.30
Sted: Kantina på AOK, Borgejordet 23, 3269 Larvik.
TEMA: FUNKSJONSHEMMEDES LEVEVILKÅR DE NESTE 4 ÅRENE.

Møteleder: Redaktør i Østlands Posten: Erik Werner Andersen

Alle partiene som stiller med liste til kommunevalget i 2019, er invitert til å stille med en representant i panelet. Om de tar utfordringen, det finner du ut ved å komme på debatten!

Har du spørsmål du ønsker å stille de forskjellige politiske partiene med hensyn til hvordan hverdagen blir for mennesker med funksjonsutfordringer etter kommunevalget i Larvik 2019?  

Tanker omkring hverdagen, enten fordi du har en funksjonsutfordring eller som pårørende?  Send oss spørsmålene. Spørsmålene bør være av generell art, viktig at de ikke inneholder personsensitive opplysninger. Vi samler inn og skriver spørsmålene, disse oversendes så til politikerne som stiller som representanter ca en uke før paneldebatten.

Hvert parti vil få 3 minutter på starten til å presentere sitt parti, og hvordan de tenker å ivareta kommunens funksjonshemmede den neste 4 års perioden.

Det vil være en enkel bevertning.

Vi trenger påmelding, der ønsker vi å vite: navn, kontakt informasjon og eventuelle tilretteleggingsbehov.

Påmelding  og spørsmål sendes innen 15.07.19 til : [email protected]

Vi  ønsker deg velkommen !

Med hilsen

Alle organisasjonene som er representert i rådet for funksjonshemmede i Larvik kommune

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Er det utført tilstandsrapporter på boliger i nærområdet til Grandkvartalet?

 

 

Foto:Bøkebloggen

Er det utført tilstandsrapporter på boliger i nærområdet til Grandkvartalet?

Larvik kommune ga 16 juni 2018 Grandkvartalet AS tillatelse til riving av bygninger i tråd med riveplan (søknadens vedlegg E-03), det vil si bygningene i Romberggata 3, Prinsegata 10, 12, 14 og 20, samt hotellets sidebygning mot syd/syd- vest og hotellets bygning i bakgården.

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Les hele vedtaket på denne link. 

Protokolltilførsel fra Marie Offenberg:Før det gis igangsettingstillatelse anmodes tiltakshaver om å foreta en tilstandsvurdering av bygninger i nabokvartalene for å dokumentere eventuelle skader, sprekker, etc. på bygningene i forbindelse med grunnarbeider ref. innkomne merknader fra naboer og vellag i området.
Les hele kravet fra naboene på denne link. Krav-i-forbindelse-med-igansettingstillatelsen-av-Grandkvartalet.

Som kjent utfører nå Larvik kommune omfattende arbeider i Bøkelia i Larvik sentrum hvor det legges nye vann, kloakk og overvann i alle gater. I forkant av oppstart av disse arbeidene så leide Larvik kommune inn Takstforum Telemark AS for å befare og registrere tilstand på boligene i Bøkelia.

Under ser dere litt av teksten fra rapporten fra takstmann

“Takstforum Telemark AS v/undertegnede har fått i oppdrag av prosjektavdelinging VVA i Larvik kommune ved prosjektleder Elma Selimotic om å befare og registrere tilstand på boliger i Bøkelia før arbeidet med graving i gatene starter. Det kan forekomme rystelser ved graving eventuell pigging eller sprenging og det er derfor utført registrering av synlige riss og sprekker i grunnmur, pipe og flisoverflater. Også eventuelt andre betongoverflater. Andre sprekker i plater og overganger er også regustrert.
Det legges ved bilde med kortfattet tekst der hvor det er sprekk.”

Nå viser det seg at Larvik kommune har mottatt første melding om skader på hus.

Under ser dere svaret fra prosjektleder i Larvik kommune.

“Kommunens byggeleder har vært på befaring hos dere og bedt dere melde skaden til forsikrings-selskapet. Vedlagt oversendes befaringsrapport utført i fm tilstandsregistrering før anleggsarbeidene var satt i gang.”

