Larvik med “2 årsmur” for å begrense innflytting ?

Vi oppfordrer kommunestyret den 20.3.19 til å si tydelig nei til en slik mur,“skriver Erik A. Sørensen, Petter Schupp Kaupang og Terry Gabo.

Illustrasjon: Magnor Pettersen

 

 

Larvik med “2 årsmur” for å begrense innflytting?

Innbyggere i Norge som ønsker å bosette seg i Larvik kommune og trenger en omsorgsbolig – er i prinsippet uønsket. Flertallet av politikerne i Helse og Omsorgskomiteen (HOK) støttet den 6.3.19 rådmannens forslag til krav om minimum 2 års botid før du kan søke om omsorgsbolig i Larvik. I HOK var det kun politikerne Vinjar S.O. Rosendal (Politisk Uavhengig) og Erik A. Sørensen (BedreLarvik) som stemte i mot å innføre en 2 års boplikt i kommunen, før man kan søke omsorgsbolig.

I praksis betyr dette feks.; skulle ditt utflyttede barn, søsken, din mor eller far, som brått har blitt rammet av en sykdom/ulykke, og ønsker å flytte til Larvik og bo i en omsorgsbolig nær deg, så sier kommunen nei. Man må først ha bodd i Larvik de siste 2 årene. Kun sunne, friske og raske og mennesker heretter, takk?

I USA vil presidenten bygge en mur for å holde uønskede mennesker fra å komme – i Larvik ønsker et flertall av politikerne i HOK å bygge en «2 årsmur» som stopper norske innbyggere med spesielle behov fra å komme. I Tyskland for knappe 100 år siden, etablerte regimet en standard og et apparat for- og et system på hva slags mennesker, i tillegg til raser, som var ønsket. Var du av en annen oppfatning, ikke etter «standarden» og du protesterte, ble du kanskje bare plutselig «borte». Mer trenger vi ikke å si om det som skjedde den gang om du ikke var «A4» etter ledelsens standard.

Rådmannen skriver i saken at flere kommuner har innført boplikt og bygd «2 årsmuren». Rådmannen foreslår at vi i Larvik også gjør det samme. «Build the wall» roper flertallet i HOK, og vi kan bedre ta vare på de som allerede er innenfor muren og kommunen får bedre økonomi. Om «2 årsmuren» bygges i Larvik, og resten av kommune-Norge bygger murer, har vi om noen år 350 murer i Norge. 350 murer for å stoppe mennesker med en uønsket lidelse eller behov for hjelp i form av en omsorgsbolig fra å kunne flytte. Om alle kommuner bygger hver sin mur, har vi ikke oppnådd annet enn å begrense folks frihet, uten noen økonomisk gevinst – om det skulle være målet. I Norge, anno 2019, bygger altså kommunene mur for å beskytte seg mot «uønskede» individer. Dette er trist – «i verdens rikeste land.»

Vi mener at kommunestyret ikke bør vedta å bygge en mur rundt Larvik kommune – en slik mur hører ikke hjemme i vår kommune. Den hører ikke hjemme i kommune-Norge og slett ikke i Larvik.

Vi oppfordrer kommunestyret den 20.3.19 til å si tydelig nei til en slik mur.

 

Larvik, 10.03.2019

Erik A. Sørensen, folkevalgt BedreLarvik, Petter Schupp Kaupang, medlem NHF og Terry Gabo, folkevalgt Larvik Venstre.

 

Les også innlegget “David mot Goliat” på denne linken. 

Les også innlegget “Jernbanestasjon ved Elveveien/Lågen er best. på denne linken.

Les også tidligere innlegg “Snakk om dobbelmoral i Larvik Høyre” på denne linken.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Jernbanestasjon Larvik øst!

“Politikere i Larvik tar ikke signaler fra grasrota. Dette minner mer om et diktatur,” skriver Arild Van Gasteren.

Jernbanestasjon Larvik øst!

Stasjons plassering i Larvik øst Elveveien , Heggedal området vil være et naturlig valg med hensyn til arealer til parkering buss, taxi, ekspedisjon gods. Tilgjengelig fra hele kommunen.

Gods fra vei til bane Kongegata ?

Hvordan skal levering av gods skje, eks i dette hullet i bakken i Kongegata, mulighet for å komme til med trailer ?

Larviks arrogante politikere som ikke lytter til folket, men bare til Bane Nor og Fritzøe Eiendom som selvfølgelig har store interesser i dette området Larvik vest.

Politikere som skryter av fire alternative stasjons plaseringer i Kongegata og indre havn.

Dette er kun to geografisk sett alternativer Larvik vest. Hva med alternativ Larvik Øst?

Dette er meget kritikkverdig, og prosessen som foregår i Larvik er ikke demokratisk.

Politikere i Larvik tar ikke signaler fra grasrota. Dette minner mer om et diktatur.

Det er ingen framtidsrettet tanke å skulle bygge en ny stasjon som er klar til bruk ca. år 2030 uten mulighet til parkering. Kan opplyse om at EL biler er i salg i disse dager, EL biler trenger også parkeringsplasser.

Til Politikere i Larvik kan jeg opplyse om at det går minst like greit å ta buss fra Fritzøe Brygge til Larvik øst stasjon. Som fra distriktene til Indre havn og Kongegata stasjon.

Pest og Kolera.

Håper politikerne forstår hvilke dårlige stasjonsløsninger de stemmer for dersom de går for Kongegata eller Indre havn. Det er mange interesser og aktører i denne prosessen.

Spillet slik jeg ser det handler om sterke krefter i Larvik vest, med Fritzøe Eiendom, Høyre og ikke minst Arbeiderpartiet med ordfører Høiseth i front.

Av en eller annen merkelig grunn er til og med Arbeiderpartiet med på denne galskapen som vi på grasrota kaller Pest og Kolera.

Partilojaliteten til politikerne i denne saken er skremmende.

Minner om løsningen i Sandefjord som planlegger sin nye stasjon ca. 15 til 20 min. fra sentrum.

 

Larvik 09.03.2019

Arild van Gasteren

 

Les også innlegget “David mot Goliat” på denne linken. 

Les også innlegget “Jernbanestasjon ved Elveveien/Lågen er best. på denne linken.

Les også tidligere innlegg “Snakk om dobbelmoral i Larvik Høyre” på denne linken.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

En svært alvorlig sak!

“Skal vi nok en gang manipuleres til å ta valg på feil grunnlag og som vi ikke fortjener?” spør Thore Brastein.

Tegning:Åke Berg

En svært alvorlig sak!

I Østlands-Posten fredag 8. mars var det vedlagt et bilag med tittelen ”JA til åpen sjøfront”. Det var en A4 4-sidig eventyrfortelling med eventyrtegninger av en lokal kunstner ved navn Åke Berg. Går ut fra det er samme person som har sluppet til i ØPs avissider ved flere anledninger med sine fordreide, urealistiske og manipulerende illustrasjoner om plassering av den framtidige jernbanestasjon i Larvik.

Etter tidligere å ha vært styreleder i Larvik Bys Vel og aktiv om Larvik by og sentrums framtid,har undertegnede valgt å holde seg helt anonym i diskusjonen om plasseringen av fremtidens jernbanestasjon.

Når det gjelder fredagens bilag i ØP er det noen alvorlig aspekter som bør besvares i offentlighetens lys:

Hvem står bak og er juridisk ansvarlig for bilaget?

Er det

  1. Larvik Kommune som juridisk har ”signert” med: ”Ja til Kongegata stasjon” hilsen larvik.kommune.no?
  2. Østlandsposten som bør være juridisk ansvarlig for hva de distribuerer av bilag?
  3. Er det Treschow Fritzøe som har store interesser i plasseringen av stasjonen?
  4. Er det kretsen bak Grandkvartalet?
  5. Er det kretsen rundt den lokale kunstneren Åke Berg som plutselig har begynt å interessere seg for høye barrikader, skygger og kommunens innbyggere? Hvor var Åke Berg i diskusjonen om Grandkvartalet?

Spørsmålene er mange og saken er svært alvorlig.

Skal Larviks befolkning nok en gang bli belastet med elementer som grenser mot korrupsjon?
Skal vi nok en gang manipuleres til å ta valg på feil grunnlag og som vi ikke fortjener?
Skal vi videreføre den negative utviklingen av byen og kommunen vår?

Undertegnede har vært i kontakt med Larvik Kommune og Østlands-Posten, men ingen kjenner til bilaget, hvem som står bak og undrer seg på hvem som prøver å manipulere en hel kommune.

Det er en svært alvorlig sak som kan få juridisk konsekvenser for de som i feighet skjuler seg bak denne saken.

Tegningene som er signert Åke Berg har ingen realisme og er totalt uansvarlige med tanke på byens og kommunens utvikling av næringsvirksomhet, butikker og handel, kontorer og boliger og har svært tvilsomme økonomiske konsekvenser.

 

Thore Brastein

 

Les også innlegget “David mot Goliat” på denne linken. 

Les også innlegget “Jernbanestasjon ved Elveveien/Lågen er best. på denne linken.

Les også tidligere innlegg “Snakk om dobbelmoral i Larvik Høyre” på denne linken.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 

 

David mot Goliat.

“En togstasjon på Bergeløkka må kunne sies å være en sentral plassering i Larvik på lik linje med en stasjon nede i Bøkelia!”

David mot Goliat. 

Velforeningene : Torstrand Vel, Langestrand Nyttige Selskab, Larvik Bys Vel og Steinane-Jegersborg Velforening, fremmet I november mnd. 2017 et nytt forslag til en alternativ jernbanetrase m/jernbanestasjon som – etter foreningenes oppfatning – vil gi langt færre problemer å etablere enn begge Bane NOR’s  to foreslåtte traseer som nå er lagt ut på høring med høringsfrist 15.03.2019.

Forslaget går ut på å legge jernbanetraseen nord for det sentrale Larvik.

Mer presist: En trase som går fra knutepunkt Furustad, til å begynne med i Verningenkorridoren og videre i fjelltunnel i Bommestadåsen ved Verningen. Traseen fortsetter deretter på viadukt over Bommestad, anslagsvis 8 -9 m over bakkenivå der man også kan ha mulighet til å anlegge en stasjon tilsvarende stasjonen i Indre havn og i bro over Lågen og Elveveien like syd for den gamle E-18 broen på Bommestad. Videre i fjelltunnel vestover fra Kverken og følger med små korrigeringer i fjelltunnel ca. i samme trase som gamle E-18 som nå er nedlagt og i kulverttunnel i gml. E-18 traseen nord for Månejordet der det er løsmasser, med fortsettelse i fjelltunnel under den gamle Larviksporten. Deretter går traseen i miljøtunnel over en lengde på ca. 200 m i nordkant av Bøkeskogen mellom Bøkeskogen og nye E-18, for så å føre traseen inn på nordsiden av Bergeløkka med stasjon på toppen av Bergeløkka. Fra stasjonen på Bergeløkka føres traseen videre i bru/viadukt over den nye trafikkmaskinen på Farriseidet nord for de nye rundkjøringene og syd for den nye E-18 broen. Traseen går derifra videre inn i den nye fjelltunnelen i Martineåsen.

(Kfr. også forslag til trasèen inntegnet på 2 kart).

En togstasjon på Bergeløkkamå kunne sies å være en sentral plassering i Larvik på lik linje med en stasjon nede i Bøkelia og oppfyller betingelsen om en sentrumsnær stasjon.  På denne måten unngår vi å rasere deler av Larvik sentrum m.m.  Stasjonen på Bergeløkka vil kunne få tilstrekkelig areal både for parkering av privatbiler for reisende som skal med toget, samt plass til bussterminal og Taxioppstillingsplasser.

Nå er man også i gang med en omarbeidet «trafikkmaskin»/kryssløsninger på Farriseidet med direkte avkjørsel og vei opp til Bergeløkka og Øvre Bøkeligate, og følgelig en direkte avkjørsel fra trafikkmaskinen opp til en evt. ny stasjon på Bergeløkka.

Lengden på den foreslåtte alternative traseen, er ca. 470 m kortere enn den korteste av traseene som Bane NOR har foreslått, regnet fra strekningen Furustad i Sandefjord til innslaget i Martineåstunnelen.

Traseen får minimale konsekvenser for eksisterende bebyggelse. På strekningen Elveveien og frem til den nye trafikkmaskinen på Farriseidet, er det ingen bebyggelse og følgelig heller ingen bygg som må rives. Staten eier også grunnen som den gamle E-18 går på her, slik at man heller ikke her (langs gml. E-18) behøver å ekspropriere tomtegrunn/eiendommer. På den samme strekningen kan Bane Nor arbeide mer eller mindre uforstyrret og behøver ikke å ta hensyn til eksisterende infrastuktur (veier, vann- og avløpsledninger etc) eller virksomheter og beboere slik man må gjøre i sentrum. Hele jernbanestrekningen kan gjøres ferdig, mens trafikken på eksisterende jernbanetrase kan gå uforstyrret i hele byggeperioden.

På Tjøllingsiden vil traseen langs deler av Verningenkorridoren og videre frem til Bommestad føre til den beste løsningen for steinindustrien (kfr. region geologen samt steinindustrien selv).

Bane Nor’s avvisning av forslaget i deres Temarapport Bergeløkka er lettvint og uten forankring i en grundig vurdering av forslaget, og i tillegg også dels basert på feilaktige slutninger og forståelse av forslaget. På dette grunnlaget besluttet Bane NOR derfor ikke å utrede stasjonsalternativ Bergeløkka. Deres påstand om at det er fare for å ødelegge/skade Bøkeskogen er uriktig. Likeså påstanden om fare for å påvirke grunnvannstanden i/under Bøkeskogen. Traseen påvirker heller ikke Farriskilden slik det påstås at det er muligheter for. Det skal ikke graves under bakkenivå i traseen forbi Bøkeskogen eller på toppen av Bergeløkka der stasjonen plasseres.  At stasjonsplasseringen på Bergeløkka ikke er sentral nok, med 7 min. gangavstand til Torvet, faller på sin egen urimelighet. Traseen gir også som påpekt over, en mulighet til stasjonsplassering på Bommestad med stasjonsløsning tilsvarende den man evt. vil få i Indre havn – høy løsning, dersom man ønsker det.

Vi mener at man nå bør konsekvensutrede den alternative traseen som her er foreslått. Kostnadene ved å foreta en ny utredning inkl. konsekvensanalyse av denne trasèen inkl. togstasjon som vi foreslår, vil likevel være for småpenger å regne sammenlignet med de totale kostnadene en trasè gjennom Larvik vil medføre.  Den politiske prosessen ved valg av korridor bør utsettes til man har fått en grundig utredning av dette alternativet. M.a.o må politikerne gjøre et bindende vedtak i kommunestyret der de forlanger at dette alternativet utredes. Det må også vurderes om man i tillegg bør forlange at det i etterkant av Bane NOR’s utredning av dette forslaget, bør engasjeres et uavhengig firma til å foreta en tredjepartskontroll av Bane NOR’s utredning.

Et viktig punkt som har kommet for en dag like før høringsfristens utløp, er at fylkeskommunen og riksantikvaren nå varsler innsigelse mot Indre havn, både høyt og lavt alternativ. Følgelig er det stor fare for at vi kun vil stå tilbake med et alternativ: Kongegata-alternativet.

Slik vi ser det, er de 2 foreslåtte trasene langt fra optimale, både når det gjelder trase og stasjonsplassering.

Konsekvensene for Larvik og spes. Larvik sentrum vil bli meget store, der man i sentrale deler av Larvik med Kongegata-alternativet må gå til omfattende riving av bebyggelsen inkl. mange boliger (min. 220 boenheter) og flere forretningsgårder samt infrastruktur.  Indre havn høy løsning fører til at barrieren mot sjøen fremdeles opprettholdes og ødelegger for Fjordbyvisjonen, samt at det også ved dette trasevalget vil medgå mange boliger (min. 45 boenheter).

Det siste utspillet fra fylkeskommunen og riksantikvaren der det nå like før høringsfristens utløp varsles innsigelse mot Indre havn alternativene, gjør at det er fare for at Indre havn-alternativet bortfaller. I så fall vil vi da kun ha ett alternativ: Kongagata alternativet, høy løsning (Kongegata alternativet lav løsning har Bane NOR frarådet). Bane NOR har i tidligere svar til kommunen opplyst at de må fremlegge minst 2 realistiske alternativer til trase- og stasjonsvalg. Da Indre havn-alternativet nå muligens vil bortfalle, vil vi kunne stå igjen med kun et alternativ: Kongegata høy løsning. Følgelig er også denne utviklingen når det gjelder trase- og stasjonsalternativer som vi nå er vitne til, enda en grunn til å få utredet Bergeløkka-alternativet med trasè nord for byen slik det er beskrevet i vår redegjørelse her.

Konklusjon: Varslet avgjørelse om korridor- og stasjonsvalg i juni mnd. 2019 utsettes. Bane NOR pålegges å utrede vårt forslag til stasjonsplassering på Bergeløkka (alternativt på Bommestad) og jernbanetrase nord for det sentrale Larvik.

Larvik 08.03.2019

Anders Haugene, Finn W. Fjellanger og Pål Langvik.

 

Les også lørdagens innlegg “Jernbanestasjon ved Elveveien/Lågen er best. på denne linken.

Les også tidligere innlegg “Snakk om dobbelmoral i Larvik Høyre” på denne linken.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Velferd og helse i Norge.

“Er det noen av dere som ville hatt det slik?” spør Ole Henrik Pettersen.

Velferd og helse i Norge.

De fleste har vel fått med seg at det politiske Norge har kuttet utrolig mye rundt disse tingene. Så det er vel på tide og si at Norge ikke er et velferds land lenger.

Dusje 1 til 2 ganger i uken. Vask av leilighet med sengetøy skift 1 til 2 ganger i måneden.

Vaskingen består i: Vask/støvsuging av gulver. Vask av bad. Tørking av støv.

De vasker kun der de kommer til uten å måtte flytte på ting. Ja selv om ting har hjul. De tørker kun støv i normal høyde. Det vil si at oppe på seksjoner, oppe på skap eller andre plasser de må strekke seg for å nå blir ikke tatt.

Husk alt dette blir gjort ut fra ett tids skjema og de rekker aldri alt. Vask av vinduer eller gardin skift, ja det har de sluttet med.

Er det noen av dere som ville hatt det slik?

Dette er hverdagen til eldre og uføre som er avhengige av hjelp for å klare seg.

Er man avhengig av hjelpemidler så er det et kapittel for seg selv. Trenger man dette så må man søke om å få hjelp av en ergoterapeut. Denne har som oppgave å se om man har krav på ting og eventuelt hvilke hjelpemidler som trengs for at man skal klare enkelte ting på egenhånd. I de fleste tilfeller dreier dette seg om ting som andre tror at var en selvfølge at man fikk.

Men nei da. Det tar over 7 måneder før en ergoterapeut dukker opp. Så når man har behov for en rullestol, ja da er ikke det noe man kan få i morgen.

Har man elektrisk rullestol som er gått i stykker, så må man gjennom dette systemet. Det er nemlig ikke noen selvfølge at man får en ny.

Dette er bare en brøkdel av det denne gruppen må slite med hver dag.

Noen av oss har i lang tid bedt om at noen av de som styrer i denne byen/landet kommer og prøver litt av det vi må igjennom i hverdagen. Men det er det vist ingen som tør.

Det er et nedverdigende liv og ikke minst man blir mer og mer isolert. Det virker som om de som styrer vil ha oss bort så de kan få bort utgiftene.

Det er rart de ikke ser at ting kan skje med hvem som helst og da er det jo for sent å tenke hvorfor satset vi ikke mer slik at disse gruppene fikk verdigheten tilbake……

Norge har mistet velferden og hva blir det neste? Disse som styrer går løs på et mindretall slik at de kan få sine skatteletter………..

Og Arbeiderpartiet, det hjelper ikke med økning av avgifter eller nye avgifter. Det er dette som har gjort oss som må leve på dette nivået til fattige. Og slik ting fungerer nå så må flere og flere av oss gå på NAV og be om hjelp.

Så det er på tide at alle de politiske partiene begynner å se alvoret i det de driver med……..

 

Ole Henrik Pettersen.

Stavern

 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 

Ja til ny stasjon i Indre Havn, eller…

“Kongegata løsningen vil virke som en giljotin på næringslivet og utvikling,”skriver Erik A Sørensen i dagens innlegg.

 

Ja til ny stasjon i Indre Havn, eller…

Eller ja til stasjon i Kongegata, eller ja til å bevare Indre Havn og Fjordbyvisjonen. Eller ja til Bergeløkka, eller ja til stasjon i Elveveien, eller ja til stasjon på Bommestad, Månejordet, eller eller eller?

Siste gruppe som er opprettet har slagordet: «Ja til Kongegata stasjon». Stifterne bak denne gruppen er også skråsikre i deres argumentasjon. De trykker sogar opp brosjyrer som distribueres. Info. og propaganda «krigen» har nådd et nytt nivå. Har vi nå kommet til det stadiet at bare man får gjentatt sitt eget ønske tilstrekkelig antall ganger, enten i egen person eller via andre personer/grupperinger på sosiale media og i ØP, så vil det gjøre susen? Vi kjenner til denne typen retorikk og metode fra representanter i regjeringen. Gjentakelsens hemmelighet?

Til diskusjonen er foreliggende løsninger på høring:

Kongegata løsningen vil virke som en giljotin på næringslivet og utvikling. Etterpå vil vi få for det meste boliger. En reetablering med yrende handel, ser jeg vanskelig for meg når man tar i betraktning utvikling av butikk og sentrumsdød i norske byer de siste årene.

Indre Havn løsningen vil ødelegge den åpne tilknytningen til fjorden, men kan gi en etterlengtet og nødvendig utvikling i Larvik med nye boliger og tjenesteytende næringer på gateplan som restauranter, «cafe latte», frisører, apotek, dagligvare, pol osv. osv. og annen virksomhet som trengs for å tilfredsstille befolkningen som bor i høyden og ikke nede på gatenivå. Et mini barcode i emning? Prisen er fjorbyvisjonen og åpenhet til fjorden, men denne kompenseres med etterlengtet utvikling og inntekter for Larvik. En ting er sikkert og det er at man blir ikke mett i magen av bare utsikt!

Valgets kval. Uansett, med så mange bedrevitere på banen, så synes en rådgivende folkeavstemning å være det eneste riktige. Fram til en folkeavstemning finner sted, vil alle grupperinger og forståsegpåere sterkt advokere for sitt syn og prøve å påvirke utfallet av en folkeavstemning, men det er fair play og alle grupperinger har de samme mulighetene. Argumentet fra noen med at folket ikke kan få være med på å bestemme fordi «vanlige folk ikke har peiling» faller på sin egen urimelighet. Kommunestyrepolitikere er bare vanlige folk de også. Det er folket som skal benytte jernbanen i fremtiden og folk bør absolutt ha en «saying» i dette!

Larvik MÅ tilrettelegge for vekst og utvikling. Kommunen MÅ i fremtiden generere større inntekter. Det vil være en pris å betale og i noen avgjørelser vil noen være misfornøyd med de avgjørelsene som blir fattet for en bedre kommune for alle og fellesskapet i fremtiden. Inntektene MÅ økes!

I skrivende stund heller jeg litt til at ny jernbanestasjon i Indre Havn kan være det beste for Larvik om valget fortsatt bare blir mellom Indre Havn og Kongegata. Dette fordi det bedre ivaretar nåværende næringsliv og mulig vekst. Uansett ønsker i alle fall jeg at innbyggerne selv skal ha det endelige ordet med i laget og jeg vil respektere dette – det håper jeg kommunestyret ønsker også. Selvfølgelig vil jeg aller helst at Bergeløkka kunne ha blitt vinneren, også i en fremtidig folkeavstemning, men det alternativet fikk BedreLarvik ikke flertall for i kommunestyret.

Erik A Sørensen
Gruppeleder BedreLarvik

 

Les også lørdagens innlegg “Jernbanestasjon ved Elveveien/Lågen er best. på denne linken.

Les også tidligere innlegg “Snakk om dobbelmoral i Larvik Høyre” på denne linken.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 

Jernbanestasjon ved Elveveien/Lågen er best.

“En unngår å rive et stort antall hus og det kan gi besparinger i milliardklassen,” skriver Kjell Ronald Hansen

Fotomontasje:BaneNor.no

(Bildet viser BaneNords to korridorløsninger for jernbanetraséen over Lågen.Debattinnlegget under forklarer hvor Hansen/Bjørvik mener traséen bør gå nord for brannstasjonen ved Tagtvedtbakken eventuelt lenger opp mot Findus,for så å knytte traséen til Verningenkorridoren. Da sparer man også Heggedal Indusriområde. Eksakt plassering avhenger av grunnforholdene.)

 

Jernbanestasjon ved Elveveien/Lågen er best.

Tor Bjørvik har på en forbilledlig måte argumentert og belyst hvorfor Elveveien/Lågen er den beste plasseringen for jernbanestasjonen i Larvik. I hans innlegg – 21.2.2019 – er alt beskrevet på en jordnær og logisk måte. Uten luftige antagelser om fremtidige arbeidsplasser. Og uten føringer med statlige eller private særinteresser. Her er det transportøkonomen og fagmannen Bjørvik som uttaler seg. Jeg slutter meg fullt ut til hans synspunkter og forslag. Samtidig vil jeg komme med noen egne betraktninger.  

For å ivareta utviklingen av byen Larvik på best mulig måte, er det helt nødvendig å ta hensyn til topografi og naturgitte forhold. Selv med globale klimaproblemer, fortetning og endring av kommunikasjonen. Det er bare å fastslå at landskapet på sørsiden av Bøkeskogen og ned mot Havna er en flaskehals som stadig blir smalere jo nærmere en kommer Hammerdalen og Farriseidet. Det er klart at i det BaneNor bestemmer seg for et punkt/en plass for jernbanestasjonen (Indre Havn eventuelt Kongegata) som ligger i denne flaskehalsen, så har BaneNor allerede i utgangspunktet låst trasévalget fullstendig gjennom byen. Og dette med konsekvenser og omkostninger som svært mange karakteriserer som «pest eller kolera».

Ved å stå helt fritt med hensyn til plasseringen av traséen sør for Bøkeskogen og ned mot Havna, og med sikte på hullet i Martineåsen, kan fagekspertisen/BaneNor så å si «finkjemme» området og bestemme hvor grunnforholdene er optimale. Da kan man også på en helt annen måte ta hensyn til eksisterende bebyggelse. Jo nærmere opp mot Øvre Bøkeligate det er forsvarlig å gå i forhold til Bøkeskogen og Farriskilen, desto dypere i terrenget vil man kunne legge en tunnel og den dobbeltsporede traséen i forhold til Martineåsen. Og da vil heller ikke bebyggelsen bli berørt.

Når man deretter bestemmer seg for et passende sted ved Elveveien/Lågen i forhold til dette trasévalget, kan jernbanestasjonen delvis legges i dagen (perrongen for passasjer), delvis i fjell og eventuelt ut mot brua over Lågen, og selvfølgelig i en nødvendig høyde over Elveveien. I dette området bør det være et godt «slingringsmonn» i nord/syd-retning mellom Tagtvedtbakken og Kråkelunden ved Findus, før den endelige plasseringen.

I en slik sammenhengen vil også Elveveien, med fire kjørefelt, kunne være en naturlig del av en Ringvei rundt byen. En Ringvei med en stor rundkjøring i Øyakrysset, og videre i vestlig retning på Tjøllingveien og Storgata til Farriseidet og E18. Dette gjør det antagelig også nødvendig med fire kjørefelt helt fram til Eidet. Med en stor rundkjøring ved Herregården, god trafikkavvikling ved Thaulowsvingen, bedre avkjøring til Stavern (jernbanebrua fjernes!) og så videre.

Som en ser av det jeg skriver, utelukker jeg en trasé over Månejordet til Farriseidet. En slik trasé vil måtte dele Bøkeskogen og Kilenområdet, og det er helt uakseptabel etter min mening. En trasé under Bøkeskogen vil ødelegge grunnforholdene og antadelig Farriskilden, og er selvfølgelig også helt forkastelig.

Utover dette vil jeg for viktighetens skyld gjenta Tor Bjørviks argumenter om fordelene med jernbanestasjon ved Elveveien/Lågen i kortversjon:

* God adkomst for alle i Larvik kommune.

* God plass for en trafikkterminal, uten å rive store bygningsmasser.

* Enkel og god adkomst for busser på alt slags føre. (Ei ringrute Elveveien-Hovland-Sentrum- Torstrand-Elveveien vil knytte forbindelsen til sentrum, vil knytte de sentrale deler av Larvik sammen, og ha et trafikkgrunnlag som tilsier høy frekvens.) (Bjørviks ringveibeskrivelse, min merkn.)

* Store parkeringsarealer uten å rive hus.

* Ligger i riktig retning fra sentrum, dvs. i retning Tønsberg-Drammen-Oslo. (Jeg vil tro at 80-90% av trafikken skal i denne retningen. Hvis stasjonen blir lagt i sentrum/havna eller på Bergeløkka, vil alle som bor i Tjølling og østre del av Hedrum, bruke Sandefjord stasjon som vil komme nær Sandefjord videregående skole, og bare 5-10 minutter fra grensa mot Larvik.)

* Med tanke på pendlere til Larvik, vil en stasjon ved Elveveien trolig ha minst like mange arbeidsplasser i sitt nærområde som en stasjon i sentrum.

* En unngår å rive et stort antall hus i sentrum eller langs traséen om havna. (Et dobbeltspor krever mye plass.) Det kan gi besparinger i milliardklassen. (Sitat slutt).

 

Kjell Ronald Hansen

 

Les Tor Bjørvik`s glimrende innlegg “En milliard er også penger” på denne link. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

LHK – ukultur!

Tenk at Larviks politikere har betalt ut 6-10 millioner kroner til LHK,” skriver Jan Helge Holm Johansen.

 

Foto:Nrk.no

 

LHK – ukultur!

Så er det på’n igjen med LHK og skandaler.

Klubben gjennomsyres av en jugekultur som ingen ende vil ta. Samme hvem som styrer, så er daglig ledelse og styret klare for å lure noen.

Nå er det unge talenter det går utover. Jenter som akkurat har skrevet under for klubben. Det er så kynisk gjort fra LHK sin side å bevisst vente til etter 15.02. da fristen for å bygge klubb har gått ut. Det er en hårreisende måte å behandle mennesker på.

Håper og regner med at Håndballforbundet tar affære slik at jentene som er fristilt i LHK kan gå til den klubben som vil ha dem. Det er ikke jentenes skyld at de har havnet i denne situasjonen. De som har skylda, er den ubrukelige ledelsen og styret i LHK.

Håper at styret i Larvik Turn’s hovedforenings nå skjønner at de har blitt lurt, og at de ikke er en del av denne jugekulturen.

Hvor ble det av de investorene som dere ville holde hemmelig? Var det bare lureri det også?

Det må være skuffende for de som mente at LHK var så viktige for Larvik. Byen vår er fremdeles av de tettsteder i Vestfold med færrest innflyttere.

Tenk at Larviks politikere har betalt ut 6-10 millioner kroner til LHK. Har dere blitt lurt, eller?

PW Cup er mye bedre reklame for Larvik enn LHK noen gang har vært. Enda må denne cupen betale for leie av skolene til Larvik kommune, samtidig som kommunen øser ut penger til LHK.

 

Jan Helge Holm Johansen

 

Les også innlegget fra april 2018 “LHK nå igjen! Mere rot ut av skapet!” på denne linken.

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Det verste alternativet.

“Larvik sentrum vil handelsmessig ikke overleve en byggeperiode på 6 år,” skriver Finn W. Fjellanger.

 

Foto:Bøkebloggen

Det verste alternativet.

Dessverre foreligger det nå kun 2 aktuelle alternativer for jernbaneløsning gjennom Larvik: Kongegata høy løsning og Indre havn høy løsning.  Av disse to er Kongegata-alternativet det verste alternativet med riving av store deler av Larvik sentrum inkl. flere forretningsbygg og totalt 220 boenheter m.m.

Bane Nor anslår en byggetid i beste fall på 6 år forutsatt at det ikke inntreffer noe uforutsett. I løpet av denne byggetiden skal mange bygg rives, og enkelte må fraflyttes midlertidig, før man kan starte graving for kulverttunnel gjennom Larvik sentrum (ca. 460 m lang) + en lengre åpen skjæring før stasjonen i den bratte Bøkelia. Infrastruktur med veier, vann, og avløp samt sterk- og svakstrømsledninger må først midlertidig legges om i byggeperioden, for senere å etablere permanente omlegginger av infrastrukturen etter at tunnelen er på plass.

Faren for setninger på eksisterende bygg langs tunnelen er til stede med setningsskader til følge. Enkelte gamle bygg har treflåter som vil råtne under gråsteinsgrunnmuren og forårsake store setninger dersom grunnvannet senkes.

Larvik sentrum vil handelsmessig ikke overleve en byggeperiode på 6 år eller mer med omfattende byggevirksomhet med støy og støv og midlertidige omlegginger av infrastruktur etc.

Over tunnellokket ser bane Nor for seg opparbeiding av en kollektivvei til stasjonen. Mens den ene mulighetsstudien som LPO Arkitekter har laget på oppdrag fra Larvik kommune, ser for seg en parkmessig opparbeidelse på enkelte steder over og langs kulverttunnelen gjennom Larvik, samt flytting av Torget mot Odbergkvartalet som rives og bygging av et rådhus der Torget ligger i dag.

Problemet er også at Bane Nor ikke vil tillate bygging av (tunge) bygg på tunnellokket som på sett og vis vil dele sentrum i 2.

I tillegg ser arkitektene for seg en nedbygging av Indre havn som også er i overensstemmelse med kommuneadministrasjonens langsiktige plan om å flytte sentrumsaksen nærmere og ned mot Indre havn. (Kfr. også kommunens arkitektkonkurranse fra 2008 om utbygging av Indre havn.) Nedbygging av Indre havn er også vist i den andre mulighetsstudien for Indre havn laget av Dyrvik Arkitekter. Så enten man velger Kongegata-alternativet eller Indre havn alternativet ser man for seg en betydelig nedbygging av Indre havn. Utfordringen blir å dempe omfanget og høydene på utbyggingen av Indre havn.

Bane Nor har i sine planer ikke regnet med å opparbeide parkeringsplasser ved stasjonen for privatbiler, hverken for Kongegata-alternativet eller Indre havn-alternativet og mener det er nok parkeringsplasser i Larvik sentrum til å dekke behovet for parkering for folk som skal med toget.

Folk i Larvik er nå invitert til å komme med merknader til både Kongegata-alternativet samt også Indre havn-alternativet i en høringsprosess med frist for uttalelser den 15.03.19.

Etter planen skal denne kommunedelplanen for korridorvalget hasteavgjøres av våre politikere i juni 2019 til tross for at mange mener spørsmålet om korridor- og stasjonsvalg bør legges frem i en rådgivende folkeavstemning i tilknytning til kommunevalget i sept. mnd. 2019.

I tillegg har man foreløpig ingen anelse om hvilke kostnader kommunen må påta seg i forbindelse med de to alternativene. Etter all sannsynlighet vil Kongegata-alternativet bli det mest kostbare for kommunen. Først i forbindelse med detaljreguleringsplanen for selve jernbanetraseen der man bestemmer nøyaktig hvor jernbanetraseen skal gå innenfor den valgte korridor, vil man forhåpentligvis få oversikt over disse kostnadene da kommunen og Bane Nor må inngå en utbyggingsavtale, og ikke komme som en ubehagelig overraskelse senere. Man velger altså selve kommunedelplanen med korridoralternativ før man kjenner vilkårene som vil bli avtalefestet i en senere detaljreguleringsplan i en tilknyttet utbyggingsavtale. Denne detaljreguleringsplanen vil også bli lagt ut til offentlig høring før den blir politisk behandlet.  Men da vil det være for sent å snu og velge et annet korridoralternativ m/stasjonsplassering.

I tillegg burde man også ta seg tid til – som mange etterlyser – å få gjennomført en grundig vurdering av et annet og bedre stasjons- og trasealternativ enn de 2 foreliggende hovedalternativene som karakteriseres som pest eller kolera, hhv. det verste og det nest verste alternativet.

Mange spørsmål, bl.a. de som kommunestyret har vedtatt må besvares av Bane Nor, står ennå ubesvart, og vil neppe være avklart før høringsfristen den 15.3.19. Det eneste riktige er å utsette hele saken til etter valget og en gjennomført rådgivende folkeavstemning.

 

Larvik 26.02.19
Finn W. Fjellanger

 

Les Tor Bjørvik`s glimrende innlegg “En milliard er også penger” på denne link. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

TUT OG KJØR – ELLER DEMOKRATI OG FOLKEAVSTEMNING?

“Neste stoppested «Folkeavstemning», eller skal de bare køle på?” skriver Renate Gude og Gry A.Lie.

 

 

 

Tegning:Magnor Pettersen

 

TUT OG KJØR – ELLER DEMOKRATI OG FOLKEAVSTEMNING?

Mange innbyggere tar nå til ordet for at man samtidig med kommunevalget i september, gjennomfører en folkeavstemning om fremtidig plassering av stasjon. Ordfører og opposisjonsleder var allerede for 2 år siden, i mars 2017, samstemte om at det måtte bli Kongegata. De har siden dette ikke latt seg påvirke vesentlig av andre gode forslag og alternativer. Opposisjonslederen i H ønsket så sent som i formannskapet den 9.1.2019 å utelukke at Indre Havn skulle inkluderes i den pågående høringen som avsluttes 15.3.2019.
Bergeløkka og andre gode alternativ, har den politiske ledelsen suverent avvist.

Med ordføreren og opposisjonsleder i lokomotivet er det «bånn køl» for Kongegata og tilsynelatende ingen tid å miste – selv om stasjonen kanskje skal stå ferdig en gang i 2030-årene… De kjører på med stødig kurs for å få avgjort det hele i juni – noen uker før valget i september. «Vi vet best og vi har bestemt oss». Med denne holdningen ønsker de neppe å spørre innbyggerne hva de mener i en rådgivende folkeavstemning. Tenk om innbyggerne er av en helt annen oppfatning, og man «må» følge innbyggernes ønske?

Demokrati, også kalt folkestyre, er en styreform hvor folket har direkte eller indirekte innflytelse på hva slags beslutninger som fattes. I spørsmålet om plassering av togstasjon i Larvik, var plassering av stasjon ikke et tema ved kommunevalget i 2015. Nå forsøkes det hele altså hasteavgjort før kommunevalget, uten å gi innbyggerne mulighet til å tilkjennegi hva de ønsker? To meningsmålinger viser klar polarisering. I den ene var Indre Havn foretrukket, i en annen måling var Kongegata foretrukket. Ingen av alternativene er samlende, og å ta en avgjørelse nå, vil helt klart kunne virke splittende, og føre til dårlig «klima» i lang tid.

Bergeløkka var også vinneren i den ene meningsmålingen, men Bergeløkka har som kjent hittil blitt avvist av det politiske flertallet. BedreLarvik ønsker fremdeles at Bergeløkka skal utredes.

Så snart som allerede ved kommunevalget den 9.9.2019 har innbyggerne en enestående mulighet å komme til ordet, og i en rådgivende folkeavstemning kan de være med på å bestemme og gi råd hvor en ny togstasjon skal være. Kommunevalget vil sikre høy deltakelse i folkeavstemningen. Neste stoppested «Folkeavstemning», eller skal de bare køle på?

 

Renate Gude, kommunestyrevararrep., BedreLarvik
Gry Anette Lie, kommunestyrerep., BedreLarvik

 

 

Les Tor Bjørvik`s glimrende innlegg “En milliard er også penger” på denne link. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *