En morsom historie om gjøkunger og papegøyer.

Mulig det i 2016  finnes gjøkunger, papegøyer og papegøyograti i helsevesenet i hele Norge ?

 

 

 

 Professor og overlege Torgeir Bruun Wyller ved Oslo Universitetssykehus sier følgende: 
«Vi har fått en uhemmet vekst i antall personer som ikke yter noe for pasientene, men som utvikler kontrollordninger, driver internfakturering, krever inn rapporter, flytter rundt på helsepersonellet og planlegger stadig nye endringer. Kjernen i dette er en grov mistro fra lederne overfor dem som utfører den daglige pasientbehandlingen. De må bli færre, de må arbeide raskere, de må få mindre hjelp (f.eks. i form av sekretærer), og fremfor alt må de kontrolleres stadig tettere. Slik kontroll koster – både direkte i form av lønn til kontrollørene, og indirekte i form av tapt arbeidsglede og stå-på-vilje hos de kontrollerte.»

 Leif G. Strømdal leder Mental Helse Nordland har tatt tak i disse uttalelsen og laget et leser innlegg i VOL Vesterålen Online. Gjøkunger og papegøyer Teksten under er klippet fra Strømdals tekst i innlegget. 

Gjøkungene beskriver tilbud som ikke eksisterer, setter munnkurv på dyktige medarbeidere som reiser kritikk på helsefaglig grunnlag, og kaller pasientenes protester for støy. Gjøkungene setter muligheten til egen belønning foran kvaliteten på tjenesteutførelsen.
I dette systemet dukker papegøyene opp. De dyktigste papegøyene kvalifiserer seg for å overta plassen til gjøkunger som forlater reiret sitt.

Det har gitt et nytt ord til den norske ordboka: Papegøyokrati.
Ordet er skapt på gulvplanet i Oslo Universitetssykehus, og det beskriver en organisasjon der ledere på det enkelte nivå stereotypt gjentar floskler og honnørord fra nivået over. Typisk er forsikringen som kommer år etter år om at «i år skal vi skjære ned med x antall millioner, men vi er sikker på at vi skal få det til uten at pasientene skal merke det».

 

Bøkebloggen skrev 9 mars  innlegget  ” Svikt i samhandling mellom sykehus og kommunen. “

 

Bøkebloggen skrev 6 mars innlegget ” 90 åring sendt som pakke post”  

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere ikke ønsker å kommentere på blogg eller Facebook.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Pliktbrudd. Store forskjeller mellom fylkene.

Pliktbrudd betyr at det har vært brudd på lov eller forskrift hos fastlegene uten at Statens Helsetilsyn har blitt involvert. 


 

 

Fylkesmennene i Rogaland, Vestfold og Hedmark konkluderer oftest med at det foreligger pliktbrudd hos fastleger. 
Pliktbrudd betyr at det har vært brudd på lov eller forskrift. I slike tilfeller kan Fylkesmannen velge å sende over saken til Helsetilsynet. Men saken kan også avsluttes lokalt. Dette kan gjøres dersom det er et mindre alvorlig tilfelle av pliktbrudd, et enkeltstående tilfelle, et gammelt tilfelle, eller der vedkommende har erkjent feilen og endret praksis slik at pasientsikkerheten er ivaretatt. 

De fleste sakene overfor allmennleger der det konkluderes med pliktbrudd, avsluttes i fylkene. I 2014 og 2015 endte 366 saker med konklusjonen pliktbrudd hos fylkeslegen. 219 saker ble sendt videre og ble behandlet hos Helsetilsynet.

Hele den ferske rapporten kan leses i en artikkel i Dagens Medisin 31 mars 2016. 

Bøkebloggen skrev 9 mars  innlegget  ” Svikt i samhandling mellom sykehus og kommunen. “

 

Bøkebloggen skrev 6 mars innlegget ” 90 åring sendt som pakke post”  

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere ikke ønsker å kommentere på blogg eller Facebook.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 

Pensjon eller god pleie og omsorg i alderdommen?

Pensjon eller god pleie og omsorg i alderdommen? Hva er viktigst? Hvordan kan vi skape trygghet for begge deler når eldrebølgen melder seg for alvor?


 

 

Sist torsdag holdt Finansdepartementet seminar for akademikere og forskere. Finansminister Siv Jensen samler materiale til en stortingsmelding om de langsiktige utsiktene for Norge og statens økonomi, helt frem til 2060.
Hovedpunktene under er klippet ut fra et referat som er gjengitt i Aftenposten 31 mars 2016. Dere finner link til denne saken og også link til Regjeringens nett TV hvor hele seminaret kan streames. Viktig at dere tar en titt her, lett å velge det emne som er av interesse for hver enkelt.

50-åringene fremtidens ungdommer
Kraften i eldrebølgen er enorm.
Det starter med at de store barnekullene født i årene rett etter den annen verdenskrig nå har nådd pensjonsalderen.
Grovt sett vil andelen eldre bli fordoblet frem til 2060.
I dag er det omtrent fem personer i yrkesaktiv alder (20-66 år) for hver eldre over 67 år. I 2060 vil det være omtrent 2,5.
Den gjennomsnittlige levealderen kan da være nesten 90 år.
Vi aner et samfunn som blir dramatisk annerledes enn i dag. I fremtidens Norge blir 50-åringene de nye ungdommene.

 

Gjerrigere, men tryggere pensjon
Omleggingene i folketrygden har også andre sider som de fleste ennå ikke har oppdaget. Gradvis vil det bli merkbart mindre årlige pensjoner, med mindre man står lenger i arbeid enn før.
Foreløpig gjelder det overgangsregler som ble innført for å gjøre reformen spiselig da Stortinget vedtok pensjonsreformen. Men for dem som er født etter 1953, og særlig etter 1963, slår en ny virkelighet inn. Den årlige pensjonen fra folketrygden kan bli 12 prosent lavere enn for eldre årskull hvis nye pensjonister ikke står lengre i jobb. Hvis levealderen fortsetter å øke, kan senere årskull oppleve et enda større kutt.
Vi har fått et pensjonssystem som på et vis blir gjerrigere – og som oppmuntrer til å stå lenger i jobb. Men nettopp derfor fremstår det også som bærekraftig. Det begrenser økningen i de samlede pensjonsutbetalingene, som uansett blir stor. Systemet vil neppe kollapse.
Det har selvsagt stor betydning for folks følelse av trygghet for egen fremtid.
Enda viktigere er helse og omsorg. Det kan være tungt å greie seg på en lavere pensjon. Men ingen ting gjør familier mer hjelpeløse enn når alvorlig sykdom rammer, eller når nære pårørende av andre grunner ikke kan greie seg på egen hånd.

 

Omsorgstjenestene må revolusjoneres
Dessverre kan det se ut til at stat og kommuner ennå ikke har en holdbar plan for hvordan omsorgssektoren skal møte utfordringene i fremtiden.
På seminaret i Finansdepartementet ga professor Kåre Hagen ved Høgskolen i Oslo og Akershus følgende illustrasjon:
Økningen i antall eldre tilsier at kommunene, med dagens modell, vil trenge minst 100.000 flere ansatte i omsorgssektoren frem mot 2060. Hvis kvaliteten på tjenestene også skal fortsette å øke, kan behovet øke til mellom 200.000 og 300.000 flere ansatte.
Hvis omsorgstjenestene dessuten skulle forbli kvinneyrker som i dag, må to av tre jenter velge kommunal omsorg som sin arbeidsplass de neste 50 årene!
Dette er en umulighet. Noe må gi etter.
Hagens oppskrift er mer bruk av hjemmebaserte tjenester og mer bruk av teknologi. Begge deler vil senke kostnadene.
Men det viktigste er en mer aktiv hverdag i trygge omgivelser. Det er helsebringende, både fysisk og psykisk. Familienettverket kan også lettere gi et bidrag når eldre bor hjemme.
Hagen har ikke nødvendigvis svaret. Men det kan være et godt sted å starte debatten om omsorgstjenestene – og velferdsstatens – fremtid.

Økonomiredaktør  Ola Storeng i Aftenposten har forfattet en oppsummering fra møtet på torsdag og hele innlegget kan leses på Aftenpostens link her.

 

Regjeringen ved Finansdepartementet har lagt ut hele møte på sine hjemmesider og dette kan streames på nett TV på denne linken. Anbefaler alle som ønsker å sette seg litt inn de store utfordringen som kommer om noen år.   Seminar om utfordringer som følge av aldringen av befolkningen

 

Bøkebloggen skrev 9 mars  innlegget  ” Svikt i samhandling mellom sykehus og kommunen. “

 

Bøkebloggen skrev 6 mars innlegget ” 90 åring sendt som pakke post”  

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere ikke ønsker å kommentere på blogg eller Facebook.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 

Gode ledere stiller krav og tør å ta de tøffe samtalene.

Nå vet forskere hva som kjennetegner ledere i sykehjem som har lavere fravær enn andre. De gjør grundige analyser av fraværet, stiller krav og tør å ta de tøffe samtalene.


 

 

Forskere ved Fafo har på oppdrag fra Nav intervjuet ledere ved sykehjem som utmerker seg med lavere sykefravær over tid enn andre sykehjem i kommunen sin. De åtte sykehjemmene i Fafo-rapporten «Fra fravær til nærvær» ble plukket ut fordi de lå bedre an med sykefravær. 
Det var viktig å sammenligne sykehjem med så like rammebetingelser som mulig, slik at forskerne kunne se hva som kunne spores tilbake til selve ledelsen av sykehjemmet.

Undersøkelsen viser at disse sykehjemmene har  sterke og tydelig ledere, med høy tilstedeværelse, strukturert nærværsarbeid og med evne til å ta de utfordrende samtalene

Dere kan lese mer om denne undersøkelsen i Fagbladet 1 april 2016 ved å følge denne linken. 

 

Les også det tidligere innlegget “Avvik blir ikke registrert”

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere ikke ønsker å kommentere på blogg eller Facebook.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Avvik blir dessverre ikke registrert

 I følge avdelingsleder tjenestekontoret i Larvik kommune ble det ikke funnet noen avvik, men det er gitt én merknad. Den går på forbedring av oppfølging av avvik.


 

Bøkebloggen har hatt to innlegg som har satt fokus på omsorgen i Larvik kommune. Disse innleggen ble lagt ut 6 mars og 9 mars og de viser at Larvik kommune ikke registrerer alle avvik. Med dagens systemer er det heller ikke lagt til rette for at pårørende enkelt kan melde inn avvik. 

 

Det viser seg dessverre at medarbeidere ikke tør å melde avvik opp til nærmeste leder. Hvis det en skjelden gang har blitt sendt avvik så stopper dette i leddet over. Larvik kommunen må begynne å ansette folk i lederstillinger som våger, og ikke minst oppfordrer de ansatte til å melde fra om avvik og også mulige forbedringer uten at dette sees på som negativt. Det er også viktig at alle ansatte har klart for seg at dersom en kollega gjør noe galt så må dette også meldes i fra om. Det er slik en gjør hevrandre gode og lager en god organisasjon. 

Hvis avvikene kommer på bordet og ledelsen tar tak i disse så er det antagelig det som skal til for å få en Helse og Omsorg som skinner i Larvik. 

For å oppnå dette kreves det sterke ledere og ikke minst kreves det at en leder selv ikke har uheldige forbindelser til noen i avdelingen/nærheten. Det nytter ikke å være leder for en avdeling og samtidig være venn med gamle kollegaer. Har en valgt en karriere som leder så følger det med personalansvar hvor det ofte oppstår konflikter som må løses på rett måte. Dessverre så er mange av dagens ledere i hentet inn fra egne rekker og da er det meget viktig at Larvik kommune gir disse personene muligheten for å få opplæring i ledelse. 

Bøkebloggen skrev 9 mars  innlegget  ” Svikt i samhandling mellom sykehus og kommunen. “

 

Bøkebloggen skrev 6 mars innlegget ” 90 åring sendt som pakke post”  

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere ikke ønsker å kommentere på blogg eller Facebook.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Larvik bør se mot Sandefjord som har bygd nytt Medisinsk senter til 250 millioner

Sandefjord kommune har bygd nytt Medisinsk senter som ble ferdigstilt høsten 2016. Satses det mer penger på Helse og omsorg I Sandefjord enn i Larvik for tiden ?

 

Gamle Sandefjord Sykehus på cirka 7.000 m2 har blitt rehabilitert, og nye tilbygg på til sammen cirka 4.000 m2 ble tilknyttet eksisterende bygningsmasse.

Det medisinske senteret skal romme lærings- og mestringssenter, frisklivssentral, legevakt, rehabiliteringssenter med treningsarealer og svømmebasseng samt lager for hjelpemidler.
Det lmedisinske senteret vil fremstå som et moderne helsebygg med avanserte løsninger i forhold til både velferdsteknologi, pasientsikkerhet og pasientbehandling. Alle beboerrom er blant annet utstyrt med medisinsk oksygenuttak. Flere av beboerrommene har teknisk løsning som tilfredsstiller tekniske krav for opprettholdelse av livsviktige funksjoner for pasientbehandling i rommene både i normaldrift og i nøddriftssituasjoner.

Det er HENT AS som er en landsdekkende entreprenør som har fått oppdraget av Sandefjord kommune. Link til firmaet hjemmeside finner dere her. 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *   Husk å `Like` siden. 

Svikt i samhandling mellom sykehus og kommuner

Alvorlig svikt i overføring av informasjon mellom sykehus og kommune er et av hovedfunnene i tilsynet.

 

 

 

Informasjonen var mangelfull og kom ofte for sent. 
Tilsynet avdekket at pasienter fikk for lite informasjon om behandlingen på sykehuset og hva som skulle skje når de kom hjem. Overføring av informasjon mellom sykehus og kommune var det området hvor fylkesmennene fant flest lovbrudd og forbedringsområder.

Manglende oppfølging av samarbeidsavtaler
Samarbeidsavtaler mellom helseforetak og kommuner er et lovpålagt virkemiddel for å sikre samhandling om pasientene. Alle hadde avtaler, men implementering og oppfølging av disse var mangelfull.

Legemidler er et spesielt sårbart område
egemidler er ofte en viktig del av pasientbehandlingen og korrekt legemiddelbruk kan være helt avgjørende for en pasients tilstand og prognose. Svikt eller fare for svikt i overføring av legemiddellister er omtalt i nesten alle tilsynsrapportene. Både fastleger og ansatte i hjemmesykepleien erfarer at det er svært krevende å sikre korrekt oversikt over legemiddellister etter opphold i sykehus.

Hvordan tilsynet ble gjennomført?
Hovedmodellen for tilsynet var at fylkesmennene gjennomførte tilsyn med ett helseforetak og to kommuner i hvert fylke. Larvik og Tønsberg var med i vestfold.

 

Hele rapporten kan leses på Helsetilsynet hjemmeside. Rapporten ble lagt ut i går 8 mars 2016

 

Bøkebloggen har tidligere lagt ut rapporten som omhandler Larvik kommune. Den kan leses her.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

90-åring sendt som pakkepost

Hver dag sendes eldre og pleietrengende hjem fra behandling på sykehus, uten at sykehuset har forsikret seg om at noen står klare til å ta dem imot hjemme. Reformen i helsesektoren har medført mye utrygghet hos pasienter og pårørende over hele landet.

Elektronisk informasjonsutveksling er viktig for å redusere risikoen for uheldige hendelser, og bedre elektroniske systemer kunne sannsynligvis forhindret slike situasjoner. Dessverre er ikke disse på plass ennå.

 

 

 

Uansvarlige hjemsendinger foregår daglig i hele landet og også i Larvik. Nylig falt en 90 år gammel dame og slo ryggen sin. Etter fallet ble hun liggende i sengen i ett døgn, før hun ble sendt i ambulanse til akutten i Tønsberg. Hun ble hentet fredag ettermiddag kl 1430. Det viste seg så at damen ble liggende på akutten frem til kl 21 på kvelden. Røntgenundersøkelser viste ingen tegn til brudd, og ansvarlig lege besluttet derfor å sende henne hjem til sin omsorgsbolig. Ansvarlig pleier i hjemmesykepleien i Larvik ga tilbakemelding til akutten at de ikke hadde muligheter til å ta henne i mot på natten. På grunn av kø hos ambulansetjenesten ankom damen sin omsorgsbolig kl 23.45 fredag kveld. Pårørende var på plass sammen med nattevakten i hjemmesykepleien da ambulansen kom.
Det kan også nevnes at damen hverken hadde fått drikke eller mat på akutten denne ettermiddagen. 

Våre eldre blir sendt som “pakkepost” og noen ganger uten “pakkseddel”. Uverdig behandling som bare må endres på. 

Her kan du lese en fersk artikkel fra Adresseavisen som handler om utskriving av pasienter.

Tett samhandling og kommunikasjon mellom sykehus og kommuner kan forhindre dette, men da kreves det gode verktøy for overføring av informasjon. 

 

Bøkebloggen ønsker innspill fra leserne hvis det finnes flere slike historier. Viktig at det settes fokus på avvikene nå. 
Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected]

 

For noen dager siden postet Bøkebloggen innlegget “En omsorg som skinner” hvor det viser seg at omsorgen i Larvik kommune er underbemannet i forhold til andre kommuner i Vestfold.

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Larvik kommune har et forbedringspotensial

Larvik kommune har et forbedringspotensial. “Verdighetsgarantien er ikke verdt papiret den er skrevet på.” Det må bety at det er en lang vei å gå før omsorgen i Larvik skinner.

 

 

Rapport fra tilsyn med samhandling om utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til Larvik kommune 2015 er utarbeidet etter systemrevisjon ved Larvik kommune i perioden 30.04.2015 ? 30.11.2015. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år

Følgende merknader er gjort i revisjonen : 

  • Avvikssystemet er ikke systematisk i bruk som forbedringsverktøy når det gjelder samhandlingen, og det meldes i liten grad avvik til SiV HF ved brudd på avtalen, for eksempel når epikrise mangler
  • I 2014 ble det utarbeidet en samleoversikt over avvik mellom SiV HF og kommunene, dette er i liten synlig grad benyttet til læring i kommunen
  • Samhandlingsutvalget er felles arena for SiV HF og kommunene på toppledernivå, men er ikke synlig aktivt for oppfølging av samhandlingsavvik
  • I henhold til avtalen er det enighet mellom sykehuset og kommunene om behov for «felles arena for regelmessig tilbakemelding og dialog om innleggelses- og utskrivningspraksis og om videre henvisning og kontrolloppfølging» jf. delavtale c) pkt 10, men dette er ikke etablert i praksis
  • Delavtale c) er revidert i 2014, men ikke evaluert i 2015 som forutsatt
  • Kommunen involverer i liten grad fastlegene ved utarbeidelse/evaluering og revisjon av de lovpålagte samarbeidsavtalene

 

 

 Hele rapporten kan leses på denne  linken på Helsetilsynet sine hjemmesider. 

Bøkebloggen kommer i tiden fremover til å komme med noen innlegg om hvordan pårørende i Larvik har opplevd Samhandlingsreformen.
Vi har også merket oss uttalelsen fra et av medlemmene i Helse og omsorgskomiteen i møte 2 mars. ” Verdighetsgarantien er ikke verdt papiret den er skrevet på. ” Det må bety at det er en lang vei å gå før Larvik får en omsorg som det skinner av.  

Hvis det er lesere av Bøkebloggen som ønsker å dele sine historier så ta gjerne kontakt på på mail : [email protected]

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

En omsorg som skinner, nå skal endelig lovbruddene i eldreomsorgen i Larvik bort

Som de fleste husker ble det avholdt et stort folkemøte på Bøkeskogen Eldresenter rett før valget i september 2015. Møtet var arrangert av pårørendegruppa på Yttersølia sykehjem og lokalavsien streamet det direkte ut på nettet. 
Både politikere fra alle partiene og kommunalsjef for Helse og omsorg i Larvik var tilstede. Spesielt politikerne ble bekymret over å høre video opptak hvor det kom fram at de ansatte har så liten tid til hver enkelt beboer at de noen ganger ikke har noe annet valg enn å la avføringen gå i buksa.
Siden møtet ble holdt i forkant av valget så var de selvfølgelig ALLE enig om at her måtte det handlig til. På slutten av møtet tok i hvert fall de fleste av dem imot Bredveis utfordring om å danne et eget utvalg for å utrede hva som skal til for å gi kommunens eldre det tilbudet de fortjener.

Nå har det gått 6 måneder siden folkemøtet. Ting tar tid i politikken og administrasjonen, men på siste møtet i Helse og omsorgskomiteen ble det enstemmig vedtatt at det settes ned et utvalg hvor det leies inn profesjonell konsulenthjelp for kr 200 000,- ( Teksten under er klippet ut fra kommunens saks dokument)
——————————————————————————————————————————————————————-

1. Rådmannen igangsetter en kartlegging av bemanningen, kvaliteten og pleietyngden i sykehjemmene og i de heldøgns bemannede omsorgsboligene i Larvik kommune.

2. Utreding skal munne ut i en sak med anbefalinger som fremlegges for politisk behandling høsten 2016.

3. Ansattes representanter og eksterne interessenter involveres i utredningen 

Sykehjem og heldøgns bemannede omsorgsboliger er svært ressurskrevende tjeneste. Larvik kommune har et må om mestring i alle livets faser, og det gjelder også i livets siste fase og for de som trenger heldøgns omsorg.
Rammene for disse tjenestene ligger i helse og omsorgstjenesteloven og en egen verdighetsgaranti.
Det er viktig å sikre at tjenestene er innenfor rammene av lovkrav og verdighetsgarantien. Det er kommet informasjon om at det er brudd på verdighetsgarantien og dette må utredes. Larvik kommune økonomiske utfordringer i årene som kommer og forslag til tiltak må sees i sammenheng med den økonomiske virkeligheten kommunen står ovenfor.
Kommunen har en rekke døgnbemannede boliger og i kartleggingen bør man se på helheten av disse, for å vurdere mulige tiltak som sikrer forsvarlig fordeling av ressursene.
Det anbefales en ekstern bistand til utredningen av fagpersonell som er kjent med problematikken og har utført lignende utredninger i andre kommuner. Det innhentes også sammenligningsgrunnlag fra andre kommuner.
Rådmannen vil fremme en politisk sak med utredningen og forslag til tiltak høsten 2016. 
—————————————————————————————————————————————————————————–

Følgende kommentarer kom fra medlemmene i onsdagens møte i Omsorgs komiteen :
“Verdighetsgarantien er ikke verdt papiret den er skrevet på.”
“Å få til en bedre eldreomsorg er ikke gratis. 200.000 er «peanuts» i den store haugen av penger som går ut til eldreomsorg i kommunen.”

Bøkebloggen ønsker til slutt å komme med en stor takk til Kristine Brekke Nilsen / +resten av pårørendegruppa på Yttersølia sykehjem. Det er takket være deres engasjement de siste årene som nå har ført til at administrasjonen og politikerne i Larvik nå skjønner at omsorgen er underbemannet.