På bakgrunn av det som har skjedd i Bøkelia så bør det være et krav fra Larvik kommune at det utføres tilstandsvurdering av bygninger i nabokvartalene til Grandkvartalet for å dokumentere eventuelle skader, sprekker, etc. på bygningene.

 

Les også lørdagens innlegg “Larvik kommunes politikere og administrasjon på besøk i Andora i Italia.” på denne link. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 

Blir det ungdomshjem ved Kløvertunet på Veldre i Larvik ?

 

Foto:Larvik kommune

Blir det ungdomshjem ved Kløvertunet på Veldre ?

Larvik kommune ønsker å tilby Bufetat tomt for etablering av et ungdomshjem på Veldre. Den planlagte institusjonen vil ha plass til inntil 10 ungdommer fra 13 til 18 år som har behov for omsorg på institusjonen etter barneloven.

I dagens møte i planutvalget har rådmannen foreslått at at reguleringsplanen for ungdomshjemmet vedtas.

Se hele innstillingen i saken på denne link.

Ordfører Rune Høiseth (Ap) sier til NRK Vestfold tirsdag morgen at det ikke er fare for sikkerheten for beboere i området ved en etablering. Hør hele innslaget på NRK Vestfold på denne link.

I det samme innslaget på NRK er også leder i Grøtterød Velforening, Tom Aasrum også intervjuet. Naboer i området har som kjent protestert kraftig mot etableringen.

Det er anslått at etableringen av et ungdomshjem på Veldre vil tilføre omtrent 30 nye årsverk til kommunen. Det dreier seg her om statlige arbeidsplasser siden det er Bufetat som drifter slike omsorgsinstitusjoner.

Det ble opplyst på NRK at Høyre og Arbeiderpartiet ville støtte forslaget fra rådmann. Samtidig har både BedreLarvik og KRF kommet med forslag om avvise rådmanns forslag og at det må utredes andre steder i kommunen som er bedre egnet.

Hvor skal det bygges slike ungdomshjem?

Og har Larvik kommune “råd” til å takke nei til 30 nye arbeidsplasser ?

 

Les også lørdagens innlegg “Larvik kommunes politikere og administrasjon på besøk i Andora i Italia.” på denne link. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 

Larvik kommunes politikere og administrasjon på besøk i Andora i Italia.

 

Foto:Comune Andora

Larvik kommunes politikere og administrasjon på besøk i Andora i Italia.

Larvik kommunes politikere og administrasjon er denne helgen med på åpningen av en Heyerdahl-utstilling / Museum i Andora. Kontikimuseet og Thor Heyerdahl instituttet er også med.

Kommunestyret vedtok i 2016 at Larvik ble vennskapsby med Andora, Italia.

Andora i Italia er den kommunen hvor Thor Heyerdahl bodde i 25 år og flyttet tilbake hit i sitt siste leveår. Han bodde i Colla Micheri en middelalderby i Andora kommune. Heyerdahl døde i 2002, han har fremdeles et stort navn i dette området. 3 av hans barn har fortsatt tilholdssted i Colla Micheri.

Andora ligger i regionen Liguria i provinsen Savona i nord vest i Italia, 75 km fra grensen til Frankrike.

Se bildene fra feiringen i helgen.

Foto:Comune Andora
Foto:Comune Andora
Foto:Comune Andora
Foto:Comune Andora
Foto:Comune Andora

 

Foto:Comune Andora

 

Ta også en titt på Andoras facebookside hvor det er lagt ut flere videoer fra besøket.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 

 

Hvem kommer til å politianmelde hvem til slutt ?

 

 

Foto:Larvik kommune

 

Hvem kommer til å politianmelde hvem til slutt?

Bygningsmyndigheten i Larvik kommune har i forbindelse med befaring på en eiendomm 18.12.18 blitt oppmerksom på at det har vært utført søknadspliktige arbeider på eiendommen Brunvallveien 94, gbnr. 4119/2 ved at det er igangsatt etablering av veg til Brunvallveien 106.

Blant utført arbeid er det bl.a. sprengt bort fjell med en lengde på 11m. Videre har veien en bredde på 3m. For at etablering av veg skal kunne omfattes av SAK 10 § 4-2 bokstav a) er det en forutsetning at det er mulig å tilbakeføre terrenget til slik det var før inngrepet ble gjort.

Etter kommunens vurdering etter befaringen var vegen tiltenkt å være permanent og ikke midlertidig.

Flertallet av politikerne i Planutvalget oppfordret rådmannen den 5.3.2019 til å vurdere politianmeldelse av tiltak gjennomført innenfor 100 metersbeltet i strandsonen, Brunvallveien 106, Brunlanes.

Saken ble så sendt over til Fylkesmann 21.3.2019 for videre behandling. Se hele saken på denne link.

Fylkesmann svarer opp Larvik kommune 15.5.2019 og anmoder om tilleggsopplysninger i saken.

“Slik Fylkesmannen forstår saken, har kommunen gitt veiledning til ansvarlig søker om at det kan anlegges en midlertidig anleggsvei i krøtterstien/gloven på eiendommen uten søknad eller tillatelse iht. SAK10 § 4-2. Kommunen har også gitt informasjon om at terrenginngrep som omfattes av bestemmelsen må være av en slik karakter at de kan tilbakeføres og ikke blir permanente etter at anleggsperioden er over.”

“Fylkesmannen ber om informasjon ift. hvordan kommunen ser for seg at en lovlig anlagt midlertidig anleggsvei på eiendommen etter SAK10 § 4-2 ville se ut. Vi ber også om kommunens kommentar til anførselen i tiltakshavers klage av 22.01.2019 hvor det står at det allerede under befaringen 14. november 2018 ble omtalt at det ville være nødvendig å fjerne en del av den aktuelle fjellnabben for å kunne komme frem på anleggsveien med maskiner. Endelig ber vi om en tilleggsredegjørelse fra kommunen på hvorvidt det er tilfelle at deler av veien kan anses som en lovlig anlagt midlertidig anleggsvei etter SAK10 § 4-2. Hvis ja, ber vi klarlagt hvilke deler dette er. Hvis nei, ber vi om en tilleggsbegrunnelse for hvorfor veien i sin helhet må anses søknadspliktig og dispensasjonsavhengig.”

Fylkesmann ber om kommunens snarlige tilbakemelding, senest innen 29. mai. Se brevet på denne link.

Det er tydelig at Fylkesmann vurderer saken på en annen måte enn administrasjonen og politikerne i Larvik kommune.

Rådmannen i Larvik har svart opp Fylkesmann i brev 27 mai. Se brevet på denne link. 

 

Det blir spennende å se hvem som til slutt politianmelder hvem.

Eller blir hele saken henlagt?

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 

Bane NORs fremgang i Moss!

 

“Denne videoen viser litt av Bane NOR sine aktiviteter  i Moss sentrum om dagen,” skriver Anders Lauritz Haugene.

 

Videoproduksjon: tb inspirasjon

Bane NORs fremgang i Moss!
Jeg kan ikke forstå at noen synes vi skal gjøre det samme med Larvik sentrum.

Blir konsekvensene like store hos oss, vil nesten hele sentrum forsvinne.

I Moss er dette på nogen lunde flat mark, i Larvik har vi store høydeforskjeller som gjør at jeg mener vi får større konsekvenser en vist her.

For meg ser dette ut som ganske mye mer en strekene som er tegnet igjennom byen vår.

Sett sammen med konsekvensene for landbruket og industrien vil Bane NOR sine trasse valg være katastrofale for Larvik kommune

Anders Lauritz Haugene.
Listekandidat BedreLarvik.
Tid for endring!
Ta også en titt på Bane NOR Eiendom og Moss kommunale eiendomsselskap KF sitt planlagte prosjekt Sjøsiden Moss på denne link. 

Les også tidligere sak “Larvik kommune valgte fiber i stedet for mobildekning i Farrisbygda og Østre Hedrum” på denne link.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Masse glede og kjærlighet med en ny hundevalp.

 

Foto: Haverstingsnaarets Kennel

 

Masse glede og kjærlighet med en ny hundevalp.

Golden retriever har i svært mange år vært en av landets mest populære hunderaser.

Haverstingsnaarets Kennel hos Gry Anette Lie (også kjent som folkevalgt i BedreLarvik) i Lardal har nå de 18 valpene fått nye hjem. Det er bare lille Edda på bildet over som har blitt igjen på Lie.

Bøkebloggen besøkte gården for noen uker siden og her kan dere se noen bilder vi tok.

 

Foto: Bøkebloggen

 

Foto: Bøkebloggen

 

Foto: Bøkebloggen

 

Foto: Bøkebloggen

 

Foto: Bøkebloggen

 

Foto: Bøkebloggen

 

Foto: Bøkebloggen

 

Foto: Bøkebloggen

 

Foto: Bøkebloggen

 

Foto: Bøkebloggen

 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 

 

 

To hytter til salgs, lik pris og flott beliggenhet på en av Larviks fineste strender.

 

 

Foto:Bøkebloggen

To hytter til salgs, lik pris og flott beliggenhet på en av Larviks fineste strender.

Svinevika er en flott perle ytterst i Sandfjordsfjorden, nord for Kjerringvik i Larvik kommune. Stille og rolig høst, vinter og vår, men masse turister om sommeren.

Det er ikke ofte noen selger sine hytter i Svinevika, men denne våren er det lagt ut to hytter. Begge har flott beliggenhet bare 20-30 meter fra stranden og med flott utsikt. Den ene hytten ligger øst på stranden og den andre ligger vest på stranden. Og begge er lagt ut på finn.no til pris 9,5 mill.

Dette er Svinevika 26 som ligger vest på stranden. 

Foto:Finn.no

Lekker hytte beliggende flott til i Svinevika med sjøutsikt og tinglyst båtplass. Hytta er betydelig modernisert de siste 2 årene, og holder gjennomgående en meget høy standard i forhold til material valg og interiør.

Se mere info om Svinevika 26 på finn.no på denne link.

 

Dette er Svinevika 36 som ligger øst på stranden.

Foto:Finn.no

Hytta har en fantastisk beliggenhet med en nydelig sandstrand som nærmeste nabo og med en utsikt man nesten mister pusten av. Området Svinevika/Håkavika er ansett som noe av det mest attraktive i Larvik- og Sandefjordsdistriktet. Her er det flotte strender og svaberg samt vide turområder på sykkel og til fots.

Se mere info om Svinevika 36 på finn.no på denne link.

 

Hvis du er klar for en titt så er det visning på begge hyttene førstkommende søndag 26 mai kl 1200.

 

Les også tidligere sak “Larvik kommune valgte fiber i stedet for mobildekning i Farrisbygda og Østre Hedrum” på denne link.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 

Grandkvartalet Eiendom AS dømt til å betale Skanska Norge over 5,5 millioner.

 

Foto:Bøkebloggen

Grandkvartalet Eiendom AS dømt til å betale Skanska Norge over 5,5 millioner.

Tvisten dreide seg om en uenighet av at en samarbeidsavtale Skanska AS hadde med Grandkvartalet Eiendom AS ble brutt.

Skanska AS valgte å prøve saken for rettssystemet og de vant saken i Larvik tingrett.

Under ser dere utklipp fra deler av domsslutningen.

 

Hvis du vil lese hele dommen fra Vestfold tingrett så finner du den her Skanska-dom

 

I følge NRK Vestfold vil Grandkvartalet Eiendom AS i Larvik anke dommen fra Vestfold tingrett.

 

 

Les også tidligere sak “Larvik kommune valgte fiber i stedet for mobildekning i Farrisbygda og Østre Hedrum” på denne link.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *